facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор Доклада: 
Сімонова В.С.
Награда: 
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Удк 339.371

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Сімонова В.С., к.е.н., докторант
Інститут регіональних досліджень НАН України (м.Львів)

Дослідження соціально-економічної природи системи споживчої кооперації та тенденцій формування її конкурентного потенціалу дозволило зробити висновок, що в умовах ринкової економіки споживча кооперація має привабливі перспективи.
Ключові слова: споживча кооперація, пайовик, конкурентний потенціал, роздрібна торгівля, конкурентні переваги.

Study of socio-economic nature of consumer cooperatives and trends of competitive capacity formation made possible to conclude that consumer cooperatives is an attractive outlook in the field of market economy. 
Key words: consumer cooperatives, share, competitive potential, retail trade, competitive advantages

Одним із стратегічно важливих напрямів забезпечення розвитку національної економіки України є розвиток такої галузі як споживча кооперація.

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що інститут кооперації дозволяє концентрувати індивідуальні інтереси людей, об'єднаних спільним менталітетом, які представляють їх груповий інтерес. Це створює організаціям споживчої кооперації окремі конкурентні переваги за рахунок залучення пайовиків - лояльних споживачів товарів і послуг. Адже для формування конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України мотивація, в тому числі й економічне стимулювання пайовиків, є надзвичайно важливими та актуальними.

Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, висунули перед споживчою кооперацією завдання вибору належних шляхів соціально-економічного розвитку, трансформації системи в національну економіку, відродження демократичних основ діяльності кооперативних організацій і підприємств, а також підвищення її конкурентоспроможності. На шляху розвитку демократичних засад суспільства чільне місце серед різних галузей економіки нашої держави посідає споживча кооперація і в першу чергу через реалізацію соціальної політики на селі. Приймаючи виклики глобалізаційних процесів, споживча кооперація була і залишається перш за все соціально-економічною системою, основою функціонування якої є соціальна діяльність у сфері соціального обслуговування найменш забезпечених верств суспільства жителів віддалених сільських населених пунктів, її економічна діяльність спрямовано на задоволення потреб споживачів і пайовиків, їх соціальний захист, надання соціальних гарантій працівникам системи реалізацію соціальної відповідальності за результати своєї господарської діяльності перед українським суспільством. Споживча кооперація - соціально-економічна система, яка має вагомий потенціал, здатний значно активізувати людський фактор, мотиваційні механізми, забезпечити в широких масштабах соціально-орієнтовану економічну діяльність. Протягом усього періоду свого існування, реалізуючи соціальну місію, споживча кооперація здійснювала комерційну діяльність - закупівлю та продаж товарів для задоволення матеріальних та інших потреб пайовиків і сільського населення.

На сучасному етапі споживча кооперація розвиває понад двадцять п'ять видів господарської діяльності у таких галузях, як торгівля, громадське харчування, заготівлі, виробництво, транспорт і будівництво, послуги та ін. Господарську діяльність споживча кооперація здійснює через розгалужену мережу торговельних, заготівельних, виробничих підприємств і підприємств громадського харчування. Серед найефективніших функціонуючих галузей споживчої кооперації домінуючою є торгівля, передусім роздрібна, яка відіграє важливу роль у створенні зв'язків між містом і селом і забезпечені сільських мешканців необхідними товарами.

Тільки у сфері кооперативної торгівлі на 1 січня 2005 р. нараховується 17,6 тис. роздрібних підприємств, торгова площа яких становить 1366,3 тис. м , загальний обсяг роздрібного товарообороту яких за 2004 р. збільшився на 13,9 % проти попереднього року і становить 2158,1 млн грн. Графічно обсяги основних видів економічної діяльності системи споживчої кооперації відображено на рис.1.

Таким чином, із рисунка 1. видно, що торгівля була й залишається основною галуззю діяльності споживчої кооперації. Від її розвитку залежить рівень задоволення потреб у товарах і послугах мільйонів працівників міста і села. За багатьма показниками діяльності та розвитку торгівлі можна простежити рівень життя народу та змін в економіці України в цілому.

Попри позитивні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації слід вказати на ряд негативних моментів, які гальмують розвиток галузі торгівлі і системи в цілому: протиріччя, які знижують рівень її соціально-економічної ефективності та конкурентоспроможності; широкомасштабний процес реструктуризації соціальних форм торгівлі; диспропорції між зростанням товарообороту, доходами населення і споживчих витрат.

Успішне вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації може бути досягнуте лише на основі реалізації детально розроблених програм діяльності та стабілізації економічної ситуації в Україні в цілому та споживчої кооперації зокрема.

Згідно зі «Стратегією розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.)», роль і місія споживчої кооперації України повинна бути направлена на задоволення потреб пайовиків [1]. Характерною рисою функціонування споживчої кооперації у сучасних умовах є задоволення потреб не тільки своїх пайовиків, а й сільського населення, що проживає в зоні обслуговування системи.

Дослідження соціально-економічної природи системи споживчої кооперації та тенденцій її розвитку дозволяє зробити висновок, що в умовах ринкової економіки споживча кооперація має привабливі перспективи. Головною особливістю споживчої кооперації є те, що вона становить єдину систему у нашій державі, діяльність її мережі підприємств і організацій проникає у найвіддаленіші населенні пункти країни, щоб задовольнити різнобічні соціальні, духовні та матеріальні потреби членів-пайовиків, працівників і населення. Проте в умовах ринкової економіки споживча кооперація має серйозних конкурентів у сільській місцевості.

Визначені тенденції свідчать про негативні зміни, які відбулися у господарській діяльності кооперативних підприємств і організацій, пов'язані з неефективним використанням конкурентного потенціалу як у середині, так і за межами системи споживчої кооперації. Таким чином, щоб забезпечити економічне зростання і підтримати соціальну стабільність на селі, системі споживчої кооперації необхідно сконцентрувати зусилля на тих складових конкурентного потенціалу, на яких вони мають конкурентні переваги.

Таким чином, результати нашого дослідження свідчать, що розвиток конкурентного потенціалу підприємств і організацій системи споживчої кооперації, в тому числі роздрібної торгівлі здійснюється в умовах ризику та невизначеності. Це спричинено впливом багатьох факторів, а саме: відсутності якісного процесу управління фінансово-господарською діяльністю та негативні фінансово-економічні процеси наших днів та політична нестабільність. Проте можливості, компетенції та досвід, та накопичений потенціал розвитку дозволяє поетапно та динамічно подолати всі випробовування сьогодення.

Література:

  • 1 Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.) / кер.авт.кол.С.Г.Бабенко. - К.: Укоопспілка, 2004. - 62 с. 
7.75
Ваша оценка: Нет Средняя: 7.8 (4 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.