facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор Доклада: 
Фисун І. В.
Награда: 
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

УДК 368

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Фисун Ірина Владиславівна, к.е.н.
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

На основі розгляду формування ринку страхових послуг в Україні з точки зору історичного та логічного принципів економічного аналізу визначено основні закономірності його розвитку та обґрунтовано необхідність розроблення методичних засад його подальшого функціонування
Ключові слова: ринок страхових послуг, фінансова криза, закономірності розвитку, економічні закони

On the basis of consideration of market’s insurance services forming in Ukraine from the point of view historical and logical principles of economic|economical| analysis certainly|definite| basic|main| conformities to the law of it’s|its| development and grounded|substantiate| necessity of development|elaboration| of methodical principles it’s subsequent|consequent| functioning.
Keywords: market of insurance services, financial crisis, conformities to the law of development, economic laws

Світова фінансова криза внесла корективи щодо розвитку як всього фінансового сектору України, так і страхового бізнесу зокрема. З метою виявлення особливостей та закономірностей формування ринку страхових послуг в Україні доцільним є розгляд його розвитку з точки зору реалізації логічного й історичного принципу в економічному аналізі.

Проведені дослідження свідчать, що більшість науковців поділяє період розвитку ринку страхових послуг в Україні з 1990 р. і по нинішній час на три етапи: 1) 1990-1993 роки – розвиток ринку за відсутності страхового законодавства); 2) 1993-1996 роки – розвиток ринку регулювався Декретом Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10.05.1993 р.; 3) з 1996 року дотепер – розвиток ринку страхових послуг регулюється Законом України «Про страхування» [1, 2].

Аналіз етапів розвитку сучасного ринку страхових послуг в Україні дозволив виявити низку негативних та позитивних факторів його формування. Зокрема, до негативних факторів доцільно віднести нерівномірне розміщення страхових компаній по території України, переважне їх зосередження в промислових регіонах [3, 4]. Одним з негативних чинників, що стримують розвиток ринку страхових послуг України, є велика кількість на ньому страхових компаній з низьким рівнем капіталізації. Крім того, на ринок страхових послуг впливають негативні фактори, які лежать поза його площиною, зокрема значна частка тіньової економіки, приховані монопольні утворення, збиткова діяльність більшості вітчизняних підприємств, загальні наслідки світової фінансової кризи.

У результаті проведених досліджень установлено, що на початку 2000-их років в Україні спостерігаються процеси концентрації капіталів на ринку страхових послуг, котрим сприяли: угода про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством і Україною (підписана 16.06.94 року та ратифікована 10.11.94 року Верховною Радою України) та збільшення мінімального розміру статутного капіталу страхових компаній відповідно до другої редакції Закону України «Про страхування» від 4.10.2001 року, що сприяло капіталізації одних страхових компаній і ліквідації інших. Процеси концентрації та централізації капіталів на ринку страхових послуг сприяли появі на ньому страхових компаній з високим рівнем капіталізації, які займають лідируючі позиції у вітчизняних страхових рейтингах і можуть конкурувати в майбутньому з іноземними страховими компаніями, які вийдуть на ринок страхових послуг України протягом законодавчо визначеного періоду часу з моменту вступу України до СОТ [5, 6]. До позитивних факторів варто віднести поступове зростання попиту на страхові послуги з ризикового страхування й позитивну динаміку ринку страхування життя, що спостерігається в Україні з 2000 року.

Проведені дослідження дозволили виявити закономірності розвитку ринку страхових послуг в Україні, що зумовлені дією економічних законів, і перш за все дією закону нагромадження капіталу, що проявляється у формі концентрації та централізації капіталів на вітчизняному ринку страхових послуг. Нерівномірне розміщення страхових компаній на території України зумовлене закономірністю раціонального розміщення продуктивних сил, яка випливає із закону економії праці, що проявляється в нерівномірному розміщенні промислового капіталу в регіонах України.

Закономірність зростання кількості страхових компаній недержавної форми власності зумовлена зміною суспільно-економічного ладу в країні на початку 90-их років, що проявляється в дії закону адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил, у межах якого виділяють закономірності зв’язків між потребами розвитку людини та еволюцією форм власності.

Закономірність утворення страхових компаній-лідерів ринку спричиняється дією закону конкуренції, який виражає зв’язки між страхувальниками й страховиками, страховими посередниками, страховими компаніями та іншими фінансовими установами, котрі діють на ринку страхових послуг і проявляється у боротьбі між його учасниками за рівень цін на страхові послуги, потенційного споживача, привласнення найбільших доходів.

Закономірність поступового зростання попиту на страхові послуги та розширення їх асортименту зумовлена дією закону зростання потреб, що виражає зв’язки між прогресом технологічного способу виробництва, еволюцією системи суспільних відносин та кількісним зростанням і якісним удосконаленням потреб суспільства, зокрема потреби у страховому захисті, що виникає у суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки. В той же час ця закономірність спричиняється дією закону попиту й пропозиції, який виражає зв’язок між кількістю страхових послуг, що хочуть придбати потенційні страхувальники, та їх обсягом, котрий можуть запропонувати страхові компанії. Особливістю дії вказаного закону на українському ринку страхових послуг є те, що на теперішній час величина ціни на страхові послуги знаходиться під дією таких факторів, як недобросовісна конкуренція, що проявляється у застосуванні демпінгових цін при встановленні страхових тарифів, низька страхова культура населення і недостатня купівельна спроможність його основної частини.

Закономірність поступового зростання основних показників ринку страхування життя зумовлена дією закону Дж. М. Кейнса, що відображає зв’язки між зростанням схильності до заощаджень та зниженням схильності до споживання при зростанні доходів населення. Оскільки, як свідчить статистика, в Україні, починаючи з 2000 р. спостерігався поступовий розвиток ринку страхування життя на основі поступового зростання доходів населення і збільшення кількості прибуткових підприємств. Проте, в сучасних умовах доцільно врахувати, що одним із негативних наслідків впливу світової фінансової кризи є сповільнення розвитку вітчизняного ринку страхування життя в 2008-2009 рр. [7]. Але враховуючи основні положення майбутньої пенсійної реформи в Україні щодо підвищення пенсійного віку для населення, можна спрогнозувати зростання ринку страхування життя за рахунок угод недержавного пенсійного страхування як альтернативного засобу пенсійного забезпечення.

Закономірності функціонування ринку страхових послуг являють собою об’єктивні категорії, на основі пізнання яких формулюються і втілюються в життя принципи подальшого його розвитку. Пріоритетність кожного принципу визначається метою й напрямами розвитку ринку страхування, На теперішній час основним документом утілення основних принципів розвитку ринку страхових послуг в Україні є Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 р., положення якої є дещо застарілими, оскільки відповідають стану розвитку вітчизняного ринку страхових послуг 2005 р. [8]. З огляду на це, виникає нагальна потреба щодо напрацювання нових законодавчих актив в галузі страхування.

Таким чином, розгляд розвитку вітчизняного ринку страхових послуг з точки зору історичного і логічного принципу економічного аналізу забезпечив необхідність розв’язання проблеми обґрунтування методичних засад організації ринку страхових послуг в Україні з урахуванням сучасних тенденцій його розвитку та світової практики його функціонування.

Література:

  • 1. Страхування: підруч. / [кер. авт. кол. і наук. ред. В.Д. Базилевич] – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
  • 2. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 4 жовт. 2001 р. № 2745-14 [Електронний ресурс] 
  • 3. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. 
  • 4. Дубіщев В.П. Загальнонаціональні та регіональні фактори розміщення страхового капіталу в Україні / В.П. Дубіщев, І.В. Фисун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2007. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 14 – 24.
  • 5. Insurance TOP – Страховой рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.insurancetop.com.
  • 6. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 7 липня 2005 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws.
  • 7. Ринок страхових послуг України: підсумки 1 кварталу 2010 року: матеріали офіційного звіту Держфінпослуг // Страхова справа. – 2010. – № 2 (38). – С.18 – 33.
  • 8. Про схвалення концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 369-р [Електронний ресурс]. 
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.