facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ  У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Ксения Андросович, аспирант

Ирина Ващенко, доктор психологических наук, профессор

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Украина

Участник конференции

УДК 159.9

Стаття присвячена вивченню проблеми професійної успішності у сучасній психологічній науці. За даною тематикою проведено теоретичний аналіз психологічних досліджень і наукових підходів до поняття професійної успішності в рамках психології праці.
Ключові слова: особистість, професійна успішність, професійно важливі якості, психологічні детермінанти, критерії успішності.
The article is devoted to studying the problem of professional success in the modern psychological science. On the subject conducted theoretical analysis of psychological research and scientific approaches to the concept of professional success in the psychology of work.
Keywords: personality, professional success, professionally important qualities, psychological determinants, success criteria.

У вітчизняних і зарубіжних психологічних джерелах проблемі професійної успішності присвячено чимало наукових праць (В.А. Аверін, Дж.В. Аткінсон, О.В. Бодров, А.О. Деркач, С.А. Дружилов, І.В. Дрюпіна, Г.М. Зараковський, Е.Є. Зеленіна, О.Г. Івашкін, Є.О. Клімов, О.К. Клімова, Н.В. Кузьміна, А.О. Мігель, А.В. Хібін, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, В.Л. Романов, П.О. Тропотяга, Я.С. Хаммер, О.П. Четвергова, В.Д. Шадріков та ін.).

Досліджена залежність професійної успішності від взаємин із колегами і керівництвом (Л.Г. Дікая, Г.Ю. Крилова та ін.). Вивчена роль професійно важливих якостей особистості у розвитку професійної успішності (І.Ю. Антипіна, Г.Х. Альтман, О.В. Бодров, Е.Ф. Зеєр, М.Х. Мескон, В.Д. Шадріков та ін.).
Ефективність діяльності машиністів локомотивів залежить від сукупності особистісних властивостей, серед яких: високий рівень суб’єктивного контролю, впевненість у собі, рішучість, самостійність, дещо підвищений рівень тривожності тощо (Т.Н. Федоренко). Успішність управлінської діяльності пов’язана з такими особистісними якостями керівників середньої ланки залізничного транспорту, як енергійність, схильність до ризику, емоційна стійкість, прагнення до суперництва та ін. (А.К. Максимов).

В цілому продуктивність діяльності залежить від наявності у фахівця професійно важливих якостей, серед яких: цілеспрямованість, рішучість, відповідальність, спостережливість, дисциплінованість, витривалість, емоційна стійкість, самоконтроль та ін. (Е.Ф. Зеєр).

Нами виявлені психологічні дослідження, в яких проаналізовані складові професійної успішності та специфіка її окремих етапів у різних сферах діяльності: виробничій (Р.М. Загайнов, В.Г. Зазикін, В.Н. Кузнєцов та ін.), воєнній (І.В. Дрюпіна, Ю.М. Зуєв, П.А. Корчемний та ін.), педагогічній (Е.Є. Зеленіна, Т.М. Хрусталева та ін.), управлінській (О.Г. Івашкін, В.Л. Романов, Г.В. Суходольський та ін.), брокерській (В.Г. Буличкіна, Т.В. Корнілова та ін.). Мотиваційно-особистісні детермінанти успішності діяльності офіцерського складу досліджено Ю.М. Зуєвим [1].

Клімовою О.К. досліджено успішність здійснення підприємницької діяльності через ступінь присвоєння суб’єктом її основних структурно-динамічних компонентів: підприємницьких мотивів, цілей і ресурсів [2].

Московським В.В. визначено складові професійної успішності викладача вищої школи (ступінь усвідомлення себе суб’єктом своєї професійної діяльності, рівень розвитку професійної самосвідомості; рівень розвитку професійних здібностей викладача вищої школи; знання і саморозуміння викладачем оцінки самого себе соціумом [3].

Виявлено психологічні детермінанти професійної успішності майбутніх фахівців (Є.О. Клімов, В.Н. Обносов, О.А. Семенова, Л.А. Сергєєва та ін.). Науковці розглядали професійні уявлення як психологічну основу становлення майбутнього фахівця: уявлення про професію й особистість фахівця, уявлення про себе як майбутнього фахівця, уявлення про можливе професійне майбутнє. На формування професійної успішності майбутнього фахівця суттєво впливають такі психологічні детермінанти (П.О. Тропотяга): рівень сформованості професійних уявлень (про себе як майбутнього фахівця і про можливе професійне майбутнє), часова професійна перспектива особистості (устремління в майбутнє), ступінь емоційної привабливості професійного майбутнього, характер загальної інтернальності в професійній діяльності [4].

Професійна успішність майбутнього фахівця залежить не лише від його здібностей, особистісних якостей, мотивації і цінностей, а й від їх відповідності обраній спеціальності, від сформованої ще під час навчання у вузі здібності вибудовувати стратегії і тактики гнучкої орієнтації в професійному середовищі (О.В. Садон). Йдеться про формування під час навчання у вузі бази такого орієнтування, яке б включало “кар’єрну компетентність”, тобто систему уявлень про кар’єру, можливості і шляхи кар’єрного росту (за Е.А. Могільовкіним), а також “кар’єрну самоефективність”, тобто здатність до кар’єрного цілепокладання, кар’єрного планування і вміння вирішувати кар’єрні проблеми ( за Н. Бетц). Досліджено вплив на розвиток професійної успішності сукупності позитивних результатів, накопичених упродовж всієї кар’єри як в психологічному плані, так і в плані об’єктивних професійних досягнень (І. Мервільд, Я.С. Хаммер, Д.Т. Холл, Д.Е. Чендлер та ін.). При цьому до показників об’єктивного успіху вчені відносили: розмір заробітної плати, кількість просувань по службі, рівень займаної посади в ієрархії організації. Критерії успішності професійної діяльності розкрито в працях Ю.М. Ільїної, О.К. Клімової, Т. Котарбинського, Б.В. Кулагіна, В.В. Московського, О.В. Садон, П.О. Тропотяги та ін.

В якості критеріїв успішності професійної діяльності можна використовувати різні показники, що характеризують міру досягнення даним працівником цілей роботи: ступінь оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, внесок у результати спільної діяльності всієї організації або колективу (Б.В. Кулагін). Успішність діяльності можна визначати за різними критеріями: прямі показники ефективності (якість і продуктивність); результативність роботи; ефективність взаємодії з людьми в процесі роботи; ініціативність в діяльності; рівень професійної підготовленості; задоволеність суб’єкта праці своєю професійною діяльністю, відповідність нормативних актів, що регулюють професійну діяльність у певній галузі, сучасним вимогам; плинність кадрів; кількість нещасних випадків і випадків, що виникли з провини працівника; якість експертних оцінок; рівень професійної компетентності; ступінь самооцінки ефективності діяльності та ін.

В результаті проведеного аналізу наукових праць можна констатувати те, що професійна успішність розглядається як складне багатомірне утворення (Г.Т. Береговий, І.М. Жданько, Б.В. Кулагін, В.Л. Марищук, В.А. Пономаренко, О.Н. Родіна, Н.В. Самоукіна, Е.М. Ткаченко, Б.А. Федорішин, Н.Л. Шарейко та ін.), як сукупність психологічних і психофізіологічних особливостей, необхідних для досягнення людиною суспільно прийнятної ефективності праці, за наявності спеціальних знань, вмінь і навичок (К.М. Гуревич), як розвиток професійно важливих якостей (І.А. Жданов, М.В.

Кліщевська, Г.Н. Солнцева), як якості особистості (А.Т. Ростунов), як рівень емоційної стійкості (Г.М. Зараковський), властивості нервової системи (В.Д. Небиліцин), локус контролю (Ю.А. Борисов); професійно-орієнтованої культури (Я.В. Олейнікова). Як бачимо, існує велика кількість досліджень професійної успішності в різних сферах діяльності, але майже не досліджувалась ця проблема серед професій робітничого профілю. Тому, в подальшому, вважаємо є необхідність емпірично дослідити психологічні детермінанти професійної успішності серед фахівців робітничих професій на українському просторі.

Література:

  • 1. Зуев Ю.М. Мотивационно-личностные детерминанты профессиональной успешности командиров воинских подразделений: Дис... канд. психол. н.: 19.00.03 /Юрий Михайлович Зуев. – Хабаровск, 2006. – 231 c.
  • 2. Климова Е.К. Психологические критерии успешности предпринимательской деятельности: Дис... канд. психол. н.:19.00.03. – Калуга, 2004. – 185
  • 3. Московский В.В. Формирование профессиональной успешности преподавателя высшей школы / Вячеслав Вячеславович Московский // Акмеология. – 2007. – №3.
  • 4. Тропотяга П.А. Психологические детерминанты профессиональной успешности будущего специалиста: Дис... канд. психол. н.: 19.00.03 / Павел Александрович Тропотяга; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. – Иркутск, 2009. – 211 с. 
Комментарии: 0
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.