facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦИОННИХ ПРОЦЕСІВ

Автор Доклада: 
Назарова Л.В.
Награда: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦИОННИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 631.11:339.56

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦИОННИХ ПРОЦЕСІВ

Назарова Л.В., к.е.н., доцент,
докторант науково-дослідного центру індустріальних
проблем розвитку НАН України (м.Харків)

У статті розглянуто основні проблеми і перспективи аграрних підприємств України на зовнішніх ринках
Ключові слова: аграрні підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт

In the article basic problems and prospects of agrarian enterprises of Ukraine are considered on oversea markets
Keywords: agrarian enterprises, foreign economic activity, export, import

Постановка проблеми. Від початку затвердження України як самостійної, незалежної держави відбувається перехід від командно адміністративної системи господарювання до системи відкритої економіки, яка характеризується тим, що ліквідовується монополія держави і формується система зовнішньоекономічних відносин на основі принципу свободи конкуренції. Найбільш сприйнятливими формами реалізації нових економічних відносин виступають підприємства, які не тільки стабілізують ринок, використовуючи місцеві сировинні ресурси, диверсифікуючи виробництво по різних регіонах країни, але і збільшують рівень зайнятості людей, якість їх життя і праці.

Все це обумовлює можливість адаптації аграрних підприємств до умов глобальної конкуренції, але потребує відповідної модифікації форм і методів діяльності українських підприємств, виступаючих або плануючих діяти на міжнародному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання щодо вирішення відміченої проблеми висвітлені в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Серед вітчизняних науковців, які займаються проблемою конкурентоспроможності українських підприємств, слід назвати О. І. Амошу, І. З. Грізного, О. А. Полтавську. Фахівці неодноразово акцентували увагу на тому, що українським аграрним підприємствам необхідно проводити таку продукцію, яка буде конкурентоздатною на зарубіжних ринках. В умовах глобалізації це дає можливість утримування позиції на внутрішньому ринку і є умовою ефективного включення в світовий економічний простір.

Формулювання цілей статті.

Виклад основного матеріалу. Стандарти міжнародної якості, так само як і інші позиції з придбання вітчизняними підприємствами конкурентних переваг, можуть бути розроблені в рамках стратегії просування національної експортної продукції на світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні об’ємів експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг і стабільному розширенні і якісному поліпшенні на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього необхідно мати чітку концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню експорту лише у поєднанні із загальними цілями макроекономічної політики.

Під експортним потенціалом прийнято розуміти здатність національної економіки проводити конкурентоздатні товари і реалізовувати їх на міжнародних ринках в умовах постійного зростання ефективності використання природних ресурсів, розвитку науково-технічного потенціалу, валютної і фінансово-кредитної систем, а також сервісно збутовій інфраструктурі підтримки експорту без нанесення збитків економіці при забезпеченні економічної безпеки країни в цілому. Висока конкурентоспроможність дозволяє країнам здійснювати диверсифікацію, долаючи залежність від невеликої групи експортних сировинних товарів, збільшувати інноваційний потенціал експортної продукції. Вона забезпечує можливості для повнішої реалізації ефекту «масштабу» завдяки доступу на світові ринки. У свою чергу, експорт підкріплює потенціал, який лежить в основі конкурентоспроможності, - він вимушує підприємства орієнтуватися на вищі стандарти, забезпечує ним можливість доступу до інформації і створює умови жорсткішої конкуренції.

Першим етапом реалізації експортного потенціалу в аграрному секторі є проведення відповідної експорторозширюючої політики, коли поряд з розвитком традиційного експорту розвиватимуться і потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому ринку. Цього можна досягти при сприянні в структурній політиці виробництва товарів високого ступеня переробки шляхом використання нових технологій, що дозволяють ефективніше використовувати наявні ресурси.

Розглянемо основні напрями формування стратегії українських аграрних підприємств на міжнародних ринках.

Перший напрям - це, власне, перспективні галузі, перш за все, агропромислова і харчова. Остання, наприклад, (при забезпеченні високої продуктивності сільськогосподарського виробництва і наявності провідних технологій і устаткування підприємств по переробці сільськогосподарської продукції), могла б успішно просуватися на міжнародному ринку.

Другий напрям тісно пов’язаний з першим: для подолання технологічного відставання галузей аграрного виробництва необхідні відповідні капіталовкладення, які в значній мірі можуть бути досягнуті за рахунок іноземних інвестицій. На сучасному етапі розвитку економіки країни унаслідок значних рисок і нестабільний інвестиційний клімат країни фактичні об’єми і питома вага іноземних інвестицій в реальну економіку України залишаються мізерними щодо масштабів економіки. Внутрішній ринок позикового капіталу України з його великими процентними ставками по довгострокових кредитах, необхідним перш за все для модернізації виробництва також є фактично недоступним для виробників джерелом кредитування. Процес значного старіння виробничих фондів без їх заміни знижує можливості підприємств в досягненні рівня сучасної технологічної конкурентоспроможності на світовому ринку.

Третій напрям визначається такими чинниками, як інфраструктура і інформація. На сьогодні рівень розвитку цих двох чинників в наший країні є недостатнім. Експортери мають низький рівень кваліфікації і обізнаності щодо ситуації на міжнародних ринках. У результаті це часто приводить до невиправданого заниження цін і проведення демпінгових торгових операцій на світовому ринку, що призводить до відповідної реакції з боку інших держав і створює для наших експортерів імідж "нечесних конкурентів".

В таблиці 1 розглянуто товарну структуру зовнішньої торгівлі за 2010 рік.

Таблиця 1

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010 рік

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у %  до  2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %  до  2009р.

у % до загального обсягу

Усього товарів

291500,1

118,3

100,0

459447,2

166,7

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

26016,8

82,4

8,9

4392,3

86,9

1,0

II. Продукти рослинного походження

47962,0

126,5

16,5

14173,0

158,9

3,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

4,1

11,7

0,0

Як бачимо, питома вага продукції сільського господарства є достатньо вагомою у структурі зовнішньої торгівлі і за даними 2010 року складає в експорті – 25%, в імпорті – 4,1 %. Така значна частка продукції аграрних підприємств в експорті свідчить про надзвичайну важливість сільського господарства як галузі для економіки нашої країни.

Ми вважаємо, ефективному формуванню стратегії зовнішньоекономічної діяльності українських аграрних підприємств заважає недосконала (з погляду ринкової економіки) структура управління системами зв’язку і транспорту. Ця проблема є актуальною, оскільки географічне положення України робить транспортні послуги одним з напрямів міжнародній спеціалізації в торгівлі послугами. Серед інших проблем слід назвати неефективну систему міжвідомчої статистики в Україні, дані якої досить часто дають лише загальне уявлення про певні процеси і не дозволяють зробити достовірні виводи. Разом з тим, створення інфраструктури і забезпечення вільного і ефективного доступу до необхідної, з погляду діяльності вітчизняних підприємств на світових ринках, інформації завжди було завданням держави.

Істотним елементом аналізу є також оцінювання міри зрілості галузі. При цьому приймаються темпи зростання показників галузі, потенціал подальшого зростання, існуючий асортимент виробів, стан конкуренції, частка ринку, що належить фірмі, характер вживаної технології.

Для того, щоб вітчизняні підприємства і національна економіка в цілому змогли досягти достатнього рівня міжнародної конкурентоспроможності їх товарів, необхідна наявність певних внутрішніх і зовнішніх умов.

Який же рівень міжнародної конкурентоспроможності товарів або послуг можна вважати достатнім? На наш погляд, це такий рівень економіки країни і її підприємств, який забезпечує, по-перше, підтримку стандартів, що ростуть, а по-друге, досягнення (збереження) таких позицій в світовій економіці, коли національні товари і послуги успішно реалізуються на міжнародних ринках. Як свідчить практика, постійної конкурентоспроможності досягають лише ті країни, які можуть оптимально реалізувати свої національні переваги, орієнтуючись на постійне підвищення продуктивності праці. Для досягнення такого рівня і необхідна наявність певних внутрішніх і зовнішніх умов, які складають потенціал конкурентоспроможності.

Сьогоднішнє полягання бізнесу в Україні, відповідно до названих умов, можна охарактеризувати як початок інституційного становлення конкурентоздатних суб’єктів, оскільки сьогодні ми повинні перебудовувати і переорієнтовувати вже створену за останні десятиліття структуру, при якій підприємства свої дії на міжнародному ринку в основному зводили до продажу сировини і ресурсів, а не зосереджувалися на виробництві готової продукції. Крім того, державне регулювання дій суб’єктів підприємницької діяльності за останні роки значно посилилася.

У зв’язку з цим, політика становлення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств повинна вестися як самими суб’єктами підприємницької діяльності в частині переорієнтації структури бізнесу з посередницького і ресурсозабезпечуючого на високотехнологічний виробничий, так і мати абсолютну державну підтримку.

Аналіз досвіду багатьох країн показує, що багато в чому національний конкурентний потенціал формують підприємства середнього і малого бізнесу. Необхідні умови повинні бути створені і для розвитку сфери послуг, яка грає неабияку роль в підтримці конкурентоспроможності багатьох провідних країн. Серед внутрішніх умов досягнення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств не останню роль грає соціальний чинник. Для працівників вітчизняних підприємств, які проводять конкурентоздатну продукцію на експорт, повинні бути створені такі умови, за яких вони відчували б позитивний вплив на свій рівень життя результатів цієї діяльності.

Щодо зовнішніх умов міжнародної конкурентоспроможності продукції українських аграрних підприємств, то на їх формування можуть впливати як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Об’єктивні чинники виникають під дією загальних закономірностей розвитку міжнародного ринку. Найважливішою з них є конкретна ситуація на ринку тієї або іншої продукції. А тому нашим підприємцям необхідно вивчати цю ситуацію і в своїх діях пристосовуватися до неї. Суб’єктивні чинники повністю залежать від дії вітчизняних підприємців на міжнародному ринку. Тут найважливішим чинником може бути позитивний імідж вітчизняного підприємства, надійність його як партнера і високу якість його продукції.

Висновок. Таким чином, основними умовами для виходу підприємств аграрного сектора України на міжнародний ринок є діяльність в межах перспективних галузей (для наший країни таким є аграрний сектор), належне інвестування (як внутрішнє, так і зовнішнє), і підвищення комунікативного і інформаційно-рекламного рівня роботи вітчизняних підприємств до рівня міжнародних стандартів.

Література

  • 1. Ігнатюк А.І. Формування конкурентного середовища та механізм протидії монополізму в економіці України / А.І. Ігнатюк // Держава та регіони. – 2008.– №5. – С. 208-212
  • 2. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.r, 152
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.