facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

Автор Доклада: 
Талан М. В.
Награда: 
ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

УДК 519.15:621.372

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

Талан Марта Володимирівна, PhD
ТзОВ «Агрокосм»


У статті розглядаються моделі логістичного управління виробничими процесами, побудовані на основі комбінаторних конфігурацій типу «ідеальних кільцевих в’язанок» (ІКВ). Доведена можливість проектування оптимізованих систем управління багатоканальними потоковими процесами за критерієм досягнення розширеного діапазону роботи та функціональних можливостей за умови забезпечення оперативної швидкості та гнучкості управління виробничими процесами.
Ключові слова: оптимізація, модель, комбінаторна конфігурація, ідеальна кільцева в’язанка, логістичне управління процесами, новітні інформаційні технології.

In the article the models of production processes logistic control, based on the combinatorial configurations, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s type are developed. Possibility for design optimized control systems of multichannel flow processes by criterion for attainment of extend the operating range and functionality under condition for provide an operated speed and flexibility of production processes control.
Key words: optimization, model, combinatorial configuration, Ideal Ring Bundles, logistic processes control, novel information technologies.

Важливим завданням успішного керування логістичними процесами є вмілий розподіл матеріального й супровідних йому (інформаційного, фінансового) потоків поміж контрагентами з метою забезпечення доставки каналами розподілу потрібних товарів у потрібне місце і потрібний час з оптимальними затратами. Тому актуальною є проблема формування оптимальних каналів розподілу – сукупності організацій, що здійснюють логістичні функції при стратегічному управлінні матеріальними потоками й обслуговуванні з врахуванням початкового розміщення тпродукції та місцем споживання для задоволення вимог споживачів [1,2]. Існує проблема оптимального розміщення структурних елементів (виробленої продукції та процесів розподілу), що розподілені в просторі і часі виробничих систем для того, щоб дотримуватися вимог «потрібний товар у потрібний час і потрібне місце» [3]. Для дотримання цих вимог та здійснення якісного менеджменту пропонується застосувати інформаційну модель, що базується на комбінаторних властивостях дво- та багатовимірних математичних структур типу ІКВ [4].

Інформаційна модель багатовимірної системи логістичного управління

Загальна схема функціонування багатовимірної системи логістичного управління інформаційно-виробничими потоками на базі ІКВ зручно ілюструвати у вигляді символічної моделі (рис.1).

Рис.1. Загальна схема функціонування багатовимірної системи логістичного управління інформаційно-виробничими потоками на базі ІКВ

Вхідні потоки векторних даних: {A},{B},{C},{D}.
Вихідні потоки векторних даних: {A}, {B}, {C}, {D}.

Система каналів розподілу керованого логістичного процесу базується на використанні комбінаторних властивостей ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ), наприклад, там, де потрібно розподіляти потоки товарної продукції з мінімально можливим числом завчасу заготовлених порцій (частин) матеріального (інформаційного) потоку. Звідси випливає доцільність застосування згаданих моделей в логістичних системах обслуговування складів і системах керування виробничими процесами [5,6]. Виробнича система складування запасів планує щотижневий прогноз дій на основі таких факторів як статистика і тенденція, беручи до уваги дії системи керування як рівень прибутку, працюючи в реальному часі, щоб вчасно завершити цю роботу. Нехай виробнича система запасів складу передбачає наявність чотирьох (n=4) систем вхідних ({A}, {B}, {C}, {D}) і стільки ж вихідних ({A}, {B}, {C}, {D}) матеріальних потоків (векторних даних), «зміщених» один відносно одного у просторі-часі згідно циклічної пропорції (1:7:2:3). Для наочності таку систему «зміщених» даних зручно ілюструвати у вигляді обертової інформаційної моделі з відповідно зміщеними точками підведення – відведення матеріальних (інформаційних) потоків, пов’язаних з виробничим процесом (рис.2). Легко бачити, що модель забезпечує можливість реалізації в процесі виробництва будь-якого співвідношення частин між матеріальними (інформаційними) потоками, що, в свою чергу, можуть утворювати у просторі й часі різноманітні комбінаційні зв’язки (рис.2).

Планова модель передбачає просування продукту всередині маркетингового каналу розподілу за певним графіком згідно з прогнозом попиту на продукт та його наявності на ринку. Особливої актуальності набуває модель управління, яка базується на комбінуванні методів керування згаданих моделей, що дозволяє швидше й ефективніше адаптуватися до змін на ринку.Рис.2. Символічна модель логістично керованого процесу на основі ІКВ (1,7,2,3)

Висновок
Важливим завданням ефективного управління логістичними процесами є вмілий розподіл матеріального й супровідних йому (інформаційного, фінансового) потоків поміж різними споживачами з метою забезпечення доставки каналами розподілу потрібних продуктів у потрібне місце і потрібний час з оптимальними затратами. Проблема оптимального формування каналів, що здійснюють логістичні функції при стратегічному керуванні матеріальними потоками й обслуговуванні, може бути успішно подолана, якщо в основу проектування логістичної системи покласти принцип оптимальних структурних пропорцій, що базується на комбінаторних властивостях дво- та багатовимірних математичних структур типу ІКВ. Цей принцип доцільно застосувати для здійснення якісно нового підходу до знаходження оптимального рішення щодо розміщення потрібних продуктів та їхніх компонентів в системі логістичного управління виробничими процесами.

Література:

  • 1. Hans-Cristian Kopp. “Unternehmenslogistik”, 3, Manuskriptdruck, 1994.
  • 2. Zeitschrift fur Logistik, 5/93, pp.19.
  • 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics.
  • 4. Різник В.В.Синтез оптимальних комбінаторних систем.- Львів:Вища школа,1989.-168 с.
  • 5. Intelligent Systems in Design and Manufacturing III., Proc. SPIE, Vol. 4192, Boston, USA, 2000, pp.364-367.
  • 6. Спосіб групового складання товарної продукції. Патент України на корисну модель № 15518, МПК В65В 5/10.- Талан М.В. Опубл. 17.07.2006 в Бюл.№7, 2006. 
5.25
Ваша оценка: Нет Средняя: 5.3 (4 голоса)

Innovative Optimum Process Engineering

The research into the underlying models relating to the optimal placement of structural elements in spatially or temporally distributed systems; and the generalization of these methods to the improvement and optimization of a larger class of technological sysyems.

Оптимальне розбиття простору-часу

У статті використано структурну модель оптимального розбиття простору-часу на частини, суміжні суми яких разом з цими частинами вичерпують множину чисел натурального ряду, що дозволяє отримувати будь-яку частину від цілого простим обранням лише двох із фіксованих місць розбиття ("принцип розрізання торту"). Модель віддзеркалює довершені геометричні властивості реального простору-часу і свідчить про довічну гармонію Всесвіту.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.