facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор Доклада: 
Кіщак І.Т.
Награда: 
ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УДК 3359.: 658(477.73)

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Кіщак І.Т., д.е.н., доцент

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 


Розглянуто тенденцію експортно-імпортної діяльності підприємств Миколаївської області за 2000-2009 роки в розрізі регіонів світу та товарної структури продукції, наведено обсяги за видами економічної діяльності, залучення іноземних інвестицій в регіон з точки зору його привабливості.
Ключові слова: експорт, імпорт, інвестиції, продукція, регіон.

 
A trend of export-import activities of enterprises of Mykolayiv region for the years 2000-2009 in the regions of the world and commodity structure of production, given the volume and types of economic activities to attract foreign investment into the region in terms of its attractiveness.
Keywords: export, import, investment, production, region.


Підприємства Миколаївської області здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки понад з 118 країнами світу (Україна - з 211). Основними формами співробітництва є експорт та імпорт товарів і послуг. Це обумовлено тим, що в Миколаївській області зосереджено значний експортний потенціал. Складовими цього потенціалу є підприємства машинобудування, кольорової металургії та сільського господарства. Другою важливою складовою експортного потенціалу є вигідне географічне розташування міста Миколаєва в центрі водних, автомобільних, залізничних та повітряних шляхів. Обласний центр має безпосередній вихід до Чорного моря, а через нього до важливих ринків збуту у країнах Туреччини, Південної Африки, Європи, Ближнього Сходу, Персидської затоки.

 
Реалізація експортних можливостей економіки області вимірюється чинниками обсягів міжнародної торгівлі. До них відносимо: загальний зовнішньоекономічний оборот, експорт та імпорт товарів і послуг, інвестиційну привабливість регіону. Експорт (export – вивіз, exportare – вивозити) - вивезення товарів, послуг, технологій, інформації (ліцензій, винаходів, ноу-хау), капіталу ( в грошовій чи товарній формі) з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій з митної території країни за кордон. У країнах із соціально- орієнтованою ринковою економікою, через експорт певний надлишковий товар знаходить попит на світовому ринку, що стимулює розвиток національної економіки у сучасних умовах міжнародного поділу праці. Імпорт (import – ввезення, importare – ввозити) – ввезення із закордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації та застосування на внутрішньому ринку. Обсяг імпорту залежить від розміру економічної виручки, кон’юктури, валютних резервів країни. В основі імпорту лежить міжнародний поділ праці, природні умови, рівень розвитку продуктивних сил та інше [1].
 
Вибір напрямів експортних операцій визначають співвідношенням міри експорту до імпорту. Оцінювання результативності експортних операцій пов’язане з аналізом та проведенням відповідних розрахунків, адже метою здійснення цього виду діяльності є одержання відповідного доходу та прибутку. Суб’єктами експортно- імпортних операцій є юридичні або приватні підприємці, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та зареєстровані у встановленому законом порядку. Об’єктами експортно- імпортних операцій є цінності з приводу яких виникають відносини, що врегульовуються законодавством про зовнішньоекономічну діяльність.
 
Аналіз експортно-імпортних показників у динаміці та в розрізі географічної структури дозволяє оцінити стан і закономірності змін зовнішньоекономічної діяльності в цілому по області, що є метою роботи. Оцінка зазначених показників виконується за даними державної статистики за період 2000-2009 років.
 
Попередніми нашими дослідженнями встановлено, що зовнішньоторговельний оборот області має тенденцію до щорічного зростання. У 2008 році (порівняно з 2000 р.) обсяг обороту зріс більш ніж утричі, або на 2033,8 млн. дол. США, що свідчить про позитивну динаміку зовнішньоекономічних звязків підприємств області [2]. Складовими зростання зовнішньоекономічного обороту були як експортні, так і імпортні операції, зокрема у 2009 році експорт товарів досяг 1,5 млрд. дол. США проти 521,0 млн. дол. (2000 р.), при цьому імпорт зріс з 283,2 млн. дол. (2000 р.) до 787,5 млн. дол. США (2009 р.), відповідно: послуг 51,3 та 176,2 млн. дол. (експорт) та 10,2 та 36,6 млн. дол. США (імпорт). Упродовж усіх років обсяги експорту товарів та послуг перевищують обсяги імпорту, формуючи позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. При цьому експорт перевищував імпорт між експортними та імпортними операціями суб’єктів господарювання області [3]. В січні-вересні 2010 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі області склало 654,4 млн. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту - 2,1. В таблиці 1 наведено обсяги експорту та імпорту товарів і послуг підприємствами Миколаївської області по регіонам світу.
 
Дані таблиці 1 свідчать про зміщення пріоритету експорту товарів та послуг у 2009 році до країн Європи та Азії при одночасному високому рівні імпорту товарів з країн СНД та Європи. Аналіз динаміки щорічних темпів зростання експорту та імпорту товарів і послуг демонструє їх невелику різницю, при цьому показники експорту та імпорту досить тісно корелюють. Розрахункове значення пірсонівського коефіцієнту кореляції наближається до 1 (r = 0,95), що свідчить про щільність прямого зв’язку між експортом та імпортом товарів і послуг та залежності експортної складової економіки області від імпорту продукції.

Таблиця 1

Експорт та імпорт товарів і послуг по регіонам світу, млн. дол. США

 

 

Країни

Експорт

Імпорт

товарів

послуг

товарів

послуг

2000р.

2009р.

2000р.

2009р.

2000р.

2009р.

2000р.

2009р.

Країни СНД

382,7

529,3

12,9

38,2

48,0

241,7

3,7

7,5

Європа

76,9

294,7

13,2

47,5

73,7

235,7

4,3

21,1

Азія

49,8

495,3

14,0

51,9

9,7

77,1

0,7

0,9

Всього

521,0

1532,4

51,3

176,2

283,2

787,5

10,2

36,9


 


Експортна діяльність в регіоні розглядається як частина загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності. Підвищення ефективності здійснення експортних операцій може бути досягнуте за рахунок узгодженості заходів із формування і реалізації регіональної промислової експортної політики. Під регіональною промисловою експортною політикою розуміємо інституційно і юридично оформлену, узгоджену діяльність органів регіонального управління, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, спрямовану на кількісні і якісні зміни ефективного функціонування регіональної економічної системи. Регіональна промислова експортна політика має будуватись на всесторонньо зваженій системі довгострокових орієнтирів і заходів, спрямованих на розвиток інтересів регіону посиленні його конкурентоспроможності, які не суперечать загальнодержавним інтересам. За основний орієнтир приймається підвищення конкурентоспроможності регіону, максимізація ефекту економічного і соціального розвитку експортно- імпортних процесів.

Відповідно до розділів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) в таблиці 2 наведено експорт основних видів товарів у 2009 році (в порівнянні з 2000 р.) за групами: продукти рослинного походження; механізми та електрообладнання; транспортні засоби та шляхове обладнання, що відповідно займають 43,4; 18,6; 8,0% до загальної суми вартості експортованих товарів. Товарна структура імпорту має дещо інший вигляд, зокрема у 2009 році закуплено мінеральних продуктів на суму 176,0 млн. дол. США (22,3 %); недорогоцінних металів та виробів з них – 79,5 (10,1%); готових харчових продуктів – 73,5(9,3%); продуктів тваринного походження – 39,2 млн. дол. США (5,0%) до загальної суми імпортованих товарів.

Таблиця 2

Основна товарна структура експорту та імпорту, млн. дол. США

 

Товари

Експорт

Імпорт

2000р.

2009р.

2000р.

2009р.

Продукти рослинного походження

57,9

665,0

3,7

8,0

Продукція хімічної та супутніх галузей промисловості

329,5

331,9

12,7

37,9

Механічне та електрообладнання

44,7

284,9

46,1

264,5

Транспортні засоби та шляхове обладнання

11,8

122,2

4,0

39,4

Інші

77,1

128,4

216,7

437,7

Всього

521,0

1532,4

283,2

787,5


Стосовно експорту-імпорту давальницької сировини слід зазначити позитивну тенденцію скорочення обсягів імпорту давальницької сировини з Миколаївської області з 134,8 млн. дол. (2000 р.) до 10,2 млн. дол. США. З зазначеної суми 7,3 млн. дол. (71,5%) займає імпорт з країн Європи; 2,8 млн. дол. (2,6%) країн Азії; 25,1 % - з інших країн світу (СНД, Африка, Америка).

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності потребує системного аналізу її ефективності, визначення перспектив нарощування обсягів виробництва експортної продукції, адже вона дає можливість одержувати найбільшу валютну виручку на одиницю витрат. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності потребує правильного оцінювання конкурентних переваг, володіння повною інформацією про зовнішні ринки збуту, фінансовими та митними нормами і правилами, заходами нетарифних обмежень, що діють у країнах партнерів або потенційних партнерів. Для підвищення ефективності такої діяльності слід звертати увагу на якомога більшу кількість факторів, які впливають на неї.

Подальший розвиток зовнішньоекономічного сектора області тісно пов’язаний із залученням інвестицій, що є сьогодні загальнонаціональною проблемою економічного розвитку і визначається державною політикою України. Інвестиційна привабливість регіонів являє собою мезорівневу їх характеристику, а високий рівень привабливості дозволяє залучити значні капіталовкладення та є гарантом отримання інвестиційного прибутку.

Прямі іноземні інвестиції в Миколаївську область у 2009 році на початок року склали всього 161,8 млн. дол. США, в тому числі з країн: СНД - 19,4; ЄС- 121,0 та інших країн світу - 21,4 млн. дол. США. Капітал нерезидентів в області на початок року складав 21,8 млн. дол., на кінець – 172,9 млн. дол. США, а сукупний капітал, включаючи позичковий капітал, досяг значення 306,4 млн. дол. США, в тому числі з країн: СНД - 22,3; ЄС- 258,9 та інших країн світу - 25,0 млн. дол. США. Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності на кінець 2009 року склали 172,9 млн. дол. США, 62,7% з них припадало на промисловість; на торгівлю - 10,6%; діяльність транспорту та зв’язку - 9,5%; операції із нерухомим майном, оренда, інжиніринг - 8,1%; сільське та лісове господарство, мисливство - 3,8%; загалом на інші види економічної діяльності - 5,3%.

Прямі іноземні інвестиції в область (на початок року) в 2010 році зросли до 172,9 млн. дол. проти 75,8 млн. дол. у 2005 році; в розрізі країн: СНД з 10,4 (2005 р.) до 19,3 млн. дол. США (185,5%), відповідно: Європи - 22,2; 110,4; практично у 5 разів більше; Америки - 9,6; 11,2; 116,6%. При цьому зменшилось інвестування економічної діяльності суб’єктів господарювання області з країн Азії на 4,8% (з 33,5 до 31,9 млн. дол. США).

Структура надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області по країнах світу у 2009 році виглядає таким чином, %: Кіпр - 34,4; Нідерланди - 26,3; Швейцарія - 16,3; Канада - 6,6; Румунія - 5,4; інші країни - 11,0% [3]. Із загальної суми інвестицій на кінець 2009 року (172,9 млн. дол. США) 81,8 млн. дол. (47,3%) припадає на міста обласного підпорядкування (Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ); 86,9 млн. дол. (51,4%) – на сільські райони (Жовтневий, Кривоозерський, Первомайський та Новоодеський). Із загальної суми інвестицій сільських районів левова частина припадає на Жовтневий район - 78,4 млн. дол. США (88,2%). Привабливість вкладення капіталу у цей район обумовлена наступним: - територіальне знаходження навколо м. Миколаєва; - на території району знаходяться потужні промислові (ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” “РУСАЛ”), переробні підприємства (ТОВ “Сандора”) та аграрні, що спеціалізуються на виробництві зернових та технічних культур, овочів; - межуванням кордонів з Херсонською областю та Бузьким лиманом, що дозволяє здійснювати вихід до Чорного моря.

Позитивні результати та тенденції економічного розвитку останніх років, відносна диверсифікована структура регіональної економіки, активізація підприємницької діяльності та залучення іноземних інвестицій, особливості та ресурсний потенціал області, нарощування обсягів експортно - імпортної діяльності стимулюють формування сучасної структури економіки. Це дає можливість регіонам країни для стабільного і ефективного розвитку в контексті внесення відповідного вкладу в економічне зростання держави.

Відносно стійка тенденція випереджувального зростання експорту товарів і послуг над імпортом свідчить про поступову реалізацію експортного потенціалу області. Відбувається вдосконалення товарної структури експорту, зростає частка галузей машино- та суднобудування, продукції сільського господарства і її переробки і зменшується залежність обсягів експорту від сировинної складової. Перебудовується географічна структура зовнішнього ринку, має місце перерозподіл експортних потоків із країн СНД у країни Європи та Азії, хоча, як зазвичай, спостерігається висока частка експорту в Росію, що обумовлено умовами виробничої кооперації України та країн СНД.

Однак зовнішньоторговельний оборот послуг значно поступається торгівлі товаром. Значний експортний потенціал у сфері послуг криється у створенні багатопрофільного транспортного вузла і розширенні міжнародних транспортних перевезень, належному розвиткові рухомого складу та транспортного обладнання, залучення до експортного потенціалу рекреаційної сфери послуг.

 

Література

1. Юридична енциклопедія. В шести томах / Редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.). T. 2. K.: Вид-во «Україн. енцикл.» – 1998. – 741 с.

2. Дьоміна В.М., Кіщак І.Т. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі підприємств Миколаївської області // Регіональна економіка – 2010 – № 4. – С.178-183.

3. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2009 рік. Головне управління статистики у Миколаївській області. – Миколаїв. – 2010. – 635 с.

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.