facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІМІТАЦІйНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Автор Доклада: 
Пестовська З.С.
Награда: 
ІМІТАЦІйНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

ІМІТАЦІйНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Пестовська З.С., ст. викладач кафедри фінансів та банківської справи
Дніпропетровский університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

У статті розроблено теоретико-методологічні засади побудови економічних прогнозів на основі імітаційного моделювання податкових надходжень до державного бюджету та визначені можливості пов’язання цієї моделі з прогнозуванням діяльності підприємств машинобудівної галузі, яка є провідною в економіці України; визначено етапи розробки імітаційної моделі, уточнені основні вимоги до вхідних даних імітаційної моделі, узагальнено зарубіжний досвід побудови імітаційних моделей процесів оподаткування.
Ключові слова: імітаційне моделювання, економічна діяльність держави, економіка підприємства, запаси підприємства, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

The paper developed a methodological and theoretical principles for constructing economic forecasts based on the simulation of tax flows to the state budget and identified the possibility of linking this model to the prediction of enterprises’ activity; defined the stages of development of simulation models, defined basic requirements for incoming and outgoing data, generalized foreign experience for constructing simulation models for taxation process.
Key words: simulation, state economic activity, economy of industrial enterprises, inventory, accounts receivable, accounts payable.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, який характеризується нестабільністю зовнішніх та внутрішніх факторів, зростає потреба в оперативності прийняття управлінських рішень, у прогнозуванні варіантів можливих напрямків виробничої діяльності окремих підприємств та держави в цілому. А це неможливо здійснити без застосування економіко-математичних методів. Засобом проведення аналітичних досліджень економічних процесів є моделювання. Модель - це умовний об'єкт дослідження, тобто матеріальне чи образне відображення реального об'єкта, процесу його функціонування в конкретному середовищі. Вихідні результати моделі спрощено відображають сутність процесів економічного розвитку внаслідок застосування специфічних принципів, притаманних характеру моделювання. Тобто, метод моделювання – це побудова моделі на основі попереднього вивчення об'єкта, визначення його найбільш суттєвих характеристик, експериментальний і теоретичний аналіз створеної моделі, а також необхідне коригування на підставі одержаної інформації.

Сутність побудови імітаційних моделей досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці А.Н. Ілларіонов, С.Г. Лобанов, Л.П. Владіміров, В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко, В.Ф. Беседін, Б.Я. Панасюк, І.В. Крючкова [5], але більшість з них розглядають імітаційне моделювання як суто математичний метод чи пропонують застосовувати його на рівні держави або на рівні окремого підприємства. Тому актуальною є необхідність дослідити взаємозалежність між економічними процесами підприємств та держави й побудувати модель, яка враховувала б усі відповідні чинники та параметри.

Держбюджет визначає форми і методи утворення державних фінансових ресурсів та напрямки їх використання в інтересах суспільства. Критична оцінка показників бюджету за 2000-2010 роки [8] доводить, що основна проблема – у недовиконанні доходної частини, через що уряд змушений скорочувати витрати, зокрема витрати на економічну діяльність держави, до яких належить і підтримка машинобудівної галузі, зокрема автомобілебудування. Таким чином, ефективність планування та управління окремими підприємствами та галузями економіки зумовлена якістю прогнозування процесів суспільного розвитку на загальнодержавному рівні.

Метою статті є розробка теоретико-методологічних засад побудови економічних прогнозів на основі імітаційного моделювання податкових надходжень до державного бюджету та з’ясування можливості пов’язання цієї моделі з прогнозуванням діяльності підприємств машинобудівної галузі, яка є провідною в економіці України. Для цього необхідно визначити етапи розробки імітаційної моделі, уточнити основні вимоги до вхідних даних імітаційної моделі, узагальнити зарубіжний досвід побудови імітаційних моделей процесів оподаткування.

Викладення основного матеріалу. Імітаційне моделювання можна розглядати як окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об’єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі, або не розроблені методи рішення отриманої моделі, тоді математична модель замінюється імітатором. Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш істотних взаємозв′язків між її елементами, тобто - розробці симулятора (simulation modeling) досліджуваної області для проведення різних експериментів. Імітаційне моделювання дозволяє імітувати поведінку системи в часі. За думкою Ситника В.Ф. та Орленко Н.С. [5, с. 48] часом в моделі можна керувати таким чином: уповільнювати у випадку швидкоплинних процесів і прискорювати для моделювання систем з повільним рухом. Імітація з’явилася одночасно з виникненням ЕОМ в 1950-1960х роках. Можна виділити два різновиди імітації: Метод Монте-Карло (метод статистичних випробувань) та метод імітаційного моделювання (статистичне моделювання).

Якщо говорити про державні фінанси, то для успішного прогнозування доходів бюджету необхідно визначитися з їх основною частиною (більше 75%) - податковими надходженнями. Розробка імітаційних моделей процесів оподаткування з метою оцінки впливу керуючих чинників на ці процеси, збору та узагальнення інформації про процеси оподаткування на основі комп'ютерних систем - це наукоємне і трудомістке завдання. Основні етапи розробки моделі зображено на рис. 1.
Основні етапи розробки моделі

1) аналіз нормативної бази та практичної реалізації процесів оподаткування
2) постановка основних завдань оцінки керуючих впливів на процеси оподаткування
3) розробка та вивчення системи математичних моделей, що імітують процеси оподаткування в реально діючій податковій системи; вирішення таких завдань для майбутньої, модифікованої податкової системи
4) розробка діалогової комп'ютерної системи та відповідних програмних засобів, що дозволяють податківцям вирішувати завдання оцінки керуючих впливів на процеси оподаткування.

Рис. 1. Основні етапи розробки імітаційної моделі

Основні етапи розробки імітаційної моделі

Робота з побудови імітаційної моделі заснована на аналізі діючої системи збору податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, що включає: а) основні види податків: податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизи, б) надходження у державні позабюджетні фонди, в) інші види податків і платежів: платежі за користування надрами та природними ресурсами, плата за землю, держмито, інші надходження: дивіденди по акціях, що належать державі, доходи від приватизації, доходи від здачі в оренду держмайна. Зайчикова В.В. [1] звернула увагу на те, що до цього переліку можна додати експортні та імпортні мита, податки на монополії, різні види рент, "інфляційний податок", викликаний зростанням цін. Основні вимоги до виконання такого дослідження в сучасних умовах наведено на рис. 2.

Крім змінних, пов'язаних з керуючими впливами, тобто тими, що описують характеристики податкових систем, - види і ставки податків, пільг, штрафів - в моделях мають використовуватися змінні, що описують економічну ситуацію: обсяги випуску продукції, показники оборотних та необоротних активів, динаміку індексу інфляції, відсотки за кредит.

Початковий вибір об'єкта моделювання визначається оцінкою доступності інформації про процеси оподаткування. На першому етапі виконання розробки можна обмежитися вивченням тих надходжень до бюджету, які становлять не менше 95% всіх надходжень.

Основні вимоги до процесу побудови моделі робота повинна грунтуватися на аналізі діючої системи збору податків та інших обов'язкових платежів математичні моделі і комп'ютерні розробки, призначені для оцінки керуючих впливів на процеси оподаткування, повинні дозволяти розраховувати обсяги податкових надходжень при різних ставках податків, пільг, штрафів; вони повинні надавати можливості для аналізу модифікацій податкової системи (шляхом зміни ставок, системи пільг і штрафів, часу внесення платежів, введення нових видів податків) кінцевий програмний продукт має призначатися для експлуатації фахівцями податкової служби, що не мають спеціальних знань у програмуванні та математичному моделюванні

Рис. 2. Основні вимоги процесу побудови моделі.

Основні вимоги процесу побудови моделі.

Далі потрібно провести аналіз часових рядів різних видів надходжень до бюджету. Для кожного включеного в модель виду податків та інших надходжень (близько 20 видів) пропонується побудувати часовий ряд надходжень до бюджету. Спільний аналіз 20 часових рядів дозволить зіставити характер їх змін, що може дати можливість агрегувати деякі з видів податків і надходжень, а також зіставити теоретичні та практичні співвідношення між різними видами податків та надходжень. На цьому етапі можливі: аналіз по регіонах чи видах діяльності, точковий та інтервальний прогноз надходжень до бюджету в майбутні моменти часу. Далі можна застосувати метод статистичного моделювання (методу Монте-Карло) при розробці та вивченні моделі надходження податків та інших зборів до бюджету за припущення відсутності зв'язків між параметрами, що описують платників податків.

При побудові такої моделі платник податків описується кількісними та нечисловими (якісними) параметрами. Наприклад, для фізичної особи кількісним параметром є заробіток, нечисловим параметром є наявність пільг. Переглядаючи базу даних, для кожного параметра обчислюємо його емпіричний розподіл. Для кількісних параметрів емпіричний розподіл описаний функціями розподілу. Розподіли нечислових параметрів описані частотними таблицями. Маючи розподіли по кожному параметру, формуємо модельного платника податків – підприємство чи громадянина. Параметри, які описують платника податків, незалежно один від одного обираємо згідно з відповідними розподілами за допомогою датчика псевдовипадкових чисел. Змоделювавши досить велику кількість платників податків - наприклад, 1000000 - розраховуємо зведені характеристики. Припущення про можливість використання гіпотези незалежності істотно полегшує моделювання, але вимагає перевірки на відповідність реальності. Точність розрахунків можна оцінити, розрахувавши підсумкові величини (на одного платника податків) окремо для кожної тисячі. Отримаємо вибірку з 1000 векторів (бо всього випробувань 1000000), розподіл якої можна оцінити стандартними методами прикладної статистики, зокрема, обчислити вибіркове середнє квадратичне відхилення, яке й описує похибку підсумкової величини. Результат моделювання - середні надходження до бюджету для податків і зборів різних видів, що припадають на одного умовного платника податків, та похибки цих величин. Якщо помножити їх на число реальних платників податків, то отримаємо оцінки реальних надходжень. Можна розрахувати і похибки цих оцінок. Модель дозволяє оцінити результати застосування керуючих впливів. Для цього достатньо повторити моделювання, змінивши правила розрахунку величини податків та інших надходжень до бюджетів.

Наступний етап - розробка методології та методики формування сурогатної бази даних про платників податків. У країнах Європейського Союзу обговорюється питання про прийняття нових правил представлення статистичних даних для наукових досліджень, за якими не можна використовувати дані про реальні організації. Замість них пропонується формувати за спеціальними алгоритмами "сурогатні бази даних". Однак при моделюванні процесів оподаткування продовжують використовуватися вибірки з даними про реальних платників податків. Так, у Великобританії в моделі прибуткового податку використовується вибірка, що включає дані про 80000 платників податків (з 25 млн.). Аналогічний підхід застосовується Держкомстатом Російської Федерації при проведенні бюджетних обстежень. Однак з урахуванням небезпеки витоку інформації до злочинних структур необхідно опрацювати можливість побудови сурогатної бази даних. Варіантом подання інформації для вивчення може бути скорочена база даних про реальних платників податків, з якої виключені адреси, найменування, прізвища та інші відомості, що дозволяють ідентифікувати елемент використовуваної бази даних з реальною фізичною або юридичною особою.

За допомогою імітаційного моделювання можна відповісти на різні питання, що виникають під час ухвалення рішення про зміни в процесах, що відбуваються в бізнесі: як зміниться рентабельність бізнесу, як зміни, що вже відбулися, вплинуть на продуктивність технологічного устаткування і персоналу, які додаткові інвестиції потрібно зробити підприємству, яким буде термін окупності інвестицій. Іноді такі питання залишаються без відповідей аж поки заплановані зміни не відбудуться. Але, як наголосив Москалик В.Ф. [4, с. 280] тоді вже ціна виправлення помилкових рішень значно зростає. Імітаційне моделювання дає можливість тестувати різні ідеї, відтворюючи їх у комп’ютерній моделі, що набагато дешевше, ніж проводити безліч випробувань і виправлень помилок на реальних процесах.

Імітаційне моделювання може бути застосоване підприємствами будь-якої галузі: машинобудування, металургія, нафтохімічна промисловість, деревообробка; під час розширення й модернізації вже існуючого виробництва, при постановці на виробництво нової продукції; для планування поточних фінансових потреб, враховуючи різні варіанти поведінки дебіторів та кредиторів підприємства; при проектуванні системи транспортування вугілля, руді з шахти на поверхню і далі до споживачів; під час організації логістичної системи, яка складається з дистрибутивних центрів, складів, транспортних засобів, моделювання діяльності за фінансової підтримки держави чи без неї.

Комп’ютерне моделювання включає побудову моделі із застосуванням такого спеціалізованого програмного забезпечення, як система Arena від компанії Rockwell Software. Ця модель повністю відтворюватиме всі процеси, що реально відбуваються на виробництві. Використовуючи модель, можна експериментувати, перевіряти різні ідеї для розуміння того, як реальна система поводитиметься в різних ситуаціях. Як зазначили Ситник В.Ф. та Орленко Н.С. [5, с. 101], результати імітації можуть бути використані при рішенні оптимізаційних задач як оцінка значень функціональних характеристик модельованої системи. Прикладом системи підтримки управлінської діяльності керівників вищого рангу Осовська Г.А. [3, с. 318] пропонує СППР СІМПЛАН, яка призначена для допомоги керівникам у подоланні невизначеності, властивої плануванню. Ця система поєднує моделі за трьома компонентами: 1) фінансові моделі; 2) моделі маркетингу; 3) моделі виробництва. Застосування методів моделювання в СППР СІМПЛАН дає можливість відображення за допомогою математичних формул зв'язків і залежностей між економічними явищами у сфері фінансів, маркетингу та виробництва.

У політиці державної підтримки машинобудування не повною мірою враховані взаємозалежність між розвитком окремих галузей, вплив зовнішнього та внутрішнього попиту на їх стан. Придбання новітніх високотехнологічних основних засобів обмежується низьким рівнем розвитку продукції вітчизняного машинобудування, а імпорт необхідного устаткування ще більше погіршує стан галузі. Тому, як наголосив Шнипко О.С. [9], в майбутньому політика стимулювання розвитку промислового виробництва має враховувати динаміку розвитку окремих галузей та виходити з наявного й очікуваного попиту на ринку продукції. У 2010р. приріст промислової продукції у державі становив 11%. Для порівняння: на підприємствах машинобудування випуск промислової продукції збільшився на 34,5% [9]. Тобто, машинобудування є не тільки провідною, а ще й перспективною сферою економічної діяльності.

Якщо детальніше розглядати процеси виробництва на мікрорівні, можна побачити, що важливою передумовою ритмічності виробничого процесу машинобудівного підприємства є своєчасне і повне забезпечення його необхідними технологічними, трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Проте, з огляду на специфіку споживання і можливостей поповнення ресурсів, необхідно створювати запаси. Кругляк Б.С. та Бондар Т.П. [2, с. 105] запасом називають придатний для застосування, але тимчасово не використовуваний певний додатковий обсяг ресурсу. Такими ресурсами можуть бути людські ресурси, матеріали, машини та гроші. На підприємствах машинобудування завдання матеріально-технічного постачання полягає у забезпеченні виробництва матеріальними ресурсами (сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими тощо), запаси яких містяться або на центральних складах підприємства, або на складах основних цехів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Розроблені теоретико-методологічні засади побудови економічних прогнозів на основі імітаційного моделювання податкових надходжень до державного бюджету та визначені можливості пов’язання цієї моделі з прогнозуванням діяльності підприємств машинобудівної галузі, яка є провідною в економіці України; визначено етапи розробки імітаційної моделі, уточнені основні вимоги до вхідних даних імітаційної моделі, узагальнено зарубіжний досвід побудови імітаційних моделей процесів оподаткування.

Отже, коли дорого або неможливо експериментувати на реальному об’єкті, або неможливо побудувати аналітичну модель та необхідно зимітувати поведінку системи в часі, я пропоную вдатися до імітаційного моделювання. Я вважаю, що оскільки імітаційне моделювання роботи підприємства базується на аналізі його діяльності, то воно може збагатити його результатами та висновками.

Моделювання на макрорівні неможливе без детального розгляду виробничих та фінансових процесів у найважливіших галузях економіки, та навіть на рівні окремих підприємств. Тому напрямком подальших досліджень можна вважати вивчення факторів, які зумовлюють поточні фінансові потреби підприємств, зокрема створення запасів, а також визначення оптимальних показників дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств машинобудування.

Література:

  • 1. Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання / Фінанси України, №6, 2007. – с.69-81.
  • 2. Кругляк Б.С. Бондар Т.П. Економічний аналіз підприємств. – Хмельницький, 2004 р.
  • 3. Осовська Г.А., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент – К: Кондор, 2003 р.
  • 4. Планування діяльності підприємства. – за ред. В.Ф. Москалика. – К.: КНЕУ, 2002 р.
  • 5. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 208 с.
  • 6. Шнипко ОС. Державна підтримка вітчизняного виробника як засіб забезпечення його конкурентоспроможності // Фінанси України. - 2005. - № 11. - С. 57.
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.