facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА
Олексій Макаренков , преподаватель, кандидат юридических наук

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина";

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научной аналитике;

У статті проаналізовано загальноправові принципи, а саме: справедливості, демократизму, соціальної регульованої ринкової економіки і відкритості майбутнього для прогресу. Встановлено, що сутність цих принципів необхідно враховувати при ухваленні норм фінансового права України. Доведено такий підхід сприятиме відкритості суспільства, що є умовою його успішного розвитку.
 Ключові слова: принцип, відкрите суспільство, фінансове право, справедливість, демократизм, економіка.

In article are analysed general principles of law, namely social justice, democracy, social regulated economy and an openness of the future for progress. It is established that essence of these principles must be to consider at acceptance of the Ukrainian financial law norms. It is proved that such approach will promote the openness of a society necessary for it successful of development.
Keywords: the principle, open society, the financial law, justice, democracy, economy.


Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю пошуку ефективних правових механізмів природної адаптації національної економіки до сучасних умов розвитку людства (глобалізації тощо). Українське суспільство нині, інтегруючись до низки регіональних (наприклад, Європейського Союзу) і світових (наприклад, Світової організації торгівлі) структур, особливо гостро відчуває перманентні і особливо швидкі зміни таких умов, оскільки є частиною світового співтовариства, а відповідно, як частина цілого, пов’язана з ним низкою тісних взаємозв’язків, що передбачають взаємний обмін ресурсами з іншими частинами (країнами) світу. Паритетність такого обміну стає показником рівноцінності країн та ознакою здатності підтримувати високий стандарт якості життя власних громадян. За оцінками експертів, взаємовідносини України з країнами ЄС і Російською Федерацією, а особливо з США є нерівноправними (відповідно 84,29 %, 90 %, 91,43 %), по-різному оцінюючи лише ступінь поступок України на користь зарубіжних країн (анкетування 210 експертів м. Запоріжжя та Запорізької області (кожний з яких як мінімум має одну вищу освіту в сфері гуманітарних наук і не менше 1 року стажу роботи за фахом) – працівників органів публічної влади і науково-педагогічних працівників – здійснено впродовж вересня-жовтня 2010 р.). Висока якість життя людини означає забезпечення її соціально-економічних і культурних прав, тобто можливостей задоволення потреб у харчуванні, одязі, житлі, охороні здоров’я та освіті. Виконання цього завдання вимагає від держави пошуку та використання адекватних природі суспільних відносин правових засобів, зокрема в сфері економіки, успішний розвиток якої надає кошти, необхідні для виживання і розвитку суспільства. Такі засоби знаходяться в сфері фінансового права, різні аспекти якого досліджували як вітчизняні (Л. Воронова, М. Кучерявенко, О. Орлюк та ін.), так і зарубіжні вчені (Є. Кожевніков, В. Садков, Л. Фрідман та ін.), а ґрунтуються на положеннях теорії держави і права, принципи та інші проблеми якої ґрунтовно проаналізовані А. Козловським, М. Козюброю, А. Колодієм, П. Рабіновичем, О. Скрипнюком та ін. Ефективне отримання і подальше вміле використання зазначених засобів, на нашу думку (вслід за Т. Масариком, К. Поппером, Ф. Хайєком, Е. Геллнером, Дж. Кіном, Дж. Соросом та ін.), можливі в умовах відкритого суспільства. В такій теоретичній канві проблеми вдосконалення норм фінансового права досліджені фрагментарно.
Отже, враховуючи зазначене, ставимо за мету окреслити основні принципи трансформації фінансового права України в умовах розбудови відкритого суспільства, яке постійно перебуває під загрозою перетворення у закрите (тоталітарне) [1, 195-213; 2], абстрактне [3, 50] чи транзитивне [4, 11] суспільство.
Врахування змісту економічних законів відбувається в межах фінансового права – публічної галузі права, яка складається з сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини зі створення, розподілу і використання фондів коштів держави та органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх завдань і функцій. Його систему складають бюджетне, податкове, банківське і страхове право (в статусі підгалузей чи складних інститутів права), які визначають зміст і порядок надходження коштів від платників до бюджетів (державного і місцевого) у формі податків і зборів, грошово-кредитної політики (здійснення банківських операцій та надання банківських послуг, грошового обігу та розрахунків, валютного регулювання та валютного контролю), фінансового контролю держави тощо.
Розробка і ухвалення правових норм, здатних гарантувати нормальний перебіг економічних, у т. ч. фінансових, відносин в Україні, потребує визначення правових принципів, які відображають основну ідею, складають основу і вказують позитивну тенденцію розвитку таких норм. При цьому визначальне значення для антропо- і соціовимірності цих норм становлять саме загальноправові принципи, відображення сутності (духу) останніх в кожній нормі фінансового права. Як влучно підкреслив В. Бабкін: «...нашій суспільній науці, і в тому числі й правознавству, незважаючи на проголошення Української держави соціальною, бракує її концепції, усвідомлення значення гуманізації суспільства, забезпечення людського виміру політики і права» [5, 3]. Отже, найбільш важливими засадничими положеннями трансформації фінансового права України в напрямку розбудови і прогресу відкритого суспільства є наступні принципи.
Принцип соціальної справедливості, а також рівність і свободу, М. Адлер, Х. Ортега-і-Гассет, К. Поппер, К. Реннер та інші відносять до числа універсальних загальнолюдських цінностей, заявляючи, що людина завжди є метою, а не засобом її досягнення [6, 113]. Загальноправовий принцип справедливості вивчається в рамках різних концепцій: консервативної (меритократичної) Д. Бела, Р. Нозіка, лібертаристської Ф. Хайєка, егалітаристської Дж. Ролза та ін.). Різновидом останньої стала гуманістична теорія справедливості К. Поппера [7, 20, 27]. Вона є засадничим положенням відкритого суспільства, передбачаючи: 1) рівноправність – закріплені у правових нормах рівність прав і свобод, рівний розподіл благ, обов’язків та відповідальності, рівність перед неупередженим судом; 2) забезпечення публічною владою прав і свобод людини, а не лише колективу [1, 94, 95, 125]. Утім Ф. Хайєк застеріг, що в умовах ринкової економіки цей принцип та всі інші пов’язані з ним соціальні категорії чи соціально-економічні права не прийнятні для створення моделі розподілу благ (цінностей), а тому мають низький показник практичної реалізації [7, 27]. Але наразі це єдина можлива економічна система, концептуальна схема якої (надійно захищена правом приватна власність, конкуренція, закони попиту і пропозиції тощо) зумовлює соціальний прогрес, а, відповідно, складає основу економічної системи відкритого суспільства.
Принцип демократизму також ґрунтовно розроблений в науковій літературі в межах низки концепцій демократії (наприклад, соціалістичної, соціальної, плюралістичної, елітарної, партисипаторної). К. Поппер захищає демократію не тільки як знаряддя для існування та функціонування гуманістичної справедливості, але і як найбільш ефективний тип соціального та політичного режиму, заснованого на справедливості та повазі до свободи [7, 28]. В межах нашого дослідження практичне значення цього принципу виражається у таких положеннях: 1) контроль народу над владою означає перевірку економічної доцільності, своєчасності та раціональності витрачання коштів; 2) максимального врахування більшістю інтересів меншості при реалізації економічної стратегії і тактичних рішень (наприклад, першочергове інвестування в об’єкти соціальної інфраструктури – освітні і медичні заклади); 3) принцип поділу влади, система стримань і противаг – Верховна Рада України (в особі Рахункової палати, комітетів, комісій та окремих депутатів, їх груп, фракцій і блоків), Президент України та його адміністрація, Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи (наприклад, Державна фінансова інспекція України та її територіальні підрозділи) взаємодоповнюючи і врівноважуючи владу один одного, покликані забезпечити ефективне планування, накопичення і витрачання коштів, а також контроль і нагляд за цими процесами.
Відображення сутності двох охарактеризованих вище принципів права у податковому, бюджетному, банківському, страховому та іншому фінансовому законодавстві України органічно доповнюється усвідомленням змісту принципу ринкової соціально регульованої економіки, який означає свободу підприємницької діяльності, «вільний обіг капіталів», децентралізацію економіки, соціальний захист громадян, вільний розвиток економічних зв’язків з іншими народами тощо [1, 200]. Визначаючи економічну систему відкритого суспільства, К. Поппер зазначив, що цілі соціалізму і капіталізму є однаковими: досягнення ідеалів соціальної справедливості, встановлення більш високого ступеню рівності та соціальної захищеності тощо. Такі цілі є привабливими для багатьох громадян, тому з точки зору поставлених цілей всі вони є одночасно соціалістами і капіталістами. Однак відмінність цих систем він вбачав у тому, що досягнення зазначених цілей у них відбувається різними методами. Прихильники капіталізму віддають перевагу принципу laissez-faire, а соціалісти/комуністи, заперечують останній та виступають за знищення приватної власності на засоби виробництва, керуючу роль держави як підприємця, плановість в економіці тощо [8, 501].
Наступний принцип – це відкритість майбутнього суспільства для ухвалення позитивно-перспективних рішень та уникнення принципових помилок в розвитку цивілізації [9, 26]. Він складається з засадничих положень нижчого порядку, а саме: 1) своєчасність ухвалення і корегування важливих рішень. В цьому зв’язку підтримуємо думку А. Колодія у тому, що стимулювати державу до своєчасного врегулювання нових суспільних відносин покликаний народ [10, 124]; 2) поступовість впровадження в життя стратегічних рішень (за характером цілі [11, 33]) .
Отже, нинішній незадовільний стан економіки України (за словами М. Тетчер, економіка України перебуває в жахливому стані [12, 122]) потребує ухвалення дієвих норм фінансового права, відповідно до проаналізованих вище загальноправових принципів соціальної справедливості, демократизму, соціальної регульованої ринкової економіки та відкритості майбутнього для ухвалення позитивно-перспективних рішень. Сукупне відображення їх сутності у чинних нормативно-правових актах фінансового права забезпечить сприятливий інвестиційний клімат і заохотить підприємців до господарювання. Ці процеси сприятимуть зростанню матеріального і духовного національного багатства, що означатиме розвиток суспільства. А суспільство, яке успішно розвивається, зажди є відкритим суспільством.

Література:
1.    Поппер К. Р. Відкрите суспільство та його вороги : в 2 т. / К. Р. Поппер ; [пер. з англ. О. Коваленко]. — К. : “ОСНОВИ”, 1994 — .—
Т. 1: — 1994. — 444 с.
2.    Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Ханна Арендт. — К.: Дух і літера, 2002.— 582 с.
3.    Філик Н. В. Державно-правові засади громадянського суспільства: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Філик Наталія Володимирівна. — К., 2004. — 200 с.
4.    Судаков В. Трансформационный кризис украинского общества как социологическая проблема / В. Судаков // Вестник Международного Соломонового ун-та. — 2001. — № 7. — С. 7—18.
5.    Бабкін В. Д. Соціальна держава та захист прав людини / В. Д. Бабкін // Правова держава.– 1998.– Вип. 9. – С. 3–11.
6.    Сорока Г. Б. Політико-правове вчення ідеолога англійського лібералізму Дж. Ст. Мілля: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ганна Борисівна Сорока. — К., 2006. — 183 с.
7.    Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Валерій Васильович Сокуренко. — К., 2002. — 166 с.
8.    Корнфорт М. Открытая философия и открытое общество / Морис Корнфорт ; [пер. с англ. И. С. Нарского]. — М. : Прогресс, 1972. — 531 с.
9.    Хайек Ф. Дорога к рабству / Фридрих Хайек ; [пер. с англ. М. Гнедовский] — М. : Новое издательство, 2005. — 264 с.
10.    Колодій А. М. Принципи права України : [монографія] / Анатолій Миколайович Колодій. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 207 с.
11.    Мірошниченко Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень : [монографія] / Юрій Романович Мірошниченко. — Х. : Фактор, 2004. — 224 с.
12.    Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира / Маргарет Тэтчер ; [2-е изд. ; пер. с англ. В. Ионова]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 504 с.

0
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.7 (7 голосов)
Комментарии: 4

Хачпанов Гия Вячеславович

Написано неплохо, но читая работу создаётся впечатление, что работа больше философского толка. Читая работу легко находишь функции философии такие к примеру, как: мировоззрение, мировосприятие, гуманизм и т. д. В работе много ссылок на авторитетов и мало исторической направленности.

Тырина Марина Петровна

Робота, безперечно, виконана на високому рівні, автором проаналізовано багато джерел літератури, наведена досить різноманітна юридична доктрина. На наш погляд, варто було б приділити більш уваги актуальним принципам, на яких має будуватися сучасне фінансове право України, аби зайняти належну "нішу" у світовій економіці.

Пузиков Руслан Владимирович

Данная работа безусловно заслуживает внимание, как и любая научная работа посвященная таким незыблемым правовым конструкциям как принципы права. Очевидно, что принципы права права в целом и финансового права в частности, как основополагающие идеи пронизывающие все законодательство насквозь на протяжении всего времени будут привлекать внимание ученых юристов. Однако если уж автор назвал свою статью "основные принципы трансформации финансового права Украины в условиях ..." предполагается, что именно принципам трансформации финансового права Украины должна быть посвящена статья. К сожалению содержание статьи не вполне соответствует заявленной теме и посвящена общеправовым принципам права как таковым. В рамках настоящего исследование целесообразным было показать эволюцию развития финансового права на Украине в ее динамике, выявить проблемы правового регулирования, национальные особенности правового регулирования данной отрасли права, предложить пути совершенствования правового регулирования в соответствии с рассмотренными принципами права. Нельзя не отметить в качестве положительного момента, безусловно влияющего на оценку работы, проведенное автором социологическое исследование среди 210 респондентов. Одновременно отмечая высокий уровень использования научной литературы при подготовке представленной статьи, следует отметить, что самый современных из использованных в работе источников датируется 2007 годом, что не может не поставить под сомнение наличие новизны в представленном исследовании, тем более, что автор акцентирует внимание в самом названии статьи на современное состояние дел. Если уж автор говорит о трансформации финансового права это автоматически предполагает использование нормативно-правой базы, что также не было сделано автором

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

Работа представляет собой т.н. "хороший задел для диссертации". Написана очень качественно, добротно. В целом, оценка "отлично".
Комментарии: 4

Хачпанов Гия Вячеславович

Написано неплохо, но читая работу создаётся впечатление, что работа больше философского толка. Читая работу легко находишь функции философии такие к примеру, как: мировоззрение, мировосприятие, гуманизм и т. д. В работе много ссылок на авторитетов и мало исторической направленности.

Тырина Марина Петровна

Робота, безперечно, виконана на високому рівні, автором проаналізовано багато джерел літератури, наведена досить різноманітна юридична доктрина. На наш погляд, варто було б приділити більш уваги актуальним принципам, на яких має будуватися сучасне фінансове право України, аби зайняти належну "нішу" у світовій економіці.

Пузиков Руслан Владимирович

Данная работа безусловно заслуживает внимание, как и любая научная работа посвященная таким незыблемым правовым конструкциям как принципы права. Очевидно, что принципы права права в целом и финансового права в частности, как основополагающие идеи пронизывающие все законодательство насквозь на протяжении всего времени будут привлекать внимание ученых юристов. Однако если уж автор назвал свою статью "основные принципы трансформации финансового права Украины в условиях ..." предполагается, что именно принципам трансформации финансового права Украины должна быть посвящена статья. К сожалению содержание статьи не вполне соответствует заявленной теме и посвящена общеправовым принципам права как таковым. В рамках настоящего исследование целесообразным было показать эволюцию развития финансового права на Украине в ее динамике, выявить проблемы правового регулирования, национальные особенности правового регулирования данной отрасли права, предложить пути совершенствования правового регулирования в соответствии с рассмотренными принципами права. Нельзя не отметить в качестве положительного момента, безусловно влияющего на оценку работы, проведенное автором социологическое исследование среди 210 респондентов. Одновременно отмечая высокий уровень использования научной литературы при подготовке представленной статьи, следует отметить, что самый современных из использованных в работе источников датируется 2007 годом, что не может не поставить под сомнение наличие новизны в представленном исследовании, тем более, что автор акцентирует внимание в самом названии статьи на современное состояние дел. Если уж автор говорит о трансформации финансового права это автоматически предполагает использование нормативно-правой базы, что также не было сделано автором

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

Работа представляет собой т.н. "хороший задел для диссертации". Написана очень качественно, добротно. В целом, оценка "отлично".
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.