facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

МОНИТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ

Автор Доклада: 
Азаренкова Г. М., Головко О. Г.
Награда: 
МОНИТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ

УДК 336.71(043.3)

МОНИТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ

Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., професор
 Головко Олена Григорівна, к.е.н.,
Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України

Розглянута доцільність проведення оцінки фінансової стабільності банку за допомогою використання непараметричних методів статистичного аналізу. Визначена якісна складова в оцінці фінансової стабільності банку. Запропонована схема оцінки фінансової стабільності банку.
Ключові слова: банк, фінансова стабільність, непараметричні методи, критерій Вилкоксона, швидкість зміни показника.

The expedience of argumentation of generalized approach is considered as to the determination of estimation of financial stability of bank development. The importance of consideration of such approach is generalized on the base of not parametric methods of statistical analysis. The qualitative constituent is exposed in estimation of financial stability of bank development. It is offered the general scheme of determination of estimation of financial stability of bank development.
Keywords: bank, financial stability, not parametric methods, criterion of Wilkokson, speed of index change.

Останнім часом все більше центральних банків різних країн світу приділяють значну увагу фінансовій стабільності та роблять її однією зі стратегічних цілей своєї діяльності.

Важливим чинником для розвитку економіки та банківського сектора є фінансова стабільність. Низка регіональних криз та світова криза 2007-2008 років засвідчили, що сьогодні основною функцією центрального банку має бути забезпечення фінансової стабільності.

Національний банк України активно працює в напрямку забезпечення в країні фінансової стабільності. Зокрема, в 2006 році було розпочато публікацію індикаторів фінансової стабільності за методологією МВФ, протягом 2007-2009 років проводилися щоквартальні моніторинги окремих показників фінансової стабільності. У 2009 році було створено Робочу групу з фахівців різних департаментів Нацбанку з метою створення Системи оцінки фінансової стабільності банківської системи України. На початку 2010 року було підготовлено пілотну версію Звіту про фінансову стабільність, і зараз ця робота триває.

Фінансова стабільність є найважливішою характеристикою фінансової діяльності комерційного банку в умовах ринкової економіки. Її забезпечення є однією з найбільш гострих проблем у діяльності банків. Якщо банк фінансово стабільний, то він має конкурентні переваги перед іншими комерційними банками, що знаходить вираз у залученні додаткових ресурсів, домінуванні на тому чи іншому сегменті ринку, збільшенні вкладів населення як основного джерела банківських ресурсів і, відповідно, в розширенні сфери інвестиційних вкладень та ін Крім цього, фінансово стабільний банк створює сприятливе зовнішнє середовище, тобто не вступає в конфліктні відносини з державою і суспільством, так як своєчасно і в повному обсязі сплачує податки до бюджету і позабюджетні фонди, заробітну плату робітникам і службовцям, дивіденди акціонерам, повертає позичені кошти своїм кредиторам.

Існує декілька визначень фінансової стабільності банку. Авторами вона розглядається як можливість зберігання рівноважного стану протягом визначеного часу у розрізі окремих напрямів фінансових відносин банку, проявом чого слід вважати припустиме відхилення від лінії тренду обраного показника у часі, за яким і визначається збалансований стан банку та узагальнюються кількісні значення такої стабільності. Банк здійснює свою діяльність під впливом різних факторів зовнішнього й внутрішнього середовища. Істотний вплив на діяльність банку також здійснюють кризові явища, які є супутнім атрибутом недосконалого ведення господарської діяльності й механізмів його регулювання в ринкових умовах.

Станом на 01.01.2011 р. у Державному реєстрі банків України було зареєстровано 194 банки. Упродовж 2010 року до нього було занесено 3 банки та виключено 6 банків (4 – у зв’язку з ліквідацією та 2 – у зв’язку з реорганізацією). Мережа банківських установ налічувала 742 діючих філій (на 351 менше, ніж на початок року). На кінець грудня інші депозитні корпорації мали в межах України 101 дочірню компанію, за її межами – 8.

Ліцензії на здійснення банківських операцій, у тому числі валютних, на 01.01.2011 р. мали 176 банків. Кількість банків з іноземним капіталом, що мали ліцензію на здійснення банківських операцій, з початку року збільшилась на 4 і на кінець грудня становила 55 банки, у тому числі 20 – зі 100-відсотковим іноземним капіталом.

Упродовж 2010 року в 9 банків було відкликано ліцензії на здійснення усіх банківських операцій. У стадії ліквідації за станом на 01.01.2011 р. перебувало 18 банків (або 9,2% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з яких 17 ліквідовано за рішенням Національного банку України, 1 – за рішенням господарських (арбітражних) судів. Заборгованість клієнтів за кредитами перед банками, що знаходяться в режимі ліквідації, на кінець грудня становила 16,2 млрд. грн. (у 3,2 раза більше, ніж на початок року), а вимоги клієнтів за депозитами – 2,2 млрд. грн. (або на 58,7%).

Протягом 2010 року доходи та витрати банків зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема за рахунок скорочення кількості банків, що мають ліцензії на здійснення банківських операцій, філійної мережі банків, а також у зв’язку із загальною тенденцією до зниження вартості кредитів та депозитів (що забезпечувало переважну частку доходів та витрат банків).

Витрати банків продовжували перевищувати доходи. За 2010 рік, як і в попередньому році, було зафіксовано від’ємний фінансовий результат діяльності банківського сектору – «мінус» 13,0 млрд. грн. за станом на 01.01.2011 р., що суттєво менше, ніж за станом на 01.01.2010 р. («мінус» 38,4 млрд. грн.) [1].

Тому питання мониторингу фінансової стабільності банків є досить актуальними та маючими практичну цінність.

Вказаний напрям дослідження розглядається в роботах багатьох науковців [2, 3, 4, 5]. Для проведення аналізу стабільного розвитку банку можуть бути застосовані різні методи: графічного відображення показників і розрахунок описових статистичних характеристик таких рядів [6, 7]; графічний аналіз за допомогою методів аналітичної геометрії [8, 5]; методи економетрического моделювання [2, 14] і т.д. Доцільним можна вважати застосування будь-яких методів мониторингу фінансової стабільності банків, наявність яких допоможе в прийнятті зважених управлінських рішень.

На сьогодні відкритим залишається пошук узагальненого підходу, який би дозволив застосовувати різні показники стабільного функціонування банку та об'єднати їх у вигляді єдиної оцінки. Саме це є головною метою даної роботи.

Сучасний стан розвитку інструментів аналізу стабільного функціонування банку дозволяє розробити методичний підхід, що визначає узагальнену оцінку фінансової стабільності досліджуваних суб'єктів господарювання. Такий підхід слід розглядати відповідно до тих показників банківської діяльності, які характеризують розвиток банку.

До індикаторів оцінки стабільного розвитку банку доцільно віднести, насамперед, внутрішні індикатори його розвитку. При цьому, оцінка фінансової стабільності банку повинна ґрунтуватися на повноті обліку відповідних індикаторів і якості запропонованої оцінки.

Що стосується повноти визначення системи індикаторів, які б давали узагальнену оцінку стабільності банку, то необхідно зробити декілька заважень:

 • під повнотою системи індикаторів ми розуміємо таку сукупність індикаторів, яка б враховувала найважливіші аспекти функціонування банку з погляду їх різновидів і напрямків. Одна система індикаторів може бути замінена іншою, що не спростовує повноту вибраної системи індикаторів, а лише визначає її різні ключові аспекти й відображає загальну злагодженість побудови повної системи індикаторів;
 • вибір системи індикаторів для оцінки фінансової стабільності банку повинен сприяти якості проведення такої оцінки.

Економічна спрямованість мониторингу фінансової стабільності банку повинна відображати якісні зміни у розвитку банку, бути засобом порівняння функціонування банку, як з погляду різних інтервалів часу, так і з погляду обраної системи індикаторів банківської діяльності. При цьому оцінка фінансової стабільності банку повинна враховувати не тільки узагальнену динаміку кожного з обраних індикаторів банківської діяльності, але й їх динаміку друг відповідно друга.

Доцільність такого визначення пов'язана з поняттям фінансова стабільність банку, яка наведена вище. Тому, узагальненим значенням стабільного розвитку банку з погляду вибраної системи індикаторів є припустиме взаємне відхилення таких індикаторів у часі.

Для побудови методичного підходу до мониторингу фінансової стабільності банку ми пропонуємо використати непараметричні методи статистичного аналізу. Особливої уваги заслуговує критерій Вилкоксона, який надає можливість провести аналіз зміни у відповідних рядах даних на основі врахування рангів та їх сумарних значень, узятими в підсумку по модулю. Чим більшим є значення критерію Вилкоксона, тим більше різними є аналізовані ряди даних, і навпаки [10]. Зміна знаків у досліджуваних тенденціях рядів даних і служить ознакою стабільного розвитку, який відображається в значеннях відповідних рангів за критерієм Вилкоксона, а їх сумарний підсумок визначає ступінь стабільності з погляду стабільного розвитку банку.

Використання абсолютних значень аналізованих рядів даних із застосуванням критерію Вилкоксона може дати протилежний результат. Тому доцільно перейти до відносних показників, а саме: темпів зміни абсолютних значень досліджуваних рядів даних.

Визначення якісної складової оцінки фінансової стабільності банку має передбачати проведення попереднього аналізу швидкості зміни аналізованої системи індикаторів. Для цього необхідно обрати відповідну систему індикаторів (розглянемо систему, що складається з двох взаємопов’язаних індикаторів, наприклад, динаміка обсягів наданих кредитів та залучених депозитів). Розраховуємо швидкість зміни першого (ШПП) та другого показника (ШДП) відповідно до обраної системи індикаторів. Якщо ШПП та ШДП позитивні, то розвиток банку можемо визначити як позитивно стабільний. У випадку, коли ШПП та ШДП зменшуються, робимо висновок про наявність у розвитку банку ознак негативної стабільності. Коли ШПП має негативні ознаки, а ШДП – позитивна, то оцінка розвитку функціонуваня банку визначається за допомогою критерію Вілкоксона.

Також, мониторинг фінансової стабільності банків за допомогою критерію Вилкоксона може бути покладена в основу порівняльного аналізу розвитку різних банків. Оскільки аналізуються відносні значення показників банківської діяльності, а значення критерію Вилкоксона є зваженим і відносним, що в підсумку дозволяє одержати незалежну оцінку.

Розглянутий підхід до оцінки фінансової стабільності банку дозволяє проводити аналіз впливів з боку різних складових на банківську діяльність. Отримана якісна оцінка, яка може бути представлена з погляду різних періодів функціонування банку і з погляду сукупності можливих індикаторів на однакових проміжках часу.

Невирішеним залишається питання визначення узагальненої оцінки за допомогою різних індикаторів фінансової стабільності банку. Якщо таких індикаторів небагато, то їх оцінку можна представити у двомірному або тримірному просторі. Найкращою буде оцінка, яка має найменшу відстань до початку системи координат аналізованого простору даних.

Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку розраховується як евклідова відстань позначеної крапки у багатовимірному просторі досліджуваних показників банківської діяльності до початку системи координат аналізованого простору даних, де кожна зі складових координат такої крапки визначається за допомогою критерію Вилкоксона:

, (1)

де   – узагальнена оцінка фінансової стабільності банку;
– критерії Вилкоксона часткових оцінок фінансової стабільності банку з погляду обраної сукупності показників банківської діяльності.

Таким чином, наведений підхід мониторингу фінансової стабільності банку дає змогу врахувати будь-які напрямки його діяльності за допомогою обраної системи індикаторів та узагальнити їх з точки зору різних проміжків часу. Це дозволить провести аналіз структурного впливу окремих складових обраної системи індикаторів щодо стабільного функціонування банку. Особливістю підходу до визначення фінансової стабільності банку є поєднання графічних і аналітичних методів [11].

Запропонований підхід можна вважати основою проведення порівняльного аналізу стабільності розвитку, як окремого банку, так і сукупності банків. Це дозволить об'єктивно визначати різні підходи для подолання кризових явищ у сфері банківської діяльності й доцільність застосування тих або інших інструментів впливу з метою досягнення стабільного розвитку банків. Даний підхід знайшов практичне застосування в діяльності українських банків. У якості подальшого напрямку дослідження можна визначити проведення порівняльного аналізу функціонування банків за допомогою запропонованого підходу.

Література:

 • 1. Бюлетень НБУ. – 2011. – № 2 (215). – 199 с.
 • 2. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин / Г. М. Азаренкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 328 с.
 • 3. Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / Васюренко О., Погореленко Н. // Вісник НБУ. – 2006. – № 6. – С. 22–24.
 • 4. Коваленко В.В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяльності / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль О.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С.95–107.
 • 5. Христофорова О. М. Кредитні потоки банків: теоретичне узагальнення, аналіз управління / О. М. Христофорова. – Харків: Константа, 2005. – 106 с.
 • 6. Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / П. В. Трунин, М. В. Каменских. – М.: ИЭПП, 2007. –106 с.
 • 7. Черняк О. Методика вибіркових досліджень у банківській систем України / О. Черняк, А. Камінський // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 14–19.
 • 8. Подчесова В. Ю. Управління кредитним ризиком банку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. Ю. Подчесова. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – 23 с.
 • 9. Edison H. Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system. Board of Governors of the Federal Reserve / H. Edison. – System International Finance Discussion Paper. – 2000. – № 675. – Режим доступу: www.frb.org.
 • 10. Общая теория статистики: Учебник / Т. В. Рябушкин, М. Р. Ефимова, И. М. Ипатова, Н. И. Яковлева. — М.: Финансы и статистика, 1981. – 312 с.
 • 11. Головко О. Г. Фінансова стабільність розвитку банку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. Г. Головко. – Суми: УАБС НБУ, 2010. – 21 с. 
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.