facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ З ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ АР КРИМ

Автор Доклада: 
Капченко Р.Л.
Награда: 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ З ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ АР КРИМ

УДК 658. 386

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ З ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ АР КРИМ

Капченко Руслан Леонідович, канд. е. наук, доцент
Севастопольський національний технічний університет

 

У статті досліджено визначення обсягів бюджетного призначення для підготовки робітничого потенціалу у професійно-технічних та вищих навчальних закладах АР Крим методом найменших квадратів.
Ключові слова: метод найменших квадратів, прогнозна екстраполяція, прогнозування, прогнозований обсяг, бюджетне призначення.

In the article investigational determination of volumes of the budgetary setting for preparation of working potential in profesiyno-tekhnichnikh and higher educational establishments AR Crimea by a least-squares method.
Keywords: east-squares method, prognosis extrapolation, prognostication, forecast volume, budgetary setting.

Виходячи зі стратегічної мети соціально-економічного розвитку країни в Автономній Республіці Крим мають бути створені умови для формування обсягів і пропорцій зайнятості, характерних для соціально орієнтованої ринкової економіки. Необхідною умовою для цього є достатність трудоресурсного забезпечення економіки, конкурентоспроможність робітничих кадрів, соціальна орієнтація ринку праці, та пожвавлення економічного розвитку, збільшення потреб роботодавців у робочій силі.
Ситуація у сфері зайнятості АР Крим значною мірою визначається впливом демографічного фактора при формуванні кількості населення у працездатному віці, його статево-віковим складом, а також соціально-економічними чинниками, зокрема розвитком виробництва, ступенем його структурної модернізації та рівнем конкурентоспроможності, трудовою активністю населення, професійно-кваліфікаційними ознаками робітничих кадрів, їх здатністю до територіально-галузевої мобільності.
Незважаючи на те, що автономія володіє потужним науковим потенціалом, інноваційні процеси в матеріально-виробничій сфері регіону відбуваються повільно та не відповідають сучасним вимогам інноваційної моделі економічного зростання.. У структурі більшості державних адміністрацій відсутні підрозділи, з організаційно-координаційно-мотиваційними та контролюючими функціями інноваційної діяльності у промисловості, що не сприяє стабільному розвитку промисловості.
Конкурентні переваги у сфері формування і розвитку робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери, забезпечення продуктивної зайнятості населення слід оцінювати як значною мірою втрачені внаслідок прорахунків у здійсненні трансформаційних перетворень. В свою чергу, реалізація потенційних конкурентних переваг вимагає:
збереження наявного інтелектуального й професійно-кваліфікаційного потенціалу;
активізації процесів підвищення кваліфікації та професійного перепрофілювання кадрів шляхом їх перепідготовки;
вдосконалення територіально-галузевих пропорцій зайнятості;
підвищення мобільності робочої сили.
Тому, величезна довіра у цьому процесі має покладатися на існуючу систему підготовки кадрів, на загальнодержавний та регіональні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
На діаграмі (складена на основі матеріалів наданих МОН АР Крим) представлено динаміку обсягів бюджетного призначення з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах і спеціалістів у ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки АР Крим за 2005 – 2010 роки (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягів бюджетного призначення навчальним закладам Міністерства освіти і науки АР Крим у 2005-2010 рр.

 

Очевидною є питома вага бюджетного призначення професійно-технічним та вищим навчальним закладам відносно до сукупного обсягу бюджетного призначення спрямованого на підготовку кваліфікованих кадрів у навчальних закладах МОН Кримської автономії за відповідний період Значна перевага при фінансуванні підготовки кваліфікованих кадрів для економіки регіону віддається системі професійно-технічної освіти (70,63% у 2005 р.), друге місце посідають вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а. (23,97% у 2005 р.) і на третьому місці знаходяться ВНЗ І-ІІ р.а. (5,4% у 2005 р.) Міністерства освіти і науки АР Крим. У той же час, динамічні зміни в структурі бюджетного призначення кримським навчальним закладам свідчать про тенденцію незначного зменшення бюджетного фінансування професійно-технічних навчальних закладів на користь ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (таблиця 1).
Таблиця 1
Динаміка структурних змін в обсягах бюджетного призначення

З метою визначення перспектив подальшого бюджетного забезпечення підготовки робітничого потенціалу АР Криму представлені на рис. 1 криві тенденції можна описати рівнянням прямої у=ах+b, які найкращим чином співпадають з дослідними точками і розрахувати параметри підібраного рівняння методом найменших квадратів, який входить до групи методів прогнозної екстраполяції, а об’єкт нашого прогнозування чітко укладається в рамки еволюційного циклу.
Незважаючи на те, що даний метод є доволі складним і трудомістким, він є найбільш точнішим серед формалізованих методів прогнозування:


де y – залежна змінна величина; x – незалежна змінна величина; а – коефіцієнт при незалежній величині х; b – вільний член рівняння.
Здійснивши необхідні розрахунки за формулою 1 і 2 отримуємо прогнозований обсяг бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН АР Крим (таблиця 2).
Таблиця 2
Прогнозовані обсяги бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН АР Крим на 2011-2025 рр. (млн. грн. )

 

 

Враховуючи вищевикладене можна зазначити:
метод найменших квадратів з певною похибкою може визначати прогнозовані обсяги фінансування підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах і спеціалістів у ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки АР Крим;
при визначенні перспектив подальшого бюджетного забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів, за умови збереження виявлених тенденцій, роль орієнтиру для МОН АР Крим, може відіграти розроблений автором прогноз обсягів бюджетного призначення до 2025 року включно.

5.85714
Ваша оценка: Нет Средняя: 5.9 (7 голосов)

Воистину научную мысль

Воистину научную мысль остановить, заковать в оковы невозможно! Уважаемый Капченко Р.Л., вопрос о прогнозировании потребности робочих кадров в любой стране, в том числе постсоветского пространства и соответственно потребность в финансовых ресурсах не теряет остроты. Актуализация Вашей работы заключается и в выборе. Думаю что организаторами научной конференции, по моему не корректно подана таблица 1. Успехов Вам уважаемый Капченко Р.Л. в научно-педагогической деятельности.
Наукова праця заслуговує на увагу. Прикладна математикапрацює.

Загалом необхідно відзначити

Загалом необхідно відзначити актуальність даного дослідження. Однак на вказаному у статті рис.1 не відображено зазначеної динаміки обсягів бюджетного призначення упродовж зазначеного періоду. Дану діаграму доцільно скласти, чітко відображаючи задані числові дані. Тоді буде наглядно відображено залежність бюджетного призначення підготовки робітничого потенціалу АР Криму. Можливо, відповідно до даного аналітичного матеріалу, зв'язок буде нелінійний. А тому прогнозовані обсяги бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН АР Крим будуть точнішими. Рекомендовано робити посилання на використану літературу.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.