facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Автор Доклада: 
Тацишин І.Б.
Награда: 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

УДК 349.2

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Тацишин І.Б., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького


У статті розглядається правове регулювання вирішення трудових спорів при звільненні найманих працівників в розрізі існуючої проблематики в Україні із запропонованими шляхами вирішення на основі існуючих тенденцій у національній правовій системі.
Ключові слова: право на працю, трудові правовідносини, трудові спори, захист трудових прав, трудова юстиція.

The article considers the legal regulation of resolving labor disputes for dismissal of employees in thethe context of of the existing problems in Ukraine, suggested ways of solving based on current trends in the national legal system.
Key words: right to work, labor relations, labor disputes, protection of labor rights, labor justice

Кожен громадянин України відповідно до ст. 43 Конституції України має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

З огляду на глобальну фінансову кризу, яка безпосередньо торкнулась і України, зростає кількість незаконних звільнень працівників. Також мають місце і несвоєчасна виплата заробітної плати, незаконне застосування неповного робочого та ін.

Згідно ст 232 Кодексу законів про працю України (далі по тексту – КЗпП України) безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами, зокрема про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи.

Справи, які виникають з трудових правовідносин розглядається судами у порядку цивільного судочинства.
Чинне трудове законодавство має велику кількість суперечностей та прогалин, що зумовлено загальним характером правових норм, які врегульовують дані відносини.

Вироблення єдиної судової практики вирішення справ з трудових правовідносин та спорів має стратегічне значення в системі захисту трудових прав, оскільки це дасть можливість забезпечити принцип рівності осіб перед законом та судом шляхом одинакового застосування нормативно-правових актів всіма судовими органами.

Проблеми захисту порушених трудовихчастково досліджують у своїх працях Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, В.С. Венедіктов, В.В. Лазор, О.Є. Сосін та ін.

Метою статі є дослідження проблем захисту порушених трудових прав при звільненні в цивільному процесі та пропонування шляхів вирішення.

На схвалення заслуговують зміни, які відбулися в Цивільному процесуальному кодексі України (далі по тексту – ЦПК України), які були внесені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р. №2453-VI. Зокрема в частині спрощення і скорочення процедури апеляційного оскарження, що сприяє пришвидшенню поновлення порушених трудових прав працівників. Але поряд з тим відсутній підхід єдиного та правильного застосування тих чи інших норм права у судовій практиці.

Формування правозастосовної практики захисту трудових прав грунтується на постановах Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9 та «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1992р. №13.

Слід зазначити, що дані документи не відображають реального стану справ у спорах, які виникають з трудових відносин так як лише в Кодекс законів про працю України з 1992 року внесено близько шісдесяти змін, а в Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР близько двадцяти змін.

В цивільному процесі при захисті порушених трудових прав виникають ряд проблем, які потрібно врегулювати. Окреслимо певні з них.

Працівник звертаючись за захистом свох порушених трудових прав у разі незаконного звільнення має право, у відповідності до ст.ст. 151-153 ЦПК України звернутись із заявою до суду про забезпечення позову. Як правило, працівник просить суд забезпечити позов шляхом заборони власнику чи уповноваженому органу приймати рішення про зміни чи скасування штатного розпису та заборону вносити зміни у статутні документи підприємств установ організацій у разі, якщо посада працівника передбачена ними.

Як правило суд відмовляю у задоволенні даного клопотання обгрунтовуючи свою позицію відсутністю причинно-наслідкового зв’язку між можливістю виконання такого судового рішення та вжиттям судом, вказаних заходів забезпечення, обгрунтовуючи свою позицію п. 5 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22.12.2006р. №9, згідно якого: «вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів».

Даний аргумент на нашу думку не може застосовуватись до трудових спорів, оскільки зміна штатного розпису та статутних документів підприємств, установ, організацій шляхом ліквідації посади чи відділу у якому працює працівник унеможливлює відновлення порушених прав оскільки посади фактично вже не існує. Працівника поновляють на роботі і одночасно повідомляють про звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України у порядку ст. 492 КЗпП України за два місяці.

Позитивним при практичній реалізації права на застосування забезпечення позову слід вважати прийняте Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28.04.2010р. №12-рп/2010, яким роз’яснено про можливість апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову.

Наступним проблемним питанням є реалізація права на роз’яснення рішення суду у справах про звільнення працівника з роботи.

Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту у відповідності до ст. 221 ЦПК України, п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009р. № 14. Як правило, працівник просить суд роз’яснити на якій посаді і в який спосіб він повинен бути поновлений, оскільки, як правило роботодавець створює перешкоди для поновлення працівника.

Питання способу поновлення це безперечно юрисдикція Державної виконавчої служби України у відповідності до Закону України «Про виконавче провадження», а от питання поновлення на певній посаді це на нашу думку, у певних випадках, потребує роз’яснення судом, який ухвалив рішення. Крім того працівник у разі відмови у наданні роз’яснення рішення суду був фактично позбавлений права апеляційного оскарження даної ухвали. Лише після прийняття Рішення Конституційним судом України у справі за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України вiд 08.07.2010р.  № 18-рп/2010 роз’яснено про можливість апеляційного оскарження відмови у роз’ясненні рішення суду.

На наш погляд, сьогодні виникла реальна необхідність створення в Україні спеціалізованої трудової юстиції для вироблення єдиної судової практики вирішення справ з трудових правовідносин та спорів починаючи з створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду трудових справ. Підтвердженням цієї позиції є певні новації, які були запровадженні Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р. №2453-V і як наслідок прийнятий Указ Президента України «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ» від 12.08.2010р. № 810/2010 на підставі якаих був створений Вищий спеціалізований суд з кримінальних та цивільних справ.

Література:
1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. –1971. –/ Додаток до N50 /
3. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010р. №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2008. – № 29.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1992р. №13 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2008. – № 29.
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28.04.2010р. №12-рп/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 34. – Ст. 1199.
8. Рішення Конституційним судом України у справі за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України вiд 08.07.2010р.  № -рп/2010 // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – Ст. 20.

7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.