facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ AUGE/ОКО У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНОМУ ПЛАНІ

Автор Доклада: 
Полигач І. О.
Награда: 
ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ AUGE/ОКО У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНОМУ ПЛАНІ

УДК 81’37+811.112.2+811.161.2

ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ AUGE/ОКО У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНОМУ ПЛАНІ

Полигач Ірина Осипівна, викладач кафедри німецької мови
Тернопільський національний економічний університет

У даній статті робиться спроба синхронного структурно-граматичного аналізу фразеологічних одиниць німецької та української мов, зокрема фразеологізмів із стрижневим компонентом Auge/око. У результаті дослідження виділено подібні структурні моделі, які характерні для обох мов, та моделі, що реалізуються лише в одній з порівнюваних мов.
Ключові слова: контрастивна лінгвістика, фразеологічна одиниця, структурний компонент, зіставлення, структурно-граматична модель, ізоморфна модель, аломорфна модель.

In this article we tried to make a synchronical structural-grammatical analysis of phraseological units in German and Ukrainian, particularly idioms with main structural component Auge/око. In the results of carried out investigation we determined similar models that are typical for both languages, and models that are used only in one of comparable languages.
Key words: contrastive linguistics, phraseological unit, structural component, comparison, structural-grammatical model, isomorphic model, allomorphic model.

Інтенсивні дослідження із загальної контрастивної лінгвістики та із контрастивної фразеології, як одного із її розділів, зумовлені практичними потребами людського суспільства, наприклад, необхідністю реалізації методично правильного процесу навчання іноземній мові із цілеспрямованим використанням результатів контрастивних досліджень, здійсненням еквівалентно повноцінного перекладу з однієї мови на іншу, потребою мовного та мовленнєвого супроводу і забезпеченням зростаючих контактів між народами і країнами.

Основне завдання цього дослідження - синхронне порівняння фразеологізмів із компонентом Auge/око у структурно-граматичному плані. Синхронне зіставлення фразеологічного складу порівнюваних мов дасть змогу, на нашу думку, висвітлити істотні міжмовні подібності і відмінності.

При синхронному зіставленні цих фразеологізмів слід враховувати наступне:
1) структурну вторинність фразеологічних одиниць (далі ФО), що складаються із лексем та синтаксичних схем, яка змушує враховувати їх при порівнянні особливостей первинних систем – лексичної та граматичної. Звідси випливає ускладнений характер аналізу;
2) специфіку мов та ФО через їх неспорідненість і значні відмінності у структурі. [4 : 34]
Це також потрібно враховувати при здійснені аналізу ФО як у структурно-граматичному, так і в інших аспектах порівняння.

Фразеологічні одиниці як особливі мовні утворення мають складнішу граматичну і лексичну структуру, в їх утворенні важливу роль відіграють позамовні фактори. У фразеологічних одиницях можна побачити чітку фіксованість компонентів, а відношення між ними міцно закріплені і вони характеризуються постійним відтворенням певного лексичного складу, різноманітністю граматичної структури, яка, як правило, зберігається незмінною. Зміна граматичної структури певної фразеологічної одиниці у мові можлива тільки як наслідок синонімії.

Фразеологічні одиниці – це складні семантичні явища, досить різноманітні за своєю структурою: сполучення двох або кількох повнозначних слів; сполучення слів, структура яких ідентична структурі речення; сполучення службового слова з повнозначним. [2 : 5].

Виходячи із цього, ми робимо спробу виділити основні структурно-граматичні моделі або типи зіставлюваних ФО. За типи моделей ми приймаємо такі структурні моделі, де є видозміни в символічному зображенні і при цьому додається нова інформація. Типи структурних моделей ми виділяємо лише на рівні синтаксису.

Отже, за структурою всі фразеологічні звороти у порівнюваних мовах можна розділити на три групи:
1) стійкі фрази – ФО, еквівалентні вільним реченням та предикативним сполученням слів [2 : 5];
2) фраземи - ФО, еквівалентні значенню слова, а за формою - вільні сполучення слів [2 : 5];
3) Осібне становище, на думку І. К. Білодіда, посідають фразеологічні одиниці, які являють собою поєднання службового і повнозначного слів [6 : 371].

До розряду ФО типу речень (стійких фраз) належать здебільшого фразеологічні структури, відомі під назвою прислів’їв, приказок та крилатих виразів. І з погляду структури цей різновид ФО не є однорідним. Одні з співвідносних із реченнями фразеологізмів є комунікативними одиницями і передають певне судження, ціле повідомлення, інші ж виступають як номінативні одиниці, що називають певні явища дійсності.
ФО, що організовані як прості речення поділяються в обох мовах на:
1. фразеологізми із структурою двоскладових речень – поширених і непоширених, стверджувальних і заперечних (у заздрості на все великі очі; добрі очі все перелупають в українській мові; Eigenes Auge sieht am schärfsten; die Augen gehen j-m auf; da bleibt kein Auge trocken у німецькій мові);
2. фразеологізми із структурою різних односкладових речень (не дає очима дивитися; j-m wurde schwarz vor Augen; es schwimmt j-m vor Augen);
ФО як складні речення теж представлені різноманітним рядом структур:
1. складносурядними реченнями (cтид не дим, очей не виїсть; oчам страшно, а руки зроблять; oчі б їли, а губа не хоче; Augen auf, Kauf ist Kauf; der Tag hat Augen, die Nacht hat Ohren; gescheite Leute haben Augen im Kopfe, die Narren in den Füßen )
2. різними видами складнопідрядних речень (місця, часу, умови, мети, означальні тощо). Сюди можна віднести такі ФО: де оком не доглянеш, там калитою доплатиш; коли б міг, то очима б лизьнув; один без другого, як око без ока; куди серце летить, туди й око глядить (в українській мові); Was dem Herzen gefällt, das bekümmert das Auge; wer die Welt sehen will, muss die Augen mitbringen; wer einkauft, braucht hundert Augen, wer verkauft, hat an einem genug (в німецькій мові).
Фразеологічні одиниці, співвідносні із словосполученнями, можуть мати структуру як підрядного, так і сурядного словосполучення, тобто такого, що складається із незалежних одне від одного слів. ФО типу підрядних словосполучень складаються, як і звичайні словосполучення, із головного (стрижневого) слова (у нас це іменник Auge/око) і одного чи кількох залежних слів або словосполучень. Цей тип ФО набагато більший у порівнюваних мовах. Наведемо кілька прикладів:
бите око; оком моргнути не встигнути; вирячити очі; замилювати очі; як сіль в оці; упадати в око; вирости в очах; як зіницю ока; виплакати очі тощо;
ein blaues Auge; Augen rechts!; schöne Augen machen; scharfe Augen haben; Augen und Nase aufsperren; im Auge behalten; zu tief in die Augen gesehen haben і т.п.
Розглянемо названі розряди у порівняльному плані детальніше. До першого розряду (ФО співвідносні із словосполученнями) слід зарахувати дві групи основних структурно-граматичних моделей.

До першої з них належать моделі, спільні для обох мов, зокрема:
1) прикметник + іменник:
а) німецька мова:
ein blaues Auge; das geistige Auge; das magische Auge; ein böses Auge.
б) українська мова:
бите око; лихе око; підбите око; гостре око.
Цей інваріант і в українській, і в німецькій мовах реалізується у відносно невеликій кількості варіантів. У більшості випадків значення ФО цієї моделі співвідносяться. Але фразеологізм “ein blaues Auge” може перекладається на українську мову словом “синець”. Слово Auge у фразеологізмі “ das geistige Auge “ перекладається “зір”, що належить до тієї ж семантичної групи.
2) іменник + дієслово:
а) німецька мова:
die Augen verdrehen; ein Auge zudrücken; ein Auge riskieren; die Augen rollen; die Augen niederschlagen;
б) українська мова:
очі колоти; очі вилупити; очима вигравати; очі замилювати; очима пасти; очі проглядіти та ін.
Іменник Auge/око у цій моделі може вживатися, як видно із прикладів, у різних відмінках. Дана структурна модель за кількістю ФО набагато чисельніша в українській ніж у німецькій мові.
3) (сполучник) прийменник + іменник + дієслово:
а) німецька мова:
ins Auge stechen; aus den Augen verlieren; vor Augen liegen; unter die Augen kommen; im Auge behalten; mit den Augen klappern та ін.
б) українська мова:
у вічі бити; перед очима крутитися; з очей спустити; у вічі сучитися; межи очі лізти; в очах вирости та ін.
У німецькій мові ця група чисельніша. Як свідчать приклади, у цій моделі можуть вживатися різні прийменники.
4) (займенник) іменник + прийменник + іменник + дієслово:
а) німецька мова:
sich die Augen aus dem Kopfe weinen; die Augen in die Hand nehmen; j-m ein Dorn in Auge sein; sich die Augen aus dem Kopfe schämen; die Augen auf Null stellen; Tomaten auf den Augen haben; Augen im Kopf haben та ін.
б) українська мова:
очей у сірка позичати; правді у вічі дивитися; пальцем в очі тикати; світ за очі піти; туман в очі пускати.
Ця структурна модель є не дуже чисельною. Потрібно зауважити, що у цій моделі наявні подібні фразеологізми, але ключовим у ньому є не іменник Auge/око, а інший іменник:
j-m ein Dorn in Auge sein; Tomaten auf den Augen haben;
туман в очі пускати; полуду на очі наводити.
5) Подібну, хоча і незначну, групу становить така модель: іменник + сполучник (прийменник) + іменник:
а) німецька мова:
Auge um Auge, (Zahn um Zahn); Auge in Auge;
б) українська мова:
око за око; око в око;

Як бачимо, значення ФО цієї моделі в обох мовах співвідносяться. У названих ФО і структура, і значення однакове у двох мовах. Їх кількість найменша.

Другу групу утворюють відмінні за своєю структурною будовою моделі двох мов, які функціонують лише в одній із них. Так, наприклад, для німецької мови характерні такі специфічні структурно-граматичні моделі:
1) (займенник)прийменник + прикметник + іменник + дієслово:
mit halbem Auge sehen; mit großen Augen ansehen; j-n mit scheelen Augen ansehen; mit einem blauen Auge davon kommen; mit offenen Augen schlafen;
2) (неозн. артикль) прикметник + іменник + дієслово:
große Augen machen; kleine Augen machen; ein blaues Auge davontragen; feuchte Augen bekommen; verliebte Augen machen;
Іменник тут може вживатися тільки у знахідному відмінку однини, а семантика дієслова означає отримання або володіння ким-, чим-небудь.
3) займенник + (артикль) іменник + дієслово:
j-m Augen machen; j-m die Augen öffnen; j-m die Augen auswisсhen; sich die Augen ausgucken; sich die Augen auswenien та ін.
4) Подібною є така структура:
(займенник)прийменник + іменник + дієслово:
j-m aus den Augen sehen; j-m etw. vor die Augen bringen; sich vor Augen führen; j-m aus dem Auge geschnitten sein; j-n von den Augen absehen тощо.

У німецькій мові ця модель представлена досить широко. Це пояснюється тим, що значна частина словосполучень такого типу містять структурні компоненти – дієслова з конкретними керуваннями.
5) незначну групу ФО у німецькій мові складає така структурно-граматична модель: прийменник + числівник + іменник + дієслово:
auf zwei Augen stellen; auf seinen fünf Augen beharren; auf zwei Augen stehen тощо.
6) Ще одна невелика група ФО утворюється за такою моделлю:
іменник + сполучник + іменник + дієслово:
Auge und Ohr aufhaben; Augen und Nase aufsperren; Gaнz Auge und Ohr sein; Auge und Hand in etw. lassen та ін.
Українській мові, на відміну від німецької, притаманні наведені нижче структурно-граматичні моделі:
1) частка ”не” + дієслово + (прийменник) + іменник:
не моргнути оком; не відірвати очей; не зводити очей; не вірити очам; не зімкнути очей та ін.
2) фразеологічні одиниці – порівняння:
ніби полудою затемнило очі; хоч в око стрель; як в око вліпити; як зіницю ока; аж очі рогом вилазять.
3) різноструктурні фразеологічні одиниці:
в Сірка очі позичати; не при туману в очі; куди очі понесуть; роззуй очі; треба якось в очі дивитися та ін.

Іншу групу становлять ФО зі структурою речень. У німецькій мові з точки зору структурних характеристик речення виділяються такі наведені нижче моделі:
1) займенник + дієслово + іменник + другорядні члени речення:
j-d hat schwere Augen; j-m blieben fast die Augen stehen; j-m fallen die Augen vor Müdigkeit zu; j-d hat die Augen wie ein Luchs та багато інших.
Ця модель властива тільки німецькій мові. А дві наступні моделі притаманні обом мовам:
1) ФО з великою кількістю компонентів:
das passt wie Faust auf die Augen; man kann nicht die Hand vor den Augen sehen; der Vater sieht dem Kind aus den Augen; j-m am liebsten die Augen auskratzen wollen; mit offenen Augen durch die Welt gehen і т.п.
2) ФО – прислів’я:
Liebe hat ihren Sitz in den Augen; Zwei Augen sehen mehr als ein; Die Augen glauben sich selbst, die Ohren anderen Leuten; Besser ein Auge verlieren, als den guten Ruf; Die Auge sind weiter als der Bauch тощо.

В українській мові також наявна така структурна модель:
Очима світить, а боком душу тягне; Стид не дим, очей не виїсть; Очам страшно, а руки зроблять; Де оком не доглянеш, там калитою доплатиш; У заздрості на все великі очі.

Крім того, тут також виділяються ФО з великою кількістю компонентів:
Не микуляй очима, як не твоя дівчина; Сів, як більмо на оці; І кривим оком не погляне;
Очі витріщив, як жировий туз; Не знати, де очі діти; Куди й око сягало та багато інших.
Ще одну невелику групу становлять одновершинні структурні моделі ФО двох мов. Вони зустрічаються в обох мовах, хоча і в невеликій кількості.

До цієї групи можна зарахувати такі ідіоми:
а) німецька мова:
Augen rechts! sehenden Auges; aus kleinen Augen; unter j-s Augen; vor allen Augen.
б) українська мова:
на око; на чотири ока; поза очі.

Таким чином, здійснюючи порівняння ФО за їх будовою, ми змогли встановити, що в обох порівнюваних мовах є ФО, які мають ізоморфні структурно-синтаксичні моделі, а отже, і німецька, і українська мови мають групи фразеологізмів, які є аналогічними за своєю структурою і яким притаманна висока структурно-синтаксична еквівалентність.

Причому, як видно з прикладів, німецька мова виявляє більшу різноманітність структурно-синтаксичних моделей. В українській мові ФО побудовані за двома основними моделями. Поруч з цим у порівнюваних мовах функціонує чимала кількість аломорфних за своєю структурою ФО. Крім того у процесі зіставлення мов встановлюються спільні для них риси, що призводить до виявлення лінгвістичних універсалій, які тепер досить активно вивчаються, і займають значне місце у розробці загальної теорії мови.[5 : 11]

Література:

 • 1. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. – М.: Госиздат иностран. и национ. Словарей, 1956 – 904с
 • 2. Гаврись В. І. Сталі сполучення у німецькій мові (походження та вживання). – К.: Рад. шк., 1971 – 247с.
 • 3. Німецько-український фразеологічний словник. В двох т. Упорядники: Гаврись В. І., Пророченко О. П. – К.: Рад. школа. – 1981.
 • 4. Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. – Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1980 – 143с.
 • 5. Солодуб Ю. П. Контрастивная фразеология. // Филологические науки., – 1998, №4. – С.57-65.
 • 6. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. За заг.ред. Білодіда І. К. – К.: Наукова думка, 1973 – С.150- 177.
 • 7. Українські приказки, прислів'я і таке інше. Уклав М. Номис. – К.: Либідь, 1993 – 768с.
 • 8. Фразеологічний словник української мови (НАН України) 2-ге вид. 2 кн. – К.: “Наукова думка”, 1999.
 • 9. Agricola E. (Herg.). Wörter und Wendungen:Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut., 1975. – 818S.
 • 10. Griesbach Heinz, Schulz Dora. 1000 deutschen Redensarten. Mit Erklärungen und Anwendungsbeispielen. – Berlin-München, 1999. – 248S.
 • 11. Hessky Regina, Ettinger Stefan. Deutsche Redewendungen. Ein Wörterbuch und Übungsbuch für Fortgeschrittene. – Gunter Narr Verlag, 1997. – 327S.
 • 12. Krüger-Lorenzen. Deutsche Redensarten und was dahinten steckt. – München: Heyne, 1998. – 200S.
 • 13. Paffen Ludwig. Satzlexikon. In 3 Bd. – Leipzig, 1975. 
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.