facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Лігнітогумопрепарати в годівлі телят

Автор Доклада: 
Дудаш А.В., Цмур Ю. Ю.

УДК 636.4.084:682.62

ЛІГНІТОГУМОПРЕПАРАТИ В ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ

Дудаш Андрій Васильович, кандидат біологічних наук, викладач,
Відокремлений підрозділ НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Цмур Юрій Юрійович, кандидат хімічних наук, доцент,
Ужгородський національний університет

У статті розглядається матеріали щодо можливості ефективного використання лігнітогумопрепаратів, виготовлених з молодого бурого вугілля, в якості кормової добавки при вирощуванні телят. Встановлено, що досліджувані препарати покращюють ріст та розвиток і збільшують середньодобові прирости живої маси тварин.
«Ключові слова:» гумати, лігнітогумопрепарати, телята, прирости тварин, сироватка крові.

In the article material is examined the relation to possibility of the effective use of lignitogumopreparativ, made from young brown coal, as feed addition at growing of calves. It is set that the probed preparations improve growth and development also increase the average daily growth of living mass of fnsmals.
«Keywords:» gumati, lignitogumopreparati, calves, growth of ansmals, serum of blood.

Розробка ефективних способів поліпшення кормових раціонів за допомогою стимуляторів росту тварин залишається однією з важливих проблем біологічної науки. Особливу зацікавленість у цьому плані становлять гумінові речовини. Основним джерелом їх одержання служать природні речовини, які знаходяться на різних стадіях гуміфікації (буре вугілля,торф, сапропель).

Встановлено, що гумінові речовини можуть ефективно використовуватися в медицині, сільському господарстві,промисловості, охороні природи тощо. Характеризуючи стан справ із використанням цих речовин у ветеринарній медицині, можна відзначити дещо більший прогрес у їх використанні, ніж у практиці гуманної медицини. Правда, основна маса використовуваних сьогодні гумінових препаратів відноситься до категорії кормових добавок і лише незначна частина – до лікарських препаратів.

У ветеринарній медицині природні гумінові речовини використовуються в якості:

  • - ентеросорбентів для виведення з організму токсинів різного походження;
  • - стимуляторів зростання продуктивності тварин;
  • - імуностимуляторів і адаптогенів;
  • - лікарських препаратів, які володіють антимікробною, протипухлинною та іншими діями.

Вивченням препаратів, одержаних із торфу, в Україні інтенсивно займаються вчені Дніпропетровського державного аграрного університету [1], які вказують на їхній високий стимулюючий та лікувально – профілактичний вплив на організм різних видів тварин.

Гумати відносять до біологічних стимуляторів і вони рекомендовані до використання у тваринництві в якості кормової добавки для підвищення продуктивності та загальної неспецифічної резистентності молодняка ВРХ і птиці [2].

Раніше проведені дослідження показали, що згодовування гумату натрію глибокостільним коровам активізує гемопоез, збільшує вміст у крові білка і підвищує бактерицидну активність сироватки крові. Від матерів, яким у період сухостою згодовували гумати, одержували більш життєздатний приплід із вищою енергією росту в післяродовий період [3]. Також показано, що гумінові препарати, як добавка до корму, призводять до збільшення виробництва молока, підвищення його жирності, а також до зменшення затрат корму.

На Закарпатті запасів торфу немає, але є значні поклади молодого бурого вугілля – лігніту. Основним компонентом окислених лігнітів є гумінові та вульво кислоти, гуміни, бітуми [4].

В якості палива лігніти малоефективні, адже вони є низькокалорійними через великий вміст у них золи (21-45%) та вологи (35-63%) [5]. Саме тому вченими кафедри органічної хімії УжНУ з 60-х років ХХ століття ведуться інтенсивні наукові роботи щодо вивчення способів використання лігнітів як регуляторів росту рослин [6]. У наступні роки почав вивчатися й вплив цих речовин на інтенсивність росту та здоров’я тварин. Перші такі дослідженя нами було проведено на свинях [7,8]. Згодом наукові експерименти продовжилися й на молодняку ВРХ і кролях.

Методика досліджень.

Досліди по вивченню впливу гуматів, як стимуляторів росту молодняку ВРХ, проведено в ряді господарств Закарпаття. Під дослідом знаходилися телята бурої карпатської породи, починаючи від їх народження і до 7-8 ми місячного віку. Телят спочатку утримували в індивідуальних, а потім – у групових клітках, обладнаних вигульними площадками із твердим покриттям.

Молоко та інші корми телятам згодовували три рази на добу. Щоранку при випоюванні молока чи пійла телятам дослідних груп згодовували лігнітогумопрепарати, одержані з лігніту Ільницького або Королівського родовищ.

Телят у молочний період зважували два, а у післямолочний – один раз на місяць. Крім цього вели щоденні спостереження за їх поведінкою та станом здоров’я. Згідно з даними окремих вчених [9], вживання гумату натрію мало високий терапевтичний ефект при токсичній диспепсії телят. Саме тому й нам було цікаво випробувати препарат з метою профілактики діареї у телят.

З метою контролю стану перебігу обміну речовин в організмі, в сироватці крові, одержаної з яремної вени телят, визначалася концентрація білка, сечовини, кальцію, фосфору та деяких інших складників за загальноприйнятими методиками.

Перший дослід проводився в КСГП «Карпати» Іршавського району на телятах починаючи з дводенного віку. Тварини дослідної групи одержували по 3 мл/кг живої маси різного препарату під кодовою назвою ЦДЛН-7, одержаного із сировини Ільницького родовища (в 1мл препарату містилося 15мл діючої речовини).

Другий і третій досліди проводилися у КСГП «Іскра» та «Україна» Виноградівського району. За весь період досліду телята дослідної групи одержували по 45мл діючої речовини на 1кг живої маси у складі препарату під кодовою назвою ЦГДТ-19. Його вже було виготовлено із сировини Королівського родовища.

З метою відпрацювання дози і схеми використання лігнітогумопрепарату з серії ЦГДТ-19, одержаного з бурого вугілля Ільницького родовища, було проведено ще один дослід на молодняку ВРХ в підсобному господарстві на Мукачівщині. Дослід проводився за методикою, використаною у попередніх дослідженнях.

Результати досліджень та їх обговорення.

Перший дослід з вивченням впливу лігнітогумопрепарату ЦДЛН-7, проведений в КСГП «Карпати», показав, що за 170 днів, впродовж яких тварини його отримували в якості стимулятора росту, телята дослідної групи стали на 15,8 кг важчими, а середньодобові прирости живої маси зросли на 45 відсотків. Динаміку змін живої маси телят подано на рисунку 1.

Рисунок 1 Динаміка зміни живої маси телят при вживанні ЦДЛН—7

Динаміка зміни живої маси телят при вживанні ЦДЛН

В кінці досліду в обласній державній лабораторії ветмедицини були проведені лабораторні дослідження крові, взятої з яремної вени телят. Одержані результати відображено у таблиці 1.

Таблиця 1. Деякі біохімічні показники сироватки крові телят (М±т)

Показники

Групи телят

контрольна

дослідна

Загальний білок, г%

5,6±0,17

6,0±0,11

Каротин, мг%

0,41±0,06

0,38±0,06

Вітамін А, мкг%

12,0±0,21

15,2±0,23

Кальцій, мг%

9,4±0,06

9,9±0,10

Фосфор, мг%

6,7±0,13

7,0±0,12

Отже, досліджуваний препарат робив вплив на зростання майже усіх показників сироватки крові. Тільки вміст каротину був дещо менший.

У наступних двох дослідах, проведених у господарствах Виноградівського району, вивчався вплив на організм телят лігнітогумопрепарату ЦГДТ-19, одержаного з вугілля Королівського родовища. Результати зважування телят також підтвердили позитивний вплив досліджуваного препарату на енергію росту телят, що відображено на рисунках 2 і 3.

Динаміка енергії росту телят в КСГП «Росія»

Рисунок 2. Динаміка енергії росту телят в КСГП «Росія»

Динаміка енергії росту телят в КСГП «Україна»

Рисунок 3. Динаміка енергії росту телят в КСГП «Україна».

Встановлено, що в КСГП «Росія» телята дослідної групи за 175 днів досліду стали важчими на 11,6 кг, а різниця у живій масі становила 67,4 г. Приблизно такими ж були й показники росту тварин у КСГП «Україна»: відповідно, 9,6 кг і 64,3 г.

Післядія препарату, яка вивчалася після припинення згодовування лігнітогумопрепарату, свідчить про те, що ЦГДТ-19 ще місяць-півтора продовжував позитивно впливати на ріст і розвиток телят.

Проведені розрахунки свідчать й про позитивний вплив гуматів на витрату кормів у розрахунку на одиницю приросту живої маси телят. За величиною затрат кормових одиниць перевага тварин контрольних груп над дослідними становила понад 7%,. Згодовування препарату не викликало значних змін у гематологічних та біохімічних показниках крові, що відображено в таблиці 2.

Аналізуючи одержані результати можна відзначити позитивну залежність між показниками живої маси тварин дослідної групи та вмістом у крові еритроцитів і лейкоцитів, а також зростанням у сироватці концентрації загального білку та гемоглобіну. Це, очевидно, можна пояснити посиленням синтезу протеїнів та зростанням рівня газообміну під впливом гуматів. Воно зумовлено підвищенням функціональної активності тканин, що підтверджено працями ряду авторів [10,11].

У четвертому досліді, проведеному на Мукачивщині, за мету було поставлено вивчення впливу на організм телят препаратів гумату натрію і калію, виготовлених з вугілля Ільницького родовища. Було показано, що добавка обох препаратів сприяла підвищенню середньодобових приростів живої маси телят та зниженню на 8,3-8,6% затрат кормів. Якихось суттєвих між групових змін у показниках білкового обміну не було виявлено.

Таблиця 2. Гематологічні та біохімічні показники сироватки крові телят (М±m)

Показники

Групи телят

контрольна

дослідна

Еритроцити, 1012/ л

3,8 ±0,21

4,3± 0,18

Лейкоцити, 109/ л

8,2 ±0,30

8,4±0,32

Гемоглобін, г %

7,8±0,28

8,3 ±0,30

Загальний білок, г%

5,8± 0,23

6,0 ±0,25

Каротин, мг %

0,32± 0,02

0,33± 0,03

Кальцій, мг %

10,1± 0,48

9,8±0,43

Фосфор, мг %

7,2± 0,31

7,1±0,29

Препарати, виготовленні з лігнітів Ільницького та Королівського родовищ, не тільки сприяли покращеною росту і розвитку молодняку, але й не викликали якихось негативних морфо-функціональних змін в організмі, а також, не було зареєстровано жодного випадку падежу тварин.

Висновки

  • 1. Гумінові препарати Ільницького та Королівського походження містять практично однакові діючі речовини. Їхнє використання в якості кормової добавки для молодняку ВРХ сприяє покращенню росту й розвитку тварин, а, отже, і зростанню абсолютного та середньодобового приростів живої маси телят.
  • 2. Використання лігнітопрепаратів не викликає негативних морфо-функціональних змін в організмі піддослідних тварин і запобігає розладам шлунково-кишкової діяльності.
  • 3. Під впливом гумінових препаратів краще засвоюється корми, відбувається стимуляція біосинтезу білка, що призводить до кращого росту м’язової тканини. Саме тому досліджувані препарати можуть бути рекомендовані для використання у тваринництві в якості кормової добавки.

Література:

1. Грибан В.Г. та ін. Препарати із торфу — стимулятори метаболізму та ефективності лікування // Проблеми підвищення продуктивності тварин та ефективності їх лікування: Тези доп. республ. наук.-практ. конфер.-Дніпропетровськ, 1994. -С.50.

2. Ходак В.И. и др. Лечебный препарат для животных и способ его получения.- Патент РФ №2091071, 1997.

3. Високос М.П., Романанко В.І. Вплив гумату натрію на відтворювальні функції корів // Ветеринарна медицина.- 1993.-Вип.68.-С.33-36.

4. Цмур Ю.Ю. О целесообразности использования лигнитов Закарпаття для изготовления гуминовых удобрений // Обл. нау.- технич. конфер. «Наука-производсту» : Тезисы докл.— Ужгород, 1988. -С 33-34.

5. Цмур Ю.Ю. Лигниты Закарпатья, их состав и нетопливное использование // Науковий вісник Ужгородського у-ту. Серія: Хімія.- Вип.1.- 1996. -С.82-85.

6. Цмур Ю.Ю., Троп Л.С. Вивчення ефективності препарату ЛІЦ на посадках картоплі // Проблеми АПК Карпат.- 1996.- Вип.5. -С.102-105.

7. Дудаш А.В., Цмур Ю.Ю. Ефективність препаратів лігнітів при відгодівлі свиней // Проблеми АПК Карпат.- 1995.- Вип.3.-С.229-234.

8. Цмур Ю.Ю. та ін. Хімічний аналіз і перспективи використання відходів виробництва регуляторів розвитку рослин (РРР) і тварин (РРТ) серії «Росток» // Матер.наук.- практ. конфер. УжДУ : Тези доповідей.- Ужгород.— 1996.-С.16-17.

9. Коновалов М.Г. Використання препарату гумату натрію для лікування поросят, хворих на токсичну диспепсію / Проблеми підвищ. прод. тварин та ефект. їх лікування: Тези доп. респ. наку.- практ. конфер.- Дніпропетровськ. 1994.-С.149.

10. Високос М.П. , Грищук Г.І. Стимулююча дія гумату і цеолітів при згодовуванні телятам за умов радіоактивного забруднення// Ветеринарна медицина України.- 1998. №8.-С.32.

11. Степченко Л.І., Грибан В.Г. Щодо механізму дії препаратів гумусової природи на організм тварин і птиці// Ветеринарна медицина України.- 1997, №7.- С. 34.

5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)

Исследование носит

Исследование носит практический характер, достаточно емко изложен материал. Уточните пожалуйста какие исследования вы проводили для подтверждения цитаты из вывода "не вызывает негативных морфологических изменений в организме......"???
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.