facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ХВОРОБАХ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Автор Доклада: 
Улько Л. Г., Фотіна Т. І., Березовський А. В.
Награда: 
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ХВОРОБАХ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

УДК 619:616-02/-093

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ХВОРОБАХ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Улько Лариса Григорівна, канд. вет. наук, доцент
Фотіна Тетяна Іванівна, д-р вет. наук, проф.
Березовський Андрій Володимирович, д-р вет. наук, проф.
Сумський національний аграрний університет


В статті відображені результати вивчення поширення хвороб кінцівок у корів в Північно-Східному регіоні України. Хвороби дистального відділу кінцівок виявлені у 18,69-19,77% обстежених корів. У виникненні та розвитку захворювань кінцівок важливу роль відіграє умовно-патогенна мікрофлора Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.
Ключові слова: хвороби кінцівок, корови, поширення, умовно-патогенна мікрофлора.
The article describes the results of studying the spread of disease in the extremities of cows in North-Eastern region of Ukraine. Diseases of the distal limbs were found in 18,69-19,77% of the examined cows. In the case of diseases of the extremities and the important role of conditionally pathogenic microflora of Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.
Keywords: diseases of limbs, cows, distribution, pathogenic microflora.

Одним із головних завдань сучасного тваринництва є збільшення виробництва високоякісних продуктів для забезпечення повноцінного харчування населення України. Ефективність ведення молочного скотарства в значній мірі залежить від дотримання людиною по відношенню до сільськогосподарських тварин ряду умов: забезпечення їх повноцінною годівлею та оптимальними умовами утримання; захист від хвороб; підвищення імунного статусу; підтримка стабільності обмінних процесів; мінімізація дії стрес-факторів. Недотримання цих умов призводить до дестабілізації обмінних процесі та зниження резистентності організму. Найбільш часто такі зміни виникають у високопродуктивних тварин в післяродовий період і зумовлюють активацію умовно-патогенної мікрофлори та виникнення захворювань[1-3].
Дослідженнями останніх років встановлено, що етіопатогенез гнійно-некротичних захворювань дистального відділу кінцівок, маститів та метритів має складний та багатокомпонентний характер, а в їх виникненні та розвитку є спільні ланки, зокрема це бактеріальна мікрофлора [4-6] та умови утримання і годівлі [7, 8].
Порушення нормальної мікрофлори, стан імунологічної реактивності та прояв захворювання слід розглядати у єдності, де роль пускового фактора може виконувати будь-який з компонентів даної тріади. В останні роки у великої рогатої худоби відзначається зростання числа інфекційних захворювань, викликаних умовно-патогенними мікроорганізмами (захворювання кінцівок, мастити, метрити у корів та бронхопневмонії та гастроентерити у телят), що зумовлює важливість вивчення особливостей мікробіоценозів, які формуються під впливом зовнішнього середовища. Тварини, особливо високопродуктивні, в процесі життєдіяльності піддаються впливу великої кількості несприятливих чинників навколишнього середовища. Невідповідність умов утримання та годівлі, стресові фактори, дія ксенобіотиків, неконтрольоване та нераціональне застосування антибіотиків та різноманітних лікарських препаратів, унікальний мікробний пейзаж екосистеми та інші чинники здатні змінити як імунологічну реактивність, так і стан мікробіоценозів у тварин. Зриви стабілізаційних процесів аутофлори можуть бути основою виникнення хвороби.
У більшості випадків дослідження мікрофлори у тварин проводять при захворюванні тварини. Разом з тим залишаються не недостатньо вивченою структура мікробіоценозів, не встановлено вплив змін мікрофлори на захворюваність, не виділені групи ризику по розвитку мікроекологічних порушень. Все це утруднює розробку диференційованих і ефективних засобів профілактики, спрямованих на збереження стабільності мікробіоценозів у продуктивних тварин та зміцнення їх здоров’я.
Метою нашої роботи було вивчення паразитоценозу гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у корів.
Матеріали і методи. Для визначення поширення хвороб дистального відділу кінцівок проводили обстеження поголів’я корів. Враховували вік, молочну продуктивність, характер ураження, тяжкість патологічного процесу та його локалізацію.
Матеріалом для дослідження були проби патологічного матеріалу відібраного від корів з патологією копитець.
Виділення та ідентифікацію культур мікроорганізмів проводили в декілька етапів: мікроскопія; висів на середовища збагачення та диференційно-діагностичні середовища; вивчення морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей, патогенності для тварин [9].
Видову ідентифікацію виділених культур мікроорганізмів проводили за допомогою «Определителя бактерий Берджи» [10, 11].
Результати та обговорення. Аналіз захворюваності корів на хвороби кінцівок в ряді господарств Сумської, Полтавської та Чернігівської областей показав, хвороби дистального відділу кінцівок, які перебігають з ознаками гнійного запалення виявлені у 18,69-19,77% (рис. 1).

Рисунок 1. - Моніторинг бактеріозів кінцівок у корів в господарствах Північно-Східного регіону України

Бактеріологічними дослідженнями з більшості проб патматеріалу від корів з гнійно-некротичними ураженнями кінцівок виділені культури Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Clostridium perfringens і Proteus vulgaris.
Окрім вище вказаних мікроорганізмів з 30% проб ізольовано Streptococcus fаecalis, з 33,3% і 6,7% - Fusоbacterium necrophorum і Dichelobacter nodosus відповідно. Clostridium septicum і Clostridium oedematiens були присутніми 6,7% проб, Klebsiella pneumoniae - в 3,3%.
Найчастіше з патологічного матеріалу ізолювали культури S. aureus – 18,44%, P. vulgaris – 15,64%, P. aeruginosa – 12,85 та E. coli - 12,85% (рис. 2).

Рисунок 2. – Результати бактеріологічних досліджень патматеріалу від корів з гнійно-некротичними ураженнями дистального відділу кінцівок.

Висновки. 1. Дослідженнями встановлено, що ураження кінцівок в ряді господарств Сумської, Полтавської та Чернігівської областей становить18,69-19,77% від обстеженого поголів’я.
2. У виникненні та розвитку захворювань кінцівок важливу роль відіграє умовно-патогенна мікрофлора Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.

Література:
1. Молоканов В.А., Семенов Б.С., Камсаев B.C. Болезни копытец сельскохозяйственных животных. — Челябинск: ЗАО «Конус», 2003. - 171 с.
2. Попов Ю.Г. Значение условно-патогенной микрофлоры при массовых болезнях крупного рогатого скота / Ю.Г. Попов // Актуальные вопросы микробиологии и инфекционной патологи животных: Мат. междунар. науч. – произв. конф. – СПб., 2004. – С. 103-104.
3. Фотіна Т.І. Вивчення видового спектру мікроорганізмів при гнійно-некротичних ураженнях копитець у великої рогатої худоби / Т.І. Фотіна, Улько Л.Г. // Мат. міжнар. каук. – практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С. 299-303
4. Бортнійчук В. Роль мікробного фактора в етіології ендометриту в корів / В. Бортнійчук, В. Любецький, Г. Хмельницький, Л. Хмельницький // Ветеринарна медицина України. — 2002. — №3. — С. 41 – 42.
5. Гараздюк Г.В. Моніторинг маститів корів у Чернівецькій області / Г.В. Гараздюк // Ветеринарна медицина України. — 2008. — №7. — С. 39 – 40.
6. Косенко М.В. Антимікробна активність розчину НГХ септокс при післяродовому ендометриті корів / М.В. Косенко, О.І. Сергійко, О.П. Панич, І.М. Кушнір // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2009. — Вип. 10. — №7. — С. 145 – 148.
7. Панько І.С. Гнійно-некротичні хвороби пальців у високопродуктивних корів / І.С. Панько, М.В. Петрик // Бібліотека ветеринарної медицини, 2007. – 63 с.
8. Козій В.І. Залежність рівня захворюваності у ділянці пальця від стану годівлі та рубцевого травлення у високопродуктивних корів / В.І. Козій, О.В. Чуб, В.В Сахнюк // Вісник СНАУ. — 2004. — Вип. 7 (12). — С. 77 - 78.
9. Микробиологические и вирусологические исследования в ветеринарной медицине. Справочное пособие / А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.Г. Скрыпник, Б.Т. Стегний [и др.] Под ред.. А.Н. Головко. — Х. «НТМГ», 2007. — 512 с.
10. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т. 1: Пер. С англ../ Под ред.. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уилльямса. – М.: Мир, 1997. – 387 с.
11. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т. 2: Пер. С англ../ Под ред.. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уилльямса. – М.: Мир, 1997. – 368 с.

9.61538
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.6 (52 голоса)

Хорошая статья: понятная и

Хорошая статья: понятная и актуальная. Так держать!

Работа заслуживает высокой

Работа заслуживает высокой оценки. Здесь присутсвует новизна. Проведены лабораторные и производственные опыты по изучению возбудителя копытной гнили у коров. Объем проведенных исследований достоин уважения

Уважаемая Оксана Ивановна!

Уважаемая Оксана Ивановна! Огромное спасибо за проявленный интерес к нашему докладу и высокую оценку нашей работы.

Лариса Улько

Работа имеет практическую

Работа имеет практическую направленность, поскольку подобные проблемы существуют во многих хозяйствах. Изучение причин болезни позволяет выбирать оптимальные методы лечения.

Уважаемая Людмила

Уважаемая Людмила Викторовна! Огромное спасибо за положительную оценку нашей научной работы.

Лариса Улько

от Токееа Шукирбая Орынбаевича

Авторами затронуты проблемный вопрос сдеживающий развитие скотоводства. Проведены хорошие исследовательские работы, которые дают ориентир для проведения лечебно-профилактических работ практическими ветеринарными врачами, а таже лабороторным работникам при диагностике и даче рекомендации хозяйстам.

Уважаемый Шукирбай

Уважаемый Шукирбай Орынбаевич! Большое спасибо за оценку наших исследований и положительный отзыв.

Лариса Улько

Уважаемая Лариса Григорьевна,

Уважаемая Лариса Григорьевна, спасибо за ответ. На самом деле, во многих хозяйствах существуют анологичные проблемы. И выявление возбудителей и поиск схем лечения весьма актуально.

Уважаемые авторы! Работа

Уважаемые авторы! Работа интересная и практикоориентированная. Вами выявлено, что в изучаемых областях довольно большой процент гнойных заболеваний конечностей у КРС (18,69-19,77). Интересно, а это все на фоне профилактических мероприятий? Если да, то в чем они заключаются?

Уважаемая Инесса Юрьевна!

Уважаемая Инесса Юрьевна! Данные мониторинга представлены до проведения лечебно-профилактических мероприятий, разработанных нами с учетом антибиотикорезистентности изолированных штаммов. Проведение комплекса мероприятий по борьбе с ассоциативными бактериозами конечностей в хозяйствах с использованием препаратов указанных мною в предыдущем ответе позволяет сократить заболеваемость до 1,27-3,24%.

Лариса Улько

Статья вызвала большой

Статья вызвала большой интерес так, как данные проблемы есть и у в нашей республике.

Уважаемые авторы. Какие

Уважаемые авторы. Какие схемы лечения используют в исследованных хозяйствах при гнойных поражениях дистального отрезка конечности крупного рогатого скота?

Ответ

Уважаемый Канат Мухаметжанович! При лечении гнойно-некротических болезней конечностей у коров мы мы используем после хирургической обработки и дезинфекции 2%-ным раствором бровадеза-плюс, препарат ВетОкс-1000 и комплексную присыпку ранойод. При необходимости используем защитные башмаки. При поражениях средней степени и в тяжелых случаях применяем антибиотикотерапию, используя комплексный препарат ТимТил и/или препарат пролонгированого действия Оксипрол. В дальнейшем используем ножные ванны в основном переносные, в некоторых хозяйствах стационарные или же дезинфекционные маты, которые заполняем 1%-ным раствором бровадеза-плюс.

Лариса Улько

Большое спасибо за ваш ответ,

Большое спасибо за ваш ответ, так как подобные проблемы есть и в нашей области постараемся использовать предлагаемые Вами схемы лечения.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.