facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Автор Доклада: 
Слесик К. М.
Награда: 
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

УДК 37.01 (17.02)

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Слесик Катерина Митрофанівна, к. п. н., зав. кафедри,
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

У статті розглядаються питання формування етичної культури учнів основної школи засобами аксіологічного підходу.
Ключові слова: аксіологія, цінності, ціннісні орієнтації, гуманістичні цінності.

In the article the questions of forming of ethics culture of students of basic school are examined by facilities of valuesual approach.
Keywords: aksiologes, values, valued orientations, humanism values.

Проблема формування загальнолюдських моральних цінностей залишається однією з найактуальніших у педагогічній науці та шкільній практиці. Виникає необхідність говорити про дефіцит морально-етичної культури та потребу створення умов, які б сприяли розвитку загальнолюдських моральних цінностей учнів у навчально-виховному процесі. Проблеми цінностей в освіті розглядались такими її представниками, як І. Бех, О. Вищневський, В. Білоусова,О. Сухомлинська, Н. Ткачова, Н. Щуркова та ін. Філософські проблеми природи цінностей (в т. ч. моральних, економічних, естетичних та ін.) вивчає аксіологія. Поняття «аксіологія» визначається як «філософське вчення, яке з’ясовує природу і спосіб буття людських цінностей. Цінність розглядається як «соціально-філософська категорія, що позначає позитивне чи негативне значення явищ природи, продуктів суспільного виробництва, форм суспільної організації, історичних подій, моральних вчинків, духовних витворів…» [5 ].

Цінності виступають у якості смисложиттєвих орієнтирів, що визначають життя особистості в цілому [1 ].
В науці існують різноманітні типології цінностей. Г. Дьяур слідом за О. Вишневським вирізняє абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті цінності [3 ].

Сенс аксіологічного підходу може бути розкритий через систему аксіологічних принципів, до яких належать: рівноправ’я всіх філософських поглядів в рамках єдиної гуманістичної системи цінностей; рівнозначність традицій і творчості, визнання необхідності вивчення і використання учень минулого і можливості відкриття в сьогоденні і майбутньому; рівність людей, діалог. Аксіологічний підхід органічно властивий гуманістичній педагогіці, оскільки людина розглядається в ній як вища цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку. В зв’язку з цим аксіологія може розглядатися як основа нової філософії освіти і відповідно – методології сучасної педагогіки. Гуманістична ціннісна орієнтація виконує роль аксіологічного механізму, який додає активності усім останнім ланкам системи цінностей.

Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл) висунула низку постулатів, які віддзеркалюють цінності освіти, притаманні для цього напряму: людина відкрита світові, знаходиться у постійній взаємодії з оточенням; …неперервний розвиток і самореалізація – основа людського існування; людина сама обирає свою долю у відповідності зі своїми смислами і цінностями, що дає їй свободу» та ін. [2 ].

Аксіологічний підхід є методологічним орієнтиром сучасної української освіти. «Основні орієнтири виховання учнів…» – державна програма виховання дітей та молоді, метою якої є «створення ціннісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей». У Програмі виокремлено зміст і форми роботи з учнями. В основній школі особлива увага звертається на формування образу «Я», самосвідомості, оцінних умінь і моральної мотивації підлітків. Виокремлено напрями аксіологічного підходу: усвідомлення цінностей особистого спілкування, ціннісного ставлення до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави» [4 ].

Орієнтація на рекомендації Програми сприятиме оптимальній побудові змісту моделі формування етичної культури учнів основної школи.

Література:

  • 1. Бучило Н. Ф. Философия: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – М.: Знание, 1998. – 304 с.
  • 2. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования / Э. Н. Гусинский, Ю. Н. Турчанинова. – М.: Логос, 2001. – 224 с.
  • 3. Дьяур Галина. Теоретичні підходи до обґрунтування цінностей сучасного українського виховання / Галина Дьяур // Рідна школа, – 2006. – № 7. – С.22 – 25.
  • 4. Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма) // Практика управління закладом освіти. – 2008. – № 3. – С. 7 – 17; № 4. – С.7 – 27.
  • 5. Українська радянська енциклопедія. – У 12 т. – Вид. друге. – Київ: Гол. Редакція УРЕ, 1979. – Т. 12. – С. 231 – 232.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.