facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор Доклада: 
Олієвська М.Г.
Награда: 
ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

УДК 330.101

ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Олієвська М.Г., к.е.н.
Рівненський інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

У статті розглядаються теоретичні та прикладні аспекти тіньової економіки в Україні; охарактеризовано напрями і характер її впливу на формування економічної системи. Автором запропоновано засоби і механізми протидії тіньовій економіці в Україні.
Ключові слова: економічна система, тіньова економіка, легальна економіка, економічні наслідки, темпи зростання, масштаби тіньовоїекономіки,засоби та механізми протидії.

The article is devoted to research of theoretical and practical aspects of shadow economy of Ukraine; direction and character of their influence on the forming of the economic system is described. Facilities and mechanisms counteractions shadow economies in Ukraine are offered.
Key words: economic systems, shadow economy, legal economy, economic consequences, rates of growth, size of shadow economy, facilities and mechanisms counteractions.

Тіньова економіка і корупція є в усіх країнах – і в Америці, і у Великобританії, в Греції, Італії та Німеччині. Там теж існують мінімізація оподаткування, хабарництво в будівельній галузі при отриманні підрядів, використання службового становища та розтрата бюджетних коштів. Але все це там займає кілька відсотків ВВП, а у нас тіньова економіка - це від 35 до 50% ВВП [8]. Масштаб тіньової економіки традиційно вважається індикатором ефективності економічної політики уряду: коли результативність податкової політики паралельно із рівнем її прозорості знижується, бізнес, рятуючись, переходить в тінь, що, власне, ми й спостерігаємо сьогодні. Таким чином, варто досліджувати тіньову економіку і шукати засоби і механізми зменшення її рівня.

Теоретичні та прикладні аспекти комплексної проблеми тінізації та детінізації економіки розглядаються у працях багатьох вчених: значний внесок у вивчення тіньової економічної діяльності зробили П. Гутман, К. Морріс, Е. Фейг, Ф.Шнайдер та ін.. Серед вітчизняних науковців уваги заслуговують роботи А. Базилюка, З. Варналія [6], І. Мазур [3], В. Мандибури, В. Серафимова [5], О. Турчинова та ін.

Проте, і досі розміри тіньової економіки не зменшуються та не існує універсального механізму протидії, що і обумовлює актуальність обраної теми.

Метою наукового дослідження є вивчення причин та наслідків тінізації економіки, а також розробка засобів скорочення рівня та негативного впливу з боку тіньового сектора економіки.

Так як тіньова економіка має об’єктивний характер, а формування тіньового сектора пов’язано з виникненням держави, то всі процеси тінізації та детінізації економічної діяльності характеризуються загальними закономірностями розвитку соціально-економічних систем.

Через різні причини та способи поширення тіньової економіки у сучасному ринковому середовищі, остання має неоднакові наслідки для успішного розвитку держави.

Так тіньова економіки чинить негативний вплив на всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві.

По-перше, виникнення тіньової економіки призводить до різкого зниження ефективності державної політики.

По-друге, податки (їх несплата) мають здатність порушувати ринкову рівновагу.

По-третє, для підприємств, які працюють в «тіні», характерними є численні ризики (ризик при придбанні сировини і матеріалів, ризик процесу виробництва на неофіційно діючих підприємствах, ризик неплатежів покупців на тіньовому ринку).

По-четверте, через свою необізнаність у економічних та правових питаннях працівники, які погоджується працювати неофіційно втрачають право на матеріальне забезпечення у вигляді соціального страхування.

Позитивний ефект від тіньової економіки, за допустимого рівня, проявляється у наступному:

 • 1) тіньова економіка створює нові можливості для зайнятості, причому не тільки тіньової, оскільки цей сектор потребує товарів, що виробляються у легальній економіці;
 • 2) у галузях тіньової економіки з’являються інновації, які підвищують суспільний добробут;
 • 3) тіньова економіка може зменшити негативний вплив економічних потрясінь в офіційному секторі, сприяючи стабільності системи в цілому.

У будь-якому випадку, подальше розширення сфери тіньової економіки у всьому світі, та в Україні зокрема, є недопустимим. Поглиблене вивчення тенденцій виникнення і поширення, сутності та причин тіньової економіки дало можливість розробити ефективні засоби та, на основі узагальнення світового досвіду, запропонувати механізми протидії тіньовій економіці в Україні (таблиця 1).

Таблиця 1

Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в Україні

Тенденції виникнення і поширення

Засоби

Механізми

Очікувані результати

 1. Низький рівень податкової культури платників податків

 2. Ухилення від податків через офшорні зони

 1. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

 2. Моніторинг офшорних зон

 1. Реєстрація власності й бізнесу за принципом «єдиного вікна»(досвід Грузії, Південної Кореї)

 2. Інвентаризація всіх дозвільних документів, і скасування тих дозвільних документів, які є недоцільними і ускладнюють роботу бізнесу

 1. Активізація підприємницької діяльності

 2. Підвищення конкурентоспроможності країни, а також забезпечення цінової стабільності

 

Потужний податковий тиск(135 податкових платежів, відповідно до звіту Світового банку)

 

 1. Оздоровлення податкової системи

 2. Формування й впровадження прозорого комплексу податкових стимулів

 

 1. Раціональний розподіл податкового тиску;

 2. Надходження до бюджету мають забезпечувати податок на прибуток та податок на нерухомість, причому за прогресивною шкалою оподаткування

 1. Усунення протистояння платника податків та фіскальних органів

 2. Активізація виробничої діяльності і насичення внутрішнього ринку товарами

Недосконала і витратна система адміністрування податків і зборів

(в України 174-е місце – 657 годин на рік)

Оптимізація податкового адміністрування

 1. Запровадження однакових правил оподаткування для всіх суб’єктів; скасування спеціальних податків (досвід Польщі)

 2. Скорочення часу на податкове адміністрування (ОАЕ – 12 годин на рік)

Додаткові надходження, які можна використати на соціальні виплати

Відповідальність за несплату податків малоймовірна

 1. Механізми покарання нечесних платників;

 2. Легалізація «тіньових» коштів

 1. Адміністративні покарання у вигляді штрафу;

 2. Економічна податкова амністія(досвід ФРН, Казахстану)

Додаткові надходження до бюджетів різних рівнів

Продовження таблиці 1

Відсутність взаємозв’язку між обсягами сплачених податків і обсягами суспільних благ, які отримують платники

Економічне обґрунтування балансу між фіскальною і регулюючою функціями податків

 1. Горизонтальне бюджетне вирівнювання;

 2. Жорсткий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;

 3. Перерозподіл доходів «від багатих до бідних»

 

 1. Розвиток соціальної інфраструктури;

 2. Підвищення рівня і якості життя населення

 

 

 

 

 

 

 

Нелегальний ринок праці

Вдосконалення інституту соціального страхування і зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці

 1. Запровадження єдиного соціального внеску;

 2. Поступове скорочення розміру соціального внеску (до 29,6% від бази нарахування)

 3. Зміна пропорційності сплати соціальних внесків роботодавцями і найманими працівниками;

 4. Надання громадянам можливості вибирати час виходу на пенсію(досвід Бразилії)

 1. Пенсійна реформа;

 2. Запровадження загальнообов’язкового медичного страхування

 1. Адекватна ціна праці;

 2. Легалізація заробітних плат

 1. Введення індикативних заробітних плат;

 2. Збільшення частки заробітної плати у собівартості продукції;

 3. Система фінансових штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства

Збільшення надходжень до держбюджету і посилення контролю за легалізацією робочих місць і заробітних плат

Підвищення обізнаності громадян; забезпечення їх впливу на прийняття рішень

 1. Активізація діяльності професійних спілок;

 2. Майстер-класи на тему:

«Мінімальні юридичні знання, якими має володіти людина»

 

 1. Формування середнього класу

 2. Формування сучасного молодіжного ринку праці

Продовження таблиці 1

Відсутність інвестиційної альтернативи «тіньовим» капіталам

Державна підтримка реалізації інноваційних на інвестиційних проектів у реальному секторі економіки

Здешевлення кредитів, шляхом компенсації суми відсоткових ставок за користування кредитами, залученими суб’єктами господарювання для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки

 1. Прозорий та чіткий механізм ефективного використання коштів державного бюджету на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки;

 2. Виробництво інноваційної, високотехнологічної продукції

Відсутність стабільного законодавства та дублювання державних функцій

Забезпечення дієздатності влади

Контроль над виконавчою владою, а потім встановлення контролю над системою влади в цілому.

 1. Соціальний контакт з суспільством, що є передумовою стабільності в країні;

 2. Посилення ролі громадянського суспільства

Корупція,

«податкові лазівки», лобіювання власних інтересів та підкуп чиновників

Жорсткі санкції за корупцію та рейдерство

 

 1. Максимальна прозорість дій усіх ланок державного апарату

 2. Вдосконалення методів вирішення юридичних проблем (усунення дій в «обхід закону»)

 1. Створення цивілізованої системи лобізму

 2. Ефективна судова система

 

Мінімізація державного регулювання різних сфер життя

 1. Скорочення кількості державних службовців (досвід Грузії, Південної Кореї)

 2. Обов’язкове декларування доходів і витрат чиновниками і членами їх сімей

 1. Децентралізація органів державної влади

 2. Оптимізація структури і чисельності державних службовців

Міждержавна інтеграція тіньового сектора й суб’єктів тіньової економічної діяльності

Забезпечення відкритості реального сектора економіки

Створення сприятливих умов для міжнародного обміну інвестиціями, товарами; не обмеження діяльності нерезидентів (досвід Польщі, Південної Кореї, Бельгії).

 

 1. Наповнення інвестиційного ресурсу для економіки України

 2. Підвищення іміджу України на міжнародній арені

Складено автором [1-6].

Запропоновані засоби і механізми протидії тіньовій економіці направлені на зменшення витратності та зростання ефективності легальної економіки, а також створення паритетних умов для функціонування різноманітних форм бізнесу, що, в свою чергу, має підвищити конкурентоспроможність легальної економіки і зробить невигідним приховування її результатів.

Література:

 1. Аржевітін С. Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку // Економіст. – 2010. - №7. – С. 66 – 68.
 2. Краус Н. М. Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія : Дис... канд. наук: 08.00.01 - 2008.
 3. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика: Монографія / К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 329 с.
 4. Олієвська М.Г. Формування соціального страхування в Україні / Павлов В.І., Олієвська М.Г. // Монографія. – Рівне, НУВГП, 2009. – 200 с.
 5. Серафимов В.Н. Державний механізм протидії тіньовій економіці: Дис. канд.. наук: 25.00.02 – 2007.
 6. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія / За заг. ред. З.С. Варналія К.: НІСД, 2006. - 576 с.
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.