facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

НОВОГРЕЦЬКА МОВА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА У НЕМОВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор Доклада: 
Макарова О. О., Нікіфорова В. Г.
Награда: 
НОВОГРЕЦЬКА МОВА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА У НЕМОВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

УДК 811.14’06:378.094

НОВОГРЕЦЬКА МОВА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА У НЕМОВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Макарова Олена Олександрівна
Нікіфорова Вікторія Геннадіївна
Київський національний торговельно-економічний університет

У статті розглядається роль викладання новогрецької мови як другої іноземної в немовному навчальному закладі. Представлено навчально-методичне забезпечення дисципліни «Новогрецька мова як друга іноземна» та наведено приклад побудови практичного заняття з мови.

Ключові слова: грецька як друга іноземна, навчально-методичний комплекс, комунікація, міжкультурне спілкування, професійна діяльність.
The article considers the role of teaching of Greek as a second foreign language in a higher educational establishment. It presents the methodological provision of the course teaching ‘Greek as a second foreign language’ and offers an example of teaching material structure for one topic.

Key words: Greek as a second foreign language, methodological provision, communication, inter-cultural communication, professional activity.

Навчальний процес у вищий школі орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, з високим фаховим рівнем, здатної до професійної діяльності в умовах іншомовного середовища у процесі міжкультурної комунікації, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів, що відбуваються в сучасному світі.

Протягом останніх років в Україні постійно зростає інтерес до вивчення новогрецької мови, який можна пояснити і особливим ореолом античності, й історичною особливістю цієї стародавньої мови, пов’язаної з джерелом культури всього людства, і намагання грецького уряду сприяти поширенню еллінізму у світі, зокрема в нашій країні.

На сучасному етапі розвитку науки та культури курс іноземної мови входить до циклу мовних дисциплін в системі освіти фахівців різного профілю. Київський національний торговельно-економічний університет, як один з лідерів вищої освіти України, має розгалужену та добре налагоджену систему міжнародних зв’язків. Для студентів, які навчаються на спеціальностях, пов’язаних з міжнародною діяльністю (міжнародна економіка, міжнародна торгівля, туризм, готельно-ресторанний бізнес, митна справа), знання кількох іноземних мов є необхідним для того щоб бути конкурентноспроможним спеціалістом, здатним працювати не тільки на внутрішньому, але й на міжнародному ринку. З цією метою кафедрою сучасних європейських мов розроблено навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов, зокрема іспанської, німецької, новогрецької, польської та французької мов як других іноземних.

Київський національний торговельно-економічний університет приділяє особливу увагу співробітництву з Грецією у галузях економіки, політики, торгівлі, освіти та культури, міжнародного туризму тощо. Умови міжнародних договорів передбачають проходження практики нашими студентами за кордоном, де отримані під час навчального процесу теоретичні знання застосовуються на практиці. Кожного року студенти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу беруть участь у програмі «Job Trust», яка передбачає тимчасове працевлаштування у грецьких готелях, що спонукає до вивчення новогрецької мови та надає можливість вдосконалювати навички володіння нею.

Метою дисципліни «Друга іноземна мова» є навчання студентів іншомовному спілкуванню в типових комунікативних ситуаціях. Досягнення цієї мети забезпечується формуванням і розвитком у студентів міжкультурної комунікативної компетенції, а саме: мовної компетенції, мовленнєвої компетенції, лінгвосоціокультурної компетенції та комунікативно-професійної компетенції.

Для забезпечення якісної організації навчального процесу кафедрою розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни «Новогрецька мова як друга іноземна», що включає програму та робочу програму з другої іноземної мови, програму і робочу програму з другої ділової іноземної мови, навчальний підручник, схвалений Міністерством освіти, науки, молоді та спорту, методичні рекомендації з самостійної роботи, методичні рекомендації для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання та граматики, комп’ютерні тести та мультимедійні презентації. Після закінчення вивчення курсу «Новогрецька мова як друга іноземна» студенти мають володіти мовою на рівні А2 («елементарний користувач» за європейською системою визначення рівня володіння іноземною мовою).

Підручник новогрецької мови, виданий нашим університетом, є першим україномовним підручником для студентів, що вивчають новогрецьку мову не як основний фах. В його основу покладено концентричний метод з послідовним розширенням та ускладненням тематичних блоків при тісному взаємозв’язку та взаємозалежності тем.

Навчальний матеріал рівномірно розподілений за розділами, які побудовані за комунікативно-ситуативним принципом, що є домінуючим у сучасній лінгводидактиці. Кожний розділ містить теоретичний матеріал, тексти для читання, аудіювання, ситуативні діалоги, словниковий мінімум, велику кількість вправ, для яких характерна чітка диференціація за складністю і які спрямовані на вирішення основної мети вивчення курсу, що дає можливість сформувати у студентів необхідні знання, навички та вміння.

Підручник дає можливість сформувати у студентів систему необхідних навичок та вмінь говоріння, аудіювання, читання та письма, необхідних для подальшого здійснення професійної діяльності.

Мовний матеріал підручника розподілено на 11 змістових модулів у відповідності до вимог робочої програми дисципліни. Кожен модуль складається з певної кількості дидактично і логічно пов’язаних параграфів, кількість яких можна регулювати залежно від фахового спрямування різних нефілологічних спеціальностей.

Наведемо приклад побудови навчального матеріалу по темі «Відвідування ресторану». На початку розділу наводиться словниковий мінімум, необхідний для спілкування на цю тему. Далі подається діалог, що є типовим для ресторанного закладу, та вправи, спрямовані на вивчення та закріплення нових лексичних одиниць.

Завдання. Ознайомтесь з типовою розмовою у грецькому закладі харчування.

Στην Καφετ?ρια
Γκαρσ?ν               Ορ?στε παρακαλ?;
Ν?κος                    Μ?πως ?χετε τυρ?πιτα;
Γκαρσ?ν               Βεβα?ως ?χουμε. Θ?λετε τ?ποτα ?λλο;
Ν?κος                    Θ?λω και ?ναν καφ? σκ?το.
Γκαρσ?ν               Ελληνικ?;
Ν?κος                    ?χι, νες-καφ?. Και τον λογαριασμ? παρακαλ?.
Γκαρσ?ν               Εντ?ξει.
________________________________________________________

Γκαρσ?ν              Ορ?στε ο καφ?ς ... η τυρ?πιτα, το νερ? και ο λογαριασμ?ς – 4 ευρ?.
Ν?κος                   Ορ?στε 5 ευρ?.
Γκαρσ?ν              Ευχαριστ? πολ?.
Ν?κος                   Παρακαλ?.

 

Завдання. Заповніть пропуски, вживаючи фрази, які підходять за змістом.

Γκαρσ?ν              Ορ?στε παρακαλ?! 
Ελ?νη                   Μ?πως ___
Γκαρσ?ν              Δ?ν ?χουμε μουσακ?. Μ?πως θ?λετε κεφτ?δες με πατ?τες τηγανητ?ς.
Ελ?νη                   ____
Γκαρσ?ν              Σαλ?τα θ?λετε; Κρασ?; Μπ?ρα;
Ελ?νη                   ____
Γκαρσ?ν              Μικρ? ? μεγ?λη;
Ελ?νη                   ____
Γκαρσ?ν              Εντ?ξει.
Ελ?νη                   ___
Γκαρσ?ν              5 ευρ? το κοτ?πουλο, 2 η ντοματοσαλ?τα, 3 η μπ?ρα. Κ?νουν 10 ευρ?.
Ελ?νη                   ____
Γκαρσ?ν              Ευχαριστ?.
Ελ?νη                   ____

Для роботи з мовними конструкціями діалогу запропонований зразок меню грецького ресторану, що дозволяє не тільки вивчати нову лексику, алей й застосовувати її у типових мовних ситуаціях, та пропонується скласти діалог за заданою ситуацією.

Ορεκτικ?

Παντζ?ρια
Ντολμαδ?κια
Γαρ?δες
Τζατζ?κι
Κολοκυθ?κια τηγανητ?
Μελιτζ?νες τηγανητ?ς
Πατ?τες τηγανητ?ς
Πιπερι?ς τηγανητ?ς

Κ?ρια Πι?τα

Μουσακ?ς
Παστ?τσιο
Μπιφτ?κι
Μπριζ?λα χοιριν?
Μπριζ?λα μοσχαρ?σια
Φιλετ?
Κοτ?πουλο

 

Σαλ?τες

Μαρο?λι
Χωρι?τικη
Λ?χανο
Ντοματα-αγγο?ρι

 

Ποτ? – Αναψυκτικ?

Μπ?ρα ?μστελ
Μπ?ρα Χ?ινεκεν
Κ?κα-κ?λα
Σπρ?ιτ
Νερ?

Κρασι?

Ρετσ?να
Λευκ? κρασ?
Κ?κκινο κρασ?

 
 • α) ε?στε στο καφενε?ο και θ?λετε ?να ποτ?,
 • β) ε?στε στην ταβ?ρνα και θ?λετε να φ?τε,
 • γ) ε?στε παρ?α στο μπαρ.

Для розвитку міжкультурного спілкування пропонується творче завдання – скласти меню українського ресторану для іноземців. Крім того студенти ознайомляться з традиційними святковими стравами національної кухні Греції.

Μια συνταγ?
ΤΖΑΤΖΙΚΙ
Υλικ?: 2 κομμ?τια σκ?ρδο
μισ? κιλ? γιαο?ρτι
?να αγγο?ρι ψιλοκομμ?νο
2 κουταλι?ς της σο?πας λ?δι
1 κουτ?λι ξ?δι
αλ?τι και πιπ?ρι

Після ознайомлення з рецептурою грецький страв студентам мають скласти рецепт української страви новогрецькою мовою.
Для розвитку навичок читання надається короткий текст з вправами на розуміння змісту прочитаного.

Σ?μερα ο Αλ?ξανδρος γιορτ?ζει. Πηγα?νει μαζ? με τους φ?λους του, τον Σεργ?? και την ?ννα στην ταβ?ρνα. Στην αρχ? παραγγ?λνουν μεζεδ?κια: ?να τζατζ?κι, δ?ο κολοκυθ?κια τηγανητ?, μια χωρι?τικη σαλ?τα, μια φ?τα. Μετ? παραγγ?λνουν το κ?ριο πι?το: ο Σεργ?? παραγγ?λνει σουβλ?κι με πατ?τες στον φο?ρνο, η ?ννα ψ?ρια στα κ?ρβουνα και ο Αλ?ξανδρος καλαμαρ?κια. Π?νουν κρασ? και ε?χονται στον Αλ?ξανδρο χρ?νια πολλ?.

 • Ο Αλ?ξανδρος, ο Σεργ?? και η ?ννα πηγα?νουν στην ταβ?ρνα.
 • Στην αρχ? παραγγ?λνουν το κ?ριο πι?το.
 • Ο Σεργ?? παραγγ?λνει σουβλ?κι με πατ?τες.
 • Η ?ννα γιορτ?ζει σ?μερα.
 • Η ?ννα και ο Σεργ?? ε?χονται στον Αλ?ξανδρο χρ?νια πολλ?.

Використання розробленого викладачами кафедри сучасних європейських мов НМКД сприяє засвоєнню та закріпленню у студентів загальних навичок володіння новогрецькою мовою за обсягом тем, передбачених програмою, які в подальшому дозволять спілкуватися з носіями мови як на побутовому так і на професійному рівнях.

Також програмою передбачено висвітлення таких тем: знайомство, привітання, ринок, супермаркет, покупки, ресторан, страви грецької кухні, умови проживання, оренда приміщення, готелі, туристичні агенції та подорожі, традиції Греції, національні та релігійні свята Греції, митні формальності на грецькому кордоні. Вивчення цих тем сприяє формуванню у студентів здатності до самоосвіти а також залученню студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей, зміцненню впевненості студентів як користувачів мови, а також позитивному ставленню до вивчення іноземних мов.

НМКД «Новогрецька мова як друга іноземна» поєднує всі компоненти методичної системи – цільовий, змістовий, операційний, мотивуючий та контрольно-коригуючий, які спрямовані на досягнення основної мети – за відносно короткий час сформувати у студентів комунікативну компетенцію.

Оволодіння студентами іноземною мовою сприяє розвитку здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полі культурного світового простору.

Литература:

 • 1.Нікіфорова В.Г. Τα Ν?α Ελληνικ?. Підручник. – К.:ЦПНМВ КНТЕУ, 2010 - 231с.
 • 2. Корж В.В., Нікіфорова В.Г., Робоча програма з новогрецької мови, як другої іноземної. – К.:ЦПНМВ КНТЕУ, 2007 - 12с.
 • 3. Нікіфорова В.Г. Робоча програма з ділової новогрецької мови, як другої іноземної. – К.:ЦПНМВ КНТЕУ, 2007 - 7с.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.