facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СТРАТЕГІЧНИЙ ВПЛИВ ЗАЗДРІСНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ШТАКЕЛЬБЕРГА

Автор Доклада: 
Пенцак Є. Я., Кривошия О. А.
Награда: 
СТРАТЕГІЧНИЙ ВПЛИВ ЗАЗДРІСНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ШТАКЕЛЬБЕРГА

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ВПЛИВ ЗАЗДРІСНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ШТАКЕЛЬБЕРГА

Кривошия О. А., аспірант кафедри фінансів Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Пенцак Є. Я., кандидат физ.-мат.н., PhD (докторантура з фінансів) при об'єднанні швейцарських університетів, співробітник IEMS (Інститут економіки здоров'я та менеджменту, Лозанна).

 

В статті досліджено поняття заздрісності та раціональність заздрісної поведінки конкуруючих підприємств. Для цього було використано методи теоретико-ігрового моделювання. На базі модифікації моделі цінового лідерства Штакельберга було виявлено ефект впливу заздрісності підприємства на ефективність його діяльності. Висновки вказують на те, що заздрісна поведінка підприємства на ринку є раціональною за умови стратегічної спрямованості діяльності підприємства на розширення його ринкової частки. Однак, якщо підприємству характерна поступова (не агресивна) стратегія розвитку, то для нього доцільною є політика підтримання дружних взаємозв’язків з конкурентними.

Ключові слова: теорія ігор, модель Штакельберга, моделювання.

In the paper the phenomenon of enviousness and rational behavior of economic players is considered and its influence on firm’s efficiency is calculated. As a base for calculation the Stakelberg model of price leadership was used. Results indicate that for the firms which are oriented on increasing market share in short period the envious behavior is justified. Nevertheless, if firm is oriented on gradual (non-aggressive) market development it is better to support coordinated interconnections with competitors.

Key words: game theory, Stakelberg model, modeling.

 

Ціна та її встановлення є одним із ключових факторів ефективності діяльності підприємства. В економічній літературі розрізняють 3 методи встановлення цін на товари:

 • залежно від витрат (операційне ціноутворення)[1,2];

 • залежно від вигід, які отримують споживачі від використання товарів (маркетингове ціноутворення)[3];

 • залежно від ринкової взаємодії конкуруючих підприємств на ринку та стратегічних цілей їх розвитку (стратегічне ціноутворення)[4,5].

В даній статті основна увага буде сконцентрована на методах стратегічного ціноутворення, адже це дозволяє змоделювати наслідки різної поведінки підприємства.

Поняття заздрісності вперше було розглянуто Євгеном Пенцаком (2010) у його статті "Модифікація моделі Курно з вбудованою нераціональністю конкуруючих фірм". У статті автор розглянув наскільки поняття заздрісної поведінки є нераціональним для підприємств що конкурують на ринку та виявив, що при збільшенні коефіцієнта заздрісності підприємств, що конкурують на основі обсягів виготовленої продукції, зростає величина прибутків, рівень задоволення (корисності) менеджерів підприємства від його діяльності.

В основу даної статті покладено дослідження Є. Пенцака, проте, аналіз буде здійснено для іншої форми конкурентної боротьби - цінове лідерство. Такий вибір моделі конкуренції підприємств, в першу чергу пов’язаний із тим, що в більшості галузей (наприклад, молочна галузь України) на ринку функціонує декілька (або навіть одне) основне підприємство, яке займає значну частку на ринку і може чинити вплив на ціноутворення у всій галузі. Таке підприємство можна означити як ціноутворювача, всі інші підприємства. які не мають значного впливу на процес формування ціни на ринку є ціноотримувачами.

Сутність даної роботи полягає у визначенні напрямку та величини ефект, який чинить заздрісна поведінка підприємства на величину ринкових цін, а також на ефективність діяльності усього підприємства в цілому. Чи виправданим є твердження, що стратегічна політика підприємства (особливо у контексті агресивного розширення чи збереження поточних ринкових позицій) пов’язана із величиною заздрісності (менеджерів) підприємства.

Структура статті є наступною. У першій частині викладу основного матеріалу подано аналіз класичної моделі цінового лідерства Штакельберга та визначено результати такої ринкової взаємодії підприємства (визначено ринкові ціни та прибутковість підприємств). У другій частині здійснено аналіз модифікованої моделі цінового лідерства Штакельберга із вбудованим коефіцієнтом заздрісності підприємства, здійснено порівняння результатів модифікованої моделі цінового лідерства із класичною моделлю Штакельберга та зроблено висновки щодо раціональності поведінки конкуруючих підприємств.

Виклад основного матеріалу.

1.Класична модель цінового лідерства Штакельберга

Для спрощення аналізу в даній статті ми будемо розглядати олігополістичний ринок, на


Це означає, що за ідеальних умов, коли підприємство наслідувач є симетричним (наприклад, однакової потужності із рівними можливостями випуску, продажу продукції), підприємство лідер (ціноутворювач на ринку), керуючись власною заздрісністю, буде отримувати збитки у своїй діяльності. Проте, як вже зазначалося раніше, зазвичай підприємства наслідувачі – незначні за розміром та потужністю підприємства, що можуть забезпечити лише незначну частку попиту, тому підприємство лідер буде отримувати прибутки від операційної діяльності. Однак, ці прибутки будуть нижчими за своєю абсолютною величиною, порівняно із прибутками отриманими у класичній моделі цінового лідерства Штакельберга. На рисунку 1 представлено взаємозалежність між рівнем прибутковості підприємства та величиною його коефіцієнта заздрісності.

Рівень зміни прибутку підприємства в залежності від коефіцієнта заздрісності

Рис.1. Рівень зміни прибутку підприємства в залежності від коефіцієнта заздрісності

Як видно із рис.1, зі зростанням коефіцієнта заздрісності, збитки підприємства зменшуються. Це може бути пов’язано, в першу чергу з тим, що шляхом зменшення ринкових цін підприємство лідер намагається створити бар’єри входу на ринок для конкурентів, що в перспективі дозволить отримувати монопольні прибутки. Висновок. Таким чином, для підприємства раціональною є поведінка доброзичливості. Проте, якщо перед підприємством стоїть ціль подальшого збереження і розширення своїх ринкових позицій, то для нього раціональною буде політика розкриття своєї заздрісності для конкурентів (прикладом такого розкриття може бути оголошення стратегічних цілей на ринку). Це дозволить сформувати бар’єри входу у галузь. За умов необхідності подальшого стратегічного розвитку для лідируючого підприємства недоцільно приховувати свою заздрісність, адже це приноситиме економічні збитки і не дозволить отримати стратегічний ефекту від усунення потенційних ринкових конкурентів. Певним чином, бмеженням даного дослідження є те, що воно повністю побудоване на теоретичній основі і не має практичних прикладів. Тому у подальшому, одним із напрямків дослідження є перевірна теоретичних тверждень, представлених у данй статті на практиці. Крім
того, представлений у статті аналіз був зроблений лише для однорідних товарів, тому у наступних дослідженнях можна проаналізувати вплив ефекту заздрісності підприємств на ринки з різними товарами (взаємодоповнюючими, взаємозамінніми).

Література:

 • [1] Baker R.J. (2006). Pricing on purpose. Creating and capturing value. John Wiley &Sons, Inc.
 • [2] Daly J.L. (2002). Pricing for profitability. Activity-based pricing for competitive advantage.
 • John Wiley &Sons, Inc.
 • [3] Monroe K.B. (2002). Pricing: Making profitable decision. Third edition. USA: McGraw-Hill
 • [4] Gibbons, R. (1992). Game Theory for Applied Economists. Princeton University Press.
 • [5] Веріан Г. (2006). Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід / Пер. з
 • англійської Слухая С. – Київ. Лібра.
 • [6] Keat P.G., Young P.K. (2008). Managerial Economics. Economic Tools for Today's Decision
 • Makers. 5-th edition. Sankt-Petersburg. Piter
 • [7] Milgrom, P., Roberts, J. (1982). Limit Pricing and Entry under Incomplete Information: An
 • Equilibrium Analysis. Econometrica, 50(2).
 • [8] Авдашева С., Розанова Н. Теория организации отраслевых рынков. Учебник. - М.: ИЧП
 • "Издательство Магистр", 1998. - 320 с.

 

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis. The study is original object of analysis and specificity of the presentation.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.