facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Автор Доклада: 
Ставицький О. В.
Награда: 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

УДК 330.341.1:664.6

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Ставицький Олександр Вікторович, аспірант
Національний університет харчових технологій

У статті запропоновано основні підходи щодо розроблення інноваційної стратегії. Виділено проблеми, які створює інноваційна стратегія для ефективного управління організацією.
Ключові слова: інноваційна стратегія, управління інноваціями, інноваційна діяльність, хлібопекарська галузь.

The approach to development of innovation strategy is performed. The problems of innovation strategy for effective business management are separated.
Key words: innovation strategy, innovation management, know-how activity, baking indystry.

Вступ. У світі формується новий тип суспільства, який базується на знаннях та інформації й орієнтується на управлінні інноваціями. Основною складовою, яка узгоджена за цілями і термінами реалізації, є стратегія у сфері створення і використання інновацій [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблем інноваційного розвитку зумовлює постійну увагу дослідників до його різних аспектів. Питанням управління інноваційним розвитком підприємства як головної умови підвищення ефективності діяльності та максимального використання власних конкурентних переваг приділяють багато уваги сучасні науковці, такі як С. Ілляшенко, Е. Кондратенко, Н. Краснокутьса, О. Устенко, Л. Федулова, Р. Фатхутдинов, Д. Черваньов, Н. Чухрай та інші.

Однак, інноваційний шлях розвитку підприємства завжди пов'язаний зі значним ризиком. Тому врахування в діяльності суб’єктів господарювання фактора ризику дає змогу отримати позитивний ефект при проведенні інноваційних розробок та реалізації інвестиційних проектів за мінімально можливих втрат.

Однак, незважаючи на актуальність питання інноваційного розвитку, до цього часу недостатньо відображені особливості аналізу зовнішніх і внутрішніх ризиків у сфері розроблення та впровадження у виробництво промислової продукції, не всебічно висвітлені практичні аспекти управління ризиком із врахуванням галузевої специфіки.

Постановка завдання. Метою статті є поглиблення теоретичного обґрунтування сутності інновацій та необхідність їх впровадження для підприємств хлібопекарської галузі України.

Результати. Дослідження інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості вимагає насамперед з’ясувати поняття «інновація».

Вперше термін «інновація» запропонував австрійський вчений Й. Шумпетер (1930 р.). Він розглядав інновацію як будь-яку можливу зміну, що відбувається внаслідок використання нових або вдосконалених вирішень технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах виробництва і збуту продукції [5]. У сучасній вітчизняній економічній літературі ще не визначено єдине загальне поняття «інновація». У загальному випадку під інновацією розуміється використання нової техніки і технологій, методів організації. Згідно з міжнародною практикою, «інновація» є кінцевим результатом інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, технології або в новому підході до послуг.

Хлібопекарська галузь України відіграє визначну соціальну та стратегічну роль у житті суспільства, задовольняючи потреби населення в основному харчовому продукті.

Науково-технічний прогрес на підприємствах хлібопекарської промисловості є частиною єдиної науково-технічної політики держави, що визначає цілі й пріоритети інноваційної стратегії та механізм її реалізації органами державної влади.

Інноваційні процеси є стратегічним напрямком, здатним:

  • – забезпечити продовольчу безпеку України;
  • – збільшити економічний потенціал країни;
  • – підвищити конкурентоздатність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;
  • – поліпшити якість і підвищити рівень життя населення.

Водночас, слід зауважити, що стійкість економічної системи будь-якого виду час від часу порушується, особливо у випадку несумісності внутрішніх і зовнішніх її факторів [2–4]. Однією із головних внутрішніх сфер, що стримує інноваційний розвиток галузі, вважається слабкий технологічний розвиток виробництва.

Всі організаційно-економічні проблеми впровадження інновацій на хлібопекарських підприємствах можна об'єднати в дві групи: кількісні та якісні. Своєю чергою, до складу кількісних можна зарахувати: випуск продукції відповідно до потреб населення певного регіону; збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок впровадження її на нових ринках збуту; підвищення частки вироблення престижної продукції, зниження собівартості продукції тощо. До якісних показників організаційно-економічного рівня віднесено такі, як: поліпшення якості продукції; розширення асортименту та створення нових видів продукції; заміна устаткування технікою нового покоління; підвищення експлуатаційної надійності устаткування; розвиток інтеграційних процесів.

До однієї із ключових позицій продовольчої безпеки належить «оздоровлення» асортименту хлібобулочних виробів з метою найповнішого задоволення потреби людини в основних речовинах: білках, жирах, вуглеводах. Для вирішення цієї проблеми дослідження проводять за двома напрямами: розроблення асортименту виробів для профілактичного і лікувального харчування; моделювання раціонального асортименту хлібної продукції для конкретних регіонів з врахуванням кліматичних, демографічних, екологічних та інших особливостей.

Враховуючи існуючі тенденції на ринку хлібобулочних виробів, пріоритетними шляхами інноваційного розвитку підприємств галузі є: підвищення якості продукції, постійне оновлення асортименту, збільшення номенклатури продукції, розширення цільових ринків.

Підприємство може виступати в ролі новатора, тобто використовувати нові технології й розробки для створення та вдосконалення продукції, що відповідатиме потребам сучасного споживача. Перевагами такого рішення є те, що виробник одержує можливість стати лідером, але, з іншого боку, він несе певні витрати на наукові розробки, тобто іде на ризик, пов’язаний із можливою невдачею на ринку з новою продукцією.

Висновки. За всієї різнорідності проблем інноваційного розвитку хлібопекарської галузі основні їх причини знаходяться у виробничій сфері. Від того, як буде вирішено визначені проблеми, які механізми планується при цьому використовувати, залежатиме продовольча безпека країни в тій її частині, що представлена хлібом та хлібопродуктами.

Література:

  • 1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.
  • 2. Ильяшенко С. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблемы управления /С.Н. Ильяшенко. – Сумы: Мрія-1 ЛТД, 1999. – 222 с.
  • 3. Ілляшенко С. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник / С. Илляшенко. – Суми: Університетська книга, 2003. – 278 с.
  • 4. Королев Е. Организационный механизм трансформации экономических систем. Проблемы теории и практики / Отв. ред. Я. Поте. – Екатеринбург: Урал, 2002. – 203 с.
  • 5. Шумпетер И. Теория экономического развития [Текст] / И. Шумпетер. – М.: Прогрес, 1982. – 455 с. 
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.