facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Автор Доклада: 
Пасічник В. В., Кунанець Н. Е.
Награда: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

УДК 002.53/.55

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

(НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ)

Пасічник В.В., д.т.н., професор

Кунанець Н.Е., к.і.н., с.н.с.

Національний університет «Львівська політехніка»

 

У статті подаються алгоритми створення інформаційних продуктів консолідованої інформації із застосуванням технологій електронного урядування зокрема при створенні бюджетів населених пунктів України у межах Державного бюджету.

Ключові слова: консолідована інформація, електронне урядування, Державний бюджет.

In this article algorithms are creating information products using the consolidated information technology including e-government in creating budgets settlements of Ukraine within the budget.

Key words: consolidated information, e-governance, the State budget.

 

Перехід України до системи державного управління європейського зразка потребує створення нової парадигми „управління”, комплексного вирішення багатьох масштабних завдань, які забезпечать необхідну збалансованість усіх гілок державної влади.

Одним з найважливіших чинників, що впливають на ефективність розвитку цього процесу, повинні стати новітні інформаційні технології, які широко використовуються в усіх сферах суспільного життя, і без яких неможливе становлення в Україні інформаційного суспільства. Саме вони забезпечують проведення комплексних інформаційно-аналітичних досліджень щодо функціонування і розвитку соціально-економічної системи по всіх її рівнях.

Система електронного урядування передбачає поєднання двох важливих складових - внутрішнього урядового інформаційного контуру – максимально наближеного до моделі корпоративної мережі, та зовнішньої інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що забезпечує відповідну інформаційну взаємодію з фізичними та юридичними особами.

Широке застосування сучасних інформаційних технологій у межах першої складової забезпечує функціонуванням єдиного інформаційного середовища, що дозволить охопити багатофункціональну діяльність в єдиний комплекс.

Але й самі технології постійно зазнають трансформації та удосконалення. Розвиток нового науково-технологічного напряму – консолідованої інформації – знаходить своє застосування у багатьох галузях економіки та безсумнівно, є вагомою і багатогранною сферою актуальних трансформацій сучасного інформаційного суспільства, формує передумови для розвитку національної економіки, наукомістких виробництв та високих технологій, та є надзвичайно важливою складовою парадигми електронного урядування.

Яскравим прикладом формування консолідованого інформаційного продукту в системі електронного урядування стало розроблення Бюджетного кодексу України. Як і формування будь-якого консолідованого інформаційного продукту, створення цього важливого державного документу відбувалося у декілька етапів впродовж доволі тривалого часу. Базовою моделлю став аналогічний документ, що набрав чинності у 2001 році [1]. Далі використовувалася сукупність методів і засобів організації, накопичення, застосування інформаційних ресурсів і знань для вирішення поставленої задачі – формування нового законодавчого акту [2].

Бюджетний кодекс за своєю природою є консолідованим інформаційним продуктом, і сам виступає базовою технологічною платформою створення «нових» консолідованих інформаційних продуктів, якими є величезна кількість бюджетів нижчих рівнів, кожен з яких може характеризуватися як консолідований інформаційний продукт, в якому подаються відомості про інформаційну модель функціонування певної території чи адміністративної одиниці у її фінансово-економічній проекції.

Технологічні процедури консолідованої інформації розвиваються надзвичайно швидко і включення їх у сферу формування бюджету України безпосередньо впливає на підвищення конкурентноспроможності та необхідність формування якісної системи відносин, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Таким чином, технологічні інструменти опрацювання консолідованої інформації, а також професійне мислення аналітиків, ефективні алгоритми їх роботи при застосуванні технологій електронного урядування створюють надійну платформу для якісної роботи із формувань добротних бюджетів різних рівнів на основі Бюджетного кодексу України.

 

The article presents algorithms of creating information products of consolidated information using technology e-government especially in creating the budgets of the settlements of Ukraine within the State budget.

Key words: consolidated information, e-governance, the State budget.

 

Ukraine's transition to public administration system of European type requires a creation of the new paradigm of administration, complex solution of many large-scale tasks that will ensure the necessary balance of all branches of government.

One of the major factors that influences on the effectiveness of this process should become the newest information technologies, which are widely used in all spheres of public life, and indispensable for the formation of the information society in Ukraine. They provide realization of complex information and analytical researches of the functioning and development of socio-economic system on all levels.

The system of the electronic governance involves a combination of two important components - the inner contour of government information - most close to the model of the corporate network and external information and communication infrastructure that provides relevant information interaction between individuals and legal entities.

Widespread usage of the modern information technologies within the first component provides on the operation a common information environment, which will cover multifunction activity in one package complex.

But also the technologies is constantly experiencing transformation and improvement. Development of new scientific and technological direction - consolidated information - finds its application in many branches of economy and certainly is a significant and multifaceted field of current transformations of the modern information society, creates conditions for national economic development, knowledge-intensive industries and high technologies, and is an extremely important component of the paradigm of the e-governance.

A striking example of the formation the consolidated information product in the e-government was drafting the Budget Code of Ukraine. As a creation of any consolidated information product, creation this important state document took place in several stages over a rather long time. The basic model has become the similar document, which came into force in 2001 [1]. Then used a combination of methods and means of organization, storage, usage of information resources and knowledge for solving the problem - the formation of a new statute.

Budget Code, by nature, is a consolidated information product and himself serving the base technological platform for the creation of "new" consolidated information products, which are the huge number of budgets of lower levels, each of which may be characterized as a consolidated information product, which contains details about the information model of functioning of certain area or administrative unit in its financial and economic projection.

Technological procedures of a consolidated information are develop very quickly and their inclusion in the scope of the formation the budget of Ukraine directly impact on competitiveness and the need of a good system of relations that arise in the process of drafting, review, approval, execution of budgets, reporting on their implementation and monitoring of the budget legislation .

Thus, technological tools of consolidated information processing and professional thinking of analysts, effective algorithms of their work in applying e-governance technologies creates a solid platform for qualitative work of durable formations of the budgets of different levels on the basis of the Budget Code of Ukraine

 

Literature:

Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14

Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17 

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners. The study is original object of analysis and specificity of the presentation.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.