facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СПІВПРАЦЯ З МІСТАМИ – ПОБРАТИМАМИ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Автор Доклада: 
Музика О.А
Награда: 
СПІВПРАЦЯ З МІСТАМИ – ПОБРАТИМАМИ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УДК 327.39

СПІВПРАЦЯ З МІСТАМИ – ПОБРАТИМАМИ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Музика О.А., стажист – дослідник
Національний університет «Львівська політехніка»

Міська влада Львова активно здійснює культурну політику, зокрема з містами Польської Республіки, узаконює та надає поштовх стосункам міст – побратимів, сприяє різноманітним обмінам та формує необхідне підґрунтя для здійснення міжкультурної співпраці.
Ключові слова: культурна політика, містa – побратими, Львівська міська рада, комунікація.

Lviv City Council actively implements the cultural policy, including the cities of Polish Republic, legalizes and gives a huge impulse to relations of Sister Cities, promotes various exchanges and sets the necessary underlay for intercultural cooperation.
Keywords: cultural policy, Sister Cities, Lviv City Council, communication. 

Аналіз комунікативних відносин міста Львова на міжнародній арені засвідчив про багатогранність зв’язків, до яких залучені: громадські організації, культурні центри іноземних представництв, а також - органи міської влади і управління та окремі бізнес-структури. Документи Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради наочно демонструють шляхи здійснення міжнародної культурної політики. Проаналізовані угоди та договори від 1991 року вказують на міста – побратими Львова та методи їх взаємодії. Дане поняття прийнято трактувати як «міста різних країн, які встановлюють між собою контакти з метою налагодження взаєморозуміння і дружби, зміцнення миру і співробітництва між народами шляхом обміну досвідом в галузі культури, освіти, економіки, спорту, туризму, а також ведення міського господарства» [1].

У хронологічному порядку – з часу здобуття незалежності України і до сьогодні, встановлення співпраці міст – побратимів Польської Республіки та Львівської міської ради виглядає наступним чином. У 1992 році була підписана Угода про економічне і культурне співробітництво між Львовом та Жешовом [2]. В ній йдеться про взаємний обмін між містами і делегаціями творчих колективів, мистецьких шкіл, концертних організацій і музейних експозицій, про організацію тематичних виставок художників, скульпторів, майстрів народної творчості, художніх промислів, фотовиставок. Тобто усі міжнародні контакти спрямовані саме на покращення культурної політики. Окрім вказаної Угоди, столиця Галичини має чимало партнерських домовленостей про співпрацю в галузі культури із польським містом Жешовом. Слідом за нею було підписано декілька взаємних документів, основний зміст яких – встановити та покращити споріднені зв’язки шляхом: створення дитячих таборів; проведення зустрічей директорів різних сфер, ректорів; організації спортивних симподіїв, конференцій; обміну делегаціями учбових закладів – для здобуття кращого досвіду організації навчального процесу; сприяння ближчим контактам між школами; обміну творчими колективами, мистецькими виставками, туристичними групами; спільного поділу концепціями і нормативними матеріалами; залучення до співпраці громадських та церковних організацій, які діють у Жешові та Львові; сприяння участі команди молодих спортсменів зі Львова в турнірі, організованому в Жешові за участю команд з інших міст – побратимів.

Аналогічні угоди було підписано між Львовом та іншими польськими містами. У 1995 році з Краковом [3] було домовлено, що на основі добрих спільних традицій та братнього співіснування впродовж багатовікової історії між містами, основними інтересами, поміж інших, стане представництво громадсько - культурних товариств та діячів мистецької галузі. Подібні відносини спостерігаємо з польським містом Перемишлем та містом Замость. В цьому ж році було підписано Договір про співпрацю [4]. Метою даного споріднення стало бажання збагатити стосунки між містами Львів та Перемишль, засновувати та підтримувати виставки, обмін мистецькими колективами, школами, налагодити контакти між концертними агенціями, представниками громадсько-культурних товариств та любителями культури. Як продовження даного Договору, у 2005 році було задекларовано [5] розширення і поглиблення взаємної співпраці шляхом організації спільних починань у сфері мистецтва, освіти, спорту і туризму, що в перспективі даватимуть можливість залучення коштів з європейських фондів, а також спільне опрацювання та обмін пропозиціями щодо культурної діяльності міст.

Керуючись взаємним прагненням поглиблення і зміцнення порозуміння та приязні між польським і українським народами, зі спільною метою нав’язати партнерські стосунки в галузі культури, підписані наступні документи:

  • - Протокол намірів про співпрацю з містом Руда - Шльонська [6];
  • - Договір про співпрацю [7], про встановлення партнерських стосунків між містами Львів та Вроцлав [8]. Крім того,із вказаним містом у 2008 році між Міський Голова Андрій Садовий та Президент польського міста Рафал Дуткевич підписали Інтенційний лист, що постановив відзначити пам’ять про жертви злочину ХХ століття, який було здійснено німецькими нацистами у 1941 р., шляхом встановлення пам’ятника у Львові на місці загибелі професорів Львівського Університету.
  • - Наступними елементами культурної політики Львівської міської ради стали взаємні спроби здобути звання Європейської столиці культури 2016 року. Було вирішено спільно розпочати кампанію координації промоційної діяльності, взаємно підтримувати та ділитися з містом - партнером досвідом у зв’язку з організацією Чемпіонату Європи 2012 року [9];
  • - Декларація співпраці про взаємне порозуміння та пізнання міста Львова з Явором у 2002 році [10];
  • - Договір про поглиблення співпраці між творчими колективами Галичини та міста Любліна від 2004 року [11];
  • - Договір про партнерську підтримку інвестицій, що служать взаємній прикордонній співпраці у галузі культури, мистецтва, спорту і туризму, житлово - комунальної інфраструктури між Гміною міста Олешичі та Районною адміністрацією Шевченківського району міста Львова [12]. Тоді ж був підписаний Договір про партнерство [13], серед основних умов якого було проведення фестивалів художньої самодіяльності та організація літніх таборів;
  • - Інтенційний лист міст Львова та Острова Вєлькопольського, що виражає волю співпраці в реалізації проекту «Євро 2012 для вболівальників», який буде реалізовуватися в вигляді заходу, що супроводжуватиме основні розваги Європейського чемпіонату з футболу [14];
  • - Угода про дружні стосунки між Львовом та Гміною Нієгославіце [15], що виступила символом порозуміння між народами, ліквідації непорозумінь;
  • - Договір 2008 року, підписаний з Вищою школою Олімпус ім. Ромуальда Кудлінського в Варшаві [16]. Серед принципово нових позицій домовленості слід зазначити як створення курсів для урядовців міст, націлених на отримання грантів, так і посилення контролю і фінансування проектів, організацію курсів для служб, відповідальних за безпеку проведення Євро 2012, до яких належать: рятівники, медпрацівники, міліція, пожежники та прикордонники.

Керуючись переконаннями, що партнерська співпраця між народами сприяє розбудові ідеї об’єднання Європи, зміні стереотипів, вчить відноситися з повагою до культурних відмінностей та налагоджує дружні зв’язки між людьми, узгоджена діяльність міст – побратимів створює гуманітарні основи політичного співробітництва. Тривале взаємозбагачення культур сусідніх держав сприяє збереженню мовних, історичних, психологічних особливостей, що впливає на ідентифікацію особистостей. Пропагуючи здоровий спосіб життя, популяризуючи мистецьку інтеграцію, запобігаючи насильству та агресії шляхом культурних комунікацій, міжнародна взаємодія міст – побратимів створює вагоме підґрунтя для реалізації людських спільнот.

Синтез та аналіз діяльності Відділу закордонної співпраці Львова виявляє сильні сторони та елементи налагодженої взаємодії із польськими містами – побратимами, як на рівні культурної політики, так і у міжособистісному спілкуванні громадян сусідніх держав. Як наслідок, поступово формуються концептуальні уявлення про місце і роль культури в суспільному житті, виявляються пріоритетні цілі розвитку співпраці, створюються і реалізовуються відповідні програми обміну шляхом розподілу різних видів ресурсів.

Таким чином, Львівська міська рада здійснює тісну співпрацю із містами – побратимами Польської Республіки, чим забезпечує функціонування культурної політики, формує національну та світову громадську думку, відбиває світогляд власного народу, його національну самосвідомість, своєрідність філософського мислення, розуміння основних проблем загальнолюдського і власного буття.

Література:
1. Українська Радянська Енциклопедія Том 1 [Електронний ресурс]. 
2. Угода про економічне і культурне співробітництво між містами Львів /Україна/ і Жешів /Польща/ на 1992 рік / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
3. Umowa o wspó?pracy miast mi?dzy Lwowem (Ukraina) i Krakowem (Polska) (23 pa?dziernika 1995 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
4. Umowa o wspó?pracy miast mi?dzy Lwowem (Ukraina) i Krakowem (Polska) (23 pa?dziernika 1995 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
5. Declaracja rozszerzenia i pog??bienia wspó?pracy mi?dzy Miastem Przemy?l w Rzeczpospolitej Polskiej a Miastem Lwów na Ukrainie (Przemy?l, 4 marca 2005 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
6. List intencyjny w sprawie porozumienia o wspó?pracy miast Lwów, Ukraina – Ruda ?l?ska, Rzeczpospolita Polska (29 - 30 listopada 2001 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
7. Porozumienie o wspó?pracy pomi?dzy miastem Wroc?awiem (Rzeczpospolita Polska) i miastem Lwowem (Ukraina) (Czerwiec 2001 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
8. Porozumienie o ustanowieniu stosunków partnerskich pomi?dzy miastem Wroc?awiem (Rzeczpospolita Polska) i miastem Lwowem (Ukraina) (Lwów, 9 grudnia 2002 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
9. List intencyjny (Wroc?aw, 7 marca 2008 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
10. Deklaracja wspó?pracy (Jawor, w Województwie Dolno?l?skim, RP a Lwowem (Ukraina)) (Jawor, 1 lipca 2002 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
11. Umowa o wspó?pracy pomi?dzy miastami Lublin (Polska) i Lwów (Ukraina) (Lwów, 15 stycznia 2004 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
12. Договір про партнерську підтримку інвестицій, що служать взаємній прикордонній співпраці у галузі культури, мистецтва, спорту і туризму, житлово-комунальної інфраструктури між Гміною міста Олешичі (Республіка Польща) та Районною адміністрацією Шевченківського району міста Львова (Україна) (31 травня 2005 р.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
13. Договір про партнерство між Гміною міста Олешичі (Республіка Польща) та Районною адміністрацією Шевченківського району міста Львова (Україна) (травень 2005 р.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
14. Інтенційний лист Львова та Острова Вєлькопольського (Львів, 7 листопада 2007 р.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
15. Porozumienie o przyja?ni zawarte w roku 2007 mi?dzy Gmin? Niegos?awice w Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowan? przez Wójta – mgr in?. Marka Szyli?czuka a Miastem Lwów w Ukrainie reprezentowanym przez Mera – Sadowiyja Andrieja Iwanowicza. (Podpisano we Lwowie dnia 24 maja 2007 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.
16. Umowa o wspó?pracy mi?dzynarodowej mi?dzy Dzia?em wspó?pracy z Zagranic? Administraciji miasta Lwowa (Ukraina) a OLYMPUS Szko?a Wy?sza im. Romualda Kudli?skiego w Warszawie (Polska) (Warszawa, 2008 r.) / Поточний архів Відділу закордонної співпраці Львівської міської ради.

7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (3 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.