facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ГЕРІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Автор Доклада: 
Сметанина К.И.
Награда: 
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ГЕРІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

УДК: 615.225.2.003.2:616-053.9

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

В ГЕРІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 

Сметаніна Катерина Іванівна, канд. фармацевт. наук, доцент
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

Становлення сучасної геріатричної практики обумовлює зміни у реформуванні не лише медичної, але і фармацевтичної галузі. Основним аспектом сучасного маркетингового аналізу є впровадження фармакоекономічного підходу до розробки основних стандартів лікування та профілактики.
Ключові слова: фармакоекономічний аналіз, артеріальна гіпертензія, лікарські засоби, геріатрія

The formation of modern geriatric practice causes changes in the reform not only medical but also the pharmaceutical industry. The focus of the modern marketing research is the implementation of pharmacoeconomic approach to the development of basic standards of treatment and prevention.
Key words: pharmacoeconomic analysis, arterial hypertension, drugs, geriatrics

Організація системи медикаментозної допомоги хворим літнього віку, її ефективне функціонування, гаранту­вання доступності та якості цієї допомоги обґрунтовує необхідність роз­робки сучасних стандартів медикаментозної допомоги і формулярів ефективних, безпечних та економічно доступних лікарських засобів для даної вікової категорії населення.

Метою нашого дослідження було провести фармакоекономічний аналіз комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару та обґрунтувати доцільність застосування його при виборі препаратів вибору.
Ефективність лікування артеріальної гіпертензії (АГ) та вартість лікарських засобів визначали в ретроспективному клініко-економічному дослідженні, яке проведено на базі військового госпіталю (медичного центру) західного ОК у м. Львові.

Опрацьовано 310 історій хвороб пацієнтів віком понад 75 років, з АГ і супутніми захворюваннями, частота яких складала 6,3+0,3 на одного хворого, з них 3,8+0,7 припадали на хвороби органів кровообігу, а 2,6+0,5 – на хвороби інших органів і тканин. Обстеженим хворим призначали антигіпертензивні препарати І ряду, які, згідно з даними доказової медицини, рекомендуються для лікування АГ у хворих літнього віку – діуретики, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, бета-адреноблокатори. Лікування вважали ефективним, якщо до кінця періоду спостереження (21 день перебування хворих в стаціонарі) було досягнуто зниження до цільового рівня систолічного артеріального тиску (САТ) <140 мм рт. ст., діастолічного артеріального тиску (ДАТ) < 90 мм рт. ст.

Фармакоекономічний аналіз проводили методом „витрати-ефективність”, який дозволяє співставити витрати з отриманими результатами і порівняти дві або більше медичних технологій за цим результатом. Для порівняння ефективності та вартості окремих схем лікування користувалися показником прирощення ефективності витрат. Статистична обробка результатів проводилася на персональному комп’ютері за допомогою програми Statistica 6.0.

Встановлено, що у хворих з АГ ІІ ст. цільовий рівень САТ після 21- денного лікування генеричними препаратами вітчизняного виробництва (капотіазидом, еналозидом) був зареєстрований у 62,4%, при використанні оригінальних препаратів (норваскy, небілетy, диротонy, престаріумy) – у 68,7%. Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих з АГ ІІІ ст. була вірогідно нижчою, цільовий рівень САТ в цій групі в кінці лікування зареєстровано відповідно у 12,7% і 45,7% хворих. Результати проведеного фармакоекономічного аналізу засвідчили, що вартість антигіпертензивної терапії суттєво змінювалася в залежності від того, які препарати отримував хворий. Так, якщо при призначенні хворим з АГ ІІ ст. вітчизняного препарату капотіазиду витрати на курс лікування складали 7,91 грн. на одного хворого, то при включенні в схему лікування оригінального антагоністу кальцію норваска вони зросли до 68,92 грн. В групі хворих з АГ ІІІ ст. ці показники становили, відповідно, 11, 53 та 87,60 грн. Співставлення показників ефективності і вартості антигіпертензивної терапії хворих старечого віку показало, що при АГ ІІ ст. включення в схему лікування оригінальних препаратів суттєво не змінючи ефективність лікування, значно підвищувало його вартість. У хворих з АГ ІІІ ст. при використанні оригінальних препаратів, поряд із зростанням вартості лікування, вірогідно підвищувалася його ефективність. Показник прирощення ефективності витрат, що характеризує збільшення витрат на одного вилікованого хворого, при використанні оригінальних препаратів з доведеною ефективністю (норваскy, небілетy, диротонy, престаріумy) в порівнянні з генериками вітчизняного виробництва (капотіазидом, еналозидом) при лікуванні хворих з АГ ІІ ст. зростав в 4,0-9,8 разів, в той час як при лікуванні хворих з АГ ІІІ ст. лише в 1,1-1,2 рази.

Отримані дані обгрунтовують доцільність використання досліджених оригінальних антигіпертензивних засобів з високою вартістю у хворих старечого віку з АГ ІІІ ст. з метою оптимізації антигіпертензивної терапії.

Отже, проведення фармакоекономічних досліджень дозволяє виявити клінічно ефективні та економічно переважні схеми лікування, як основу для розробки стандартів лікування і формулярів лікарських засобів для геріатричних клінік.

 

Література:

  • 1. Т.Б.Рибак, О.Ю.Грем. Шляхи реалізації концепції раціональної фармакотерапії в Україні на сучасному етапі // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація.- 2008.- № 1.- С. 55-59.
  • 2. Сметаніна К.І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів.- Вінниця: Нова Книга, 2010.- 376 с.
  • 3.Фармацевтичний маркетинг/ Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л., та ін. – Львів, 2000. – 314 с.
6.33333
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.3 (6 голосов)

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІ

Робота написана непогано. Проаналізовано можливі шляхи розвитку впровадження лікарських засобів для геріатричних клінік. Але викоритання таких лікарських засобів є не ефективним в сучасних умовах розвитку медицини. Дивлячись на стан розвитку фармацептики в Європі, можна сказати, що такі ліки є не сучасними, тому їх масове впровадження в Україні не дасть бажаного результату.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.