facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Возницька В. Ю.
Награда: 
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.

Возницька Вікторія Юріївна, здобувач
Тернопільського національного економічного Університету

Розкрито зміст поняття “аудит ефективності виконання бюджетних програм” та інспектування, визначено їх мету, завдання та структуру. Обґрунтовано необхідність впровадження нових форм державного фінансового контролю. Зокрема, запропоновано визначити державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм пріоритетною формою державного фінансового контролю, оскільки він, на відміну від інспектування, забезпечить створення дієвих механізмів, які сприятимуть досягненню запланованих показників соціально-економічного розвитку у процесі використання бюджетних коштів.
Ключові слова: державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм , аудиторський звіт, гіпотеза аудиту, інспектування ,акт ревізії.

Maintenance of concept “audit of efficiency of implementation of the budgetary programs” and inspection is exposed, certainly their purpose, task and structure. Grounded necessity of introduction of new forms of state financial control. In particular, it is suggested to define the state financial audit of implementation of the budgetary programs the priority form of state financial control, as he, unlike an inspection, will provide creations of effective mechanisms, which will be instrumental in achievement of the planned indexes of socio-economic development in the process of the use of budgetary facilities.
Keywords: state financial audit of the budget programs, the audit report, the hypothesis of audit, inspection, auditing report.

Ефективне використання бюджетних коштів залишається однією з важливих проблем виконання бюджету як для України, так і більшості країн світу. Реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів посідає важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави. Тільки належне застосування новітніх форм державного фінансового контролю , до яких відноситься державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, в управлінні фінансовими ресурсами надасть можливість створити необхідні передумови для здійснення в державі ефективної економічної політики.

Аналіз останніх публікацій. Створення та розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Україні є предметом дослідження таких вчених, яфк А.О. Асанов, М.В. Бариніна-Зарікова, О.В. Грибовський, С.О. Левицька, А.В. Мамишев, Н.І. Рубан, І.Б. Стефанюк.
Актуальність теми дослідження викликана тим, що в сучасних умовах розвитку все більше наголошується на необхідності оцінки ефективності та результативності управління державними ресурсами. Мова йде про модернізацію контролю, який би мав спрямованість на проведення глибокого аналізу та оцінки системи державного управління в різних сферах з точки ефективності, результативності, а не тільки встановлення законності операцій та цільового використання коштів, як це традиційно прийнято під час інспектування. Тим більше, що без ефективної системи контролю в системі державного управління неможлива побудова високорозвиненої, демократичної держави.

Метою цієї статті є аналіз основних моментів проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (далі - аудит ефективності) як новітньої форми фінансового контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають.

Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою (далі-ДКРС) через проведення державного фінансового аудита, інспектування   та перевірки    державних   закупівель  . [1]

Одним з головних завдань державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного  фінансового  контролю  за  використанням і збереженням державних фінансових ресурсів розроблення пропозицій  щодо  усунення  виявлених  недоліків  і  порушень   та запобігання їм у подальшому. Інспектування і аудит ефективності , хоч і близькі за змістом багатьох операцій поняття, проте це різні види контролю.

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності) - це форма контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Результати аудиту ефективності та їх оцінка викладаються у аудиторському звіті.

Аудиторський звіт - письмовий документ, у якому керівник аудиторської групи (аудитор) повідомляє про обсяги та результати виконаного аудиту ефективності.[2]

Типовий аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) має наступну структуру:

 • 1. Резюме (супровідний лист).
 • 2. Вступ.
 • 3. Структура аудиту.
 • 4. Опис досліджуваної бюджетної програми.
 • 5. Результати аудиту.
 • 6. Висновки аудиту.
 • 7. Пропозиції.
 • 8. Джерела інформації

Інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта..[4]

Акт ревізії містить:

 • - вступну частину.
 • - констатуючу частину.

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що поняття аудит ефективності ширше від поняття інспектування, оскільки охоплює не лише перевірку достовірності фінансових показників, але і здійснення оцінки стану досягнення запланованих показників (продукту, ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні бюджетної програми та розробка пропозицій щодо їх усунення. Основною відмінністю інспектування від аудиту ефективності є те що мета інспектування – знайти порушення і притягнути винних до відповідальності, а мета ж аудиту ефективності – попередження порушень та надання рекомендацій, за критеріями економності, продуктивності та результативності.

Якщо в ході ревізії увага акцентується на підтвердженні здійснених витрат та достовірності відображення їх в обліку, тобто, вивчаються минулі факти, то аудит ефективності охоплює не тільки специфічну фінансову діяльність, але і весь спектр державної діяльності, у тому числі організаційну і адміністративні системи і передбачає аналіз процесів прийняття управлінських рішень з метою визначення ефективності використання коштів, виділених для надання відповідних державних послуг, та досягнення запланованих результатів роботи державного сектору економіки.

Досить часто трапляються випадки коли ревізор, виявляючи факти безгосподарності, неефективного управління, "розбазарювання" фінансових та матеріальних ресурсів держави не може відобразити їх в акті, якщо не порушено закон, тому ревізія не розкриває усіх аспектів та не висвітлює повну картини виконання бюджетної програми.[5] Так наприклад, якщо це державне замовлення на науково-технічну продукцію, то задача ревізора переконатись, що кошти використано науковою установою у відповідності до затвердженого кошторису, за кожною роботою складено наукові звіти та акти виконаних робіт. Натомість аудитор повинен проаналізувати стан впровадження результатів наукових розробок у виробництво, з’ясувати причини не впровадження, ефективність чинного порядку формування і виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, ефективність нормативно-правового урегулювання захисту майнових прав замовників на результати наукових та науково-технічних робіт, ітд. За результатами ревізії можна лише констатувати сам факт порушення і притягнути винних до відповідальності, але не попередити його , що є основною метою аудиту ефективності.

Крім того, за результатами аудиту замість обов’язкових до виконання вимог, приписів і фінансових санкцій, підконтрольним об’єктам надаються пропозиції організаційного, нормативно-методологічного та фінансового характеру, які надаються на всіх рівнях, починаючи від Уряду.

Таким чином, аудит ефективності використання ресурсів є ширшою формою контролю, ніж інспектування, бо під «сумнів» державні аудитори ставлять не тільки законність і достовірність використання ресурсів за призначенням, а й доцільність і необхідність того чи іншого управлінського рішення. [6]

Все це дає можливість стверджувати, що не кожен ревізор може бути аудитором. Аудитор, це перш за все, аналітик, який може оцінити існуючу ситуацію у сфері використання державних ресурсів, визначити причини негативних тенденцій, розробити пропозиції для їх усунення. При цьому проведена робота має бути викладена в аудиторському звіті так, щоб бути зрозумілою навіть пересічному громадянину. Так, як забезпечити повне усунення усіх наслідків порушень та неефективного використання бюджетних коштів за результатами інспектування неможливо, то аудит ефективності має важливе значення для підвищення дієвості контролюючої системи та зростання ефективності державного управління.

Отже, наукове обґрунтування та практичне застосування державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, як новітньої форми фінансового контролю є доцільним з позицій необхідності підвищення обґрунтованості бюджетних програм та покращення якості їх виконання, а також підвищення дієвості державного внутрішнього фінансового контролю, що сприятиме зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни в державі, забезпеченню ефективності, доцільності та економності управління фінансовими та матеріальними ресурсами держави. Однак аудит ефективності має рекомендаційний характер, як наслідок значна частина рекомендацій за результатами аудитів може просто ігноруватись. З огляду на це доцільно посилити відповідальність учасників бюджетного процесу за повторні порушення та неврахування пропозицій наданих в аудиторському звіті, шляхом внесення відповідних змін і доповнень у нормативно-правові документи, які регламентують процес проведення аудиту ефективності, що дозволить повною мірою впроваджувати ефективні рішення і по-новому приймати процес управління бюджетними ресурсами.

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що виникає гостра необхідність у розробці і прийнятті комплексу заходів з реалізації матеріалів державних фінансових аудитів відповідно до міжнародних стандартів , що призведе до ефективного і раціонального використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту.

Література:

 • 1.Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 26 січня 1993року№2939-ХІІ із внесеними змінами та доповненнями.-Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/.
 • 2. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми [Текст]: наказ ГоловКРУ України N 444 від 15.12.2005року
 • 3.Методичні рекомендації щодо визначення результативних показників бюджетної програми [Текст] : наказ міністерства фінансів України № 1252 від 27.10.2009року
 • 4. Про затвердження порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України N 550 від 20 квітня 2006 р із внесеними змінами та доповненнями.
 • 5.    Бараніна-Закірова М.В. Запровадження державного аудиту в практику роботи органів ДКРС // Фінансовий контроль. – 2010. - №3 – С. 9-13.
 • 6. Нікіфорова Інна Іванівна «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» [Електронний ресурс]: http://guds.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid. 
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.