facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор Доклада: 
Заривенна Х.Р.
Награда: 
СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Заривенна Х.Р., студент
Тернопільський національний економічний університет

У статті розглядаються питання, які пов’язані з потребами суспільства у застосуванні маркетингу. Особлива увага звернена на розвиток маркетингової діяльності, її проблеми і перспективи в Україні і у світі загалом. Висвітлено певні специфічні риси сучасного маркетингу у нашій державі, недоліки його функціонування.
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, ринок, попит, концепції, ціноутворення, глобалізація, народне господарства, економічна структура.

У сучасному світі все більше організацій усвідомлює свою безпосередню залежність від суспільства і потреб в побудові доброзичливих відносин з представниками широкої громадськості. Перехід економіки на ринкові відносини, поставив нові завдання і зажадав від підприємців нового підходу до принципів ведення бізнесу в цілому, який забезпечував би більш досконалі засоби виробничої і комерційної діяльності, їх здійснення на якісно новому рівні. Саме такий підхід стимулює використання досвіду маркетингу, його адаптацію до конкретних умов регіону і країни в цілому, який працює задля забезпечення задоволення потреб ринку, прискорення товароруху і підвищення дохідності виробництва і торгівлі.

Теоретичні концепції розвитку маркетингу висвітлені в працях багатьох вчених: Роуз П., Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф., Грейсон Дж., Котлер Ф., Кузьмін И.И., Красильников С.А., Романов А.Н. та ін..

Сучасний розвиток маркетингу як науки відбувається в умовах соціально-економічних змін, що характеризуються динамізмом, високим ступенем невизначеності навколишнього середовища, суттєвими технологічними перетвореннями, які в значній мірі впливають і на маркетинг. Вказані процеси обумовлюють характер та закономірність його розвитку в усіх галузях народного господарства та економічних структурах країни.

Пріоритетним завданням маркетингу вважається здатність передбачати майбутнє розвитку ринку, його зовнішнього та внутрішнього середовища, а підприємство на основі маркетингової діяльності може отримати стратегічну конкурентну перевагу та створити передумови для адекватної реакції на зміни й обумовити цілеспрямований вплив на зовнішнє середовище та активне його формування.

Діапазон економічних явищ, що впливають на маркетингову діяльність, змінюється залежно від розвитку ринку, виробництва послуг та потреб, і відповідно до цього з’являються нові елементи маркетингу, переглядаються напрями та зміст традиційних методів управління. Завдання маркетингу зводиться не тільки до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. На думку вченого І. Ансоффа - „... ринкова культура, яка раніше лише реагувала на зміни, має стати агресивною, передбачаючою потреби покупців та спрямованою на творче створення способів їх задоволення”. Тому все більшою стає потреба у концентрації розрізнених елементів управлінської діяльності, пов’язаної з впливом на рівень та структуру попиту, в єдине ціле. Погодження та реалізація інтересів суб’єктів ринку, насамперед споживачів та постачальників послуг може зменшити дисбаланс між попитом і пропозицією та якістю функціональної дії послуги.

Останнім часом маркетинг упевнено завойовує ринкові позиції як джерело, що дає змогу створювати й підтримувати певні стандарти людського життя. Він базується на основі таких принципів:

 • досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства, тобто одержання прибутку від реалізації запланованої кількості й асортименту продукції;
 • орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, що надає особливого значення прогнозним дослідженням виробництва й ринку;
 • застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активного пристосування до вимог споживачів;
 • цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його належного формування;
 • комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів.

Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності підприємства. Він здійснює:

 • аналіз і дослідження ринку;
 • прогнозування попиту;
 • планування асортименту продукції;
 • організація маркетингових комунікацій (реклама, пропаганда, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональний продаж);
 • ціноутворення;
 • розподіл товару;
 • маркетингове планування.

Оскільки він розвивається в наш час у період певних глобальних змін, то можна сказати, що це і є його основною проблемою. Кожне десятиріччя фахівцям у цій галузі доводиться переглядати нові цілі та методи маркетингу. Через стрімкі зміни, що відбуваються в наш час у світі, стратегія, яка ще вчора була найкращою, спроможна сьогодні стати шкідливою. Один з провідних теоретиків менеджменту Пітер Друкер якось зазначив, що формула успіху минулого десятиріччя у наступному цілком може стати для компанії формулою краху. Сьогодні дослідники виділяють такі найважливіші проблеми маркетингу:

 • зміна цінностей й орієнтації у споживачів;
 • застійні явища в економіці;
 • погіршення стану довкілля;
 • зростання конкуренції у глобальних масштабах;
 • ціла низка інших економічних, політичних і соціальних проблем.
 • Однак ці проблеми відкривають перед маркетингом нові можливості.

Належне місце завойовує маркетингова діяльність і в Україні. На початку 90-х р. ХХ ст. дане явище економічного життя було відоме здебільшого спеціалістам, проте тепер його розвиток — одна з головних умов виходу підприємств із кризи.

Специфічні риси маркетингової діяльності в Україні:

 • низький рівень платоспроможності та обізнаності вітчизняного споживача;
 • низький рівень вітчизняної виробничої конкуренції, що робить непотрібним використання концепції маркетингу;
 • сильний тиск розподільницьких структур, що призводить до необґрунтованого підвищення цін;
 • формування прошарку професійних маркетологів знаходиться в стадії зародження;
 • менталітет вітчизняного споживача породжує недовіру до рекламних акцій, стимулювання збуту тощо;
 • неврегульованість законодавчої бази з питань захисту прав споживачів, реклами, недоброякісної конкуренції, реєстрації патентів та винаходів, реєстрації та охорони прав на знаки для товарів та послуг.

Отже, на закінчення доцільно сказати, що у багатьох високо розвинутих країнах світу звички, наміри і в цілому поведінку економічних суб’єктів формує культура маркетингу, який, дослівно згідно з одною із версій, означає завоювання ринку, тобто ефективне його регулювання, правильна організація та підвищення виробництва і дохідності. Поняття «маркетинг» є дуже складним, тому його використання та запровадження потребує глибоких знань та правильного розуміння суті і явищ, які пов’язані з ним. Доцільно було б ґрунтовно вивчити дану сферу економіки, покращити її функціонування, усунути усі проблеми, які гальмують та пригнічують її розвиток, оскільки саме ця діяльність допоможе нам вийти на дещо вищий, прогресивніший та продуктивніший етап економічного розвитку нашої держави.

Література:

 • 1. Котлер Ф., Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг Основы маркетинга, 4-е европейское издание = Principles of Marketing: European Edition 4th. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1200.
 • 2. Павленко А. Ф., Войчак А. В Маркетинг Підручник — К. КНЕУ, 2003. — 246 с.
 • 3. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг - Навчально-методичний посібник.— К. КНЕУ, 2005. — 236 с.
 • 4. Андреев С.Н. Основы концепции маркетинга некоммерческих субъектов// Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. — № 5. 
4.4
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.4 (5 голосов)

СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Робота є частиною скачаного реферату, якщо не повністю ним.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.