facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВПЛИВ НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОСТРІВЦІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Автор Доклада: 
Ткачук О.В., Лєньков О.М.
Награда: 
ВПЛИВ НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОСТРІВЦІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

УДК 61.831-06:616-005]-053-08

 

ВПЛИВ НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОСТРІВЦІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

 

Ткачук Олексій Володимирович, канд мед.наук
Лєньков Олександр Михайлович, канд мед.наук
Буковинський державний медичний університет

 

Вивчено морфофункціональний стан інкреторної частини підшлункової залози білих лабораторних щурів без порушення вуглеводного обміну після неповної глобальної ішемії мозку. Встановлено, що на 12 добу ішемічно-реперфузійного періоду має місце достовірне зменшення кількості β-клітин в малих, середніх та великих острівцях підшлункової залози, зниження загального вмісту інсуліну та його концентрації в усіх острівцях, за винятком гігантських, а також у β-клітинах, та поява не об’єднаних в острівці поодиноких β-клітин.
Ключові слова:  двобічна каротидна ішемія-реперфузія мозку, панкреатичні острівці, інсулін, β-клітини.

 

Незважаючи на зусилля світової наукової спільноти в боротьбі з судинною патологією, число гострих порушень мозкового кровообігу продовжує невпинно зростати [1-3]. Це диктує необхідність пошуку нових ефективних, патогенетично обґрунтованих засобів боротьби з даною недугою. Крім суто неврологічних проявів, якими, залежно від локалізації ішемії, супроводжується порушення церебрального кровообігу, є й неспецифічні симптоми, які впливають на його перебіг. Добре відомо, що гіперглікемія, яка виникає при ішемічно-реперфузійних пошкодженнях головного мозку майже в половини хворих, асоціюється з високим ризиком смертності пацієнтів, тяжчим перебігом основного захворювання через посилення оксидативного стресу, розвитку набряку мозку, активації матриксних металопротеїназ із наступним порушенням проникності гематоенцефалічного бар’єру [4,5]. Думка фахівців із даної проблеми щодо природи гіперглікемії за цих умов є неодностайною: дехто вважає, що таким чином маніфестує латентний діабет, інші ж стверджують про відсутність зв’язку цього явища з уже існуючими порушеннями метаболізму [6-8].

Тому ми поставили за мету дослідити вплив ішемії-реперфузії головного мозку на морфофункціональний стан острівців підшлункової залози.

Дослідження проведено на самцях білих нелінійних щурів віком шість місяців без порушення вуглеводного обміну (рівень глюкози визначали глюкозооксидазним методом за тиждень до моделювання ішемії-реперфузії), яким під каліпсоловим наркозом (75 мг/кг маси тіла) здійснювали двобічну оклюзію загальних сонних артерій протягом 20 хв.[9]. Тварин виводили з експерименту на 12-ту добу постішемічного періоду під каліпсоловим наркозом.

Для вивчення параметрів морфофункціонального стану острівців інкреторну частину підшлункової залози вилучали, фіксували в розчині Буена протягом 20 год., зневоднювали та заливали в парафін. Дослідження проводили у випадково відібраних серійних зрізах товщиною 5 мкм., які обробляли згідно рекомендацій комерційного набору фірми Peninsula Laboratories Inc. (США). Уміст інсуліну в острівцях та β-клітинах визначали методом непрямої імунофлуоресценції в ультрафіолетовому спектрі збудження 390-420 нм за допомогою комп’ютерної системи цифрового аналізу VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Німеччина) [10, 11]. Зображення, отримане в спектрі люмінесценції на флуоресцентному мікроскопі Axioskop (Zeiss, Німеччина) за допомогою високочутливої відеокамери COHU 4722 (COHU Inc., США) виводили в комп’ютер VIDAS-386 і аналізували пакетом прикладних і статистичних програм VIDAS-2,5 (Kontron Elektronik, Німеччина). Вимірювання концентрації інсулінімунореактивного матеріалу в β-клітинах здійснювалося в автоматичному режимі.

При характеристиці панкреатичних острівців ми користувалися їх класифікацією за площею [10, 12]. Виділяють наступні типи панкреатичних острівців: малі ( 100-1500 мкм2); середні (1500-3500 мкм2); великі (3500-7500 мкм2); гігінтські (більше 7500 мкм2). Крім того, у деяких серіях досліджень ідентифікували поодинокі β-клітини.

Статистичну значимість відмінностей оцінювали за t-критерієм Стьюдента для незалежних виборок. Дані представлені у вигляді середніх арифметичних та стандартного відхилення.

Результати дослідження представлені в табл. 1. Вони свідчать, що ішемія-реперфузія спричиняє появу не об’єднаних в острівці поодиноких β-клітин, яких не виявлено в контрольних щурів. Встановлено достовірне зниження кількості β-клітин в усіх типах острівців підшлункової залози, крім гігантських, що само по собі вже є свідченням зниження функціонального рівня інкреторної функції підшлункової залози. Подальше підтвердження цього положення ми дістали після визначення загального вмісту інсуліну в острівцях та його концентрації в острівцях і β-клітинах. Отримані результати свідчать, що концентрація інсуліну в усіх типах острівців, крім гігантських, знижена, як і в їх β-клітинах. Подібні результати отримано щодо загального вмісту інсуліну в усіх типах острівців, знову ж таки, за винятком гігантських. Але незмінна кількість β-клітин у гігантських острівцях та вмісту в них інсуліну у тварин, що зазнали ішемії-реперфузії головного мозку, не в змозі компенсувати описані зміни, тим більше, що попередніми нашими дослідженнями встановлено достовірне зменшення в підшлунковій залозі щільності розташування на 1 мм2 підшлункової залози гігантських острівців [13].

Таблиця 1

Показники морфофункціонального стану острівців підшлункової залози щурів після неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку

Тип острівця

Група спостереження

Кількість

клітин в острівці

Концентрація інсуліну в клітині

Уміст інсуліну

в острівці

Концентрація інсуліну в острівці

Поодинокі

бета клітини

Контроль

-

-

-

-

Ішемія-реперфузія

1±0

1,09±0,06

56,6±9,3

0,767±0,170

Малі

острівці

Контроль

8,75±0,67

1,305±0,015

564,1±42,8

0,931±0,021

Ішемія-реперфузія

6,63±0,58*

0,995±0,021*

309,9±24,6*

0,567±0,028*

Середні

острівці

Контроль

30,6±1,72

1,196±0,031

1797±89

0,791±0,034

Ішемія-реперфузія

24,0±3,1

0,822±0,017*

979,7±123,7*

0,413±0,052*

Великі

острівці

Контроль

68,7±3,4

1,034±0,025

3501±176

0,686±0,042

Ішемія-реперфузія

40,1±2,7*

0,807±0,020*

1593±98*

0,359±0,029*

Гігантські

острівці

Контроль

132,1±9,2

0,959±0,018

6427±508

0,609±0,041

Ішемія-реперфузія

144,5±13,4

0,980±0,020

7156±757

0,630±0,017

Примітка: *– вірогідність змін щодо показників у контрольних тварин

 

Таким чином, ми бачимо, що в експерименті ішемія-реперфузія головного мозку суттєво впливає на морфофункціональний стан інкреторної частини підшлункової залози, а гіперглікемія, притаманна цьому виду гострого порушення мозкового кровообігу може мати морфологічні витоки. Отримані результати дозволяють дійти висновку, що в щурів без порушення вуглеводного обміну неповна глобальна ішемія-реперфузія головного мозку на 12 добу спостереження призводить до появи поодиноких β-клітин, не об’єднаних в острівці, достовірно зменшує кількість β-клітин у малих, середніх та великих острівцях підшлункової залози, знижує загальний уміст інсуліну та його концентрацію в острівцях і β-клітинах.

 

Література:

 

1. Виленский Б.С. Современное состояние проблемы инсульта / Б.С.Виленский, Н.Н.Яхно // Вестн. РАМН. - 2006.- №9-10. - С.18-24.
2. Гусев Е.И. Проблема инсульта в Российской Федерации: время активных совместных действий / Е.И.Гусев, В.И.Скворцова, Л.В.Стаховская // Журн. неврол. и психиатр. -2007.-№8.-С.4-10.
3. Donnan G.A. Stroke / G.A.Donnan, M.Fisher, M.Macleod // Lancet. - 2008. - Vol.371, № 9624. - Р.1612-1623.
4. Углеводный обмен у больных с церебральным инсультом / Т.В.Волченкова, И.Г.Колчу, Е.В.Исакова, С.В. Котов // Бюлл. сибирской мед. - 2010. - №4. -С. 35-38.
5. Disorders of Glucose Metabolism in Acute Stroke Patients / K. Matz, K. Keresztes, C. Tatschl [et al.] // Diabetes Care.- 2006. -Vol.29,№ 4. - P. 792-797.
6. Dungan K.M. Stress hyperglycaemia / K.M. Dungan, S.S. Braithwaite, J.C. Preiser //Lancet. - 2009. - Vol.23, №373. - Р. 1798-1807.
7. Dynamic of Hyperglycemia as a Predictor of Stroke [Електронний ресурс] / M. Yong, M. Kaste // Stroke. - 2008. - Vol. 39. – Р. 2749-2755. - Режим доступу до журн. : http://stroke.ahajournals.org.
8. Grant Р.S. A prospective, observational study of the management of hyperglycaemia in acute stroke. What is the  optimum level of blood glucose at which to intervene? / Р.S. Grant, K. Ali // Brit. J. Diabetes & Vascular Dis. – 2010. - Vol. 10, №6. - Р. 287-291.
9. Залежність ступеню пошкодження нейронів гіпокампу від тривалості ішемії мозку та постішемічного періоду/ Г.Г. Скибо, Т.М. Коваленко, І.О. Осадченко // Запорожский мед.журн.-2002. - Т.13,№ 3. - С.21-22.
10. Колесник Ю.М. Морфофункциональное состояние островков лангерганса интактных самцов крыс линии Wistar в возрастном аспекте / Ю.М.Колесник, Т.А. Грекова // Патологія.- 2009.- Т.6,№2.- С. 73-78.
11. Тихоновская М.А. Структурно-функциональная организация панкреатических островков у крыс различного возраста / М.А. Тихоновская // Запорожский мед. журн. - 2004. - №4. - С. 71-73.
12. Junghyo J., Moo Y.Ch. Size distribution of mouse Langergans islets / J.Junghyo, Y.Ch.Moo // Biophys. J. – 2007. – Vol. 93. – P. 2655-2666.
13. Морфологічний стан острівців підшлункової залози у віддаленому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку контрольних щурів та щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом / О.В.Ткачук, В.П.Пішак, О.М.Лєньков [та ін.] // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, №1(35). –С. 152-155.

4
Ваша оценка: Нет Средняя: 4 (1 голос)

интересное

Интересное исследование

Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.