facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВПЛИВ ОВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА РОЗВИТОК САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Автор Доклада: 
Лосієвська О. Г.
Награда: 
ВПЛИВ ОВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА РОЗВИТОК САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

УДК 316.77

ВПЛИВ ОВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА РОЗВИТОК САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Лосієвська Ольга Геннадіївна, канд. психол. наук, доцент
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Проаналізовано вплив соціального середовища на процес розвитку самоставлення особистості у юнацькому віці. Викладено особливості формування та розвитку самоставлення особистості у юнацькому віці під впливом процесу інформатизації, визначено, що оволодіння комп'ютерними технологіями стає необхідною умовою для успішного існування юнаків у сучасному суспільстві.
Ключові слова: інформаційні технології, оволодіння, особистісне зростання, «рівень комп’ютеризації», самоставлення, самоприйняття, типи користувачів комп’ютера.

Influence of the social environment on development of the self-relation of the person at youthful age is analysed. Features of formation and development of the self-relation of the person at youthful age under the influence of information process are stated, was defined that mastering by computer technologies becomes a necessary condition for successful existence of young men in a modern society.
Key words: information technologies, mastering, personal growth, «level of computerization», the self-relation, self-acceptance, types of users of the computer.

У силу того, що самоставлення впливає не тільки на стабільність зв'язків людини із соціальним середовищем, але й формує внутрішнє, індивідуальне середовище розвитку особистості [1], проблема становлення самоставлення особистості у юнацькому віці, формування його та розвиток здобуває особливу важливість. Багатоплановість і неоднозначність задач соціально-психологічного дорослішання в період юнацтва, насиченість життя ситуаціями вибору та самовизначення визивають у молодих людей інтенсивні емоційні реакції стосовно самого себе, власних особистісних якостей. Саме в цей період система самоставлення перетерплює істотні зміни. Якщо колись домінантним фактором формування самоставлення виступало ближче соціальне оточення (родина, учителі, однолітки), то тепер вирішального значення набуває готовність парубка або дівчини до самостійного творення та збереження позитивного самоставлення.

Процес інформатизації та комп’ютеризації суспільства, який відбувається в сучасному світі, торкає все більших сфер суспільного життя. Все наше життя, культура стає більш залежними від інформаційних технологій, тому не дивно, що в деяких людей виникають проблеми у зв'язку з тим, що вони занадто багато часу проводять в Інтернеті, або навпаки намагаються не включатися у повселюдний процес інформатизації суспільства та розвитку комп’ютерних технологій.
Актуальність проблеми можна пояснити й тим, саме ставлення (атитюди) до нових комп’ютерних технологій багато у чому дозволяють прогнозувати наслідки їх впливу. Одним з основних завдань у цьому аспекті є вивчення відповідних атитюдів серед юнацтва, адже саме це покоління в майбутньому визначатиме місці і роль комп’ютерних технологій у нашому суспільстві. Отже виникає необхідність вивчення впливу володіння комп’ютерними технологіями на розвиток самоставлення особистості у юнацькому віці.

Теоретичною основою роботи послужили дослідження як вітчизняних авторів – К.О.  Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьев, Л.С. Виготський, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн, О.П. Саннікова, Ю.М. Швалб та ін., так і закордонних – Р. Бернса, У. Джемса, Е. Еріксона, К. Роджерса та ін.

У сучасному суспільстві відбуваються зміни у всіх сферах життєдіяльності. За словами О.Л. Колчиної ці зміни характеризуються загостренням протиріч між потребою затвердити себе в навколишньому світі, реалізувати себе в суспільстві й необхідністю адаптації до складних життєвих реалій [2].

Привертає увагу запропонована А.Г. Інкелес аналітична модель сучасної особистості, що представляє собою сукупність особистісних характеристик, що формуються в процесі модернізації суспільства під впливом інформатизації, комп’ютеризації, засобів масової інформації й так далі. Істотними рисами такої особистості є: відкритість експериментам, інноваціям, змінам; готовність до плюралізму думок, визнання існування різних точок зору без побоювання зміни власного бачення миру; орієнтація на сьогодення та майбутнє, а не на минуле; упевненість і здатність у подоланні створюваних життям перешкод; планування майбутніх дій для досягнення цілей, як в суспільному, так і в особистому житті; віра в можливість регулювання та прогнозування соціального життя; почуття справедливості, засноване на впевненості в залежності винагороди від внеску й майстерності; висока цінність освіти та навчання; повага достоїнства інших поза залежністю від статусної позиції [3].

Сучасна позиція провідних психологів і педагогів (О.К. Тихоміров, Е.І. Машбиц, В.В. Фляків, Б.С. Гершунский й ін.) полягає в тому, що засоби інформаційних технологій розглядаються як універсальні засоби обробки даних і впливу на психіку людини. У тій або іншій інтерпретації, позначені риси сучасної особистості, повторюються в роботах закордонних і вітчизняних дослідників. У них підкреслюється, що інтегральною якістю сучасної особистості є здатність не адаптивної самозміни, коли особистість змушена пристосовуватися до динамізму соціального життя, а здатність до такого смислоутворення, що спрямоване як на зміну умов соціального життя, так і на самозміну. Тобто розвиток глобальної комп’ютеризації, постійне оновлення інформаційних та комп’ютерних технологій безпосередньо пов'язаний з розвитком самоставлення особистості.

Слово «технологія» при перекладі із грецького (techne) означає мистецтво, майстерність, уміння, а це не що інше, як процеси. Під процесом варто розуміти певну сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Процес повинен визначатися обраною людиною стратегією та реалізуватися за допомогою сукупності різних засобів і методів. У силу розвитку науково-технічного прогресу оволодіння комп'ютерними технологіями стає необхідною умовою для успішного існування в сучасному суспільстві.

Оволодіння (засвоєння) – це злиття нового досвіду з попереднім досвідом, нової інформації з уже усвідомленою раніше. Може бути стихійним і цілеспрямованим. Цілеспрямоване засвоєння також виокремлюється на засвоєння в результаті самоосвіти і засвоєння в процесі напрямленого навчання. Для всякого засвоєння спільне те, що результатом його являється научіння. Научінням в психології називають досягнення здатності до цілеутворюючої зовнішньої і внутрішньої діяльності. По-іншому, научіння – це засвоєння знань і зумовлених ними певних дій і вчинків в окремих ситуаціях. Способи діяльності, засвоювані особистістю, стають її навиками і уміннями. Навиком являється операція, спосіб виконання якої доведений до автоматизму, тобто майже не контролюється свідомістю [3].
Для того, щоб оволодіти новим матеріалом особистості необхідно здійснити повний цикл навчально-пізнавальних дій: сприймання нового матеріалу, його первинне і наступне осмислення, запам'ятовування, виправлення при застосуванні теорії на практиці, повторення з метою поглиблення і засвоєння знань, умінь, навичок. Оволодіння новим матеріалом не зводиться лише до його розуміння, інформування наукових понять. Виучуваний матеріал потрібно не лише розуміти, а й зберігати в пам'яті, уміти вільно і логічно його відтворювати [5].

Оволодіння комп'ютерними технологіями – перший крок до оволодіння безліччю найцікавіших й унікальних професій. Але й у світі інформаційних технологій існує своя ієрархія професійних знань. Тут давно вже в ціні не ті люди, які вміють просто виключити/включити комп'ютер і можуть навчитися користуватися простими програмами.

К.Р. Роджерс розробив класифікацію, у якій представлені основні ідеальні типи «суб’єктів-реалізаторів» нововведень. Ця класифікація містить у собі наступні типи [4]:

1) новатори – люди, завжди відкриті до нового, постійно націлені на освоєння нововведень у власній практиці, добре орієнтовані в комунікативному просторі іноваторів, схильні до ризику та здійснюють свій вибір на основі проектування процесу отримання результату;
2) ранні реалізатори – це ті, які в буквальному значенні слідують за новаторами. Вони орієнтовані на їхні досягнення, але без ризику, не йдуть сміло за кожним нововведенням, розважливі (на підставі оцінки можливостей отриманих результатів нововведень);
3) попередня більшість – освоюють уже виправдані себе в роботі новаторів і ранніх реалізаторів нововведення. Для них достатньо велика дистанція від ознайомлення з виправданими себе нововведеннями й власним рішенням; відрізняються високим ступенем волі вибору та орієнтовані на різні варіанти дій;
4) пізніша більшість – суб'єкти скептично настроєні по відношенню до будь-якого нововведення. При цьому пізніша більшість до оволодіння приходить під сильним тиском освітнього середовища. У виборі не вільні, оскільки орієнтовані тільки на ті нововведення, які стають визнаними в професійному середовищі. За формою – це просте відтворення нововведень;
5) коливні - для цієї групи характерна тверда орієнтація на традиційні цінності та досвід попередніх поколінь й обмежене комунікаційне поле. Нововведення освоюється ними тільки тоді, коли стає змістовною й організаційною нормою.

Також можна виділити такі типи користувачів комп’ютера і комп’ютерних, інформаційних технологій: а) початківець; б) просунутий користувач; в) експерт.

Поняття «рівень комп’ютеризації», яка запропанована з міркувань стислості замість «рівня оволодіння комп'ютерними технологіями», є сугубо операційним, що відображає ступінь опанування комп'ютера й комп’ютерних технологій і відповідає певному типу користувача. На думку фахівців, ця заміна не суперечить суті речей і не спотворює сприйняття стимульного матеріалу.

Виходячи зі структурно-функціонального підходу, рушійною силою розвитку є діяльність самовдосконалення, цілеспрямованого й систематичного усвідомлення «Я» у контексті інформатизації. Свій внесок у розвиток самосвідомості вносить і невизначене по складу коло ІТ (інформаційні технології) - опосередкованих діяльностей, безпосередньо не пов'язаних з пошуком «Я». Ця система діяльностей відбиває, відповідно, духовний і соціальний рівні розвитку самосвідомості. Відповідно до феноменологічного підходу, джерелом розвитку є особливе «прикордонне» середовище, що утворюється на стику повсякденної й віртуальної реальностей і констатується конфліктом між ними. Тут потрібні зусилля для збереження єдності й цілісності «Я». Внесок у специфіку середовища вносить і розрізнення інформаційних і комунікативних відносин, суб'єктом яких може одночасно бути користувач. Фактором розвитку виступає рівень оволодіння комп’ютерними інформаційними технологіями. Для всіх типів користувачів виділені стійкі риси ставлення до себе. Порівняльний аналіз описів дає уявлення про розвиток самоставлення як компонента самосвідомості юнаків у мірі опанування комп’ютерними технологіями.

Дослідженя проводилось у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У вибірку входило 120 осіб юнацького віку: 55 – дівчат, 65 – парубків. Вік респондентів знаходиться в межах від 19 до 21 року. Всі респонденти є студентами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та навчаються на філософському факультеті та на факультеті інноваційної економіки та кібернетики.
Результати проведеного дослідження відображені у вигляді діаграми.

Результати проведеного дослідження відображені у вигляді діаграми (див. рис. 1.1).

Рис.1.1. Гістограма результатів розподілу за типами користувачів комп’ютерних, інформаційних технологій
Починаючий користувач незадоволений своїми можливост

Починаючий користувач незадоволений своїми можливостями, відчуває почуття слабкості й сумнівів у здатності викликати повагу й у наявності в себе якостей особистості, гідних поваги й симпатії. Це сумнів у цінності своєї особистості, схильність недооцінювати духовне «Я». Починаючий користувач може демонструвати захисне поводження у вигляді відсторонення й байдужності до себе, втрати інтересу до внутрішнього миру. У цілому не схильний до самозвинувачення, але готовий ставити собі в провину промахи, невдачі й власні недоліки. Підвищене тло внутрішньої конфліктності виявляється у вигляді множинних сумнівів і частих незгод із собою по пересічних питаннях. Недолік інтенцій початківця в сфері комп’ютерних технологій змушує говорити про латентний плин «конфлікту реальностей». Його наявність обумовлена тиском з боку суспільства, що заохочує освоєння комп’ютерних технологій, і з боку зневажливо настроєних однолітків, більш успішних у даній області. Ситуативний тиск із їх боку може бути значним. Все це впливає на особистісне зростання, самоставлення початківця, що й показало наше дослідження.

Просунутий користувач відрізняється конформністю та вираженою мотивацією соціального схвалення. Оволодіння комп’ютерними технологіями і віртуальними реальностями виявляє собою успішність, на даний момент, «втечу від реальності», тому юнак схвалено ставиться скоріше до віртуального соціуму. Зниження соціального тиску викликає позитивні емоції й наполегливе бажання зберегти статус-кво, звідси поверхневе проникнення в себе в сполученні із закритим (захисним) самоставленням. Така особистість більшою мірою, чим інші, відрізняється самовпевненістю, відчуттям сили «Я» і стеничним відношенням до себе. У таких юнаків прослідковується гіперочікування із приводу позитивного відношення з боку інших і неадекватно завищене позитивне самоставлення, глибоке почуття цінності «Я» й одночасно передбачуваної цінності для інших. Визначено мінімальна внутрішня конфліктність у сполученні із закритістю, сторожкістю, відгородженістю від себе, поверхневе самовдоволення й заперечення проблем, такий юнак менш інших схильний до самозвинувачення.

Самоставлення просунутого користувача – наслідок успішної реалізації стратегії відходу від проблем повсякденної реальності шляхом удосконалювання у віртуальному світі. У цьому позитивний підсумок оволодіння комп’ютерними технологіями. На думку О.М. Дубровської ця стратегія уникнення неефективна в довгостроковій перспективі, тому незнання (недооцінка) наслідків захоплення комп’ютерними технологіями разом з бажанням зберегти статус-кво, неминуче приводить до загострення «конфлікту реальностей».

Експерта відрізняє найбільша критичність, глибоке усвідомлення себе, внутрішня чесність, відкрите самоставлення, і, разом з тим, найбільша незадоволеність своїми можливостями, відчуття слабості й сумніву в здатності викликати повагу інших, а також у наявності в себе якостей особистості, гідних поваги й симпатії. Він показує найменшу впевненість у собі, сумнівається в цінності своєї особистості, схильний недооцінювати духовне «Я». Демонструє байдужність до себе, втрату інтересу до внутрішнього світу. Менш усіх схильний до безумовного самоприйняття. Найбільшою мірою тяжіє до самозвинувачення й негативних емоцій на адресу «Я». Завжди готовий поставити собі за провину промахи й невдачі, а також власні недоліки. Експерт не має ілюзій просунутого користувача, тому що багато чого знає про віртуальний світ, про себе й своє місце в ньому. У більшій мері, чим інші типи, він змушений балансувати між реальностями, звідси перманентний і хворобливий «конфлікт реальностей» і негативно-критичне ставлення до себе [6].

Таким чином за результатами дослідження можна визначити, що амбівалентність наслідків захоплення комп’ютерними технологіями простежується в розвитку самоставлення й полягає в позитивній зміні ставлення до себе в просунутого користувача в порівнянні з початківцем й у негативному – в експерта в порівнянні із просунутим.

Література:
1.Мясищев В.Н. Психология отношений: избр. психол. труды / В.Н. Мясищев. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 365 с.
2.Колчина О.Л. Психологические условия развития самоотношения в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей [Электронный ресурс]
3.Герасимов Г.И., Илюхина Л.В. Инновации в образовании: сущность и социальные механизмы / Г.И. Герасимов, Л.В. Илюхина. – Ростов-на-Дону: НМД «Логос», 1999. – 136 с.
4.Роджерс К.Р. Становление человека / К.Р. Роджерс. – М.: «Прогресс», «Универс», 1994. – 478 с.
5.Абрамов М.Г. Изменение самоотношения пользователей при освоении информационных технологий // Вестник университета управления. // Развитие отраслевого и регионального управления. – Москва. – 2007. - №5(5). – С. 354-359.
6.Rosenberg М. Self-Esteem Scale // Measures of Social Psychological Attitudes / Ed.Robinson J.P., Shaver P.R. Ann Arbor: Institute for Social Research, 1972. P. 98-101.

8.57143
Ваша оценка: Нет Средняя: 8.6 (7 голосов)

Данная статья действительно

Данная статья действительно актуальна в современном социуме, и дальнейшие разработки практического ее моделирования, могут быть очень полезными как для подростков, так и для людей более зрелого возраста, которые только начинают "знакомство" с IT.

Про психологічний супровід наукової та педагогічної діяльності

Шановна Ольга Геннадіївна! проаналізувавши Вашу статтю, коментарі до неї та Ваші коментарі до інших статей, я прийшов до висновку, що на цій конференції Вми робите дуже важливу справу - здійснюєте значною мірою її психологічний супровід. На важливість психологічних знань указували ще Г.Ващенко, В.Сухомлинський, Г.Костюк та ін. Проте, на жаль, переважна частка педагогічних працівників, з різних причин, питанням психологічного забезпечення своєї діяльності приділяє недостатньо уваги. Я це відчуваю, щодня працюючи з різними категоріями працівників школи на курсах підвищення кваліфікації. Багато років я займаюсь проблемами використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, зокрема - мультимедійних навчально-ігрових програм. Після спілкування з Вами змушений буду внести певні корективи до відповідних лекцій та практичних занять. Із вдячністю прийму від Вас рекомендації щодо удосконалення психологічного супроводу роботи учнів з електронними підручниками та посібниками. З повагою - О.Жосан, канд. пед. наук, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського

Я как преподаватель

Я как преподаватель «Информатики и КТ» могу сказать, что тема, затронутая в статье Ольгой Геннадиевной актуальна и действительно, студентов можно разделить на типы. Из опыта могу сказать, что именно на первом и втором курсе формируются знания и склонности к компьютерным технологиям. И очень интересно наблюдать за начинающими пользователями, как правило, это дети из глубинки. Таких студентов немного, но в каждой группе такие студенты встречаются и сегодня. Очень интересно работать с продвинутыми пользователями, я все знаю, и научить меня уже ничему невозможно. А вот самая проблема – это работа с экспертами их нужно заинтересовать, не которым становиться интересно, самим обучить начинающего пользователя.

Спасибо за комментарий

Уважемая Людмила Михайловна! Спасибо за отклик на проблему. Умение пользоваться компьютерными технологиями очень актуальный вопрос для преподавателей, студентов, аспирантов и работников администрации ВНЗ.

особливості вікової категорії за проблемою дослідження

Вікова категорія яка досліджується нами знаходиться на етапі вторинної соціалізації. У цьому віці первинний соціалізаційний вплив сім'ї и перших навчально-виховних закладів поступово змінюється на вторинний соціалізаційний вплив. Це є добровільно-примусове підпорядкування соціальним нормам, яке жорстоко контролюється і корегується системою соціального контролю та системою самоконтролю дитини. Головне надбання вторинної соціалізації це здатність до самосоціалізації. За К.Левіним нові потреби індивіда індукуються соціальними групами, до яких юнак залучений, у межах якої він дорослішає. В цей період апробуються та зміцнюються базові соціальні настанови та цінності, закладаються основи ставлення до себе, людей, суспільства. Важливі для дитини відносини прив'язаності дещо змінюються та постають як відносини"вдячності". Коли дії сторони, котра здійснює соціалізаційний вплив , сприймаються дітьми як задоволення їх потреб. Р.Чалдіні визначав, що "розвинута система вдячності" скріплена правилами взаєминого обміну послугами, це є особливістю людської культури, механізмом пристосування, що робить можливим спільну діяльність людей. За Т.С.Кабаченко відносини вдячності спонукають людей сподіватися на те, що зроблене нами добро з часом повернеться до них. Таким чином коли батьки, педагоги, психологи витрачають ресурси на виховання, освіту дітей за разним віком, то, як правило у майбутньому мають вдячність та віддачу. За допомогою оволодіння комп'ютерними технологіями юнак взрослішає, набуває нових знань, відчуває себе у соціумі причиною соціального прогресу, а це орієнтованість у майбутнє. Дякую.

Очень интересные наблюдения и

Очень интересные наблюдения и выводы отражены в данной статье. Возникают закономерные вопросы к автору: 1) Как Вы думаете, профессиональные работники в сфере информационных технологий (т.е. те кого можно сопоставить с группой "эксперты") постоянно находятся в состоянии недовольства собой и в сомнениях относительно ценности личностных свойств и качеств? 2) Может стоит разработать систему психологической помощи тем, кто вынужден много работать с виртуальными объектами? (студенты старших курсов факультетов компьютерных технологий, математики и информатики) Совсем недавно в инете появились сведения о том, системные администраторы по психологическим тестам- самые несчастные люди на свете.... Спасибо автору за интересные и свежие идеи :)

Спасибо за вопрос

Уважаемая Ирина Петровна! Спасибо за комментарий и оценку нашей работы. Что касается первого вопроса, то профессиональные работники в сфере информационных технологий должны постоянно помнить о полноте и качестве жизни. Полнота и качество жизни зависят от "количества" здоровья (психического, соматического), а также от масштабов использования потенциальной определенности психофизиологического состояния как "резервной мощности" его основных функциональных систем и органов. Если "эксперт" является профессионалом, он не находятся в состоянии недовольства с собой, главная задача профессионала - определять свою деятельность как интегральное свойство эффективно и стабильно выполнять ответственные задачи, в том числе и экстремальные (у работников сферы информационных технологий этот фактор присутствует). Грамотность в сфере психологических резервов организма (ПРО) - определяют возможности усиления и активации психологических процессов, свойств и состояний) тоже помогает профессионалу определить свое состояние, т.е. наш "эксперт" должен понимать цели и задачи своей деятельности. По второму вопросу: переход из реального мира в виртуальный и наоборот может приводить к усиленной работе и активации психических процессов, состояний, свойств. Психологическое сопровождение для таких лиц очень важно как профилактическая мера в целях приумножения здоровья и снижения уровня девиаций. Исходя из определения счастья по Э.Фрому: "Счастье - не какой-то божий дар, а достижение, какого человек добивается своей внутренней плодотворностью", мы можем видеть, что человек достигший цели, зачастую считает себя несчастным, что требует появления в его жизни новых целей и задач. Задача психолога на этом этапе - расширить мировоззрение, обратить внимание нашего "эксперта" на другие сферы жизнедеятельности. Спасибо.

Про формування необхідних якостей

Дякую за цікавий матеріал. Цілком згоден з автором, що у кіберпросторі "за умови високого рівня сформованості самовизначення, самоактуалізації, саморегуляції, самоорганізації та самокерування особистість здатна здійснити усвідомлений вибір, активно діяти в оптимальному щодо успішної реалізації запланованого та спрямовувати свої дії на досягнення визначеної мети". У мене, Ольго Геннадіївно, виникло таке питання: у якій віковій ланці повинні бути повністю сформованими зазначені якості (якщо "початківцем", за вашою класифікацією, є вихованець ДНЗ)?

Дякую за запитання

Шановний Олександр Едуардович! Дякую за ретельно вивченний матеріал докладу. На нашу думку рівень сформованості зазначених якостей залежить від когнитивних особливостей особистості (з урахуванням вікових особливостей), а також від знань, вміннь та навичок, які набуваються у процесі оволодіння комп'ютерной грамотой. Виходячи з цього, для повної сформуванності зазначених якостей вікові особливості мають другорядне значення.

Комп'ютерні технології

Процес оволодіння комп'ютерними технологіями в юнацькому віці є актуальною проблемою сьогодення. Юнацький вік є віком формування професійного самовизначення і важливим є саме в цей період сформувати у молодої людини систему її професійних , особистісних та ціннісних переваг. Автор представив теоретичні засади досліджуваної проблеми, емпірично дослідив особливості самоставлення у різних категорій користувачів комп'ютерів. Цікавим було б проведення порівняльного аналізу відношення до комп'ютерних технологій у студентів, які навчаються на гуманітарних та технічних спеціальностях, виявлення гендерного аспекту зазначеної проблеми. Як ви вважаєте, не призведе надмірне захоплення комп'ютерними технологіями до виникнення залежної поведінки? Чи можливо в даному випадку використання засобів психологічного впливу?

Литвинова Ольга

Відповідь на питання

Специфіка комунікації в кіберпросторі перш за все полягає в анонімності, опосередкованій активності. Тривале перебування особистості в мережі призводить до розмивання просторово-часових меж. У результаті суб'єкт стає неспроможним відокремити події реального життя від того, що відбувається у вертуальному світі, через сплітання однієї реальності з іншою. Наслідком є неадекватне сприймання особистістю подій вертуального життя, некритичне ставлення до кіберсередовища та розвиток залежної поведінки. Але за умови високого рівня сформованості самовизначення, самоактуалізації, саморегуляції, самоорганізації та самокерування особистість здатна здійснити усвідомлений вибір, активно діяти в оптимальному щодо успішної реалізації запланованого режимі та спрямовувати свої дії на досягнення визначеної мети. Коли ми маємо низький рівень сформованості перелічених механізмів, це пизводить до невизначеності особистості у своїх бажаннях, безініціативності та пасивного ставлення до майбутнього.

Коментарій до відповіді

Так, я погоджуюсь з цим, що важливим фактором оволодіння кіберпростором є високий рівень сформованості особистісної зрілості, відповідальності за себе, за своє майбутнє, що сприяє розуміння компютерних технологій не як розвагу, а як засіб отримання нових знань, розширення своїх творчих можливостей. Саме в цьому повинна полягати первинна роль батьків, коли вони покупають дитині компютер, а потім і інших інститутів соціалізації.

Литвинова Ольга

Спасибо за комментарий

Уважаемая Ольга Владимировна! Спасибо за внимательный подход к нашей проблеме. Роль родителей в воспитании и образовании детей есть главенствующая. Основным есть уровень образования и культуры семьи в целом. Любая задача стоящая перед ребенком будет решаться так, как заведено на уровне семьи. Компьютерняя грамота не должна начинаться для ребенка с модных игр. Конечно же, учить работать с компьютером первоначально нужно с помощью игры, но игра должна носить информационно-познавательный характер с учетом возрастных особенностей, для того, чтобы развивать когнитивную сферу и формировать ЗУН (знания, умения, навыки).

Відповідь на питання

Специфіка комунікації в кіберпросторі перш за все полягає в анонімності, опосередкованій активності. Тривале перебування особистості в мережі призводить до розмивання просторово-часових меж. У результаті суб'єкт стає неспроможним відокремити події реального життя від того, що відбувається у вертуальному світі, через сплітання однієї реальності з іншою. Наслідком є неадекватне сприймання особистістю подій вертуального життя, некритичне ставлення до кіберсередовища та розвиток залежної поведінки. Але за умови високого рівня сформованості самовизначення, самоактуалізації, саморегуляції, самоорганізації та самокерування особистість здатна здійснити усвідомлений вибір, активно діяти в оптимальному щодо успішної реалізації запланованого режимі та спрямовувати свої дії на досягнення визначеної мети. Коли ми маємо низький рівень сформованості перелічених механізмів, це пизводить до невизначеності особистості у своїх бажаннях, безініціативності та пасивного ставлення до майбутнього.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.