facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВКЛАДЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ

Автор Доклада: 
Скарбун З.О., Бєлих О.О.
Награда: 
ВКЛАДЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ

УДК 156.08-26

ВКЛАДЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ

Скарбун З.О., доцент

Бєлих О.О., магістр

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

В статті розглянута інвестиційна привабливість України для іноземних інвесторів. З’ясовано, що країна є потенційно привабливою для інвестування завдяки географічному розташуванню і високій кількості потенційних споживачів. Також проаналізовані обсяги прямих іноземних інвестицій та обсяги прямих іноземних інвестицій за регіонами України у розрахунку на одну особу і зроблені висновки щодо покращення інвестиційного іміджу території країни.

Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестори, іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, територіальний маркетинг.

In this article considered the investment attractiveness of Ukraine for foreign investors. It was found that the country is potentially attractive for investment due to geographical location and high number of potential consumers. Also analyzed amount the foreign direct investment and foreign direct investment in Ukraine's regions in per one person and drawn conclusions on improving the investment image of the country.

Key words: investment, foreign investors, foreign investment, foreign direct investment, regional marketing.

 

Процвітання України неможливе без розвитку її міст. У свою чергу цей розвиток залежить від потоку інвестицій в конкретну територію. В умовах глобальної ринкової економіки окремі міста виступають як окремі ринки. Тому місцева влада на базі людських, інтелектуальних, інституційних, інфраструктурних, фізичних та природних ресурсів місцевості повинна будувати самоокупну економічну систему [2].

Використовуючи існуючі ресурси ефективно, місцева влада додатково мусить створювати центри сприяння інвестору, бізнес-інкубатори, підготовлені земельні ділянки, тощо, які нададуть їм можливість формувати імідж території, позиціонувати себе по відношенню до інших і мати певні конкурентні переваги у залученні іноземних інвестицій та у відкритті нових підприємств. Під іноземними інвестиціями треба розуміти цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Такі інвестиції можна назвати «стратегічними». Вони забезпечують створення інноваційних підприємств, значне експортне спрямування, впровадження нової продукції, зростання конкурентоспроможності країни ?1?.

Різновидом іноземних інвестицій є прямі іноземні інвестиції (ПІІ) під якими треба розуміти інвестиції, що передбачають довгострокові взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці іншої країни. Пряме інвестування передбачає суттєвий вплив інвестора - нерезидента на управління підприємством - резидентом з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. До категорії прямих інвестицій включаються внески нерезидентів до статутного фонду та обсяги прав власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери (що складають не менше 10% вартості статутного фонду резидента), а також інвестиції , що отримані в результаті укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність, кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів.

Пряма інвестиція, як категорія інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, є складовою платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни.

ПІІ особливо необхідні для країн, що розвиваються. Вони є потужним джерелом зовнішнього фінансування і визначальним інструментом різких позитивних змін, прямим чином впливаючи на зростання валового внутрішнього продукту та індексу людського розвитку ?4?.

Прямим ефектом від ПІІ для території є створення нових робочих місць. Створення робочих місць та зайнятість населення завдяки ПІІ відбувається безпосередньо і опосередковано. Безпосередньо – іноземними компаніями, і опосередковано – місцевими підприємствами, такими що конкурують у даній галузі чи пов’язані з нею, постачальниками сировини та комплектуючих, дистриб’юторами, надавачами послуг.

ПІІ покращують діяльність місцевого дрібного бізнесу та бізнес партнерів, постачальників та підрядників, встановлюють нові стандарти конкуренції, підвищують імідж та діловий рейтинг міст.

Існує безпосередній послідовний зв'язок між динамікою зростання благополуччя населення, економічним розвитком та обсягом інвестицій; темпами росту обсягів інвестицій та якістю ділового клімату. Країни з високим рівнем благополуччям відрізняються сприятливим інвестиційним та підприємницьким середовищем.

На світовому ринку інвестиційних потоків найбільш привабливими для прямих іноземних інвестицій є країни з перехідною економікою та країни що розвиваються ?6?.

Слід зазначити, що обсяг прямих іноземних інвестицій з кожним роком збільшується. Так на початок 2010 року обсяг інвестицій склав 40026,8 млн.дол.США (рис.1), що на 12,4% більше ніж за аналогічний період 2008 року (35063,48 млн.дол.США).

Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України у довгочасній динаміці

Рис.1 Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України у довгочасній динаміці

 

Станом на початок 2010 року значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (23% загального обсягу прямих інвестицій в Україні), зокрема переробної (19%). Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, хімічну та нафтохімічну промисловість, а також машинобудування.

У фінансових установах акумульовано 22% прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 11%, а також в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 10%.

Кількість підприємств, у які вкладено іноземні інвестиції, на 1 січня 2010 року становить майже 19 тисяч ?5?.

Разом з тим території України (області, міста) мають велику відмінність в обсягах залучених інвестицій. Якщо розкласти їх по регіонах, то загалом зростання в розрахунку на одну особу (дол. США) відбулось у 26 регіонах (рис 2), з яких тільки у 22 регіонах їх приріст перевищував відповідний показник 2009 року.

Обсяги прямих іноземних інвестицій за регіонами України у розрахунку на одну особу на початок 2010 р.

Рис.2 Обсяги прямих іноземних інвестицій за регіонами України у розрахунку на одну особу на початок 2010 р.

 

Кількість країн світу, які інвестують економіку України на початок 2010 року становило 125. Найбільші обсяги прямих інвестицій надійшли від нерезидентів із 10 країн: Кіпру, Німеччини, Нідерландів, Російської Федерації, Австрії, Сполученого Королівства, Франції, США, Віргінських Островів, Британських та Швеції, яким належить понад 81% загального обсягу прямих інвестицій в економіці України. Порівняно з 1996 роком із десятки найбільших країн-інвесторів України вибули Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Польща, поступившись Швеції, Віргінським Островам, Британським, Австрії та Франції ?5?.

Рівень прямих іноземних інвестицій з Європейського Союзу в Україну щороку зростає, навіть якщо інвестиційний клімат як і раніше не вважається сприятливим згідно міжнародних оцінок, тим не менше країна розглядається потенційно привабливою для інвестування завдяки географічному розташуванню і високій кількості потенційних споживачів ?8?.

Відношення інвесторів до України зрозуміле і продиктоване існуючим діловим та інвестиційним кліматом. Інвестори зацікавлені в передбачуваному доході і прагнуть обійти три основні перешкоди – витрати, затримки та ризики. В Україні інвесторів очікують невирішені земельні питання, занедбане житлово-комунальне господарство, відсутність стратегії, пріоритетів, «плану дій», чітких домовленостей і системних правил поведінки як національної так і місцевої влади, боязнь конкуренції, нерозуміння та не сприйняття населенням, опір громади, стереотипи, законодавство, політичні, інституційні та організаційні недосконалості.

Територіальні громади країн, які динамічно розвиваються і в яких позиція держави орієнтована на серйозні економічні зрушення, активно конкурують за інвестиції. Використовуючи всі можливі інструменти сучасного територіального маркетингу вони вибудовують власні стратегії планів розвитку по їх залученню, формують відповідні системи, що мають забезпечити стійкість та якість місцевого інвестиційного клімату ?3?.

Україна має великі обсяги землі, придатної для промислового розвитку та залучення інвестицій. Цей земельний запас представляє собою приховану конкурентну перевагу в порівнянні з більшістю інших країн Європи. Вагома частина тієї землі знаходиться в громадській власності, що може полегшити підготовку ділянок та переговори з потенційним інвесторам. Але, на жаль, ці можливості та наявний потенціал обмежується складними та довготривалими юридичними й адміністративними процедурами (купівля землі; зміна призначення землі, тощо), а громадський сектор, муніципалітети фінансово не мотивовані місцевим бюджетом, самотужки не можуть відчути цих процесів і тому практично не займаються системно залученням цільових інвестицій і не беруть участі в підготовці промислових ділянок. Цей процес на місцевому рівні перебуває ще в зародковому етапі. Разом з тим ті керівники територій (області, міста), які розуміють ці процеси, незважаючи на недостатність вирішення проблеми на національному рівні, працюють над залученням інвестицій і мають у цьому питанні суттєві перемоги над тими містами та територіями, які цим не займаються.

В теперішніх умовах глобальної конкуренції місцева влада мусить займатись територіальним маркетингом. Для цього треба здійснювати заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для формування привабливого інвестиційного іміджу міста, пошук потенційних інвесторів, а також створення інвестиційної стратегії. Ступінь інвестиційної привабливості, є визначальною умовою активної інвестиційної діяльності, а, отже, і ефективного соціально-економічного розвитку регіональної економіки.

Щоб змінити ситуацію на краще, необхідно на державному рівні визначити стратегію дій формування сприятливого клімату та визначення пріоритетних сфер для залучення іноземних інвесторів, вдосконалювати законодавство, створити механізм економічної зацікавленості міст конкурувати за інвестиції, малопродуктивні сільськогосподарські землі перевести у промислове призначення і допомагати територіям готувати ділянки для потенційного стратегічного інвестора (згідно стратегічних пріоритетів), спростити дозвільні процедури, замість ситуаційних схем кризового управління заохочувати створювати територіальні системні моделі управління місцевим економічним розвитком.

 

Література:

  1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96

  2. Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Вид 2-е/Пер. з англ. / Е.Дж. Блейклі. - Львів: 2002 – 416 с.

  3. Васильченко Г. Місцевий економічний розвиток і прям іноземні інвестиції // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1.

  4. Конкурентні переваги територій у боротьбі за інвестиції. Авторський колектив: Дачишин М., Дацків Р. та ін. /Бібліотека державного службовця. Вип.4 / Інститут реформ. Київ.2004 – 45 с.

  5. Овденко Л.М. Статистичний збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності», Київ, 2010

  6. Руководство по лучшей практике в области формирования позитивного делового и инвестиционного климата/ ОБСЕ. 2006 – 288 с.

  7. shuliak.blogspot.com

  8. www.newsru.ua

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Научное исследование носит констатирующий характер. Выводы адекватны. Доклад заслуживает внимания ученых и практикующих специалистов.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.