facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЕФЕКТИВНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЗРОСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Автор Доклада: 
Бродська Д.В., Калмикова І.Ю.
Награда: 
ЕФЕКТИВНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЗРОСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК 338.312

ЕФЕКТИВНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЗРОСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Бродська Д.В., аспірант
Калмикова І.Ю., к.е.н., доцент
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

В статті розглянуті основні підходи до оцінювання продуктивності підприємств, визначені їх недоліки. Уточнено поняття економічної категорії «продуктивність підприємства». Розроблено алгоритм оцінки продуктивності підприємства з урахуванням всіх факторів виробництва.
Ключові слова: підприємство, продуктивність, оцінка, алгоритм, інтегральний показник.

In the article it is considered basic approaches to the enterprises productivity evaluation, their failings are determined. The concept of economic category is specified « enterprise productivity». The algorithm of enterprise productivity estimation is developed, taking into account all factors of production.
Key words: enterprise, productivity, estimation, algorithm, integral index.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток еко­номіки України став передумовою загострення конкурентної боротьби серед підпри­ємств. Тому пріоритетним завданням керівництва стає підвищення конкурентоспроможності підприємства задля виживання підприємства та подальшого його розвитку. Найголовнішим фактором досягнення макси­мально успішних результатів господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства виступає його продуктивність. Продуктивність дає чітку картину взаємозв'язку між якістю і кількістю товарів чи послуг та ресурсами, які були використані під час виробництва. Продуктивність надає мож­ливість оцінити ефективність використання ресурсів підприємства на різних етапах виробничого процесу. Тому важливим методологічним питанням в економічному управлінні стає дослідження та оцінка рівня продуктивності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними і практичними аспектами дослідження продуктивності економічних систем, зокрема вимірюванням її рівня, займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Дж. Кендрік, Н. Паркінсон, Таттл де Вріс, Д.Д. Сакс, Д.С. Сінк, Н. Акімова, Е.С. Вахтре, І. Бондар, І.І. Прокопенко, О.П. Сологуб, Т. Твердохлібова та інші. Але в більшості наукових праць окремо розглядаються фактори зростання продуктивності праці і фактори зрос­тання продуктивності капіталу. Крім того, значна кількість пропонованих методів має суто теоре­тичний характер і практично не можуть бути зас­тосовані в діяльності підприємства. Тому виникає необхідність в розробці та запровадженні комплексної системи оцінки продуктивності підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз основних підходів до оцінки продуктивності підприємств в сучасних умовах, визначення найбільш суттєвих макро- та мікроекономічних чинників забезпечення продуктивності, розроблення алгоритму оцінювання продуктивності підприємства в цілому.

Виклад основного матеріалу. Продуктивність підприємства виступає одним з найважливіших параметрів оцінювання успішності функціонування підприємств. Загальним визначенням показників продуктивності є відношення створеної продукції і наданих послуг, виробленою сукупною системою виробництва та обслуговування, до здійснених на це витрат. 

Необхідно підкреслити, що продуктивність підприємства є категорією ринковою, оскільки тільки ринок через систему попиту і пропозиції може визначити, наскільки продуктивно функціонує підприємство. І тому, на наш погляд, поняття продуктивності підприємства як економічної категорії слід розуміти як здатність виробничої системи задовольняти потреби споживачів в продуктах і послугах із затребуваними на ринку споживчими властивостями при забезпечені постійного зростання доходу в розрахунку на витрачену одиницю ресурсу. 

У зв'язку з цим необхідно враховувати зовнішню і внутрішню продуктивності, поняття яких були введені Б. Карлоффом [5, с. 78]. Якщо внутрішня продуктивність полягає у тому, що підприємство повинно виготовляти якісні товари, то зовнішня продуктивність передбачає якісне виготовлення товарів, які користуються попитом у споживачів. Зовнішня продуктивність виконує вирішальну роль, оскільки споживачу продукції байдуже, яка кількість ресурсів була витрачена на її виробництво, для нього важливе лише те, якою мірою продукція задовольняє його потреби.

Зовнішня продуктивність визначається як відношення ціни продукції, по якій вона може бути реалізована, до витрат на її виробництво. Чим більше виручка від реалізованої продукції, тим вище продуктивність. Саме висока зовнішня продуктивність забезпечує підприємству стійке положення на ринку. Проте зовнішня продуктивність забезпечується підвищенням внутрішньої продуктивності, тобто підвищенням продуктивності використовуваних в процесі виробництва економічних ресурсів. При оцінці продуктивності треба враховувати також взаємозаміну ресурсів, зміну попиту на продукцію та інші впливові фактори. Таким чином, діяльність підприємства, яка будується лише на основі виробничих можливостей підприємства, апріорно є непродуктивна, тому саме врахування потреб споживачів допомагає досягти поставлених цілей в області підвищення продуктивності.

У більшості пропонованих методик автори розглядають оцінку продуктивності не для підприємства в цілому, а для конкретного ресурсу або їх сукупності. Такі методики можна умовно поділити на дві групи [3]:

 • – однофакторні моделі оцінки продуктивності. Сутність методик цієї групи полягає в тому, що продуктивність підприємства вимірюється по продуктивності одного фактора виробництва (ресурсу). До цієї групи можна віднести методики П. Гоулда, К. Куросави, Т. Твердохлібової, Г. Руденко. Методики цієї групи досить прості у використанні. Але в них не враховується вплив багатьох факторів продуктивності, тому їх не можна використати для оцінки інтегральної продуктивності підприємства, коли на загальний результат впливає щонайменше кілька чинників;
 • – багатофакторні моделі оцінки продуктивності. Характеризуються тим, що продуктивність вимірюється на основі кількох факторів виробництва. Найбільш поширені методики Д.С. Сінка, Дж. Кендріка, Г.С. Девіса. Ці методики базуються на розрахунках показників всієї сукупності факторів виробництва, що дозволяє слідкувати за їх динамікою і виявляти проблемні місця, однак їх використання на практиці обмежене через складність розрахунків. Крім того, дані методики не дають інтегрального показника продуктивності підприємства в цілому, що також затрудняє її моніторинг 
 • Отже, вищеописані методики не враховують або слабо враховують взаємозв'язки та взаємодію різних факторів виробництва та вплив на підприємство таких надзвичайно важливих регуляторів, як система державного управління та кінцевого споживання виробленої продукції підприємством.

Розроблений нами алгоритм оцінки продуктивності підприємства передбачає два етапи. На першому етапі розраховуються показники продуктивності використаних підприємством ресурсів, здійснюється зіставлення знов створеної вартості і сукупних витрат ресурсів. Після розрахунку показників перевіряється дотримання системи нерівностей, що формують умови зростання загальної продуктивності підприємства:

,

де m.р.Кдв – темп зростання доданої вартості в об'ємі реалізованої продукції;
m.р. В – темп зростання виробітку на одного робітника;
m.р. Поф – темп зростання продуктивності основних фондів підприємства;
m.р. Ффз – темп зростання фондоозброєності;
m.р. Поб.кап. – темп зростання продуктивності оборотного капіталу;
m.р. Коб – темп зростання оборотності оборотного капіталу.

Якщо хоча б одна з нерівностей порушується, то зростання продуктивності підприємства не може бути забезпечене повною мірою, тому, у разі невиконання вказаних умов, доцільно перейти до другого етапу оцінки продуктивності підприємства. Якщо всі умови виконуються, можна говорити про досягнення достатньої продуктивності підприємства. Це ідеальна ситуація, до якої повинні прагнути керівники підприємств. 

На другому етапі розраховується інтегральний показник продуктивності ресурсів, що враховує рівень використаних чотирьох чинників виробництва: техніко-технологічних умов виробництва, матеріальних ресурсів, трудових ресурсів і інформації. Оцінка інтегрального показника продуктивності ресурсів здійснюється за наступною формулою на основі показників індивідуальної ефективності використання ресурсів:

,

де Пj – рівень індивідуальної продуктивності аналізованої групи ресурсів;
?nj – вага j-ї аналізованої групи ресурсів в загальній сумі аналізованих показників (n);
Кnjф і Кnjн – відповідно фактичні і нормативні значення індивідуальних показників продуктивності j-ї аналізованої групи ресурсів.
При оптимальній ефективності використання ресурсів показники індивідуальної продуктивності ресурсів прямують до одиниці. Оцінка інтегральної продуктивності ресурсів визначається як сума добутків показників продуктивності:

.

З метою ідентифікації рівня продуктивності ресурсів, використаних на підприємстві, пропонується виділяти зони продуктивності:

 ≥ 4 + δ

 < 4 - δ

Значення інтегрального показника продуктивності підприємства

 

Зони продуктивності підприємства

 

Зона нижньої межі продуктивності підприємства

4 - δ ≤  < 4 + δ

 

Зона достатньої продуктивності підприємства

 

Зона нижньої межі продуктивності підприємства

Значення  = 4 в пропонованих інтервалах (оскільки аналізується чотири групи ресурсів, при цьому показник сукупної індивідуальної продуктивності кожної групи повинен бути приблизно рівний 1), величина δ – стандартне відхилення інтегральних критеріїв продуктивності ресурсів. вища межа – гранична або максимальна продуктивність операційної системи, величина якої залежить від її виробничих потужностей, режиму роботи підприємства, рівня використання ресурсів, витрат на їх забезпечення, організації випуску та реалізації продукції тощо. Нижня межа – це мінімально необхідний рівень продуктивності, який потребує організацію оперативних заходів з її оптимізації.

При управлінні продуктивністю підприємства забезпечується коливання продуктивності між вищою та нижньою межами. Величина достатньої продуктивності обирається для кожного підприємства індивідуально та виявляє тенденцію до корегування її з урахуванням таких факторів як платоспроможність попиту, рівень цін на товари та послуги, рівень та динаміка цін на ресурси, стан економіки, рівень конкуренції тощо. 

Необхідно враховувати, що запропоновані межі зон продуктивності є умовними. Тому необхідно проводити аналіз динаміки інтегрального показника продуктивності ресурсів, що дозволить сформулювати напрями його розвитку. Крім того, оцінювання показників продуктивності кожної групи ресурсів в динаміці дозволяє вчасно виявити причини негативних тенденцій зміни інтегрального показника продуктивності, тобто проблемні зони, та допоможе досягти поставлених цілей в області продуктивності підприємства. А використовування такого алгоритму при оцінюванні продуктивності підприємства зробить процес управління більш раціональним та результативним. 

Стабільне зростання продуктивності неможливе без урахування макроекономічних чинників продуктивності підприємства. Впливаючи на них адекватним чином, держава може сприяти зростанню продуктивності підприємств. Серед найбільш дієвих заходів з боку держави можна назвати:

 

 • полегшення доступу організацій до фінансових ресурсів шляхом зниження облікової ставки Національного банку України;
 • стабілізація курсу гривні;
 • вдосконалення та поширення державних механізмів гарантування кредитів для малого та середнього підприємництва;
 • сприяння інвестиційній діяльності;
 • зменшення адміністративних бар'єрів для розвитку бізнесу через скорочення кількості всіх видів контрольних перевірок та інші заходи;
 • зменшення податкового навантаження або запровадження тимчасових податкових канікул для стабілізації продуктивності підприємств;
 • запровадження спрощеного механізму повернення ПДВ;
 • підтримки платоспроможного попиту за рахунок кредитування споживачів та підприємств і фінансування соціально значимих робіт.

Результати дослідження. Отже, саме комплексний підхід до оцінки продуктивності підприємства дозволить вирішити проблему зниження продуктивності українських підприємств через виявлення пріоритетів в управлінні ресурсами, з урахуванням потреб ринку, і розробку на їх основі ефективних заходів з підвищення продуктивності. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що запропонований алгоритм оцінки продуктивності підприємства може бути використаний для прийняття раціональних управлінських рішень щодо використання ресурсів при виробництві продукції.

Література

 

 • 1. Єременко В. О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорськ: Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000. - 397 с.
 • 2. Калина А.В. Менеджмент продуктивності: навч. посібник / А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук’янченко. – К.: МАУП, 2004. – 232 с.
 • 3. Капінус А.В. Механізм управління підвищенням продуктивності споживчо-орієнтованого підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №15. – с. 40-44.
 • 4. Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності: навч. посібник. / А.О. Ласкавий. – К.: КНЕУ, 2006. – 292с.
 • 5. Прокопенко, И. И. Управление производительностью: практическое руководство / И.И. Прокопенко. – К.: Техника, 1990. – 319 с.
 • 6. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка, контроль и повышение: [пер. с англ., общ. ред. и вступ, ст. В.И. Данилова-Данильяна] / Д.С. Синк. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
 • 7. Сологуб О.П. Продуктивність економіки: регіональні аспекти / О. П. Сологуб. – К.: Знання. 1998. – 351с.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.