facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

КООРДИНАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

Автор Доклада: 
Павлова В.А.
Награда: 
КООРДИНАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

УДК: 378.141:161.160

КООРДИНАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

Павлова Валентина Андріївна, д-р е. наук, проф.
Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля


Розглядаються питання, пов’язані з дослідженням збігу інтересів суб’єктів сфери освіти різних рівнів та мотивів вибору випускниками шкіл вищих навчальних закладів.
Ключові слова: компетентність, поле збігу інтересів, мотиви вибору, координація.

The article is devoted to the consideration of the matters connected with the research of coincidence of the interests of entities involved in education of various levels and the motives of school-leavers for choosing higher educational institutions.
Keywords: competence, interests coincidence field, motives for choice, coordination.

Сучасна характеристика суспільного розвитку свідчить, що світ переживає докорінну зміну підходів до освіти, які базуються, передусім на науково-інформаційних технологіях.
Особливої актуальності набуває поняття компетентностей випускника, індикатори яких визначають ступінь його готовності до подальшого трудового, особистісного життя та суспільної активності [1].
Зважаючи на вимоги ринку праці, освіта сьогодні до основних пріоритетів відносить вміння оперувати такими технологіями і знаннями, які забезпечують мобільність випускника, тобто його готовність застосовувати одержані знання, змінюючи їх і пристосовуючи до нових потреб ринку.
Основними завданнями сучасної освіти стають такі: навчити оперувати, управляти інформацією, приймати рішення. Це означає навчатися впродовж всього життя – безперервно. Виходячи з цього, загальноосвітні і вищі заклади мають точку збігу інтересів – якісна підготовка (рис. 1).
Через особливе значення загальної школи, її модернізація є найбільш системно масштабною. Демографічна ситуація призводить до скорочення мережі загальноосвітніх закладів. Це впливає на зменшення середньої наповненості класів і шкіл, в результаті чого скорочується навантаження вчителів, що в свою чергу позначається на матеріальному заохоченні і спричиняє відтік висококваліфікованих кадрів.


Рис. 1. Поле збігу інтересів суб’єктів сфери освіти

Таким чином кожен випускник одержує можливість отримати вищу освіту.
Але така можливість викликає проблеми якісної підготовки випускників і пошук шляхів їх адаптації до навчання в вищій школі або трудової діяльності.
Опитування випускників шкіл у рамках Дня абітурієнта у Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля показало, що 45,9% бажають і будуть обирати економічні напрями підготовки, а 21,9% – іноземні мови.
Стосовно мотивів, які вплинули на вибір, випускники загальноосвітніх начальних закладів на перше місце (69,5%) ставлять особистий поклик до певної галузі знань, сфери діяльності через відповідність власним можливостям і уявленням. Далі (23%) йде престижність спеціальності на сьогодні. 14,6% вважають, що такі спеціальності затребувані на ринку праці і є можливість знайти роботу. 13,2% обирають спеціальність за порадою батьків, родичів і друзів.
Спонукає ж обирати випускника школи той чи інший ВНЗ такі фактори: особисті враження від ВНЗ (41,5%), максимальна наближеність підготовки у ВНЗ до потреб майбутньої професійної діяльності (28,6%), серйозна підготовка з іноземної мови у ВНЗ (24,6%).
Слід відзначити, що 61% учнів-випускників вирішили обрати Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля через те, в інформації, яку вони отримали, серед інших показників перше місце займає якісне, результативне навчання.
З 2008 р. конкурсний відбір вступників до вищих навчальних закладів відбувається за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими в поточному чи попередніх роках. При цьому в сертифікатах повинна бути кількість балів не нижче 124 балів [2, 3].
Такий підхід підвищує відповідальність самих випускників, керівництво і вчителів загальноосвітніх закладів, які повинні забезпечити якість освіти не нижче наведених параметрів.
Виходячи з вищевикладеного та на підставі можливих змін в системі освіти України, враховуючи точки збігу інтересів навчальних закладів різних рівнів з метою їх координації, вже сьогодні є доцільним:
створення громадських асоціацій „школа-університет”, що надасть можливості сумісно координувати зусилля навчальних закладів різних рівнів щодо системи підготовки, змісту і наповнення програм навчальних дисциплін, а також визначення рівня професійних нахилів, здібностей випускників шкіл і їх можливості одержати вищу чи професійну освіту;
організація різного роду олімпіад, турнірів тощо з наданням можливості для випускників визначити рівень підготовки і ознайомитися з вимогами вищої освіти;
проведення методичних семінарів для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо компетентнісного змісту освіти з метою надання допомоги стосовно змістового наповнення дисциплін, застосування інноваційних технологій навчання, розміщення навчального матеріалу на електронних носіях тощо.
Такі сумісні кроки в рамках формування зв’язків „школа-ВНЗ” будуть сприяти координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти.

Література:
1. Закон України “Про вищу освіту” від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – №20 – ст.134. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14
2. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних осягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році: наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/17_01/833_260810.doc
3. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 р. №961 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/?id=2

5.83333
Ваша оценка: Нет Средняя: 5.8 (6 голосов)

Цікаве дослідження

Ви. бузумовно, провели грунтовне і цікаве дослідження, висновки до якого повинні сприяти оновленню системи координації навчальної діяльності за рівнями освіти. Але, виникає декілька питань. З яких співучасників, на Вашу думку, складатимуться означені громадські асоціації „школа-університет”? І ще, на кого покладатиметься робота з корегування змісту і наповнення програм навчальних дисциплін? Хто візьме на себе відповідальність за визначення рівня професійних нахилів, здібностей випускників шкіл і їх можливості одержати вищу чи професійну освіту? Не призведе такий підхід до обмеження самостійного вибору абітурієнта?
Татьяна Бирюкова

Ответ

Уважаемая Татьяна Леонидовна! Спасибо за внимание к информации. Как Вы понимаете тезисы - это краткая информация о вопросе, важном для вуза. В часности, в нашем университете такая общественная организация создана. Возглавляет ее директор одной из школ г. Днепропетровска. Сопредседатель - представитель университета. Входят более 60 школ -партнеров. Опросы проводит Центр социалогических и маркетинговых исследований нашего университета. Анкета разрабатывается совместно с представителями школ. Что дает? Для университета: привлечение внимания выпускников школ к вузу и специальностям. Для школьника: представление о той или иной специальности путем участия в программе "Стань студентом на один день", где проводятся профессиональное тестирование, участие в практических и лабораторных занятиях, в конференциях, конкурсах (например, по Нобелевской тематике), соревнованиях (пользуется популярностью лекгкоатлетический пробег "Миля успеха"). Для преподавателей школ: повышение квалификации по методике путем участия в методических семинарах, проводимых на базе университета, обмен опытом. повышение квалификации и т. п. Преследовать же цель насильно определять возможность получения высшего образования не ставится. Но ненавязчиво путем тестирования, практического ознакомления с будущей профессией, можно как определить склонности, так и подсказать сферу применения их. А так, конечно, согласно Конституции имеется право на образование и его никто не может ограничить. Цель - помочь в выборе. С уважением, В.А. Павлова

КООРДИНАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

Цікавий і корисний матеріал. Обов'язково використаю його в своїх дослідженнях.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.