facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор Доклада: 
Капченко Л. М., Капченко Р. Л.
Награда: 
ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 658. 386

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Капченко Руслан Леонідович, канд. е. наук, завідувач філії кафедри менеджменту підприємницької діяльності факультету управління ТНУ імені В.І. Вернадського

Капченко Л. М., канд. пед.наук, завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

 

У статті наведено прогноз обсягів бюджетного призначення навчальних закладів України.

Ключові слова: прогнозування, кошторис, видатки спеціального фонду.

The prognosis of volumes of the budgetary setting of educational establishments of Ukraine is resulted in the article.

Keywords: prognostication, estimate, charges of the special fund.

 

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації (далі – кошторис) є основним плановим документом, який підтверджує повноваження отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Навчальні заклади, що засновані на державній та комунальній формах власності, основну частину необхідних їм грошових коштів одержують із загального фонду Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Як виняток, Бюджетним кодексом України (ст.85) дозволено планувати та здійснювати видатки з місцевих бюджетів на фінансування професійно-технічних навчальних закладів, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на фінансування ПТНЗ одночасно з різних бюджетів.

Формування кошторису здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України і має дві складові:

  • загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій;

  • спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з використанням установою основних функцій.

Кошторисне фінансування базується на певних принципах, найважливіші з них:

  • дотримання режиму економії у витрачанні коштів;

  • суворо цільове використання бюджетних коштів;

  • дотримання плановості виділення коштів;

  • здійснення розпорядниками вищого рівня та фінансовими органами систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних установ і закладів.

Складова кошторису щодо спеціального фонду містить у собі обсяги власних надходжень та їх розподіл за економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, Власні надходження державних установ і закладів освіти формуються за видами, визначеними переліком платних послуг (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796), при цьому, власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:

Перша група – плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами. Такі надходження мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті.

Друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ. Цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і в основному не плануються.

Видатки спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

Установи мають право використовувати протягом поточного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року (шляхом внесення змін до спеціального фонду).

При цьому уточнений обсяг видатків спеціального фонду кошторису повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ здійснюються по мірі надходження коштів на рахунки закладів та установ шляхом збільшення надходжень та видатків.

У таблиці 1 наведена динаміка обсягів бюджетного призначення з відповідним розподілом на загальний і спеціальний фонди у професійно-технічних та вищих навчальних закладах МОН України, яка свідчать про достатньо повільне зростання (у 2005 – 2010 рр.) обсягів бюджетного призначення, зокрема за спеціальним фондом у ПТНЗ лише у 1,53 рази, ВНЗ І-ІІ р.а.   1,67 рази, ВНЗ ІІІ-IV р.а. більше ніж у два рази (2,17) що свідчить про відсутність мотивації у керівництва збільшувати обсяги власних надходжень.

Таблиця 1

Динаміка обсягів бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладах МОН України у 2005-2010 рр. (млн. грн.)

Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Професійно-технічні навчальні заклади

Обсяг бюджетного призначення

У т. ч.: із загального фонду

із спеціального фонду

1624,13

1448,55

175,58

1943,39

1738,87

204,53

1923,64

1727,33

196,31

1923,64

1727,33

196,31

3255,99

2948,59

307,39

3994,16

3726,11

268,06

Вищі навчальні заклади І-ІІ р.а.

Обсяг бюджетного призначення

У т. ч.: із загального фонду

із спеціального фонду

686,48

502,04

184,44

923,01

678,01

245,00

1205,58

899,58

306,00

1760,64

1378,14

382,50

2130,63

1670,23

460,40

2467,48

2159,56

307,92

Вищі навчальні заклади ІІІ-IV р.а.

Обсяг бюджетного призначення,

У т. ч.: із загального фонду

із спеціального фонду

3301,99

1673,00

1628,90

4270,40

2235,02

2035,03

5543,37

2945,98

2597,69

7835,58

4733,66

3101,12

10135,41

5672,10

4462,05

10328,55

6793,41

3535,12

 

Таблиця складена на основі даних затверджених паспортів бюджетної програми на 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 рр.

 

Користуючись даними таблиці 1 можна:

  1. Описати дану тенденцію рівнянням прямої у=ах+b;

  2. Розрахувати параметри підібраного рівняння у=ах+b методом найменших квадратів, який входить до групи методів прогнозної екстраполяції, а об’єкт нашого прогнозування чітко укладається в рамки еволюційного циклу.

Незважаючи на те, що даний метод є доволі складним і трудомістким, він є найбільш точнішим серед формалізованих методів прогнозування:

де y – залежна змінна величина; x – незалежна змінна величина; а – коефіцієнт при незалежній величині х; b – вільний член рівняння.

Здійснивши необхідні розрахунки за формулою 1 і 2 отримуємо прогнозований обсяг бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН України (таблиця 2).

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що величина обсягів бюджетного призначення навчальних закладів, окрім загального фонду, знаходиться у прямій залежності від грошових обсягів спеціального фонду, подальше зростання якого залежатиме від удосконалення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами та створення організаційно-правового механізму мотивації керівництва навчальних закладів щодо збільшення обсягів власних надходжень.

Таблиця 2

Прогнозовані обсяги бюджетного призначення професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН України на 2011-2025 рр.

Роки

Обсяг бюджетного призначення (млн. грн.)

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ р.а.

ВНЗ ІІІ-IV р.а.

Разом

2011

4278,58

2837,26

12404,55

19520,40

2012

4757,06

3211,06

13976,56

21944,67

2013

5235,53

3584,86

15548,56

24368,95

2014

5714,00

3958,66

17120,56

26793,22

2015

6192,47

4332,45

18692,56

29217,49

2016

6670,95

4706,25

20264,56

31641,76

2017

7149,42

5080,05

21836,56

34066,03

2018

7627,89

5453,83

23408,56

36490,31

2019

8106,37

5827,65

24980,56

38914,58

2020

8584,84

6201,44

26552,56

41338,85

2021

9063,31

6575,24

28124,57

43763,12

2022

9541,78

6949,04

29696,57

46187,39

2023

10020,26

7322,84

31268,57

48611,66

2024

10498,73

7696,64

32840,57

51035,94

2025

10977,20

8070,43

34412,57

53460,21

При визначенні перспектив подальшого бюджетного забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів, за умови збереження виявлених тенденцій, роль орієнтиру для МОН України, може відіграти розроблений нами прогноз обсягів бюджетного призначення до 2025 року включно.

0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.