facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

STRUCTURE AND COMPOSITION OF GILGILCHAY BASIN SOIL

STRUCTURE AND COMPOSITION OF GILGILCHAY BASIN SOIL
Гюнель Насруллаева, докторант

Бакинский государственный университет, Азербайджан

Участник конференции

В резулытате проведенных исследований было изучено современное почвенно-экологического состояние бассейна рек Гилгилчай, так же было изучено современное почвенно-экологического состояние бассейна рек Гилгилчай. Таким образом, учитывая особенности рельефа, благоприятный климатические условия, отмечается, что почвы бассейна рек Гилгилчай - горносеро-коричневые, каштановые, горно-луговые, лугово-коричневые, лугово-сероземные, аллювиально-луговые, горно-коричневые лесные, лесных карбонатные горно-коричневые, и,д.

North-east slope of the Big Caucasus is considered from territories having to the  economical potential for development of the agriculture. Carry out of the work of scientific research serving improve in the frame of program of the development in the modern time of the regions of complex of economy, raising of the productivity of the land of basin of the Gilgilchay and to the protecting of fertility assumes vital importance. İn the given article is shown characteristics of the Gilgilchay rivers basin of the soils(washes, tupical, carbonated and stepped mountain forest-brown moin-brown grey brown alluvial meadow soils). Made on the base colleсtion conclusion and analysis owns reseaches literary and fond materials.

 

KeywordsGilgilchai river and soils. Structure and composition of Gilgilchay basin soil

Təqdim olunan məqalədə şəxsi tədqiqatlar ədəbiyyat və fond materiallarının toplanması və təhlili əsasında Gilgilçay hövzəsinin torpaqlarının zonada şaquli zonalıq qanununa uyğun olaraq (dağ çəmən, dağ çəmən bozqır, qonur dağ meşə, çimli karbonatlı dağ meşə, dağ meşə, dağ meşə qəhvəyi, çəmən qəhvəyi, boz qəhvəyi, çəmən boz karbonatlı, allüvial çəmən, meşə karbonatlı allüvial-çəmən və s) torpaqların münbitliyinin müasir səciyyəsi verilmişdir.

 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı kənd təsərrüfatının inkişafı üçün iqtisadi potensiala malik ərazilərdən hesab olunur. Müasir dövrdə regionların inkişafı proqramı çərçivəsində təsərrüfat kompleksinin təkmilləşdirilməsi, Gilgilçay hövzəsi torpaqlarının məhsuldarlığının artırılması və münbitliyinin qorunmasına xidmət edən elmi-tədqiqat işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan iri çay hövzələri daxilində torpaq-landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi və torpaqda baş verən dəyişikliklərin izlənməsi və öyrənilməsi elmi-nəzəri, həmdə-praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqat obyekti və metodikası

Gilgilçay hövzəsi daxilində torpaq-landşaft komplekslərini ekoloji qiymətləndirmək, ekoloji monitorinq əsasında torpaq göstəricilərin çoxillik dəyişkənliyinin səbəblərini aşkarlamaqdadır.  Qarşıya qoyulan vəzifələr Gilgilçay hövzəsinin müasir ekoloji şəraitini tədqiq etməklə torpaq və landşaft örtüyünə antropogen amillərin çoxillik təsirini səciyyələndirmək, hövzə-daxilində ekoloji rayonları bonitirovkasını və aqroistehsalat qruplaşdırmasını artırmaq, həmçinin kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların suvarılan və suvarılmayan torpaqların müəyyən edilməsi, o cümlədən bitkilərin ekoloji tələbinə uyğun torpaq-iqlim düsturlarından və torpaq ekoloji indeksindən istifadə etməklə torpaqların nəzəri bonitet ballarını tapmaq və məhsuldarlığını potensial imkanlarını müəyyən etməkdir.

Tədqiqat obyekti Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından Gülümdostu  dağının yüksəkliyindən başlayan Quba-Şabran rayonları ərazisindən Xəzər dənizinə-tökülən Gilgilçay hövzəsi torpaqlarıdır.

Təhlil və müzakirə

Gilgilçay Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından Gülümdostu (2713 m) dağının şimal-şərqində 1980 m yüksəklidən başlayır. Mənsəbindən Xaltançay tökülənə kimi Utuqçay, Çarxaçiçaydan aşağı Daqnaçay, sonra mənsəbə qədər Gilgilçay adlanır. Quba-Şabran rayonları ərazisindən axaraq birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çaydır. Gilgilçayın uzunluğu 72 km hövzəsinin sahəsi 800 km2-dir (Şəkil 1). Çay Kuşiçayın mənsəbindən aşağı yan silsiləni yarib keçir və birdən şimala tərəf istiqamətlənir, sonra isə mənsəbə qədər cənubu qərbdən şimalı-şərqə doğru axır. Hövzəsinin orta eni 11.1 km orta yüksəkliyi isə 972 m-dır. Hövzəsi (98 km2) seyrək meşələrdən və kolluqlardan ibarətdir. Çayın orta meyilliyi 28.2% -dir. Çay şəbəkəsinin sıxlığı 0.55 km/km2-dir. Gilgilçayın 10 əsas qolu vardır. Onlardan 6-sı sağ qoludur. Gilgilçay daşqın rejimli çaydır. Əsas qida mənbəyi yağış suları (75%) və yeraltı sulardır. (15%-dən çox) Qar sularının qidalanmada rolu cuzidir. Hövzəsində isti və soyuq mineral bulaqlar var. Gilgilçay hövzəsində yağıntıların azalması temperaturun artması göstərirki iqlim hövzəsinin torpaqlarının münbitlik göstəricilərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri olmuşdur.

Şəkil 1. Gilgilçay hövzəsi ətrafına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar və onların ortofoto üzərində təsviri

Son illər şimal-şərqi əkinçilik zonasının Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Siyəzən rayonları daxilindəki təsərrüfatlarda aparılan torpaq mülkiyyətçiləri arasında  bölüşdürülməsi  torpaqların bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsinin torpaq kadastr rayonları  daxilində aparılmasının da böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərdi. Şəkil 1-dən göründüyü kimi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların  yəni şimal-şərqi  əkinçilik zonası torpaqlarının  və ayrı-ayrı  rayonların ərazi daxilində yayılmış torpaqların münbitlik və məhsulyetirmə imkanları müxtəlifdir. İnzibati rayonlar üzrə  torpaqların bonitet balı Qusar -75, Quba-74, Xaçmaz-90, Dəvəçi-69, Siyəzən-62 bala bərabərdir. Gilgilçay hövzəsi kənd təsərrüfatı baxımından daha əlverşlidir, çayın daşqından olan tikinti materialı kimi istifadə olunur. Son 40-50 ildə çayçılıq və digər sahələrinin kütləvi şəkildə qırlıması nəticəsində Gilgilçay hövzəsinin təbiətində və bununla əlaqədar torpaq örtüyündən kəskin dəyişikliklər baş vermişdir. Gilgilçay hövzəsi özünün mürəkkəb relyef-iqlim bitki xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Bununla əlaqədar burada landşaftın əsas ünsürü olan torpaqların coğrafi yayılması və genetik cəhətdən formalaşması prosesi mürəkkəb ekoloji şəraitdən asılıdır. Zonada şaquli zonallıq qanuna uyğun olaraq dağ-çəmən bozqır, qonur dağ- meşə, tipik çimli karbonatlı dağ- meşə, qəhvəyi dağ-meşə, çəmən qəhvəyi, boz qəhvəyi, karbonatlı çəmən-boz, alluvial çəmən, karbonatlı allüvial meşə-çəmən və s torpaqlar yayılmışdır (Q.Ş.Məmmədov və V.A.Quliyev).

Böyük Qafqazın şimal-şərqi zonası ən iri kadastr rayonlarından biridir. Bu kadastr rayonu inzibati baxımdan Xaçmaz Siyəzən Şabran Quba və Qusar rayonlarının düzən dağətəyi ərazilərini əhatə edir. Şabran-Xaçmaz kadastr rayonunda  çəmən qəhvəyi, adi açıq boz qəhvəyi, subasar çəmən, çəmən boz torpaqlar yayılmışdır.

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən Gilgilçay hövzəsinin ərazilərinin geomorfoloji şəraitinin mürəkkəbliyi sərt yamacların mövcudluğu amilləri insanların antropogen fəaliyyəti ilə birlikdə intensiv səthi axınlar həmdə yarğanların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Eroziya prosesinin yüksək dağlıq zonasında inkişaf etməsi güclü səthi axının və sellərinin baş verməsinə səbəb olur. Eroziya prosesinin əmələ gəlməsinə və inkişaf etməsinə relyefdən başqa digər təbii amillər-iqlim, ərazinin geoloji quruluşu, torpaq və bitki örtüyü ciddi təsir göstərir. Bu amillərlə birgə insanın düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti də eroziyanın inkişafında böyük rol oynayır. XX əsrin ortalarında başlayaraq, insanların praktiki fəaliyyətində və təfəkküründə paradiqmaların dəyişməsi baş verməkdədir. İqtisadi prioritetlər ekoloji prioritetlərlə əvəz edilməyə başlamışdır. Bu cür fikirlər torpaqlar haqqında elmdə də baş verməkdədir. XX əsrdə torpaqşünaslıqda kənd təsərrüfatı istiqaməti bütünlükdə demək olarki ekoloji istiqamətlə əvəz edilməyə başlanmışdır. Kənd təsərrüfatının iqtisadi istiqaməti torpaqşünaslıq, aqrokimya elmindən kənd təsərrüfatı məhsullarının artımına gətirib çıxaran nailiyyətlər əldə edilməsini tələb edir. Ekoloji istiqamətdə isə torpağın qorunub saxlanma qabiliyyəti və dayanıqlığının artırılması ilə ekoloji funksiyası yerinə yetirilir. Bununla da biosferdə insanın sabit mövcudluğunun mümkünlüyü müəyyənləşdirilir.

Ədəbiyyat:

  • 1. Magbet Məmmədov. Azərbaycan hidroqrafiyası II nəşr. Bakı 2012. səh.161-163
  • 2. Q.Ş.Məmmədov və V.A.Quliyev-Azərbaycanın şimal- şərq əkinçilik zonası torpaqlarının nın qiymtləndirilməsi. Bakı
  • 3. Q.Ş.Məmmədov Azərbaycan torpaqlarının ekoliji qiymətləndirilməsi. Bakı Elm 1998.282.s
  • 4. Q.Ş.Məmmədov. Mineral gübrələrdən istifadənin ekoetik problemləri. Torpaqşunaslıq və aqrokimya əsərlər toplusu XVII CİLD. Bakı Elm 2007-s5-10.
  • 5. Qərib Məmmədov Sara Məmmədova Cəsarət Sabanov. Torpağın Eroziyası və Mühafizəsi Bakı-Elm-2009.s 176-177
  • 6. S.Məmmədov Azər Cəfərov. Torpağın münbitlik xassəsi. Bakı.-2009-Elm Nəşriyyat s.69-70

________________________________________________________________________________

In recent years, distribution of the lands among owners from households of Guba, Gusar, Khachmaz, Devechi, Siyezen districts of north-eastern agricultural zone demonstrated that implementation of land evaluation and economic valuation is also important within land cadastral districts. As can be specified from Figure 1, fertility and productivity opportunities of arable lands, i.e. lands of north-eastern agricultural zone and lands spread across the different districts are very diverse. Index of quality and yield of soil for different administrative districts is 75 for Gusar, 74 for Guba, 90 for Khachmaz, 69 for Devechi and 62 for Siyezen. Gilgilchay basin has more favorable terms for agriculture Gilgilchay basin is characterized by its complex topography, climate, vegetation. Hence, geographical distribution and pedogenenic process of soil as a key element of landscape depends on complex environmental conditions. In accordance with the vertical zonation, the following soil types are widespread in this zone. As per researches, land cover of Gilgilchay basin was classified to following soil types and subtypes.

Mountain-meadow soil Alpine and subalpine meadows and meadow steppes of Gilgilchay basin are located at heights of 2000-2200m above sea level. The plant cover of the north and north-eastern slopes, relatively more damp areas of the terrain are characterized by meadows with herbaceous species.

The soil profile is not too thick, not more than 50 cm in general cases. It is possible to easily recognize the genetic layers within soil profile. The amount of humus is 16%. Towards depth, the amount of humus gets significantly reduced. Ca2+and Mg2+prevail in absorbed compounds. The reaction of soil solution is faintly acid and acid (pH 5. 6 - 4. 9 in the middle of the soil profile). Soil types and subtypes from the mountain-meadow soil groups are of great importance for Gilgilchay basin from environmental and economic point of view. These lands are very significant as summer pastures. However part of these lands was subject to erosion processes due to the very intensive herding.

Mountain-meadow steppesoil is characterized as independent type of soil genesis for a while. This soil type specific for subalpine meadow steppe are widespread generally at heights of 1900-2100m. Geomorphologic structure of the watershed area of Gilgilchay basin is characterized by the natural fragmentation of the terrain. Rocks with high water permeability and steep slopes create favorable conditions for development of both surface, and subsoil streams.

The vegetation of the territories with above mentioned soil type consists of meadow steppe and herbaceous species. The specified plants are forming layer of sod on the surface under normal conditions. The amount of humus is relatively less and amounts 4-5%. The rate of humus to nitrogen is high and amounts 10-12. Humus contains fulvate. The territories of mountain-meadow steppe soils are mainly used as natural hayland. Only a small part of these territories are used for cultivation.

Brown mountain-forest soil are widespread between heights of 1000 (900) - 2000 (2200) m, in relatively humid areas higher than forest zone. Here is no herbaceous species. Plant remains within genesis of mountain forest brown soil contain high concentration of ash elements. Additionally, it's also important that there are significant amount of gravel within soil-forming rocks. ­Related to the variety of environmental and geographical condition, the following subtypes of the brown forest soils spread over different slopes of Gilgilchay basin can be distinguished: washed-out brown mountain forest, washed-out meadowed brown mountain forest, typical brown mountain forest, humus carbonated brown mountain forest soil.

In upper layer of the profile, the amount of humus changes between 6. 2 - 8. 3%. ­Ca2+and Mg2+prevail in absorbed compounds.

Dark colored mountain forest soils could be found at lower zones of forests.  Dark colored forest soil of oak and hornbeam forests, where undergrowth and xerophilous grass cover grow well and there's not enough humidity, has its own typical development characteristics. Gilgilchay basin's dark colored forest soil is characterized by thick layer of humus, claying of the layer under humus horizon, good aggregating, and clear borders of carbonated and alluvial horizon.

One of the characteristic features of the dry forests' landscape of the study object is prevalence of dark colored steppe soil at low rocky and hilly areas. The following subtypes of dark colored mountain forest soil can be distinguished: washed-out dark colored, typical dark colored and carbonated dark colored, washed-out dark colored mountain forest, typical dark colored mountain forest, carbonated dark colored mountain forest, dark colored mountain steppe. ­

In upper horizon of this soil, the amount of humus changes between 4,78-7,93%. The amount of humus gradually reduces downwards. Gradual reduction of humus along profile is typical for forest dark colored soil and mainly related to the presence of grass roots in the development process of humus and migration of humus in damp season. Humus contains fulvate-humate and humate type composition. 72 to 95% of the total amount of absorbed compounds at the upper layers amount Ca2+cation. ­­

Grey-brown soil This soil type is widespread at zones of dry subtropical bushes and steppes, part of low mountains and 200-300m height of foothills zones of Gilgilchay basin. In zones of grey-brown soil, limestones, gerbils and their soft weathering products play the role of the main soil-forming rocks.

The mentioned soils are mainly covered by white grass type herbaceous species and dry steppe plants. The specified soil types are genetically close to the dark colored soil. The amount of humus changes between 3-5%. Humus is gradually distributed towards lower layers in soil profile. Humus belongs to fulvate-humate and humate type. Most of the humus acids are combined with calcium compounds (calcium humates). These soils with generally favorable physical and chemical properties are widely used in agriculture.

Meadow grey-brown soils are spread in the zone of grey-brown soil zone as small arrays. This soil type is mainly formed at lower areas of landscape. Groundwater located relatively close to the surface, as well as surface waters from relatively high surrounding areas play important role in pathogenic process of this soil type.

Saline subtype of this soil can be found in very limited areas and the main areas almost didn't become salty. Amount of dry remainder is usually not higher that 2,0-0,3%. The amount of sulphates prevails among salt. Meadow grey-brown soils are very fertile. Therefore, the large part of the mentioned soils is used for agricultural crops. The areas which were not ploughed are used for hayland and pastures. ­

Meadow grey soil Emergence of meadow grey soil is influenced by groundwater and surface water. This process usually goes in semihydromorphic conditions. This soil is transitional type and spread at the strip between grey-brown and meadow grey-brown soil types of dry steppes and grey soil type evolving in relatively arid conditions. The very large areas of the mentioned soils are used for irrigation agriculture.

Hydromorphism signs (gleying, salinization etc.) observed in meadow grey soil profile show that these soils were emerged in water meadow (valley) delta conditions. Humus belongs to humate type. Ca2+and Mg2+cations prevails in absorbed compounds.

Grey soil The areas with grey soils can be characterized by caragana, caragana-wormwood and wormwood-ephemeral plant groups. Unlike plants with very deep root system, most of the ephemeral plants stop their development until the dry periods. The plant cover is sparse and didn't form layer of sod. The total phytomass is very little (5-6 t/ha) and is not enough for organic matters for emergence of humus. Therefore, the process of accumulation of humus in soil is very weak. Gilgilchay basin's grey soils have very poor humus layer.  The amount of humus at the upper layer of soil is only 1. 4%. Calcium and magnesium take 85-80% of adsorbed compounds. Spreading of soil salinization is one of the most characteristic signs of grey lands. Absorbed sodium totals 8-15% of total absorption. Soil mainly has alkaline reaction.

The households located in those lands, their fertility and whether these areas are irrigated or not are specified in Figure.1  (on the orthophoto)

Analysis and discussion

Anthropogenic activity, steep slopes, and complexity of the geomorphological condition of the Gilgilchai basin territories located in the north-east slope of the Greater Caucasus causes to intensive surface runoff as well as ravines. A number of other natural factors such as climate, relief, vegetation, geological structure and land cover influence seriously on forming and developing the erosion process. Moreover, incorrect activities of men play a big part in development of the erosion. Since middle XX century, practical activities and thinking of the people have changed. Economic priorities have begun replaced by ecological priorities. These kinds of thoughts are happening in the soil science as well. In the XX century agriculture direction has almost begun replaced by ecological direction in the soil science. Economical direction of the agriculture demanded soil science, agricultural chemistry to increase the agriculture products. Ecological function fulfilled the capacity of conservation and development of sustainability. It defines the possibility of the stable existence of a human in the biosphere.

Result

Index of quality and yield of soil for different administrative districts is 75 for Gusar, 74 for Guba, 90 for Khachmaz, 69 for Devechi and 62 for Siyezen. Gilgilchay basin has more favorable terms for agriculture. Gilgilchay basin is characterized by its complex topography, climate, vegetation. Hence, geographical distribution and genetical development of soil as a key element of landscape depends on complex environmental conditions. There was given current characteristics of fertility of Gilgilchay basin's soil in accordance with vertical zonation (mountain meadow, mountain meadow steppe, brown mountain forest, mountain forest grassy carbonated, mountain forest, dark colored mountain forest, dark colored meadow, grey-brown, grey carbonated meadow, alluvial meadow, forest carbonated alluvial meadow etc.). The households located in those lands, their fertility and whether these areas are irrigated or not are specified in Figure 1. 

Комментарии: 8

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Дорогой Nikonov! Большое спасибо. Извините за то что я во время не ответила вам.

Никонов Михаил Васильевич

Уважаемая Гюнель Малик кызы! Изучение структуры почв в различных природных условиях в целях развития сельского хозяйства региона является важной задачей. Желаю Вам творческих успехов. С уважением М.В. Никонов

Костин Максим Валериевич

Уважаемая Гюнель Малык кызы! Приведенные Вами материалы имеют определенное значение для решения экологических проблем территории северо-восточного склона Большого Кавказа. Что особенно актуально в настоящее время, в виду постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на природные экосистемы региона. Однако, на мой взгляд, не совсем очерчены выводы, сделанные в заключении статьи. Удачи Вам и продолжения научной деятельности. С уважением М.В. Костин.

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Спасибо за внимание к нашей работе. Я что бы у меня была эта статья,в такой форме используя материалы в зоны u свалили в виде карты. Я работола в программе Арсмар (Аrcgis).

Сарсекова Дани

Уважаемые автор! Работа, конечно, актуальная. Вами установлены тип почв в районе бассейна реки Гилгилчай, но к сожалению нет самого анализа почв в тексте. Трудно судить, насколько правильно были сделаны исследования, каков гумус, содержание солей и т.д. Может быть автор в начале исследований? Тогда желаю успехов. С ув.Дани

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Дорогой Дани! Спасибо вам за то что прочли мою научную работу,Я хотел работать эту статью другое направление.

Myrzakhanova Marzhan Nurkenovna

Учитывая климат-географические условия вашего региона и какое оно оказывает влияние на сельское хозяйство, соответственно как меняется экология окружающей среды все это безусловно влияет на биосферу. Вами проделана огромная работа и это ваше достижения. желаю вам удачи в вашей научной деятельности.

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Извините за то что я во время не ответила вам, та как была экспедиции для собрания материалов. Извините, Спасибо вам за то что прочли мою научную работу, дали хорошие мысли и оценили ее своим вниманием и советом.
Комментарии: 8

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Дорогой Nikonov! Большое спасибо. Извините за то что я во время не ответила вам.

Никонов Михаил Васильевич

Уважаемая Гюнель Малик кызы! Изучение структуры почв в различных природных условиях в целях развития сельского хозяйства региона является важной задачей. Желаю Вам творческих успехов. С уважением М.В. Никонов

Костин Максим Валериевич

Уважаемая Гюнель Малык кызы! Приведенные Вами материалы имеют определенное значение для решения экологических проблем территории северо-восточного склона Большого Кавказа. Что особенно актуально в настоящее время, в виду постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на природные экосистемы региона. Однако, на мой взгляд, не совсем очерчены выводы, сделанные в заключении статьи. Удачи Вам и продолжения научной деятельности. С уважением М.В. Костин.

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Спасибо за внимание к нашей работе. Я что бы у меня была эта статья,в такой форме используя материалы в зоны u свалили в виде карты. Я работола в программе Арсмар (Аrcgis).

Сарсекова Дани

Уважаемые автор! Работа, конечно, актуальная. Вами установлены тип почв в районе бассейна реки Гилгилчай, но к сожалению нет самого анализа почв в тексте. Трудно судить, насколько правильно были сделаны исследования, каков гумус, содержание солей и т.д. Может быть автор в начале исследований? Тогда желаю успехов. С ув.Дани

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Дорогой Дани! Спасибо вам за то что прочли мою научную работу,Я хотел работать эту статью другое направление.

Myrzakhanova Marzhan Nurkenovna

Учитывая климат-географические условия вашего региона и какое оно оказывает влияние на сельское хозяйство, соответственно как меняется экология окружающей среды все это безусловно влияет на биосферу. Вами проделана огромная работа и это ваше достижения. желаю вам удачи в вашей научной деятельности.

Насруллаева Гюнель Малик кызы

Извините за то что я во время не ответила вам, та как была экспедиции для собрания материалов. Извините, Спасибо вам за то что прочли мою научную работу, дали хорошие мысли и оценили ее своим вниманием и советом.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.