facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФАКТОРИ ТА ВИДИ

Автор Доклада: 
Товстяк Г.П.
Награда: 
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФАКТОРИ ТА ВИДИ

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФАКТОРИ ТА ВИДИ

Товстяк Г.П., студент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

Для ефективної роботи підприємствам слід володіти здатністю витримувати різноманітні зовнішні та внутрішні навантаження, тобто володіти економічною стійкістю. У статті висвітлюється поняття, структура та види економічної стійкості, а також основні фактори, що впливають на стійкість підприємства.

Ключові слова: економічна стійкість, виробнича стійкість, технологічна стійкість, фінансова стійкість, ринкова стійкість підприємства, екологічна стійкість, соціальна стійкість.

For efficient operation of businesses should have the ability to withstand various external and internal loads, that have economic stability. In the article the concept, structure and types of economic stability, as well as the main factors affecting the stability of the enterprise.

Keywords: economic stability, financial stability, management strength, business stability, price (market) stability of the enterprise.

 

Сьогоднішні умови функціонування підприємств характеризуються постійною залежністю від усіх суб’єктів загальної інфраструктури. Підприємства постійно співпрацюють з внутрішнім та зовнішнім середовищем, намагаються посилити своє становище на ринку та послабити положення конкурентів.

У таких умовах їх діяльність неможливо захистити від негативних потрясінь. Тому існує проблема економічної захищеності (стійкості) в умовах негативного впливу зовнішнього середовища, вміння швидко усувати загрози, а також пристосовуватися до умов, що позитивно впливають на діяльність підприємства, використовуючи його можливості. Отже, економічна стійкість підприємств, визначення її структури, видів та факторів впливу є актуальним питанням сьогодення.

В економічній науковій літературі питання економічної стійкості підприємства вивчають такі учені-економісти: А. Амоші, В. Герасимчук, М. Білик, І. Бланк, Є. Борщук, С. Галуза, А. Градов, С. Бєляєв, К. Ізмайлова, С. Кваша, О. Кириченко, С. Климчук, Т. Ковальчук, М. Коробков, О. Кривоконь, Л. Лахтіонова, П. Макаренко. Аналіз публікацій щодо сутності економічної стійкості показав відсутність на сьогодні єдиної загальноприйнятої думки по визначенню цієї категорії.

Поняття економічної стійкості тісно пов’язане з проблемою обмеженості економічних ресурсів, та вперше було вжито після глобальної енергетичної кризи 1973-1979 рр. Саме тоді під економічною стійкістю електрогенеруючого підприємства стали розуміти здатність протистояти загрозі банкрутства. Економічна стійкість підприємства представляє собою забезпечення рентабельної виробничої діяльності за рахунок підвищення ефективності використання виробничих ресурсів та управляння підприємством, стійкого фінансового стану, стабільного розвитку міцності підприємства і соціального розвитку персоналу в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища.

Отже, ми можемо розуміти під економічною стійкістю підприємства таку динаміку показників, яка забезпечує ефективну, екологічно безпечну роботу на сьогодні, а також гарантує її і на майбутнє, враховуючи зміни середовища.

Економічна стійкість – широке поняття, що включає в себе виробничу, технологічну, фінансову, соціальну, екологічну, ринкову стійкість.

Виробнича стійкість – це ріст ефективності використання всіх видів ресурсів, що забезпечують виробництво продукції, а також виробництво нових видів продукції та підвищення рівня механізації виробництва. Виробнича стійкість дуже тісно пов’язана та є неможливою без забезпечення технологічної стійкості.

Технологічна стійкість – це ріст ефективності використання у виробництві товарів чи послуг нової техніки та технології.

Фінансова стійкість – це ріст рентабельності фінансової діяльності та ділової активності підприємства, збереження платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимої зони ризику, ріст інвестиційної активності.

Ринкова стійкість – постійна конкурентоздатність підприємства та продукції, збільшення долі ринку, ефективна цінова політика.

Враховуючи концепцію сталого розвитку, економіка будь якого підприємства повинна забезпечувати ефективну соціально-екологічну стійкість. Здійснюється це через соціальну політику підприємства, що спрямована на захист та підтримання людей,створення сприятливих умов праці та відпочинку, розвиток людського потенціалу, вмотивованість персоналу, та екологічну політику (раціональне використання природних ресурсів, використання ресурсозберігаючих на енергозберігаючих технологій) яка сприяє збереженню навколишнього середовища та бережному ставленню до природи.

Економічна стійкість – це такий стан підприємства, що формується під впливом певних факторів. Класифікація факторів економічної стійкості представлена у таблиці 1.

Таблиця 1

Фактори економічної стійкості

Ознака

Фактори

1. За способом впливу

 • стабілізуючі (позитивно впливають на рівень економічної стійкості)

 • дестабілізуючі (негативно впливають на рівень економічної стійкості)

2. За місцем виникнення

 • внутрішні

 • операційні фактори (неефективний маркетинг, недиференційований асортимент продукції, неефективний виробничий менеджмент, тощо)

 • інвестиційні фактори (неефективний фондовий портфель, перевитрати інвестованих коштів, неефективний інвестиційний менеджмент, тощо)

 • фінансові фактори (неефективна фінансова стратегія, висока вартість капіталу, велика доля позичкового капіталу, ріст дебіторської заборгованості, неефективний фінансовий менеджмент, тощо)

 • зовнішні

 • загальноекономічні (інфляція, нестабільність податкової системи та законодавства, зниження доходів населення, тощо)

 • ринкові (зниження місткості ринку, зниження попиту, нестабільність валютного ринку, ріст пропозиції товарів-субститутів, тощо)

 • інші фактори (політична нестабільність, негативні демографічні тенденції, стихійні лиха, тощо)

 

3.За характером дії

 • прямі

 • опосередковані

4. За ступенем обумовленості

 • об’єктивні ( обумовлені процесами, що об’єктивно розвиваються, форс мажорні обставини)

 • суб’єктивні (створюються свідомо окремими групами людей)

 

Велика кількість факторів економічної стійкості дозволяють визначити види стійкості у економічному аспекті (рис.1)

Види стійкості підприємства в економічному аспекті

Рис.1. Види стійкості підприємства в економічному аспекті

Внутрішня стійкість являє собою такий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат функціонування. В основі її досягнення лежить принцип активного реагування на зміни середовища господарювання.

Зовнішня стійкість обумовлена стабільністю економічного середовища, в рамках якого діє підприємство, досягається відповідною системою управління в масштабах всієї країни, тобто управлінням ззовні.

Успадкована стійкість являється результатом наявності певного запасу фінансової міцності організації, що сформувався впродовж декількох років і захищає підприємство від різких негативних змін чи дестабілізуючих факторів.

Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення доходів над витратами, стан ресурсів, який забезпечує їх ефективне використання в процесі виробництва і реалізації, а також сприяє розширенню та оновленню. Фінансова стійкість являється характерним індикатором економічного стану підприємства. Вона повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, які, з одного боку, відповідають умовам ринку, а з іншого – відповідає потребам розвитку підприємства.

Організаційно-правова стійкість визначає його функціонування в рамках законодавчого і правового поля.

Виробничо-технологічна стійкість характеризується стабільним ростом виробництва та удосконаленням техніки та технологій.

Отже, для забезпечення економічної стійкості підприємств необхідні гнучкість та швидкість реакції на зміни кон’юктури ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції та виробництва, висока інвестиційна активність, ліквідність та фінансова стабільність. Тільки це дозволить створити динамічно рівноважну цілісну систему, яка б самостійно визначала свій напрямок розвитку у теперішньому і майбутньому.

 

Література:

 • 1. Борщук Є. М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку / Є. М. Борщук //Регіональна економіка. − 2007. − № 1. − С.62-71.
 • 2. Климчук С. В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості / С. В. Климчук // Економіка АПК. − 2006. − № 9. − С. 52-58.
 • 3. Макаренко Ю. П. Розробка методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності для підприємств АПК / Ю. П. Макаренко // Агросвіт. − 2008. − № 4. − С. 37-43.
 • 4. Проценко Н. Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств / Н. Б. Проценко // Регіональна економіка. − 2007. − № 2. − С. 86-94.
 • 5. Д. Ковалев, Т. Сухорукова Экономическая безопасность предприятия // Экономика предприятия. –2001.-- №4 .
 • 6. Дергачева В. В., Недин И. В., Сенько И. В. Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.