facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

Першочергові кроки на шляху трансформації існуючої моделі розвитку людської спільноти в модель розвитку без зростання ентропії

Першочергові кроки на шляху трансформації існуючої моделі розвитку людської спільноти в модель розвитку без зростання ентропії
Лев Стронський, научный сотрудник, кандидат технических наук, доцент

Национальная академия наук Украины - Институт возобновляемой энергетики, Украина

Участник конференции

В  С  Т  У  П

Нагальними (першочерговими) глобальними кроками в контексті проблеми виживання планетарної людської спільноти (ЛС) шляхом реформування існуючої моделі розвитку, складовою якої є субсистема («індустріалізована економіка»), що в енергетично-сировинному аспектіє субсистемою закритою (ІЕ*). Саме через закритість приречена на неминуче зростання ентропії  [1,2,3].

Суть реформування існуючої моделі розвитку ЛС полягає в започаткуванні поступового переходу від ІЕ* до ІЕо, тобто до енергетично відкритої субсистеми «індустріалізована економіка», а також започаткування створення технологій перетворення вихідного продукту ІЕо (відходів виробництва, зношеного вихідного продукту) у вхідний сировинний продукт.

Модель розвитку ЛС з субсистемою ІЕо, що забезпечує реальну відсутність зростання ентропії,розглянута в [3]. Концептуальна макроструктурараціональної моделі розвитку ЛС без зростання ентропіїпоказана на рнс.1.  

В існуючій енергетично закритій субсистемі «індустріалізована енергетика» ІЕ*, яку ми позначили через «ІЕ*», в аспекті взаємодії з довкіллям існує надпотужне внутрішнє джерело отримування компенсаційної негентропії (NВ(Е/Н)) в якості «рушійної сили» утримування і подальшого розвитку ЛС в цілому, Ним є планетарні викопні енергоносії («В(Е/Н)»), які по своїй природі є вичерпними, а іх залишковий ресурс на сьогодні вже закінчується. Аналогічна ситуація в ІЕ* існує із вхідними сировинними ресурсами, що також вносить вагомий вклад в деградацію довкілля, яку ми сьогодні спостерігаємо.

В енергетично відкритій субсистемі «індустріальна енергетика», яку ми позначили через «ІЕо», джерелом отримування компенсаційної негентропії (N) в якості «рушійної сили» утримання і розвитку ЛС без зростання ентропії є зовнішнє автономне джерело – негентропія сончної радіації (NСР), яка стійко надходить на Землю вже близько 5 мільярдів років і, власне кажучи, зародила на Землі життя. Приблизо ще стільки років NСРбуде надходити на Землю profuturum. У відкритій космічній енергообмінній системі Сонце→Космос, включно з планетою Земля, Сснце репрезентує ядерний реактор, який випромінює NCР найвищого потенціалу (в сонячній системі) − NCР>>NВ(Е/Н) (NВ(Е/Н) негентропія теплової енергії, вивільненої при спалюванні В(Е/Н). Високий потенціал NCР зумовлений тим, що температура Сонця в центрі становить понад 16000 оК при тиску, який перевищує 300 мільйонів атмосфер. Випромінювання здійснюється з поверхні Сонця –фотосферою, температура якої становить 5 800…5 900 оК. Саме вона і зумовлює високий потенціал NCР.

При переході на сонячне енергозабезпечення розвитку ЛС ми повинні бути впевнені у функціональній безпеці, критеріями якої є, вперш за все, – а) достатність негентропійної потужності (йдеться про покриття досягнутої «надпотужносиі» ІЕ* (яка по своїй глибинній сутності є ірраціональною); б) невичерпність NCРяк джерела компенсаційної негентропії для утримання «життя» та розаитку ЛС на планеті Земля;  в) достатність негентропійного потенціалу;  г) безумовна (вільна) можливість використовування NCР.

Розглянемо коротко обгрунтованість критеріїв безпеки використовування NCР.

а) достатність негентропійної потужності

Інтегральна сферична щільність потоку сончної радіації (NСР), випромінюваної в космічний простір, становить 3,9·1023 (кВт?г)/рік.

Інтегральна щільність потоку NСР, який надходить на Землю (на рівні океану з урахуванням часткового поглинання атмосферою)становить близько 3,2?1017(кВт?г)/рік. Спектр NCР[4]:  ультрафіолетова область (довжина хвиль до 0,4 мкм);  видима область (довжина хвиль 0,4…0,75 мкм) та інфрачервона область (довжина хвиль > 0,75 мкм). Використання плової енергії, вивільнюваноїпри спалюванні  «В(Е/Н)» в ролі компенсаційної для утримання «життя» і розвитку сучасної ІЕ* ЛС становить приблизно 1,6·1014 (кВт?г)/рік. Таким чином, отримувана Зеилею (на рівні океану) NCР, покриває потребу компенсаційної Nдля утримання «життя» ЛС з існуючою сьогодні субсистемою ІЕ*(з урахуванням досягнутої її потужності, що по великому рахунку є ірраціональною)не менше 500 разів. А це означає, що NCР, і тільки вона, здатна трансформувати енергетично закриту мубсистему ІЕ* у відкриту − ІЕо. Іншими словами, NCРєєдиним надійним джерелом отримування компенсаційної Nдля утримання «життя» і подальшого розвитку ЛС (навіть при досягнутій потужності існуючої сьогодні ІЕ*) без зростання ентропії (див.рис.1).

б) невичерпність сонячного випромінювання (джерела отримування компенсаційної N)

Інтегральний потік сферичного сонячного випромінювання в космічний простір (що вже відмвчалося вище) становить 3,9·1023 (кВт?г)/рік. Це зумолює втрату Сонцем поточної маси − 4·109 кг/с [3]. В той же час, швидкість обертання Зеалі навколо Сонця постійно сповільнюється, що зумовлює обмеженість прогнозованого строку існування планети Зеиля, який сьогодні становить 1,1 мільярда років. За цей час Сонце втрачає 1,3?1025 кг масиу ядерногопалива. А це всього близько 0,0007 %. В міру наближення Землі до Сонця швидкість надходження на Землю випромінювання Сонця дещо зростатиме (ьогодні сонячні промені досягають Землю через 8 хвилин) – упродовж першого мільйона років це зростання не перевищить 0,001%.

Таким чином, сончне випромінювання, як джерело стійкого отримування компенсаційної N, відповідає вимозі «невичерпності». Повноцінна сонячно-воднева енергетика (СВЕ), яка є базовою основою ІЕо з алгоритмом енергетичного перетворення −  «NСР → Н2О = () → ВПЕ = (е/е + Н2О)», де ВПЕ − водневий паливний елемент (електрогенератор постійного струму), в якому здійснюється синтез води з безпосереднім отриманням е/е − кінцевого продукту в ролі компенсаційної Nдля утримання і подальшого розвитку ЛС (ККД  перетворення «NСР→е/е» ,досягає близько 90%).

в) достатність негентропійного потенціалу

Температура фотосфери на поверхні Сонця, з якої відбувається випромінювання, становить 5800…5900 оК, що зумовлює високу максимальну температуру, тіла що перетворює   в теплоу енергію (температура останньої залежить від інтенсивності взаємодії з довкіллям). Максимальна  т емпература (потенціал)  , який визначається: 

 ,       тобто             

г) вільна (безумовна) можливість використовуванняNCР  кожним суб’єктом ЛС

Оскільки розвиток ЛС в моделі розвитку без зростання ентропії (рис.1) profuturumпов'язаний з можливістю одночасного виконування роботи в любому регіоні субсистеми ІЕо за рахунок отримуваної NСРостання є продуктом Природи, то можливість її  використування в якості компенсаційної Nв любий часі в любому регіоні ЛС не може обмежуватися. Разом з тим, «В(Е/Н)», які сьогодні є базовим джерелом отримування компенсаційної N, розпорошені по поверхні Землі, вичерпні, а, крім цього пов’язані з проблемою їх регіональної наявності. Як показує історичний досвід розвитку ЛС, існуюча державно-етнічна структурованість ЛС формує можливість регіональної приватизації планетарних ресурсів «В(Е/Н)» і, тим самим, ставить розвиток ЛС окремих регіонів (держав) в енергетичну залежність від примх власників їх ресурсів. Часто ці проблеми вирішуються за допомогою «дипломатичних», або навіть «силових», прийомів у супроводі суттєвих матеріальних невиправданих збитків. Яскравий приклад – нинішня газова проблема в Україні. Окрім цього сьогодні ризики, пов’язані з транспортуванням «В(Е/Н)»,  вперш за все,екологічні,  різко зростають.

Така ситуація, на моє глибоке переконання, пов’язана з синтетичною природою структурованості ЛС, яка сформована, і формується понині, в незатухаючому конфлікті з Природою, стійко підсилює ірраціональну метальність ЛС і не може бути виправданою. Стійкий процес духовної деградації ЛС, який ми спостерігаємо сьогодні (людство остаточно втрачає статус homosapiens), наглядно це підкреслює.

NCР надходить на Землю розпорошено, що зумовлює реальну можливість вільно користуватися нею кожному суб’єкту ЛС. NCРє продуктом Прирди (як і сама людина) і тому не може бути приватизованою людиною. Її вповні достатньо для подальшого розвитку ЛС (500-кратне покриття навіть при досягній потужності ІЕ) за умови трансформації ІЕ* в модель ІЕо (без зростання ентропії).Основа останньої – сонячне енергозабезпечення та наявність технологій відновлювання вихідного продукту ІЕ у вхідний сировинний ресурс.

Таким чином, висновок − NCР, яка надходить на Землю, відповідає вимозі вільної і безумовної можливості її використовування, що є незаперечним.

Примітка:  1. Останнім часом в розвинутих країнах успішно і інтенсивно проводяться наукові дослідження по створенню високоефективних сонячних фотоперетворювачів «NCР→е/е» (ФП) на основі нанотехнологій. Їх ККД вже перевалює за 40% і стає сумірним з ККД сучасних ТЕС. Слід відмітити, що резерв підвищення ККД перетворення «NCР→е/е» ФП ще далеко не вичерпаний, оскільки теоретичний ККД0 дорівнює 0,95.

Інформаційні агенції повідомили (вересень 2010 р.) про існуючі амбіційні геліопроекти, очікувана реалізація яких на континентах Америки, Азії та Європи змінить енергетичний баланс в цілому на планеті Земля:

 • Китай: спільний проект китайського уряду з компанією First Solar (США);
  місце − плато Ордос (китайська провінція Внутрішня Монголія); 
  термін − з 1.6.2010 по 2020 р. (будівництво буде здійснюватися в чотири етапи);
  потужність − >2 ГВт;  вартість − < $ 5 мільярдів (аналогічна геліостанція вже працює в США);
 • Сахара: проект Desertec (учасники − 12 європейських енергетичних компаній);
  місце − Єгипет, Алжир, Марокко та Лівія;
  термін − до 2040 р.;
  потужність − >50 ГВт;   вартість − €400 мільярдів;
 • Індія: проект «Об’єднане Сонячне Місто» (американська компанія Clinton Foundation веде переговори з урядом Індії)
  місце − пустеля Тар в індійському штаті Гуджарат;  
   потужність − 5 ГВт;
  вартість − орієнтовно $475 мільйонів;
 • КОСМОС: проект 16 японських корпорацій на чолі з Mitsubishi Heavy Industries;
  місце − навколоземна орбіта;
  термін − до 2040 р.;   потужність − 1 ГВт;  вартість − $21,5 мільярдів (значна частина витрат становить доставка вантажів на орбіту). 

2. Швидкий розвиток отримують тонкоплівкові ФП, в яких е/е генерує не кремній, а тонкий шар інших напівпровідників, які наносять у вакуумі на тверду поверхню (шкляну або металічну фольгу, яку можна помістити на поверхні алюмінієвого профіля).Фірма Nanosolar(США) розробила нову технологію нанесення цього шару на базову поверхню−комп’ютерне «друкування» (за допомогою відповідної програми) спеціальними чорнилами, які містять наночастинки напівпровідника (технологія представляється революційною). Ще в 2009 р. фірма оголосила, що вже в наступному 2010 р. виготовить вже замовлені такі плівкові ФП загальною потужністю більшою за 1 ГВт. При цьому, фірма наголосила, що вартість плівки потужністю е/е в 1 Вт знизиться до $1, тобто е/е стане дешевшою від е/е, яку отримують на АЕС (яка на сьогодні вважається найбільш дешевою). Очікувана вартість е/е, яку буде генерувати енергоблок-мільйонник Хмельницької АЕС, становитиме $1,5–1,8 за 1 кВт?г.

3. Японія планує здійснити амбіційний проект віку «КОСМОС» по збору NСРу відкритому космосі та її передачу на поверхню Земліза допомогою потужних лазерних променів та мікрохвильового випромінювання. Космічна сонячна електростанція з ФП (площею в декілька квадратних кілометрів), будерозміщена на земній орбіті поза атмосферою Землі. У заяві Mitsubishi Heavy Industries (однієї із компаній, які беруть участь у проекті) сказано: «ми віримо в те, що така система дозволить вирішити проблеми браку енергоресурсів та глобального потепління». Проектом передбачено, що сонячні модулі формуватимуть щільність потоку NСР майже уп’ятеро більшу за щільність потоку NСРпри природному досягненні поверхні Землі. На Землю концентрований потік NСРбуде передаватися у форматі лазерних та мікрохвильових потоків, а на Землі, за словами Тадаші Такія (речника Японського агентства з питань дослідження повітряного простору), будуть їх отримувати за допомогою гігантських параболічних антен, установлених у відведених місцях на поверхні моря. В червні 2010 р. уряд Японії затвердив склад консорціуму − учасників проекту, до якого увійшли такі корпорації-гіганти як Mitsu-bishi Electric, NEC, Fujitsu та Sharp.

4. Вінтернеті з’явилася також інформація про винахід російських вчених − «зіркову батарею» на основі нового напівпровідника «гетероелектрика» (із золотих та срібних наночастинок), яка здатна трансформувати видимий та інфрачервоний спектр сонячної радіації в одну частоту. Перетворення «NСР→е/е» в ньому набагато ефективніше (ККД ≈ 54%) за перетворення існуючих ФП, а «маса на один Вт енергії менша в 1000 раз». Зіркова батарея здатна працювати в похмурий день, а також і вночі.

 P.SНа мою думку, можливість таких винаходів не суперечить засадам термодинаміки.. Разом з тим, враховуючи особистий досвід подібних сенсаційних повідомлень російських вчених, особисто я відношуся до цієї інформації є певним упередженням.

Ірраціональність централізованого постачання КТ від районної котельні

Сумарна потреба в отримуванні компенсаційної N, як вже згадувалося вище становить приблизно 1,6·1014 (кВт?г)/рік. Потреба  теплоти комунального призначення (КТ) для обігріву жилих приміщень (з ціллю утримання в них теплокомфортних умов,) та приготування гарячої води в контексті загальної енергетичної потреби становить 55…60 % [3]. Це ставить проблему генерування КТ в число надзвичайно актуальних енергетичних проблем,які не повинні залежати від В Е/Н, планетарні ресурси яких вже кінчаються. Іншими словами, цю проблему необхідно вирішувати за умови відсутності подальшого зростання ентропії розвитку ЛС, тобто за рахунок стійкого отримування компенсаційної Nвід зовнішнього незалежного джерела. Саме таким джерелом є Сонце ? космічний ядерний реактор. Разом з тим, використовування NСР повинно бути максимально ефективним (раціональним). В цьому аспекті забезпечення КТ централізовано (див. рис.3-А)на основі спалювання В Е/Н в районній котельні з подальшим транспортуванням теплоти до споживача по трубам є ірраціональним.

Спробуюце обґрунтувати за допомогою  принципово нових аналітичних підходів «від навпаки» − показати, що найбільш вигідним є вирішувати цю проблему за допомогою теплонасосної установки (ТНУ), в основі функціонування якої лежить термодинамічна засада теплоенергетичної рекуперації.

В основі аналітичного обґрунтування лежать термодинамічні цикли *Карно, зокрема «зворотний» термодинамічний цикл Карно – основа функціонування ТНУ (теплонасосної установки). На рис.3 показані для порівняння дві структури забезпечення КТ: Ацентралізована (від районної котельні) і В за допомогою ТНУ (на рис.3 − З) з герметичним гвинтовим мотор-компресором (М-К). Силовий привід мотор-компресора ТНУ живиться е/е від електромережі. На рис.2 показана структурна модель термодинамічних циклів Карно (взаємодія проміжних систем енергоперетворення теплоти між джерелом «гарячої» теплотиа (ТГ) і джерелом «холодної» (ТХ) − холодільником (оточуючим середовищем). Транзитніенергетичні потокиNрухаються в напрчмку ТГ→ТХ (в пряому циклв) і ТХ→ ТГ (в зворотному циклі), здійснюючи енергетичне перетворювання:в СЕП↓ (ТЕС) та СЕП↑ (ТНУ). В лівій частині рис.2 (П) показані термодинамічні перетвореньв прямому циклі Карно − потік «»(перед входом у СЕП↓) рухається в напрямку ТГТХ  (до оточуючого середовища). В правій частині рисунка (З) показанийзворотнийцикл Карно термодинамічних перетворень, в якому потік негентропії«» (на виході із СЕП↑ − ТНУ) рухається від ТХ до ТГ (в зворотному напрямку). На рис.2 позначені;  В прямому цикліП: СЕП↓ (ТЕС) –в якій здійснюються енергетичні перетворення  (верхній індекс «+» означає «прибутковість»);   – потік втратної N, який переходить від СЕП↓ (ТЕС) в оточуюче середовище («холодильник»);   – потік реліктової (залишкової) N*, яка в умовах Землі вжене може виконувати роботу, внаслідок чого розпорошується в оточуючому середовищі (життєвому просторі Землі).  В зворотному цикліЗ:   –  потік з втратною Nвід СЕП↑ (ТНУ) в оточуюче середовище з температурою ТХ (внаслідок енергетичної взаємодії);  – потік  реліктової негентропї теплової енергії (розпорошеної в оточуючому середовищі при ТХ), який поступає на вхід СЕП↑ (ТНУ);   – потік N«гарячої» теплоти на виході із СЕП↑ (ТНУ) з температурою ТГ – компенсаційної негентропії від стороннього джерела енергії, яка підводиться до ТНУ (е/е для приводу М-К ТНУ.

                                                        

Вище було сказано про підходи «від навпаки» при обґрунтуванні ірраціональністі централізовано постачання  КТ. Покажемо, що проблищу постачання КТ найкраще вирішувати з допомогою ТНУ, який реалізує термодинамічну засаду «теплоенергетичної рекуперацїї» (див. рис.3). З ціллю глибокого усвідомлення отримання вигоди при заміні централізованого постачання КТ на постачання за допомогою ТНУ проведемо аналітичне порівняння (з урахуванням первинних енергетичних витрат).

В и с н о в к и

 1. Необхідно започаткувати впровадження базової складової моделі розвитку ЛС без зростання ентропії (енергетичної основи) −сонячно-водневу енергетику (СВЕ) [1,3].

СВЕ не тільки вирішує проблему відсутності зростання ентропії розвитку ЛС, але вирішує також важнiшу проблему розвитку субсистеми ІЕ − можливість акумулювання компенсаційноїN.Е/е  отримують по схемі – «NСРФП (отримання е/е)→ЕВ (отримання молекулярного воднюшляхом електролізу води)→(зберігання молекулярного водню в контейнерах, які виготовляють із нановолоконного вуглецевого матеріалу, що витримує тиск до 350 кг/см2 – представляють перспективу зберігання Н2 під тиском)→ВПЕ (воднево-паливний елемент), куди Н2 подається разом з киснем або повітрям) для синтезу води з отриманням е/е при ККД ≤ 90%).

 1. Необхідно започаткувати впровадження забезпечення КТ − енергетичної основи вдосконаленої моделі розвитку ЛС без зростання ентропії.
 2. Забезпечення КТ повинно здійснюватися за допомогою ТНУнового покоління (ТНУНП) − електроживлення високообертового М-К (на магнітних підшипниках, оберти − 60…120 об/хв) буде здійснюватися від локальної СВЕЛ (сонячно-водневої локальної електростанції). ТНУНП в енергетичному аспекті суттєво ефективніша за традиційні ТНУ (що віддзеркалений на рис.4) буде розглянута в одній із Міжнародних науково-практичних конференцій в 2012 році.
 3. Необхідно започаткувати створення і впровадження відновлювані технології вихідного продукту ІЕ у вхідний сировинний ресурс.

Література:

 1. Стронський Л.М. Ентропія розвитку людської спільноти різко зростає. Чому? Куди рухатися далі? // Зб. Матеріалів IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ КОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ФОРМ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ»,− (Кмїв-Лондон),−  квітень 2011.
 2. Стронський Л.М.  Менталітет – базовий чинник ірраціонального розвитку людської спільноти  //  Зб. Матеріалів IХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»,− »,− (Кмїв-Лондон),−  ВЕРЕСЕНЬ  2011.
 3. Стронський Л.М.   КУДИ РУХАТИСЯ ДАЛІ? ІЗ РОЗДУМІВ ПРО ДЕГРАДАЦІЮ ДОВКІЛЛЯ. // Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.– 152 с..
 4. С. Танана, Р.Суда  Жилыеі дома с автономним солнечным теплохладо-снабжениембудинків автономним(Перевод с японского Е.Н. Успенской)  //  М., Из-во «Стройиздат».− 1989.

 

__________________________________________

*Нікола Леонар Саді Карно– французький дослідник в галузі природознавства. В 1824 р. опублікував єдину наукову працю (трактат «Рушійна сила вогню»), яка розкрила глибинну сутність енергетичних перетворень. Спочатку на неї не звернули увагу. Однак з часом, С. Карно став загально визнаним вченим, одним із основоположників класичної термодинаміки.   

  Рис. 1     Структурна модель негентропійних (теплоенергетичних) потоків в режимі функціонування ТНУНП «обігрів жилого приміщення».

(інша «холодна» теплоти)

Сучасний прорив в нанотехнологіях дозволяє ставити завдання створити герметичний гвинтовий мотор-компресор з швидкістю обертанням шнека (ротора) на магнітних підшипниках в межах 60.000−120.000 об/хв. А це вже дозволяє суттєво півищити термодинамічну досконаленість .ТНУНП є установкою реверсивною – може функціонувати як в режимі обігріву приміщення, так і в режимі його охододження (при наявності в приміщенні системи повітряного охолодження). При тому, необхідний режим функціонування установки автоматично формує розпізнавач фізіологічного теплового комфорту людини().

Структурна схема ТНУНП показана на рис.1. На ньому наведені позначення:

В баку-акумуляторі обігрівальної води () розміщені відповідним чином температурні датчики, які формують сигнал включення (виключення) .

В жилому приміщенні розміщений розпізнавач фізіологічного теплового комфортулюдини (), який включенням (виключенням) циркуляційного насоса (), незалежно від роботи в даний момент мотор-компресора (), подає обігрівальну воду в алюмінієву підлогу (). Остання обігріває (охолоджує) приміщення, створюючи в ньому теплокомфортний мікроклімат. Тенмператураобігрівальної водина вході в  становить 31-33 оС.  представляє новинку(інформаційний коментар відносно нього буде наданий в одній із наступних окремій статті).

Алюмінієва підлога (), окрім «кліматичних» переваг (висока теплопровідність, що забезпечує рівномірний тепловий мікроклімат в приміщенняі), має також і технологічні переваги (профілі виготовляються методом екструзії і всі відходи при монтажі та ремонті використовуються при виробництві нових профілів).

 • на теплообмінні поверхні пластин наносять спеціальне покриття, яке зумовлює зниження до мінімуму адгезію «снігової шуби» до теплообмінної поверхні;
 • в алгоритмічну програму керування роботою ТНУНП вводят функцію  розморожування «снігової шуби» на пластинах ТПХ шляхом періодичного включення на короткий час режим охолодження обігрівальної води в ЕЛ -АОВ, тобто обігрів теплообмінних пластин ТК -АОВ.

Всі теплообмінники виготовляють із алюмінієвих функціональних профілів методом екструзії, що здешевлює технологію виготовлення, підвищує ефективність теплообмінних процесів таформує безвідходну технологію виготовлення теплообмінників.

(продовження буде)

Література:

1.БанхидиЛ.Тепловой микроклимат помещений // М.: Стройиздат.–1981.
 2  Витте  Н. К.  Тепловойобменчеловекаи егогигиеническоезначение// Киев: Госмед-издатУССР. –1956.
 3. Михеев М.А.     Основы теплопередачи.–М.: Госэнергоиз-    дат, 1981.– 351 с.10. 23. 
 4. Стронський Л.М.  Теплонасосна установка (ТНУ) нового покоління для комунального теплозабезпечення // доповідь конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як аль-тернативні первинним джерелам енергії в регіоні», – Львів:  Львівський ЦНТЕІ.– 2003.
 5. Стронський Л.М.   Куди рухатися далі? Із роздумів про деградацію довкілля // Київ:–Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».– 2008.
 6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК, «Гл. шестая. Термодинамика» том 1 // М.: – Госэнергоиздат.–  1957.

Комментарии: 1

Хачпанов Гия Вячеславович

Исследованная тема интересно подана, автор подробно описал и проиллюстрировал работу. Ждём продолжения.
Комментарии: 1

Хачпанов Гия Вячеславович

Исследованная тема интересно подана, автор подробно описал и проиллюстрировал работу. Ждём продолжения.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.