facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
Екатерина Шапочка, аспирант

Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского, Украина

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина";

 

Стаття присвячена питанням формування соціокультурної компетенції (СКК) молодших школярів із ЗПР у процесі вивчення англійської мови. У статті теоретично обґрунтовано доцільність раннього формування СКК молодших школярів із ЗПР.

 The article deals with the issues of primary school pupils’ with learning disabilities sociocultural competence (SCC) development in the process of teaching them English language interaction.  The efficiency of early SCC development is theoretically determined in the article.

 

З позицій державної мовної політики навчання іноземних мов у початковій школі є одним із пріоритетів сучасної освіти (П. О. Бех, Л. В. Биркун, В. В. Мошков, О. Я. Савченко). Так, у Законі України “Про загальну середню освіту”, в Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) відзначається необхідність удосконалення системи освіти дітей з відхиленнями в розвитку, забезпечення їхньої повної життєдіяльності: їх навчання, соціалізацію та інтеграцію у суспільстві. Сьогодні особливо гостро стоїть питання підготовки молодого покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, формування умінь спілкування і співпраці з людьми різних національностей.

Як фундамент шкільного курсу з іноземної мови раннє навчання цього предмета повинно відбивати суттєві стратегічні лінії базового курсу, передусім його орієнтацію на взаємопов’язане навчання мови і культури народу - носія цієї мови, на здійснення освіти, виховання і розвитку особистості (С. Ю. Ніколаєва, 1998).

Засобом реалізації такої орієнтації з урахуванням надбань теорії комунікативності (І. М. Бім, Н. Д. Гальськова, В. Л. Скалкін, N. Brooks, H. Brown, C. Brumfit, M. Canale, A. Hallsday, S. Savignon, M. Swain, J. Waldes, J. VanEkта ін.) має стати формування соціокультурної компетенції учнів із ЗПР, тобто лінгвокраїнознавчих та країнознавчих знань або системи уявлень про основні національні традиції,  звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а також системи навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими знаннями.

Соціокультурна компетенція (СКК) є невід’ємним складником комунікативної компетенції. В умовах інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного життя значення СКК для соціалізації сучасних молодших школярів із ЗПР і підготовки їх до спілкування англійською мовою надзвичайно важливо.

Необхідно підкреслити, що багато вчених О. О. Коломінова, З.М. Никитенко, Н. Д. Гальськова, С. В. Роман, Л. Б. Чепцова, В. С. Красильникова, М. Н. Чайникова, О. М. Осіянова, М. О. Аріян, Н. О. Бражник, А. Г. Крупко та ін. Приділяли увагу питанню залучення дітей до нової культури. Вони створили концепцію раннього навчання іноземної мови з відповідною національно-культурною орієнтацією; розробили критерії відбору англомовного матеріалу з національно-культурним компонентом.

Водночас, аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що питання формування СКК молодших школярів із ЗПР на уроках англійської мови не вивчалося раніше. Таким чином, метою даної статті є визначення механізму формування СКК молодших школярів із ЗПР, розкриття принципів, що сприяють формуванню СКК учнів молодшого шкільного віку із ЗПР.

Незважаючи на окремі успіхи теоретичні основи проблеми раннього формування СКК ще залишаються практично не дослідженими. Немає повної ясності в питаннях структури і змісту соціокультурного мінімуму для початкової школи, не розроблена методика формування СКК учнів молодшого шкільного віку із ЗПР. Підручники для початкової школи навчають англійської мови переважно на реаліях рідної культури. Вони не забезпечені необхідним мінімумом етикетно-узуальних формул спілкування і набором ситуацій для моделювання взаємодій українських дітей з їх англомовними ровесниками. Завдання цілеспрямованої роботи над культурою мовлення, як правило не ставиться, оскільки більшість підручників не забезпечена автентичними і аудитивними матеріалами [3].

Узагальнення різних підходів показує, що вибір початку раннього навчання іноземної мови і відповідно формування СКК (перший або другий клас) залежить значною мірою від рівня комунікативного розвитку учнів у галузі рідної мови (термінологія І. О. Зимньої). Його показниками, за даними І. О. Зимньої, виступають: обсяг словника рідної мови, рівень засвоєння мовних правил, рівень володіння усними формами спілкування, технікою читання та письма, рівень розвитку різних видів пам’яті, механізмів мислення, в тому числі й рефлексії, пізнавальних інтересів, загального кругозору [2].

Комунікативний розвиток учня на рідній мові як опору для формування СКК  і комунікативної компетенції в іноземній мові доцільно розглядати в загальному контексті соціалізації дитини із ЗПР. Адже даний процес, згідно теорії культурно-історичного розвитку психіки людини Л. С. Виготського, сприяє не тільки її психічному розвитку, але й засвоєнню дитиною відповідної національної культури. Ось чому, згідно з О. О. Леонтьєвим, створення умов для соціалізації молодшого школяра слід розглядати як одне з вирішальних психологічних завдань раннього навчання іноземної мови і відповідно раннього формування СКК учнів молодшого шкільного віку [4].

Доцільність та успішність раннього формування СКК у дітей із ЗПР зумовлені низкою факторів.

Так психологічні фактори враховують такі вікові закономірності учнів: 1) чутливість дітей цього віку до новизни; 2) відсутність у них, на відміну від підлітків і дорослих, упереджень, негативних стереотипів щодо інших народів, внутрішня схильність до міжкультурної комунікації; 3) інтерес до світу свого англомовного ровесника, його ігор, захоплень, стереотипів поведінки, до реалій дитячої субкультури Великої Британії, США; 4) чутливість дітей цього віку до соціолінгвістичних нюансів мовлення, до його фонологічних характеристик; 5) до мовленнєвого етикету. 

     Дидактичні фактори зумовлені тим, що робота з матеріалом, який відбиває соціально-культурні особливості країни виучуваної мови, розширює інформаційний фон уроку.

Формуваня СКК розширює можливості для раннього застосування автентичних навчальних матеріалів. Воно вимагає відбору соціокультурного лексичного мінімуму та розробки прийомів його засвоєння, з тим щоб мовлення учнів із ЗПР стало більш природним. Автентичність мовлення – одна із вимог сучасного методичного стандарту навчання іноземних мов у школі. Воно тісно пов’язане з автентичністю поведінки, що також є характерною ознакою сучасних методичних уявлень. Специфіка соціокультурного матеріалу початкового етапу, зокрема включення в нього елементів фольклору, пісень, дитячої поезії тощо, створює реальні передумови для реалізації ідей гуманітаризації, гуманізації та інтегративності навчального процесу.

Отже, врахування зазначених факторів має сприяти створенню ситуації соціального розвитку молодшого школяра із ЗПР засобами виучуваної мови, суттєво підсилити мотивацію учіння та оптимізувати процес раннього навчання основ англомовного спілкування на міжкультурному рівні.

Мета формування СКК учнів початкових класів є інтегративною за своїм характером. Вона передбачає підготовку дітей із ЗПР до елементарного спілкування на міжкультурному рівні в найбільш типових ситуаціях на основі комунікативного мінімуму початкової школи, який повинен включати певний обсяг країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань.

Формуванню СКК дітей із ЗПР мають сприяти такі принципи:

- лінгвокраїнознавчі: опори на кумулятивну функцію мови у процесі навчання основ іншомовного спілкування, вторинної акультурації, формування позитивного відношення до мови, що вивчається та до народу – носія цієї мови і до його культури;

- психолого-дидактичні: врахування вікових, психологічних особливостей учнів із ЗПР, спрямованості на реалізацію ідей гуманізації та гуманітаризації початкової освіти;

- лінгво-методичні: автентичності навчальних матеріалів, філологізації процесу раннього навчання іноземної мови;

- власне методичні: комунікативної спрямованості процесу формування СКК, диференційованісті початкового етапу [3].

            Засвоєнню нової соціокультурної інформації і забезпеченню необхідної якості навичок та вмінь, що формуються, сприяють: 1) планування уроків як сценаріїв – уявних зустрічей учнів з носіями мови, передусім з їхніми англомовними ровесниками; 2) вмотивоване використання засобів релаксації: пісень, декламації тощо; 3) прихованих форм контролю; 4) графічних опор у вигляді знаків транскрипції, що сприяє точності слухо-вимовних навичок говоріння; 5) країнознавчих допоміжних засобів (візуальних, аудитивних, аудіовізуальних), які підсилюють ілюзію залучення до автентичного мовленнєвого середовища і забезпечують потрібну якість мовленнєвих навичок і вмінь, що формуються.

Таким чином, проаналізував спеціальну літературу ми бачимо, що питанню формування СКК у молодших школярів із ЗПР було приділено недостатньо уваги. Але враховуючи психолого-педагогічні особливості учнів із ЗПР нами були визначені психологічні та дидактичні фактори, що зумовлюють доцільність та успішність раннього формування СКК у молодших школярів із ЗПР у процесі вивчення англійської мови.

Література:

  1. Биболетова М. З. Перспективы раннего обучения иностранным языкам в связи с переходом на четырехлетнее начальное образование школьников // Ранее обучение иностранному языку. Опыт, проблемы, перспективы: материалы региональной научно-практической конференции (22-23 ноября 2000 года) / Сост. Г. А. Гектина. – Великий Новгород,-2000. – с.3-8.
  2. Зимняя И. А.  Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: просвещение, 1991. – 219с.
  3. Коломінова О. О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування: Автореферат дис…. канд. пед. наук. – К.,1998.-18с
  4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., Просвещение. – 1969. – 214с.
  5. Леонтьев О. М. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. – О.: Вид-во ПНУ АПН України, 2001.- 269с.
0
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.7 (3 голоса)
Комментарии: 4

Olga Kolominova

Уважаемая Екатерина! Поздравляю с наградой, а также высокой оценкой и интересом, проявленным к работе, заявленной вами под вышеуказанным заголовком. Они демонстрируют, что исследование, проведенное нами к 1998, все еще остается актуальным и интересным. Наверное, следует также поблагодарить вас за высокую честь быть среди процитированных авторов. Правда, возникает вопрос. Насколько этичным является полное копирование чужого автореферата диссертации на соискание научной степени канд. пед. наук? И морально ли начинать свою научную деятельность с неприкрытого плагиата? С пожеланием научной добросовестности, О.О.Коломинова

Федина Владимира

Пані Катерино, дякуємо за статтю! Цілком погоджуємося з тим, що школярі молодшого віку дуже сприятливі до вивчення іноземної мови. Побутує думка, що дитину можна паралельно навчати як рідної, так і іноземної мови, проте нас спочатку вчать ходити, а вже потім бігати. Проте у Вас завдання виявилось складнішим. оскільки Ви досліджуєте питання вивчення англ.м. у дітей із ЗПР. Оскільки на сучасному етапі є актуальною інклюзивна освіта, то хочеться Вам побажати успіхів на цій ниві. З повагою, експерт Володимира Федина

Глебова Марина Владимировна

В статье на основе анализа психолого-педагогических особенностей обучающихся с задержкой психического развития определены психологические и дидактические факторы, обусловливающие целесообразность и успешность раннего формирования социокультурной компетенции у младших школьников с ЗПР в процессе изучения английского языка. Учет указанных факторов в педагогической практике, несомненно, будет способствовать созданию ситуации социального развития младшего школьника с ЗПР средствами обучаемого языка, усиливать мотивацию учения и оптимизировать процесс раннего обучения основам англоязычного общения на межкультурном уровне. Желаю автору успехов!

Ныязбекова Куланда Сарсенкуловна

Expert36 Статья посвящена вопросам формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития в процессе изучения английского языка. Целью данной статьи является определение механизма формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития, раскрытие принципов, способствующих формированию социокультурной компетенции учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития. В статье теоретически обоснована целесообразность раннего формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития. Общеизвестно, что в условиях интернационализации всех аспектов общественной жизни значение социокультурной компетенции для социализации современных младших школьников с задержкой психического развития и подготовки их к общению на английском языке чрезвычайно важно. Социокультурная компетенция является неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции. Благодарим за статью автора! Успехов Вам!
Комментарии: 4

Olga Kolominova

Уважаемая Екатерина! Поздравляю с наградой, а также высокой оценкой и интересом, проявленным к работе, заявленной вами под вышеуказанным заголовком. Они демонстрируют, что исследование, проведенное нами к 1998, все еще остается актуальным и интересным. Наверное, следует также поблагодарить вас за высокую честь быть среди процитированных авторов. Правда, возникает вопрос. Насколько этичным является полное копирование чужого автореферата диссертации на соискание научной степени канд. пед. наук? И морально ли начинать свою научную деятельность с неприкрытого плагиата? С пожеланием научной добросовестности, О.О.Коломинова

Федина Владимира

Пані Катерино, дякуємо за статтю! Цілком погоджуємося з тим, що школярі молодшого віку дуже сприятливі до вивчення іноземної мови. Побутує думка, що дитину можна паралельно навчати як рідної, так і іноземної мови, проте нас спочатку вчать ходити, а вже потім бігати. Проте у Вас завдання виявилось складнішим. оскільки Ви досліджуєте питання вивчення англ.м. у дітей із ЗПР. Оскільки на сучасному етапі є актуальною інклюзивна освіта, то хочеться Вам побажати успіхів на цій ниві. З повагою, експерт Володимира Федина

Глебова Марина Владимировна

В статье на основе анализа психолого-педагогических особенностей обучающихся с задержкой психического развития определены психологические и дидактические факторы, обусловливающие целесообразность и успешность раннего формирования социокультурной компетенции у младших школьников с ЗПР в процессе изучения английского языка. Учет указанных факторов в педагогической практике, несомненно, будет способствовать созданию ситуации социального развития младшего школьника с ЗПР средствами обучаемого языка, усиливать мотивацию учения и оптимизировать процесс раннего обучения основам англоязычного общения на межкультурном уровне. Желаю автору успехов!

Ныязбекова Куланда Сарсенкуловна

Expert36 Статья посвящена вопросам формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития в процессе изучения английского языка. Целью данной статьи является определение механизма формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития, раскрытие принципов, способствующих формированию социокультурной компетенции учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития. В статье теоретически обоснована целесообразность раннего формирования социокультурной компетенции младших школьников с задержкой психического развития. Общеизвестно, что в условиях интернационализации всех аспектов общественной жизни значение социокультурной компетенции для социализации современных младших школьников с задержкой психического развития и подготовки их к общению на английском языке чрезвычайно важно. Социокультурная компетенция является неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции. Благодарим за статью автора! Успехов Вам!
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.