facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ГУМАНІЗУЮЧІ СКЛАДОВІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор Доклада: 
Задорожна М. І.
Награда: 
ГУМАНІЗУЮЧІ СКЛАДОВІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

УДК:316.642

ГУМАНІЗУЮЧІ СКЛАДОВІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Задорожна Маріанна Іванівна, канд. наук з держ. управління
Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

 

Узагальнено та визначено шляхи вирішення завдань гуманізації суспільної свідомості через діяльність органів влади та державного управління.
Виявлено, що гуманізованою є лише зріла свідомість, важливим чинником розвитку якої є співпраця і взаємодія в межах громадянського суспільства, накопичення соціального капіталу. Аргументовано, що стиль управління має важливий вплив на гуманізацію суспільної свідомості через сприяння, або перешкоди її зрілості та самореалізації підлеглих.
Запропоновано принципи і методи гуманізації суспільної свідомості, які можуть використовувати владні інституції та органи державного управління. Визначено систему інституцій, які могли б взяти на себе відповідальність за вирішення проблеми гуманізації суспільної свідомості, а також роль гуманітарних предметів у підготовці майбутніх політиків та державних службовців. Обґрунтовано значення національної ідеї та компромісного вирішення конфліктів для втілення гуманістичних ідеалів суспільства.
Ключові слова: суспільна свідомість, державне управління, гуманізм, громадянське суспільство, зворотній зв’язок, соціальний капітал.

А solution of tasks humanization of social consciousness have been theoretically generalized, exposed and defined.
The meaning of social consciousness in activity of countries and society, the role of ideals and values in the progress of human race, the formation of social consciousness and her structure have been considered.
The humanization is only matured consciousness by the important factor of development which is collaboration and co-operation within the limit of civil society, the accumulations of social capital has been indicated.
The style of management has important effect on humanization of social consciousness across assistance, or the barriers of her maturity and self-actualization inferiors have been reasoned.
The principles and the methods of humanization of social consciousness, which can be used by authority institutions and public administration bodies has been offered.
The system of institutions which could assume the responsibility for the solution of the problem of social consciousness humanization has been defined.
The meaning of national idea and compromise settlement of conflicts for the embodiment of the humanistic ideals of society has been substantiated.
Keywords: social consciousness, public administration, humanism, civil society, feedback, social capital.

Постановка проблеми: Об’єктивними причинами, що актуалізують важливість проблем духовного життя суспільства, розробку нових нетрадиційних підходів до їх вирішення, є всебічне відродження національного в культурі, духовності, виховання свідомості людей, які найпевніше реалізовували б духовний потенціал особистості, переосмислення класичних парадигм розвитку духовного життя суспільства, зміст якого включає в себе багатогранні процеси, явища, пов’язані з духовною сферою життєдіяльності ідей. Сутність і відповідальність суспільної свідомості в тому, що вона є необхідним і важливий компонентом історичного процесу в цілому, невід’ємною умовою саморуху і саморозвитку суспільства. Свідомість є саме реалізацією змісту суспільного відношення (знання) в форму діяльності. Отже, “доля” духу (свідомості) зумовлена не здатністю індивіда створювати і відтворювати продукти в “мислимій формі” (ідеологія, наука) чи “практично-духовній” (мораль, мистецтво, релігія). Вона визначається характером зв’язку індивідів, змістом їх реальних відносин, які спонукають і змушують людей (соціальні групи) створювати план і цілі своїх дій так, а не інакше.
Світоглядна свідомість дійсності органічно пов’язана з самовизначенням людини в світі. Світогляд являється концентрованим, синтетичним поглядом на світ, об’єднуючим ядром всіх форм суспільної свідомості. У світогляді синтезуються суттєві ідеї цих форм свідомості в цілісну систему принципів. Поєднуючи в собі знання і переконання, світоглядні принципи виступають в ролі життєвої позиції, норм і поведінки, основи прийняття рішень, суспільно-практичної діяльності спільноти або індивіда. Тому такою важливою є гуманістична спрямованість світоглядних принципів, життєвої позиції. Найважливіша функція свідомості полягає в тому, що свідомість є засобом відтворення людиною ідеального образу своєї цілепокладаючої діяльності і ідеального представництва в ній інших людей.
Суспільна свідомість представляє суспільство і його інтереси, тому таку вагу має моральне і гуманістичне розуміння цих інтересів, а з цим і гуманізація суспільного буття (адже вона є вже однією з підсистем суспільства в цілому, має елементи внутрісуспільні та набуті, сучасні і минулі, прийняті свідомо і добровільно чи насильно, відповідні і невідповідні основним характеристикам суспільства, чуттєві, раціональні, ірраціональні, судження, ідеали, волю, приписи).
У наш час особливо велике значення мають моральні та етичні основи життя суспільства і людини. Моральні норми регулюють усі сфери суспільного життя. Моральність як особливий спосіб регулювання поведінки людей передує появі права і політики. Вона виникає із становленням людського суспільства, закріплюється у звичаях, традиціях, ментальності людини.
Моральне регулювання – це не просто самооцінювання людиною своєї поведінки (совість), але і оцінювання соціального середовища (громадська думка, засудження чи схвалення).
Ключовими категоріями моральної свідомості є поняття “добро” і “зло”. Добро можна в цілому визначити як нормативно-оціночне поняття моральної свідомості, що в узагальненій формі фіксує уявлення про морально-позитивне благо, необхідне для людського існування (наприклад в наш час – це гарантія основних прав і свобод особи, демократія, відсутність внутрішніх і зовнішніх конфліктів, соціально-політична і культурна рівність можливостей, екологічна спрямованість). Зло тлумачиться як протилежність добру, варте осуду, морально негативне в мотивах, цілях і вчинках, в житті суспільства.
Зважаючи на велику роль моралі в політиці, релігії, мистецтві та ін., з метою поєднання всіх ключових гуманістичних ідей у поняття морального життя, в історії не раз пропонувалися “золоті правила” – моральні закони.
Гуманістична мораль і моральність мають велике значення для матеріального і духовного життя людини і суспільства. Їх складові ідеї орієнтуються на визнання вищими цінностями свободи, рівності, самоцінності людини. Гуманістична мораль є обмежувачем, стримуючим фактором руйнівної діяльності людини щодо природного і соціального середовища життя і духу людини. Отже, тема гуманізму і тема людини висувається на перший план всією логікою суспільного розвитку. Історія людства є історією передусім боротьби проти болю і страждань. Ця боротьба є рушієм прогресу.
Розкриваючи свою сутність, людина, особистість, а разом і суспільство стають самостійними, зрілими, вільними, відповідальними. Гуманістичний проект включає право всіх народів – великих і малих, розвинутих і тих, що розвиваються, багатих і бідних на участь в прийнятті міжнародних рішень, а також гарантії проти насилля в будь-яких його формах. Тому сьогодні важливо розробити класифікацію чинників, які сприяють гуманізації та розвитку суспільної свідомості через свідомість кожного учасника суспільного життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблематиці стану і розвитку суспільної свідомості присвячено наукові та філософські дослідження К. Попера, Ф. Фукуями, А. Колодій, П. Петровського та ін.
Кінець ХХ століття з особливою гостротою поставив питання виживання людської цивілізації та вичерпуваності природних ресурсів.
Вчені в рамках створеного в 1968 році Римського клубу провели дослідження, що виявило нагальну потребу виховання у глобальному масштабі екологічної свідомості людей і необхідність вироблення стратегії сталого розвитку в кожній країні світу. Ця концепція передбачає зміну ставлення до природи, ціннісних орієнтацій і зменшення обсягів виробництва.
Сучасні ґендерні дослідження актуалізують і наголошують широке коло жіночих проблем, пов’язаних не лише з традиційним патріархальним світоглядом нашого суспільства, але і складним сучасним економічно-політичним станом в нашій державі , що найперше вражає саме жінок[1].
В. Кобляков писав, що питання цілісного розвитку культури, (а отже і суспільства) сьогодні вже не лише сфера науки, але і певний світоглядний досвід, рефлексія в системі ціннісних понять і категорій (свобода, гідність, гуманізм). Про це яскраво свідчить те, що екологічні проблеми, проблеми генної інженерії та інше міцно ввійшли в сферу огляду засобів масової інформації [2].
В Україні чимало дослідників виділяють національний чинник як елемент розвитку суспільної свідомості, що особливої ваги набирає при формуванні ідентичності особистості.
Ще одним важливим фактором, що впливає на свідомість суспільства є соціальний капітал [3].
Отже, дослідники, демонструючи значну складність і багатогранність феномену суспільної свідомості, аналізують її основні елементи, що підкреслює її важливість в соціально-політичній системі, а також необхідність посилити роль гуманістичних ідеалів у суспільстві і державному управлінні.
Однак цілісного погляду і аналізу дії на суспільну свідомість усіх вказаних елементів, виділення конкретних факторів і мети розвитку суспільної свідомості, виділення значення цих факторів для функціонування державного управління недостатньо висвітлено в досліджених джерелах. Тому метою статті є теоретичне обґрунтування наукових засад гуманізації суспільної свідомості в Україні та вироблення рекомендацій щодо застосування отриманих наукових результатів у практиці державного управління.
У викладі основного матеріалу подано наслідки відсутності гуманістичної культури для суспільства та держави.
Суспільство є складною, самоорганізованою синергетичною системою, що інформаційно чи енергетично збагачується, а отже, ускладнюється через структуризацію. Багатолінійність еволюції – невід’ємна риса будь-якої достатньо складної системи. У суспільстві існують три структурні феномени хаосу, порядку і антипорядку. Їх складна інтеграція породжує непрогнозовану лінію розвитку .
Суспільний хаос – це структурний безпорядок, аморфність невпорядкованого суспільства, відсутність виділеності у розподілі елементів і принципова рівноправність усіх напрямків розвитку. Це явище характерне для суспільств перехідного типу і є необхідною передумовою подальшого між хаосом і порядком, їх діалектична взаємозалежність.
Хаос – це злам старих соціально-станових і класово-майнових ознак, довільне переміщення окремих елементів. Це динаміка і можливість змін, еволюції, конкуренції альтернатив (коли перемагає найперспективніша). Але, щоб закріпити перемогу однієї альтернативи і для її реалізації на практиці, необхідний порядок. Коли хаос опановує всю суспільну структуру, вона перестає функціонувати через неузгодженість між змінами в усіх її частинах. Коли ж хаосу замало, суспільство механізується і примітивізується.
Феномен порядку забезпечує збалансований симетричний розподіл інвестиційних можливостей між членами суспільства, їх асоціаціями.
Жодна підсистема громадянського суспільства не може нав’язати свої вузько специфічні інтереси всьому суспільству. Порядок і в соціально-майнових структурах полягає в збалансованому розподілі[4].
Висновки: Суспільна свідомість є своєрідним, розуміючим охопленням буття, його поясненням, узагальненням до рівня ідеального уявлення про майбутнє. Ідеальне майбутнє, як правило передує реальному буттю. У цьому плані “розуміюча свідомість” передує діяльності, цілеспрямовує її, визначає горизонти розвитку суспільства.
Зрілість суспільної свідомості передбачає глибоке розуміння кожною людиною (громадянином) відповідальності за справи громади, нації, стан політичної та управлінської систем, повагу до народних (національних) цінностей і традицій, зацікавленість та усвідомлену політичну і громадську активність, правосвідомість, що передбачає аналіз і осмислення правових норм і вміння захищати свої права. Саме в досягненні цілісної, всеохоплюючої зрілості суспільної свідомості, що полегшувала б ефективну взаємодію суспільства і держави, рухала б прогрес, розвивала б культуру нації полягає мета гуманізації суспільної свідомості через впровадження і популяризацію гуманістичних цінностей у суспільстві.
Зрілість суспільної свідомості – це багатогранний і цілісний феномен, що включає громадську і політичну культури, засвоєння, перетворення і використання у взаєминах з суспільством, державою, світом, кожною людиною моральних, естетичних, філософських, релігійних цінностей, наукових знань і елементів світогляду.
Без високого рівня гуманності суспільної свідомості неможлива справжня демократія, повна готовність гідно використовувати здобутки свободи без ризиків хаосу і розбалансування політичної системи, що викличе необхідність насильницького втручання держави, яке пропонуватиме заміну свободи на безпеку і добробут (відносний), “спокій’’.
Гуманізація суспільної свідомості здійснюється державою як процес пропагандистської, інформаційної, фінансової, організаційної політики впровадження і популяризації в суспільстві гуманістичних цінностей, морально-етичних ідеалів толерантності, взаємоповаги, добра і справедливості.
Не можна опиратись тільки на релігійну сферу, адже сучасний стан церкви не сприяє гуманізації суспільної свідомості через розкол християнських конфесій, що викликає значні прояви фанатизму і нетерпимість, а втручання церкви в політичне життя країни наразі має швидше серйозні негативні, ніж позитивні наслідки. Тому в справі гуманізації важливу роль відіграє вся сукупність цінностей політичних, правових, моральних і релігійних.
Громадянське суспільство – це яскрава ознака і втілення здатності спільноти до самоорганізації, сукупність громадських організацій широкого спектру діяльності, основа демократії і засіб розвитку суспільної свідомості. Це найефективніший спосіб донесення до влади проблем і потреб громадян, можливість вирішити питання на місці їх виникнення ресурсами самої спільноти (за умови необхідних повноважень, визначених законодавством).
Важливим елементом формування громадянського суспільства, що може сприяти гуманізації суспільної свідомості(за певних умов) є соціальний капітал – основа спільних цінностей, культури, традицій, накопичення довіри і взаємодії в суспільстві, без яких неможливі ефективна політична діяльність і державне управління.
Внеском дослідників, філософів і вчених у зростання продуктивності політичної системи і накопичення гуманістичних цінностей в суспільній свідомості та державному управлінні є гуманітарна експертиза, що була б моніторингом гуманістичного потенціалу законодавства, нормативно-правових актів, а також дороговказом у вирішенні широкого кола суспільних проблем[5].
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі: З огляду на широту і актуальність окресленої теми можна зазначити необхідність поглибити дослідження вищевказаних чинників, доповнити перелік чи виділити неоглянуті аспекти.

Література:
1. Гендерні аспекти державної служби: Монографія. М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька / За заг. ред. Б. Кравченка. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”; 2002. – 335 с.
2. Кобляков В. П. Этическое сознание. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1979. – 224 с.
3. Фукуяма Френсис. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку/ Переклад з англійської Віктора Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2005. – 380 с.
4. Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикл та підсистеми політики. – Львів: Кальварія,1995. – 258 с.
5. Гуманітарна експертиза (круглий стіл) // Філософська думка: – 2004. № 6. С. 134-157, 2005. №1, С. 137-160

5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.