facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Автор Доклада: 
Полчанов А.Ю.
Награда: 
ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

УДК 368

ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Полчанов А.Ю., здобувач
Житомирський державний технологічний університет

В статті розглядаються питання сутності фінансової стратегії страхової компанії, її складових, визначено пріоритетні задачі стратегічного фінансового управління
Ключові слова: страхова компанія, стратегічне управління, фінансова стратегія

The article examines the essence of the financial strategy of an insurance company, its constituents, the priority tasks of strategic financial management
Keywords: insurance company, strategic management, financial strategy

Постановка проблеми. В умовах нестійкого розвитку страхового ринку важливим є забезпечення ефективної діяльності страхових компаній. Циклічність економічних процесів зумовлює необхідність використання стратегічного підходу до управління страховиком. Враховуючи специфіку страхової діяльності ключовим елементом стратегічного управління страховою компанією є її фінансова стратегія.

Аналіз останніх досліджень. Питання стратегічного управління компаніями знайшли відображення у працях таких вчених, науковців, дослідників як М.М. Александрової, І. Ансоффа (I. Ansoff), О.І. Барановського, Р. Бендер (R. Bender), І.О. Бланка, Г. Мінцберга (H. Mintzberg), М.П. Ніколенка, М. Портера (M. Porter), А. Стрікленда ІІІ (A. Strickland III), А. Томпсона-молодшого (A. Thompson, Jr.), В.М. Фурмана, О.Ф. Філонюка, К. Уард (K. Ward) та інших [1-7, 9-11]. Головна увага приділена вивченню змісту стратегії, її структури та стратегічному аналізу компаній, малодослідженим залишаються питання пов’язані з визначенням сутності фінансової стратегії страхової компанії, її складових та задач.

Метою написання статті є теоретичне узагальнення підходів до розуміння сутності фінансової стратегії в рамках стратегічного управління страховою компанією, її складових та задач.

Виклад основного матеріалу. Страхові компанії є особливим інститутами управління ризиками, що забезпечують стабілізацію соціально-економічного становища держави. Крім того, страховики є потужними інституціональними інвесторами – у 2009 році страховими компаніями інвестовано в економіку приблизно 22,6 трлн. дол. США, що складає близько 12 % від загального обсягу фінансових активів [8, с.3]. Страховий ринок України є менш розвиненим, в порівнянні з ринками провідних країн світу, проте має значні перспективи росту. Впровадження стратегічного підходу до управління вітчизняними страховими компаніями, на нашу думку, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності перед іноземними страховиками та отриманню довгострокових переваг, що, в свою чергу, матиме позитивний ефект для всього страхового ринку.

Стратегічне управління - це професійне управління діяльністю страхової компанії, спрямоване на раціональне використання ресурсів в ринкових умовах [5, с.143]. Фінансову стратегію доцільно розглядати в безпосередньому зв’язку з загальною стратегією страхової компанії. Структура стратегії страхової компанії на основі запропонованої Томпсоном та Стріклендом моделі представлена на рисунку 1 [6, с.79].

Структура стратегії страхової компанії

Рис. 1 Структура стратегії страхової компанії

Ми погоджуємося з думкою авторів, що фінансова стратегія, є одним із видів функціональної стратегії, і перебуває у тісному взаємозв’язку як з діловою, так і корпоративною стратегіями. Неспроможність фінансової стратегії, через вплив негативних тенденцій на фінансовому ринку, забезпечити виконання корпоративної стратегії призводить до корекції останньої.

Багатогранність поняття фінансової стратегії зумовлює відсутність єдиного підходу до його трактування як серед вітчизняних, так і закордонних дослідників. На нашу думку, враховуючи зміст категорій «фінанси» та «стратегія», під фінансовою стратегією страхової компанії ми розуміємо концепцію управління в сфері формування, розподілу і використання фінансових ресурсів страховика, направленого на досягнення поставлених цілей. Відповідно до цього фінансова стратегія може проявляється у формі фінансового плану розвитку компанії, довгострокової фінансової політики, конкурентної фінансовії позиції страховика тощо.

Дискусійним питанням є визначення складових фінансової стратегії компанії, в тому числі і страхової.

Так вчені Р. Бендер (R. Bender) та К. Уард (K. Ward) виділяють дві складові фінансової стратегії корпорації, що спрямована на ефективне формування ресурсів, необхідних компанії, та їх використання [7, c.5]. Дана точка зору сформована на основі відтворювальної концепції фінансів, що є досить поширеною у західній економічній думці. На думку чеського дослідника Я. Павлічека (J. Pavlí?ek) фінансова стратегія компанії включає [10, с.1356]:

 • 1) стратегію використання прибутку;
 • 2) інвестиційну стратегію;
 • 3) стратегію фінансування;
 • 4) стратегію фінансових правовідносин.

Вітчизняний вчений І.О. Бланк визначає структуру фінансової стратегії підприємства через систему політик, а саме [3, с.351]:

 • 1) політики управління активами та інвестиціями;
 • 2) політики формування фінансових ресурсів;
 • 3) політики формування активів і структури капіталу;
 • 4) політики управління фінансовими ризиками та попередження банкрутства.

Визначення складових фінансової стратегії страхової компанії з урахуванням особливостей страхової діяльності пропонує М.П. Ніколенко - за своїм змістом фінансова стратегія може включати дві складові [4]:

 • 1) цільову фінансову стратегію;
 • 2) ресурсну фінансову стратегію.

Автор підкреслює, що під час вибору цільової фінансової стратегії необхідним є врахування фінансових інтересів власників (акціонерів), менеджменту, персоналу та клієнтів. Залежно від джерел фінансування діяльності страховика М.П. Ніколенко виділяє стратегію самофінансування або обмеженого росту (передбачає реінвестування прибутку) та інвестиційну фінансову стратегію (передбачає залучення ресурсів акціонерів та кредиторів).

На нашу думку основними складовими фінансової стратегії страхової компанії є (рис. 2.):

 • 1) стратегічне управління капіталом, направлене на формування фінансових ресурсів в основному за рахунок власників, кредиторів та клієнтів страховика;
 • 2) стратегічне управління активами, що передбачає оптимальне та перспективне використання і розподіл мобілізованих ресурсів;
 • 3) стратегічний фінансовий контролінг, який охоплює питання довгострокового планування, координації, аналізу та контролю, а також управління ризиками страхової компанії.

Основні складові фінансової стратегії страхової компанії

Рис. 2. Основні складові фінансової стратегії страхової компанії

Головною метою фінансового управління, в тому числі і стратегічного є максимізація вартості компанії. Специфіка діяльності страхових компаній безпосередньо впливає і на їх фінансову стратегію, виділяючи такі пріоритетні задачі (рис. 3)

Пріоритетні задачі фінансової стратегії страховою компанією

Рис. 3 Пріоритетні задачі фінансової стратегії страховою компанією

Прийнятний рівень фінансової стійкості, досягнутий за рахунок збалансування страхового та інвестиційного портфелів, і функціонування ефективної системи управління ризиками, забезпечує зростання вартості корпоративних прав страхової компанії.
Таким чином, фінансова стратегія страховика є однією з ключових його функціональних стратегій, і направлена на використання фінансового потенціалу страхової компанії для надання надійного страхового захисту клієнтам та інвестиційної підтримки розвитку економіки.

Висновки. Фінансова стратегія відіграє ключову роль у стратегічному управлінні страховою компанією. Враховуючи наукові доробки вчених та практиків щодо форм прояву фінансової стратегії вважаємо за доцільне врахування управлінського аспекту у визначені складових і пропонуємо визначити такі основні складові фінансової стратегії страховика:

 • 1) стратегічне управління капіталом;
 • 2) стратегічне управління активами;
 • 3) стратегічний фінансовий контролінг.

При цьому головними задачами фінансової стратегії страхової компанії є забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, створення ефективної системи управління ризиками та збалансування інвестиційного та страхового портфелів.

Література:

 • 1. Александрова М.М. Теоретичні основи фінансової стратегії страхової компанії / М.М. Александрова, А.Ю. Полчанов // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 315-319.
 • 2. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И. — М.: Экономика, 1989. – 359 с.
 • 3. Бланк И.А. Словарь-справочник Финансового менеджера / Бланк И.А. — К.: «Ника-Центр», 1998. — 480 с.
 • 4. Николенко Н.П. Финансовая стратегия страховой компании. [Электронный ресурс] / Николенко Н.П. 
 • 5. Стратегічне управління страховою компанією: Кол. монографія / [В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколенко, О.І. Барановський та ін.]; Наук. ред. та кер. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с.
 • 6. Томпсон-мл А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание, пер. с англ. / А. А. Томпсон-мл, А. Дж.Стрикленд ІІІ – М. Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.
 • 7. Bender R. Corporate Financial Strategy / Ruth Bender, Keith Ward. – [3rd edition]. – Butterworth-Heinemann, 2009. - 395 p.
 • 8. Insurance investment in a challenging global environment [Electronic resource] / Swiss Re // Sigma. - 2010. - № 5. – 34 р. 
 • 9. Mintzberg H. Five Ps for Strategy [Electronic resource] / Mintzberg Henry // California Management Review. – Fall 1987. – P. 11-24.
 • 10. Pavlí?ek J. Corporate Financial Strategy in SMEs [Electronic resource] / Jaroslav Pavlí?ek // Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol II (London, July 1-3 2009). – P. 1356-1358. 
 • 11. Porter M. What is Strategy? [Electronic resource] / Porter Michael // Harvard Business Review. – 1996. – Vol. 74. – P. 61-78.
8.83333
Ваша оценка: Нет Средняя: 8.8 (6 голосов)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.