facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Автор Доклада: 
Сігуа В.Т., Медвідь В.Ю.
Награда: 
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

УДК: 336:226

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Сігуа В.Т., магістрант
Медвідь В.Ю., к.е.н., доц.
Донбаська національна академія будівництва та архітектури

У статті розглянуто теоретико-методологічні та фінансово-аналітичні аспекти розвитку малого підприємництва в контексті структурних трансформацій економіки регіонів. Наведено результати аналізу й інтерпретації емпіричних даних, що характеризують зведені показники розвитку малого підприємництва промислових регіонів України. Обґрунтовано стратегічні напрями регулювання розвитку малого підприємництва в умовах структурних трансформацій економіки промислових регіонів.
Ключові слова: підприємець, малий бізнес, мале підприємництво, промисловий регіон, трансформаційні перетворення промислових регіонів.

Настання посткризового періоду відзначилося стрімкими процесами трансформаційного характеру, які охопили всі сфери регіонального розвитку. В умовах перерозподілу економічного потенціалу регіону на перше місце виходить сектор малого підприємництва, який яскраво демонструє своє значення у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Завдяки своїй мобільності та гнучкості, він стає ефективним інструментом структурної перебудови регіональної економіки.

У той час, коли вплив кризових явищ на економічну міць великих підприємств призвів до руйнівних процесів майже у кожній ланці їх фінансово-господарської діяльності, мале підприємство залишилося здатним протидіяти несприятливим подіям та без значних капітальних вкладень продовжувати задоволення потреб локальних ринків шляхом виробництва продукції та надання послуг. Згодом роль малого підприємництва починає проявлятися у зниженні напруги на місцевих ринках праці, сприяючи, зокрема, соціальній стабілізації в регіоні. До того ж, підприємництво довело, що воно є найбільш ефективною організаційною структурою, здатною швидко реагувати на зовнішні зміни, а також випробовувати інноваційні форми ведення бізнесу значно ефективніше за великі підприємства.

Дестабілізаційні явища кризового періоду стали важким часом випробовувань для малого підприємництва та, звичайно, викликали значне погіршення його стану. Проблемам функціонування малого підприємництва у трансформаційний період присвячені праці таких вчених як О.В.Долгальова [3], Г.С.Зикова [6], Г.Ю.Ісаншина, О.В.Маркевич [7], В.І.Ляшенко [8], Н.А.Мішакова, О.В.Сичева [9] та ін. Однак питання щодо ефективного регулювання сектору малого підприємництва під час структурних змін в економіці регіонів потребує більш поглибленого дослідження.

Метою даної роботи є оцінка сучасного стану, виявлення структурних змін та формування шляхів регулювання малого підприємництва промислових регіонів в контексті структурних трансформаційних перетворень в економіці регіону.

Дослідження практичних аспектів регулювання розвитку малого підприємництва в сучасних трансформаційних умовах неможливе без визначення його економічної сутності.

Сучасна вітчизняна економічна література дає різні визначення підприємництва, проте підхід до визначення сутності поняття “підприємництво”, що надається З.С.Варналієм [2, С.124] вигідно вирізняється з-поміж інших, оскільки в ньому називається дві головні ознаки підприємництва: по-перше, це особливий тип господарника за своїми новаторськими здібностями; по-друге, успіх побудовано на інноваційній діяльності. 

Підприємництво – це особливий тип господарювання, де головним суб’єктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організує і керує виробництвом з метою одержання підприємницького доходу [2, С.124].

Поширеним визначенням підприємництва є поняття, зазначене в Законі України “Про підприємництво” від 7.02.1991 р. [1], а саме: підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. 

Ураховуючи вищеназвані визначення, мале підприємництво – це форма реалізації новаторської ідеї, яка здійснюється на малих підприємствах згідно до законодавства певної країни в умовах підвищеного ризику, переважно за рахунок засобів підприємця з метою отримання підприємницького доходу і задоволення від досягнутих результатів [3, С.14].

З метою моніторингу сучасного стану сектору малого підприємництва промислового регіону проаналізуємо основні показники, що характеризують рівень його розвитку в посткризовий період (табл.1.).

Таблиця 1.

Зведені показники розвитку малого підприємництва промислових регіонів України
за 2007-2009 рр.* 

Показник/область

Роки

2007

2008

2009

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, од.

Дніпропетровська

72

69

71

Донецька

63

54

55

Луганська

52

49

49

Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників, %

Дніпропетровська

17,1

17,5

18,0

Донецька

15,6

16,1

16,9

Луганська

17,1

17,1

17,9

Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

Дніпропетровська

15,2

13,2

13,6

Донецька

10,8

10,0

10,4

Луганська

17,1

14,6

15,3

*джерело [11]: матеріали круглого столу “Перспективи та напрями розвитку старопромислових регіонів України у посткризовий період”

Показники розвитку малого підприємництва протягом 2007-2009 рр. свідчать про те, що економіка регіону ще не повністю відновилася після світової фінансово-економічної кризи. Так, дуже низьким залишається показник кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. До того ж, жодна з досліджуваних областей у 2009 році не вийшла на докризовий рівень (рис. 1.).

Кількість малих підприємств

Рис. 1. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, од.

На відміну від показника кількості малих підприємств 10 тис. осіб населення, частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників невпинно зростає та у 2009 році демонструє перевищення докризового рівня у всіх трьох областях. Така ситуація яскраво показує значення малого підприємництва у посткризовий період, яке полягає у його здатності скорочувати рівень безробіття за рахунок працевлаштування робітників, вивільнених внаслідок масових скорочень на великих підприємствах у період кризи (рис. 2.).

Частка найманих працівників малих підприємств

Рис. 2. Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості наймани[ працівників, %

Щодо частки продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), величина даного показника по Дніпропетровській та Луганській областях у 2009 році залишається набагато нижче докризового рівня. 

Щодо Донецької області, протягом 2007-2009 рр. частка продукції малих підприємств скоротилася лише на 0,8% та у 2009 році майже відповідає докризовому рівню (рис. 3.).

Частка продукції малих підприємств

Рис. 3. Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

Аналітичний огляд статистичної інформації свідчить про те, що розвиток малого підприємництва може вплинути на зміни в структурі економіки регіону – сприяти скороченню рівня безробіття, підвищити наповнюваність місцевих бюджетів, вплинути на якість життя населення та ін. 
З одного боку, недостатня активність представників малого підприємництва багато в чому обумовлена тим, що конкурентна економіка має дарвінистську природу – підприємства розцвітають і розвиваються тоді, коли задовольняють бажання споживачів більш ефективно, ніж їхні конкуренти. З іншого боку, причинами зниження активності малих підприємств є відсутність державної підтримки цього виду бізнесу, введення додаткових платежів для деяких сфер діяльності (зокрема, для роздрібної торгівлі). 

В умовах відсутності державної підтримки малого підприємництва, а також на етапі трансформаційних перетворень у структурі регіональної економіки мале підприємство, аби втримати та зміцнити свої позиції на ринку, повинне переходити до інноваційних форм організації бізнесу, орієнтуватися на випуск інноваційної продукції. Однак малі підприємства через невеликі масштаби діяльності часто не спроможні реалізувати перспективну підприємницьку ідею самотужки, оскільки не мають відповідних коштів. Тому з метою підтримки розвитку підприємницьких структур на етапі їх становлення створюють бізнес-інкубатори, найголовнішою функцією яких є створення умов для ефективного здійснення підприємницької діяльності [5, С.194-200].

Треба також відмітити, що дієвим механізмом підвищення конкурентоспроможності малих інноваційних підприємств є реалізація кластерних ініціатив. Завдяки формуванню кластерів активізується процес генерування інновацій через встановлення партнерських стосунків між компаніями, підвищується ефективність взаємодії приватного сектора, держави, торгівельних асоціацій, дослідницьких та освітніх установ в інноваційному процесі. До того ж, у кластері співпраця малого підприємництва з великими промисловими компаніями може бути заснована на субпідрядних договірних взаємовідносинах, коли малі підприємства є субпідрядниками великих і спеціалізуються на виробництві напівфабрикатів, запасних частин та підсистем, тобто малі фірми можуть випускати різні доповнення до масової продукції великих підприємств, не конкуруючи з ними, а, навпаки, доповнюючи їх [4, С.38]. 

Виходячи з вищесказаного, напрямами регулювання розвитку малого підприємництва в умовах структурних трансформацій економіки промислових регіонів повинні стати:

 • посилення стимулювання малих підприємств до організації інноваційних форм ведення бізнесу, а також поступове підвищення частки інноваційної продукції в загальному обсязі випущеної продукції;
 • послаблення загального податкового навантаження на мале підприємництво шляхом поступового зниження податкової ставки, вдосконалення спеціальних податкових режимів, а також зниження податкового навантаження на фонд оплати праці;
 • створення стабільного та передбачуваного правового середовища;
 • спрощення бухгалтерської та податкової звітності підприємств;
 • підвищення якості державного управління.

Отже, регулювання розвитку малого підприємництва набуває особливо важливого значення на етапі структурних трансформацій економіки регіонів, адже саме у посткризовий період підвищується роль малого підприємства та загострюється необхідність його ефективного функціонування як динамічної структури, здатної послабити соціально-економічні проблеми регіонів. 

Література:

 • 1. Закон України “Про підприємництво” від 7.02.1991 р. – К.: Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №7. – Ст. 35
 • 2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: “Знання”, 2005. – 302 с.
 • 3. Долгальова О.В. Малий бізнес в Україні (від політики підтримки до політики сталого розвитку і партнерства)/Монографія. – Донецьк: ВІК, 2007. – 449 с.
 • 4. Дорофиенко В.В., Калинович С.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – Макеевка: ДонГАСА, 2000. – 172 с.
 • 5. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: “Академія”, 2005. – 400 с.
 • 6. Зикова Г.С. Особливості розвитку підприємницької діяльності регіону в сучасних умовах//Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 2 (16). – 2009. – С.125-130
 • 7. Исаншина Г.Ю., Маркевич О.В. Современное состояние и пути развития малого предпринимательства в Украине//Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 2 (16). – 2009. – С.131-136
 • 8. Ляшенко В. И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения: Монографія. – НАН Украины. – Ин-т экономики промс-ти. – Донецк, 2007. – 452 с.
 • 9. Мишакова Н.А., Сычева О.В. Малый бизнес как фактор социально-экономической стабилизации региона в условиях кризиса//Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 2 (16). – 2009. – С.202-207
 • 10. Степанова Т.А. Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в Украине//Научные труды ДонНТУ. – 2007. – № 31–3. – С. 246-251
 • 11. Матеріали круглого столу “Перспективи та напрями розвитку старопромислових регіонів України у посткризовий період” від 5 квітня 2011 року 
7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.