facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ

Автор Доклада: 
Поліщук Н. О.
Награда: 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ

УДК 332

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ

 

Поліщук Н. О., асистент кафедри „Економіки і менеджменту”
Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

 

Стаття присвячена визначенню особливостей формування та методологічної основи регіонального менеджменту в ринковій системі.
Ключові слова: регіон, економіка, менеджмент, спрямованість, стратегія, аналіз

 

The article is devoted to definition of peculiar features of formation and methodological basis of regional management in the market system.
Key words: region, economics, management, direction, strategy, analysis.

 

Зростаюче значення регіонів як суб’єктів економічної діяльності створює необхідність в удосконаленні механізмів регіональної та міжрегіональної взаємодії як однієї з важливих факторів стійкого розвитку.

Результати ряду досліджень показують, що для більшості регіонів достатньо низький рівень процесу розвитку регіонального менеджменту в ринковій системі, що залежить від ступеня вивченості теоретичних положень даного питання, а також закордонного досвіду у вирішенні подібних проблем, що дозволить у подальшому виробити власну стратегію розвитку ринків України в системі регіонального менеджменту.

Широкий спектр питань розвитку регіональної економіки досліджується такими авторами як: М.П.Буров, П.І.Буряк, І.Відяпін, Н.М.Горбунов, А.Г.Гранберг, В.Н.Киченжи та інші. Базовими джерелами щодо аспектів теорії управління процесами формування і розвитку ринків в світовій економічній науці можуть розглядатися праці А.Сміта, К.Менгера, Л. Вальраса, А. Маршала, П. Самуельсона, М. Фрідмана, Ф. фон Хайєка, В.Ойкена.

Регіональний менеджмент як наукова дисципліна почала формуватися з кінця XIX ст.. Академічної науки поки що не створено, сама ж практика створювалась в основному емпірично, на основі здорового глузду. Дослідники спеціалізувались та спеціалізуються не стільки в сфері науки регіонального менеджменту, скільки за окремими проблемами територіальної організації життєдіяльності. Наукова школа регіонального менеджменту формується з певним відставанням від потреб практики, а відповідні академічні курси почали розроблятися лише останнім часом. [1, с. 288]

Аналіз існуючих досліджень дозволяє зробити наступні узагальнення: регіональний менеджмент існує реально як область специфічного управління і все більше починає проявлятися як відносно самостійний науковий напрямок; має ряд аспектів – економічний, організаційний, соціальний, суспільно-політичний та інші; навчальна і наукова сфери можуть бути охарактеризовані як міждисциплінарний напрямок; становлення регіонального менеджменту обумовлене розподілом праці в управлінні, яке стає все більш динамічним. Тому в структурі регіонального можна виділити наступні різновиди менеджменту: інвестиційний, кадровий, фінансовий, політичний та ін.[1, с.288] Методологічну основу наукової розробки регіонального менеджменту складають: загальнонаукові знання (історія, філософія, теорія пізнання, науковедення та ін.); теорія загального та спеціального менеджменту (в т.ч. концепції гуманізації та екологізації управління, теорія циклів, та ін.); спеціальні теорії соціально-економічної організації (у т.ч. економіко географічні школи, концепції урбанізації і деурбанізації, «територіального комплексирування», соціальні теорії адаптації населення та ін.) [1, c.289]; теорія регіонального відтворення, що також слугує методологічною основою вивчення процесів управління регіональними ринками.

Проведений аналіз показав, що теоретичні засади ринкової спрямованості регіонального менеджменту знаходяться лише на початковій стадії свого формування. Оскільки такі теоретичні питання як ринкове управління та регіональне управління розглядались дослідниками в основному відособлено, а не як цілісне системне явище. Але, на сьогодні, проблема ринкової спрямованості регіонального менеджменту стає пріоритетом в наукових дослідженнях теоретиків, що пов’язано з посилення «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління.

Таким чином, подальший розвиток теоретичних надбань в сфері ринкової спрямованості регіонального менеджменту потребує вирішення безліч теоретико-методологічних проблем, серед яких: уточнення економічної сутності понятійного апарату управління регіональними ринками; опис особливостей ринкової спрямованості регіонального менеджменту та обґрунтування необхідності переходу на системний принцип розгляду даної проблеми; розробка та теоретичне обґрунтування якісно нової парадигми державно-управлінських ринкових відносин на регіональному рівні тощо.

Наведений перелік невирішених проблем є перспективною базою на шляху подальших розвідок у даному напрямку.

 

Література:

1. Общий и специальный менеджмент: Учебник/ Общ.ред. А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 568 с.

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.