facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОГЕЗІЇ В АНГЛОМОВНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОГЕЗІЇ В АНГЛОМОВНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ
Наталия Назмеева, соискатель

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина

Участник конференции

УДК 801.61 -> 81'342.8/.9 

Стаття присвячена дослідженню основних засобів вираження когезії у англомовній навчальній інструкції.

Ключові слова: когезія, навчальна інструкція, інформація, метамовна функція, конструкція.

The article highlights the basic means of cohesion expression in English exercises.

Keywords: cohesion, exercise, information, metalinguistic function, construction.

Когезія – це одна з найважливіших текстових категорій, якій належить провідна роль у процесі текстотворення. Її основна функція полягає у встановленні ієрархії складових елементів тексту залежно від авторської інтенції, що веде до інтеграції тексту та реалізації метамовної інформації. Когезія скріплює, «зшиває» цю послідовність в окреме гармонійне ціле. Аналіз текстових коннекторів як компонентів єдиного функціонального поля зв’язності дозволяє стверджувати, що не існує незв’язного тексту. Висуваючи дану гіпотезу, ми розуміємо, що когезія – у певній мірі інтерпретаційна категорія, тобто намір адресанта може не досягнути перлокутивного ефекту, і, побудований за всіма правилами текст, може інтерпретуватися адресатом як незв’язний. Актуальність запропонованого дослідження полягає у вивченні основних засобів зв’язності у англомовних навчальних інструкціях. Дана категорія не була предметом спеціального вивчення. Її дослідження необхідне для розуміння процесів та механізмів мовленнєво-розумової діяльності людини, яка постійно у пошуках вирішення побудови, інтерпретації та засвоєння змісту у напрямку від навчальної інструкції до змісту (для адресата) та від змісту до навчальної інструкції (для адресанта). Матеріалом дослідження стали 1000 формулювань навчальних інструкцій із оригінальних навчально-методичних комплексів з англійської мови, підготовлених видавництвами OxfordUniversityPress,  CambridgeUniversityPress, Longman, Macmillan.

Загалом вся інформація у навчальних інструкціях структурується у простих або складних (складносурядних та складнопірядних) наказових реченнях, а також  у різних комбінаціях простих та складних речень. У більшості випадків смислова цілісність таких навчальних інструкцій доповнюється засобами текстової когезії. Міжфразовий зв'язок між предикативними одиницями складнопідрядного наказового речення здійснюється сполучником and, що виражає порядок виконання дій.  На дану особливість сполучника andвказує і Т.А. ван Дейк: «Вживанняandу складносурядному реченні виражає … явну чи неявну співвіднесеність фактів, про які йде мова у реченнях, з’єднаних даним сполучником. В цьому випадку у фокусі знаходиться сама послідовність зображених дій» [1, с 259-336]. Таким чином, виконання адресатом першої дії складносурядного наказового речення є попередньою умовою для переходу до виконання другої (та) наступної дії (дій). Хоча подібні відношення зустрічаються і в навчальних інструкціях, що складаються із ланцюжка простих наказових речень, смислова співвіднесеність дій виражається найчіткіше у складносурядних наказових конструкціях:

Research idioms connected with time and add them to your vocabulary book.

Imagine you have applied to join a fitness club and you have been asked to describe your lifestyle on an application form. Write about your habits in one paragraph.

Read the class survey and add two questions of your own. Stand up! Ask three students the questions and complete the chart. Remember to add some information in your reply.

Look at the photos of the three hotels and answer these questions.

Не менш важливу роль у текстотворенні формулювання навчальної інструкції відіграють прислівники (finally, then, after, nowта ін.) та форми перерахування (first, second, third…), що теж створюють часову перспективу інструкції. Г. Вежбицька зазначає: «Що стосується виразів «по-перше», «по-друге», «по-третє» и т.д., то вони насправді вживаються тільки у метатекстовій функції:

1) можна трактувати вирази «по-перше», «по-друге», «по-третє» як синоніми (позиційні варіанти) порядкових числівників «перший», «другий», «третій» і т.д., що зумовлені наявністю метаплеоназма «я скажу».

2) можна трактувати вирази «по-перше», «по-друге», «по-третє» і т.д. (так як і primo, secundoі т.д.) як скорочені показники речень «скажу як перше», «скажу як друге», «скажу як третє» і т.д. Без сумніву, більш логічною буде перша інтерпретація» [2, с. 413]. Розглянемо  приклади:

Workinsmallgroups. Choose a few nationalities that you know. First describe them in stereotypical fashion, second discuss how much your experience of them fits the stereotype.

Read the extract and match the characters with their descriptions, then make up sentences about them. Finally explain the words in bold.

Work in small groups. What important dates in the 20th century can you remember? What happened in the world? What happened in your country? Make a list of events. Then make questions to ask the other groups.

Look at these pictures showing various people at work. Talk to each other about the different kinds of working environments shown. Then, say which working environments are likely to be the most and least stressful. Finally, select the picture which, in your opinion, shows the working environment which needs the most improvements.

У наведених прикладах смислова та структурна зв’язність доповнюється єдністю часового континуума: лексичні темпоральні маркери виражають часову кореляцію дій із більш віддаленим майбутнім відносно єдиного темпорального центра першого наказового речення. У композиційному плані такі навчальні конструкції являють собою цілісну єдність та формують стрижневу композиційну структуру.

Часова співвіднесеність дій імператива з більш віддаленим майбутнім може передаватися у навчальній інструкції за допомогою підрядного речення обставини з дієсловом в теперішньому часі дійсного способу:

On a piece of paper write a short account of how you get ready in the morning. Don’t write your name on it. When you’ve finished, fold the piece of paper and give it to your teacher. Then take another student’s piece of paper and guess who it belongs to.

Work in four groups A-D. Listen to the weather forecast and make notes about your part. When you have finished, swap information.

Work in small groups. Choose one of the following situations and design a suitable meal. The meal should consist of at least three courses. When you have finished, read out your menu to the rest of the class and ask them to guess which situation you chose.

When you have finished, discuss these questions.

Синтаксично залежна предикативна структура Whenyouhavefinished, бере участь у створенні часового континууму у навчальній інструкції. В усному мовленні викладача еквівалентом подібної конструкції є висловлювання типу ‘Finished?’, яка виконує функцію контрольно-стимулюючої репліки та маркує перехід до наступної навчальної дії.

Отже, своєрідність морфологічної форми імперативу як найпоширенішого способу передачі спонукальної семантики у навчальних інструкціях знаходить своє відображення у способі репрезентації часової перспективи в інструкціях, а також у засобах текстової когезії, яка відіграє значну роль у процесі комунікації, тобто передачі певної інформації від адресанта до адресата. Завдяки цьому текст навчальної інструкції набуває визначення повідомлення, що складається з певної кількості висловлювань, об’єднаних різними видами лексичних, граматичних, логічних зв’язків в рамках комунікативної інтенції адресант – адресат. 

Література:

  • 1. Ван Дейк Т.А. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. VIII. – С. 259-336.
  • 2. Вежбицка А.Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII: Лингвистика текста. М.,1978. С. 413.
  • 3. Cunningham S., Moor P. Elementary New Headway. Pronunciation Course. Oxford University Press. 2002.
  • 4. Jefferies А. Clockwise. Advanced Classbook. Oxford University Press. 2001.
  • 5. Norris R. Straightforward. Advanced student’s book. Macmillan.
  • 6. Soars L. & J. New Headway Advanced.  Student's Book. Oxford University Press. 2001.
Комментарии: 1

Можно только согласиться с автором, что когезия - одна из важнейших текстовых категорий. Именно когезия выявляет связность текста, его организацию в единое целое посредством структурно-граммматических и лексических связей. Однако очень смелое заявление о том, что "аналіз текстових коннекторів як компонентів єдиного функціонального поля зв’язності дозволяє стверджувати, що не існує незв’язного тексту" выглядит необоснованным. Более того, представляется, что оно построено на логической ошибке, когда отказ в существовании несвязного текста основан на анализе ... единого .. поля связности. Вместе с тем, решение данного общего вопроса никак не влияет на несомненную ценность проведенного автором анализа структуры англоязычной учебной инструкции.
Комментарии: 1

Можно только согласиться с автором, что когезия - одна из важнейших текстовых категорий. Именно когезия выявляет связность текста, его организацию в единое целое посредством структурно-граммматических и лексических связей. Однако очень смелое заявление о том, что "аналіз текстових коннекторів як компонентів єдиного функціонального поля зв’язності дозволяє стверджувати, що не існує незв’язного тексту" выглядит необоснованным. Более того, представляется, что оно построено на логической ошибке, когда отказ в существовании несвязного текста основан на анализе ... единого .. поля связности. Вместе с тем, решение данного общего вопроса никак не влияет на несомненную ценность проведенного автором анализа структуры англоязычной учебной инструкции.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.