facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

Автор Доклада: 
Буркун О. І., Калишенко В. О.
Награда: 
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

УДК 336.717.42

ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

Буркун Олексій Іванович, студент
Калишенко Валентина Олександрівна, старший викладач
Харківський національний економічний університет

У статті розглядається можливість застосування таксономічного аналізу для оцінки рівня організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк». З використанням даного підходу проведений аналіз динаміки рівня організації кредитної діяльності банку та визначені фактори, що вплинули на зміну показника. Надані рекомендації щодо підвищення рівня організації кредитної діяльності.
Ключові слова: кредитна діяльність, коефіцієнт таксономії, банк, кредитний портфель, стандартні кредитні операції, нормативи кредитних ризиків.

The article considers the possibility of using taxonomic analysis for evaluating the level of organizing the credit activity of JSC Oschadbank. With the help of this method an analysis of credit activity organization level dynamic has been made factors, which have influenced on that data, were found out. There are give recommendations regarding improving the level of credit activity organization.
Key words: credit activity, coefficient of taxonomy, bank, credit portfolio, standard credit operations, normative of credit risk.

Необхідність оцінки кредитної діяльності банківської установи обумовлена багатьма причинами. По-перше, до них можна віднести важливість стану кредитної діяльності для керівнику банку з метою ефективного управління та контролю, а також у випадках нестабільності або помітної динаміки зі зменшення обсягів кредитування, процентних доходів, розміру кредитного портфелю або погіршення його якості, що особливо є характерним для банківських установ у кризовий період. По-друге, даний підхід є актуальним для зовнішніх користувачів відкритої інформації банку, оскільки він дозволяє оцінити стан кредитної діяльності банку не лише у динаміці, але і порівняти банківські установи між собою. Так, серед великої кількості показників, якими можна характеризувати організацію кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» є обсяг кредитного портфелю, доля фізичних осіб, доля субстандартної заборгованості, відсоткова ставка за кредит тощо. Проте, внаслідок їхньої багатоманітності виникає необхідність пошуку єдиного узальнюючого інтегрального показника. Це дозволило б проаналізувати динаміку організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» за певний період та на основі отриманої динаміки стверджувати про стан та рівень досліджуваного об’єкту, а також визначити саме ті фактори, які впливають на його зміну.

Для вирішення даної проблеми було використано запропонований В. Плюта [1] таксономічний аналіз. Треба зазначити, що проведення даного аналізу дозволить вирішити проблему упорядкування багатомірності такої категорії, як кредитний портфель, відносно нормативного вектору-еталону. Використання методу таксономії допоможе «згорнути» багатомірний статистичний матеріал, що характеризує організацію кредитної діяльності у часі та просторі у єдину кількісну характеристику, тобто дозволить побудувати узагальнюючу оцінку рівня організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк».

Одним із методів вивчення багатомірних об'єктів з використанням таксономічного аналізу є визначення таксономічного показника рівня розвитку, що являє собою «синтетичну» величину рівномірно діючих усіх ознак, що характеризують показники організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» та дозволяє упорядкувати ці показники, виявити зміни у їх динаміці та «вузькі місця», які мають найбільший вплив на зміну таксономічного показника рівня організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк».

Проведемо таксономічний аналіз організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» за період 2006-2009 рр. за показниками [2], наведеними у табл. 1.

Таблиця 1

Показники кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» за період 2006-2009 рр.

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

Обсяг кредитного портфелю, млн. грн

4111,6

8465,4

34248,7

41733,0

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

150,12

143,03

138,83

180,22

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)

9,73

2,50

0,24

0,19

Частка стандартних кредитних операцій, %

55,6

51,0

23,3

16,2

Частка довгострокових кредитів у кредитному портфелі, %

90,2

90,9

91,0

86,0

Кількість укладених кредитних договорів, тис. од.

352,3

286,4

255,7

65,9

Частка кредитів, наданих юридичним особам, у кредитному портфелі, %

46,2

49,0

79,4

89,3

Облікова ставка НБУ, %

8,5

8,0

11,0

10,6

Таксономічний показник рівня розвитку дозволяє оцінити достатній у певному періоді або на момент проведення оцінки середній рівень значення ознак, що характеризують досліджуване явище.

Детальний опис алгоритму процес побудови таксономічного показника розвитку описаний В. Плюта у його праці [1]. Як відомо, значення коефіцієнта таксономії [1] може коливатися у межах [0;1] та інтерпретуватися наступним чином. Стан окремого процесу або явища тим більше розвинутий, чим ближчим є значення коефіцієнту таксономії до 1.

Використовуючи значення даних показників сформовано матрицю спостережень (Х):

Після проведення розрахунків щодо визначення середнього значення ознаки та розрахунку стандартизованих значень матриці за методикою В. Плюта [1], отримаємо матрицю стандартизованих значень Z:

Наявні ознаки розподілимо на стимулятори та де стимулятори (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Розподіл ознак організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» на стимулятори та дестимулятори

Ознака

Наслідки збільшення значення ознаки

Стимулятор / дестимулятор

1

2

3

Обсяг кредитного портфелю, млн. грн.

свідчить про розширення діяльності банку

стимулятор

Норматив великих кредитних ризиків

свідчить про підвищення кредитних ризиків банку та загрожує його фінансовій стабільності

дестимулятор

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

дестимулятор

Частка стандартних кредитних операцій

збільшення частки операцій свідчить про покращення якості кредитного портфелю

стимулятор

Частка довгострокових кредитів у кредитному портфелі

зростання доходу від довгострокових позик

стимулятор

Кількість укладених кредитних договорів

свідчить про підвищення кредитної активність банку

стимулятор

Частка кредитів, наданих юридичним особам, у кредитному портфелі

ставки ПАТ «Ощадбанк» за кредитами не є найвигіднішими для фізичних осіб у порівнянні із іншими банками; також, юридичні особи позичають значно більші обсяги кредитних ресурсів

стимулятор

Облікова ставка НБУ

зменшує привабливість позикових коштів для потенційних позичальників

дестимулятор

Згідно із проведеним розподіленням ознак на стимулюючи та дестимулюючі рівень організації кредитної діяльності банку, отримано вектор-еталон:

Р= (1,88;0,91;0,06;1,52;1,02;1,47;1,35;0,84)

З використанням вектору-еталону визначимо відстані між фактичними показниками, що характеризують стан ПАТ «Ощадбанк» у певному періоді та вектором-еталоном. Відповідно до проведених розрахунків отримаємо значення показників СidK (табл. 3) та допоміжних величин Co = 2.01, S= 0.83 та C= 3.67 .

Таблиця 3

Розрахункові коефіцієнти для визначення показника рівня організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк»

Показник

Значення

2006

2007

2008

2009

Сi

3,52

1,80

1,08

1,65

d

0,96

0,49

0,30

0,45

K

0,04

0,51

0,70

0,55

Відповідно до отриманих значень коефіцієнту таксономії побудуємо діаграму, яка відобразить його динаміку на протязі періоду 2006-2009 рр. (рис. 3.1).

Динаміка коефіцієнту таксономії Ощадбанк

Рис. 1. Динаміка коефіцієнту таксономії рівня організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» за період 2006-2009 рр.

Дані рис. 1 свідчать, що ПАТ «Ощадбанк» характеризується найвищім рівнем розвитку та організації кредитної діяльності у 2008 році, при чому показник таксономії зростав на протязі періоду 2006-2008 рр., а у 2009 році спостерігалася тенденція до зменшення. Серед факторів, що вплинули на негативну динаміку показника наприкінці аналізованого періоду, є, по-перше, збільшення обсягу великих кредитних ризиків, що було наслідком надання кредиту НАК «Нафтогаз» у обсязі 17 925 560 тис. грн. По-друге, вплинуло зниження частки довгострокових кредитів у портфелі банку за період 2008-2009 рр. на 5 в.п. Також порівняно високий рівень облікової ставки НБУ, який характеризується збільшенням значення на 2,1 в.п. за період 2006-2009 рр., обумовлює підвищенням рівень ставки за наданими кредитами. Проте особливо сильно на зниження коефіцієнту таксономії вплинуло різке зниження частки стандартних кредитних операцій банку та зниження кредитної активності банку у розрізі кількості укладених кредитних договорів, що свідчить про зменшення обсягу наданих банком кредитів у 2009 році. Погіршення якості кредитного портфелю має непрямий негативний вплив на фінансовий стан установи, оскільки має своїм наслідком не тільки неотримання вчасно процентного доходу, який є основним джерелом формування доходу банку, а і формування більшого обсягу резерву для покриття можливих збитків внаслідок можливого неповернення кредитів. Збільшення обсягів резервів банку означає зменшення вільних коштів для здійснення подальшого кредитування позичальників, що є негативним явищем.

Отримані результати дозволили визначити рівень організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк» в цілому, та окремо які фактори та яким чином впливають на його значення. Це означає, що на даний момент можливо визначити ключові напрямки для роботи над покращенням організації кредитної діяльності ПАТ «Ощадбанк». Очевидно, що одним із напрямків буде визначення методів та підходів для покращення якості кредитного портфелю ПАТ «Ощадбанк».

Серед можливих шляхів підвищення рівня організації кредитної діяльності можуть бути запропоновані наступні заходи з боку ПАТ «Ощадбанк»:

  • зменшення частки нестандартних кредитних операції шляхом введення більш жорстких санкцій до неплатників;
  • залучення більшої кількості позичальників через використання маркетингових інструментів, реклами;
  • уникнення концентрації значних обсягів запозичень у незначної кількості позичальників.

Література:

  • 1. Плюта В. Сравнительный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / Пер. с научной редакции В. М. Жуковой. – М.: Статистика, 1980. – 151 с.
  • 2. Звітність [Електронний ресурс]
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.