facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ЗАГАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автор Доклада: 
Олексюк-Нехамес А.Г.
Награда: 
СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  В ЗАГАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

СТРАТЕГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
В ЗАГАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна, канд. мед. наук, асистент
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького


Methodology of teaching of lecture and seminar material due to "strong points" with bringing in of video data as visualization results in the improvement of educational process in 66% students at studies on the faculty of education.
Key words: method of "strong points", videos of image of lectures, presentation.
Ключові слова: метод «опорних пунктів», відео зображення лекцій, презентації.

Входження України в європейське наукове співтовариство і реформування системи вищої освіти відносно європейських стандартів та приєднання до Болонської декларації потребують переглянути зміст, технологію методи і способи навчання курсантів. Однією з основних ключових позицій, визначених в рамках Болонського процесу, являється якість педагогічного процесу, де на кожному етапі є зворотній зв'язок з курсантом. Зворотній зв'язок дозволяє підсилити мотивацію до учбового процесу, скоротити непродуктивний учбовий час навчання. Таким чином, нами була розроблена методика викладання лекційного і семінарського матеріалу за типом «опорних пунктів». Такого типу викладання розраховане на навчання курсантів різного віку та підготовки в залежності від їх індивідуальних можливостей. Вперше спосіб такого викладення лективного матеріалу запропонований Манаєвим О., Ткачовим Н.К (1997) [1,2] вносить послідовну корекцію в складні патогенетичні і етіологічні аспекти неврологічних захворювань, класифікації і т.д. Методи. В семінарах і тематичних лекціях запропоновані вбудовані відеофайли з зображенням різних хворих з захворюваннями нервової системи, які можна розглядати в динаміці не турбуючи самого хворого і його оточення. Лекції з відеозображенням проводяться на мультимедійному проекторі з супроводом теоретичного та клінічного матеріалу. Введення вищезгаданого візуалізаційного лективного матеріалу відбувалося поступово на протязі 2- років. Спочатку презентативний спосіб ведення лекцій використовувався для викладання 40% учбового матеріалу у групах з курсантами, а згодом 50-60% учбового матеріалу і на сьогодні -100%. Згадане вище поступове введення методу у процес дозволило провести нерепрезентативне опитування лікарів–курсантів (анкетування) з метою порівняльного аналізу засвоєння лекційного матеріалу. Одна група – 50 курсантів різного рівня підготовки. Інша, контрольна 45 лікарів-курсантів, де заняття проводилося традиційним способом, у вигляді усних лекцій. Позитивний результат засвоєння учбового матеріалу з використанням візуалізованих презентативних лекцій у вигляді «опорних пунктів» був відмічений у 66% (33 курсанти з 50) опитаних респондентів, і 7% (8 осіб) опитуватих відмітили покращення засвоєння матеріалу. Окремо взята старша вікова група курсантів (40-67 років) показала, що засвоєння матеріалу з використанням мультимедійних візуалізованих презентацій зросло у порівнянні зі звичайними усними лекціями на 87-89%. Досліджуючи опитування, що велося у проблемній аудиторії з високим попереднім рівнем підготовки, та показники навчальної успішності цієї категорії виявилися вищі у порівнянні з тією аудиторією, де заняття проводилося традиційним методом. Таким чином, ведення занять лективного характеру і практичних, семінарських занять у вигляді презентацій з візуалізацією учбового матеріалу по типу «опорних пунктів», за допомогою мультимедійного проектора підвищує засвоюваність навчального матеріалу, скорочує навчальний час і приводить до покращення зворотного зв’язку у групах лікарів-курсантів різного рівня підготовки. Педагогічний процес завдяки новому способу подання навчального матеріалу методом «опорних пунктів» набуває нових якісних характеристик і сприяє швидкому формуванню медичних кадрів на сучасному етапі у вищих навчальних закладах.
 

6.2
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.2 (10 голосов)

Повышение качества профессионального образования в РМ.

Уважаемая, Алла Григорьевна! Спасибо за ваш доклад! Проблема повышения качества профессионального образования очень актуальна и в нашей стране, и наши специалисты в данной области обосновали повышенный интерес к этим исследованиям. В ГУМФ «Николая Тестемицану», Кишинёв, Республика Молдова уже несколько лет, специалисты данной отрасли изучают приоритетные направления и внедрения новых технологий с целью повышения качества непрерывного образования, поэтому нам было интересно узнать о ваших научных разработках и поделится с нашими достижениями в этой области. Можно сказать, что у нас уже предприняты новые шаги к оптимизации этого процесса и надеемся, что в этом году будут видны конкретные результаты этой деятельности. Качественное непрерывное образование медицинских кадров в нашей стране, заключается в развитии их самостоятельности, целеустремленности и ответственности, укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в социальной, а также и в профессиональной жизни. За последние 10 лет были внедрены 65 изобретений и 86 рацпредложений. Под научной эгидой ученых Факультета постоянного повышения медицинской и фармацевтической квалификации были защищены 29 кандидатских и 141 докторских диссертаций. В настоящее время факультет предлагает более 400 курсов обучения с продолжительностью от полмесяца до месяца, которые постоянно обновляются в соответствии с новейшими достижениями современной медицины. Зав. кафедрой Экономики, менеджмента и психопедагогики в медицине, ГУМФ «Николае Тестемицану», др. хабилитат медицины, проф. Ецко К.
С уважением, Юлиана Васильевна!

методика проведения учебных занатий

Уважаемая Алла Григорьевна! Предложенная Вами методика проведения лекционных и семинарских занятий заслуживает высокой оценки. Нет неинтересных лекционных тем, а есть просто их скучное изложение. Дело не в темах, а в людях которые их излагают, т.е. в лекторах. Стало быть, положение с неинтересными лекциями и семинарскими вполне поправимо, так как лекторское мастерство может постоянно совершенствоваться. С помощью "опорных пунктов" Вы даете осознать аудитории новизну материала, происходит осознание курсантом личностного смысла в приобретении знаний в данной области науки. Данным способом подачи материала Вы побуждаете и стимулируете работу мышления слушателей. В ходе изучения данной тематики появился вопрос! Как Вы осуществляете контроль учебной деятельност курсантов? Применяете ли Вы инновации?

О статье канд. мед. наук Олексюк-Нехамес А.Г.

Я согласна с вашими соображениями, изложенный метод успешно апробирован в нашей строне

Дійсно, дуже цікаво.

Дійсно, дуже цікавий матеріал. Нами також використовуються новітні засоби представлення лекційного матеріалу, а у спеціалізованих комп’ютерних класах відбуваються практичні та семінарські заняття. Подібні способи візуалізація - це просто чудо, яке значно підвищує якість подання і засвоєння. Але, проблема у тому, що постійне використання мультимедійного проектора призводить до швидкого згорання лампи. Як ви долаєте цю проблему, більш практичного, ніж наукового характеру?! Не розглядали які-небудь більш економічні засоби візуалізації?
Татьяна Бирюкова

Про статтю Олексюк-Нехамес А.Г.

Цікавий матеріал. Я на лекціях також використовую подібні методи. Хотілося б більше дізнатися про деякі технологічні аспекти: тривалість показу відеоматеріалу, порядок організації його обговорення (до, в процесі та по завершенні показу), використання інтерактивних форм роботи, врахування андрагогічних засад підготовки спеціалістів тощо). Якщо у Вас є розробки технології проведення таких заходів, буду радий ознайомитися з ними. Моя ел. адреса: sasha1@host.kr.ua З повагою - О.Жосан, канд. пед. наук, Кіровоградський обл. інстититут післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.