facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

СИСТЕМА РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПРОЗИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

СИСТЕМА РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПРОЗИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Ольга Лілік, преподаватель, кандидат педагогических наук

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина";

 

На основі аналізу здобутків літературознавства, філософії, педагогіки, методики вивчення літератури, а також передового педагогічного досвіду автор статті робить спробу теоретично обґрунтувати систему роботи вчителя-словесника з проблеми вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Ключові слова: екзистенціалізм, екзистенціальна проза, методи навчання, шкільна літературна освіта.

On the analyzes basis of the achievements in literature, philosophy, pedagogy, literature teaching methods and leading pedagogical experience the author tries to substantiate the work system of the teacher of Ukrainian literature in the context of existential prose studying in the senior grades of secondary educational institutions.
Key words: existentialism, the existential prose, school literary education, teaching methods.

Основними завданнями сучасної національної системи освіти є розвиток інтелектуальної сфери особистості, формування її моральної, естетичної і правової культури, виявлення активності у процесі життєвої самореалізації. У Національній доктрині розвитку освіти підкреслюється, що освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства [5].

Художня література є джерелом моральних, етичних і національних питань, розв’язання яких сприяє формуванню національно свідомої, всебічно розвиненої, творчої особистості. Основні державні документи, що регулюють зміст сучасної літературної освіти («Державний стандарт базової і повної середньої освіти», «Концепція літературної освіти в загальноосвітній школі»), визначають такі її завдання: розгляд художньої літератури в контексті національної і світової культур, її взаємопов’язаність з релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами мистецтв; відображення характеру народу в національній літературі й культурі; зв'язок літературних напрямів і течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв; художній твір повинен розглядатися в контексті історико-літературного процесу, має бути проаналізована його естетична цілісність і художня специфіка [1].

Українська літературознавча й методична наука відроджується після уніфікації художніх систем, оновлює свій інтерпретаційний інструментарій на основі кращих здобутків вітчизняної та світової наук, а науковець має можливість самостійно обирати методологічні засади свого дослідження. Новою інтерпретаційною базою для української художньої літератури стали екзистенціалістська, міфологічна, психоаналітична, структуралістична, ґерменевтична теорії.

Сучасна методика вивчення літератури зорієнтована на засади концептуального аналізу, підтвердженням цього є публікації учених-методистів і вчителів-практиків, які пропонують різні шляхи шкільного аналізу літературних творів з точки зору тієї чи іншої художньої системи.

Проблемі шкільного аналізу художнього твору в контексті певного літературного напряму присвячено дослідження Г.Бєлєнького, О.Бандури, О.Богданової, Н.Волошиної, В.Голубкова, С.Леонова, В.Марка, Л.А.Мурача, Є.Пасічника, Г.Поспєлова, М.І.Прокоф’єва, М.Рибнікової, О.Романичевої, Б.Степанишина.

Окремі аспекти вивчення художнього твору, близькі до цієї теми, були предметом розгляду А.Нагорної (методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури), К.Таранік-Ткачук (стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури), Г.Токмань (екзистенційно-діалогічна концепція викладання української літератури), А.Уліщенка (методика вивчення української еміграційної прози), В.Уліщенко (методика вивчення модерністських творів на уроках зарубіжної літератури).

Дослідники зазначають, що на сьогодні існує необхідність поставити вивчення літератури в шкільній практиці на наукову основу, створити комплексну систему теоретично обґрунтованих і логічно послідовних етапів вивчення вітчизняного і світового літературного процесу. До розв’язання цих завдань потрібно підходити цілісно, поетапно формуючи у школярів вміння й навички аналізу літературних творів у контексті певної художньої системи.

Українська художня література має вивчатись у контексті національної й світової культур, у взаємозв’язку із релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами мистецтв. Учні мають усвідомлювати, як відображається характер народу в національній літературі й культурі; розуміти зв'язок літературних напрямів і течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв; аналізувати художній твір у контексті історико-літературного процесу з урахуванням його художньої специфіки, смислової й естетичної цілісності.

Однією з найпоширеніших філософських і художніх систем в українській і світовій культурі ХХ століття є екзистенціалізм. Філософами й літературознавцями протягом останніх років було достатньо проаналізовано вітчизняні художні твори з позицій «філософії існування». Ці напрацювання створюють об'єктивні можливості для побудови навчальної педагогічно-методичної системи вивчення української екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз філософських, літературознавчих досліджень, а також результати проведеного педагогічного експерименту дають змогу стверджувати, що процес вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів буде ефективним, якщо учитель української літератури матиме відповідний рівень загальної культури й професійної підготовки, володітиме необхідними знаннями про філософську й художню систему екзистенціалізму; ураховуватимуться особливості екзистенціальної прози як художньо-естетичного феномена; діяльність старшокласників передбачатиме нагромадження необхідних знань із філософії й літературознавства, а запропонований матеріал відповідатиме віковому й психологічному розвиткові учнів; робота вчителя спрямовуватиметься на внутрішній світ старшокласника, основною метою навчальної діяльності буде розвиток самостійності учнів, формування нових життєвих орієнтирів особистості; школярі будуть зорієнтовані на розв’язання дослідницьких і творчих завдань; забезпечуватиметься реалізація принципів системності й наступності в процесі вивчення екзистенціальної прози, зв'язку теоретичного матеріалу з творчістю конкретних письменників; оптимально поєднуватимуться форми, методи й прийоми вивчення екзистенціальної прози; упроваджуватимуться в роботу елементи компаративного вивчення української й зарубіжної літератур; буде створено адекватне методичне забезпечення.

Методика вивчення української екзистенціальної прози – це науково обґрунтована система форм, методів і прийомів навчальної діяльності, філософських, літературознавчих знань і практичних умінь, спрямованих на реалізацію навчальних, виховних і розвивальних завдань у процесі вивчення художніх творів з яскравими рисами художньої системи екзистенціалізму.

Мета методики вивчення української екзистенціальної прози – визначення найефективніших форм, методів і прийомів навчальної діяльності, що сприятимуть формуванню в старшокласників навичок сприйняття й аналізу екзистенціальної прози як особливого типу художньої літератури, усвідомленню учнями її особливостей, формуванню поняття про світовий і український літературний процеси, осмисленню й засвоєнню школярами національних і загальнолюдських цінностей, які несуть у собі прозові твори українських письменників-екзистенціалістів, морально-етичному зростанню учнів, вихованню національно свідомого громадянина.

Розроблення експериментальної методики потребувало: визначення специфіки української екзистенціальної прози, аналізу художніх особливостей цього культурного феномена; окреслення обсягу теоретичного (філософського й літературознавчого) матеріалу, необхідного для опанування учнями екзистенціальної прози; створення дидактичних матеріалів, застосування яких допомагатиме опрацюванню екзистенціальних прозових творів; підготовки методичних рекомендацій для вчителів, які працюють в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів; перевірки ефективності методики й визначення перспектив щодо її використання.

На основі дослідження художніх особливостей екзистенціальної прози було визначено дві основні групи творів: інтелектуально-філософська проза з яскравими екзистенціальними мотивами, до якої належать твори В.Підмогильного, В.Домонтовича, Ю.Косача, романи Є.Плужника «Недуга», М.Могилянського «Честь»; «національно-екзистенціальна» проза, створена на матеріалах української історії: повість-поема О.Турянського «Поза межами болю», романи Івана Багряного, У.Самчука, Василя Барки, «Сибірські новели» Б.Антоненка-Давидовича, твори Р.Андріяшика «Додому нема вороття», «Люди зі страху», драма на три життя «Солодка Даруся», повість «Москалиця» М.Матіос.

Дослідження специфіки екзистенціальної прози дало змогу визначити особливості її вивчення й запропонувати дві моделі аналізу. Інтелектуальну прозу з яскравими екзистенціальними рисами рекомендуємо вивчати за такою моделлю:

 • Активізація наявних в учнів знань про філософську систему екзистенціалізму, основні її категорії й положення; їх доповнення й поглиблення.
 •  Аналіз історичного й суспільного контексту.
 • Історія створення художнього тексту.
 • Характеристика екзистенціальних мотивів у творі.
 • Дослідження сутності інтелектуального конфлікту; аналіз різних поглядів на поставлену проблему, визначення авторської світоглядної концепції.
 • Аналіз образної системи. Різні аспекти буття: внутрішнє буття особистості, стосунки людина-світ, навколишній світ через призму героїв.
 • Характеристика композиційних особливостей.

Національно-екзистенціальна проза аналізувалася за такою моделлю:

 • Активізація наявних у старшокласників знань про філософську систему екзистенціалізму, її характерні риси, коло проблем, які намагаються розв’язати митці-екзистенціалісти.
 •  Історичні й суспільні умови, чинники, які сприяли виникненню твору.
 • Його історична основа.
 • Дослідження екзистенціальної й національної проблематики.
 • Характеристика образної системи: стоїчні й абсурдні герої.
 • Композиційні особливості художнього тексту.
 • Символіка твору.

У процесі дослідження з’ясовано, що основні особливості вивчення літератури з яскравими рисами художньої системи екзистенціалізму полягають у тому, що:

 • інформація про категорії й положення «філософії існування» має бути доступною й зрозумілою для старшокласників;
 • формування в учнів уявлення про екзистенціалізм як художню систему модернізму допоможе простежити взаємозв’язки й точки перетину з іншими модерністськими художніми системами, виявити своєрідність і унікальність його як мистецького явища;
 • доцільними є такі варіанти шкільного аналізу екзистенціальної прози: відбір основних категорій і положень «філософії існування», їхній аналіз у тексті; визначення екзистенціального мегаконцепту в художньому творі, дослідження його проявів на всіх рівнях, зв'язок із рештою компонентів тексту; аналіз художньої одиниці в контексті філософської концепції конкретного західноєвропейського філософа-екзистенціаліста;
 • пріоритетними є проблемно-тематичний (розкриття національної, соціальної, моральної, екзистенціальної проблематики, аналіз філософської чи наукової теорії автора) і пообразний (визначення абсурдних і стоїчних героїв) шляхи аналізу екзистенціального твору;
 • для з’ясування філософської концепції письменника особливого значення набуває знайомство учнів із філософськими й літературознавчими працями, епістолярною спадщиною, публіцистикою, щоденниками;
 • контекстне вивчення вітчизняної екзистенціальної прози дає змогу проаналізувати історичну й суспільну ситуацію, яка зумовила виникнення й формування українського екзистенціалізму;
 • доцільним є встановлення асоціативних зв’язків — частковосистемних (розгляд твору в контексті творчості митця), внутрішньопредметних (виявлення рис, спільних з творами інших письменників), міжпредметних (виявлення спільного з іншими видами мистецтв, суспільних наук тощо);
 • аналіз взаємозв’язків українського й зарубіжного екзистенціалізму сприятиме усвідомленню учнями унікальності вітчизняного варіанта «філософії існування», його стилістичної й тематичної своєрідності.

Для вдосконалення процесу вивчення української екзистенціальної прози в старших класах доцільно в програмах з української літератури зосередити увагу на специфічних рисах, характерних для вітчизняної екзистенціальної прози; у підручниках і хрестоматіях подавати завдання, орієнтовані на з’ясування особливостей таких творів, а також їх сприйняття старшокласниками; у навчально-тематичних планах роботи курсів підвищення кваліфікації словесників передбачити лекції, семінарські й практичні заняття, що стосуються проблем, пов’язаних із вивченням української екзистенціальної літератури; запровадити відповідні спецкурси та семінари в системі роботи методичних об’єднань учителів. Актуальним є створення методики підготовки фахівців, здатних реалізувати запропонований підхід у викладанні літератури.

Література:

 1. Концепція літературної освіти в 12-річної загальноосвітньої школи (проект) // Українська мова та література. – 2002. -№11. – С.1-11.
 2. Левчук Л.Т. Етичне підґрунтя філософії екзистенціалізму // Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Навчальний посібник. – К: Либідь, 1997. – 224с. – С.123-147.
 3. Лілік О. Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.Автореферат дис. на здобуття наукового  ступеня канд.  пед. наук. -  К., 2010. – 20с.
 4. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник. / За ред. доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної.—К.: Ленвіт, 2002.—344с.
 5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. - №33. – С.4-6.
0
Ваша оценка: Нет Средняя: 3.5 (4 голоса)
Комментарии: 2

Ныязбекова Куланда Сарсенкуловна

Автор статьи на основе анализа достижений литературоведения, философии, педагогики, методики изучения литературы, теоретически обосновала систему работы учителя-словесника по проблеме изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных школ. На основе исследования художественных особенностей экзистенциальной прозы ею были определены две основные группы произведений: интеллектуально-философская проза с яркими экзистенциальными мотивами, в которую входят произведения В. Пидмогильного, В. Домонтовича, Ю. Косача, романы Е. Плужника «Болезнь», М. Могилянского «Честь», «национально-экзистенциальная» проза, созданная на материалах украинской истории: повесть-поэма А. Турянского «За пределами боли», романы Ивана Багряного, В. Самчука, Василия Барки, «Сибирские новеллы» Б.Антоненко-Давидовича, произведения Р. Андрияшика «Домой возврата нет», «Люди из страха», драма на три жизни «Солодка Даруся», повесть «Москалиця» М. Матиос. Исследуя специфику экзистенциальной прозы автор определил особенности его изучения и предложил две модели анализа. Суть работы определена верно. Спасибо за работу. Успехов Вам!

Глебова Марина Владимировна

В статье на основе анализа достижений литературоведения, философии, педагогики, методики изучения литературы, инновационного педагогического опыта обосновывается система работы учителя-словесника по проблеме изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных учреждений. Автор на основе исследования художественных особенностей экзистенциальной прозы выделяет две основные группы произведений: интеллектуально-философскую прозу с яркими экзистенциальными мотивами и «национально-экзистенциальную» прозу, созданную на материалах украинской истории. Определяет особенности изучения экзистенциональной прозы и предлагает две модели ее анализа. Обоснованно утверждает, что процесс изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных школ будет эффективным при соблюдении комплекса педагогических условий, в том числе: принципов системности и преемственности в процессе изучения литературных произведений, связи теоретического материала с творчеством конкретных писателей; оптимального сочетания форм, методов и приемов изучения экзистенциальной прозы; адекватного методического обеспечения. На наш взгляд, для организации занятий по изучению экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательной школы целесообразно использовать приемы экзистенциального диалога, направленного не только на понимание старшеклассникам произведения, но и на развитие смысловой сферы личности. Потребность в диалоге как духовная потребность человека, всеобщность диалога как основа взаимопонимания обусловливают его важную роль в литературном образовании и развитии школьника. Спасибо за работу. Желаю автору успехов!
Комментарии: 2

Ныязбекова Куланда Сарсенкуловна

Автор статьи на основе анализа достижений литературоведения, философии, педагогики, методики изучения литературы, теоретически обосновала систему работы учителя-словесника по проблеме изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных школ. На основе исследования художественных особенностей экзистенциальной прозы ею были определены две основные группы произведений: интеллектуально-философская проза с яркими экзистенциальными мотивами, в которую входят произведения В. Пидмогильного, В. Домонтовича, Ю. Косача, романы Е. Плужника «Болезнь», М. Могилянского «Честь», «национально-экзистенциальная» проза, созданная на материалах украинской истории: повесть-поэма А. Турянского «За пределами боли», романы Ивана Багряного, В. Самчука, Василия Барки, «Сибирские новеллы» Б.Антоненко-Давидовича, произведения Р. Андрияшика «Домой возврата нет», «Люди из страха», драма на три жизни «Солодка Даруся», повесть «Москалиця» М. Матиос. Исследуя специфику экзистенциальной прозы автор определил особенности его изучения и предложил две модели анализа. Суть работы определена верно. Спасибо за работу. Успехов Вам!

Глебова Марина Владимировна

В статье на основе анализа достижений литературоведения, философии, педагогики, методики изучения литературы, инновационного педагогического опыта обосновывается система работы учителя-словесника по проблеме изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных учреждений. Автор на основе исследования художественных особенностей экзистенциальной прозы выделяет две основные группы произведений: интеллектуально-философскую прозу с яркими экзистенциальными мотивами и «национально-экзистенциальную» прозу, созданную на материалах украинской истории. Определяет особенности изучения экзистенциональной прозы и предлагает две модели ее анализа. Обоснованно утверждает, что процесс изучения экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательных школ будет эффективным при соблюдении комплекса педагогических условий, в том числе: принципов системности и преемственности в процессе изучения литературных произведений, связи теоретического материала с творчеством конкретных писателей; оптимального сочетания форм, методов и приемов изучения экзистенциальной прозы; адекватного методического обеспечения. На наш взгляд, для организации занятий по изучению экзистенциальной прозы в старших классах общеобразовательной школы целесообразно использовать приемы экзистенциального диалога, направленного не только на понимание старшеклассникам произведения, но и на развитие смысловой сферы личности. Потребность в диалоге как духовная потребность человека, всеобщность диалога как основа взаимопонимания обусловливают его важную роль в литературном образовании и развитии школьника. Спасибо за работу. Желаю автору успехов!
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.