facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРИНЦИП "ТРИСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА" У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор Доклада: 
Берегой Т.А.
Награда: 
ПРИНЦИП "ТРИСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА" У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ПРИНЦИП "ТРИСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА" У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Берегой Т.А., кандидат наук з державного управління

Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

В роботі розглядаються питання трисекторного партнерства, представлено визначення різних тлумачень цього явища. Окремої уваги приділено аналізу Програми економічних реформ 2010-2014 рр., розробленої Президентом України, у розрізі питань міжнародної співпраці та інтеграції. Виявлено ряд причин, які стримують інтеграційний розвиток та надані пропозиції щодо поліпшення ситуації.

Ключові слова: влада, бізнес, громадськість, трисекторне партнерство, транскордонна співпраця, єврорегіон, прикордонна торгівля.

The article is about a three-sector partnerships and it presents a number of different interpretations of this phenomenon. Special attention is paid to the analysis of economic reforms programme of 2010-2014, developed by the President of Ukraine in the context of international cooperation and integration. Several reasons that hinder the development of integration are detected and suggestions for improvement of the situation are provided. 
 
Key words: government, business, public, three-sector partnerships, cross-border cooperation, Euroregion, border trade.

 

 
 
 
 

The article is about a three-sector partnerships and in it a number of different interpretations of this phenomenon are presented. Special attention is paid to the analysis of economic reforms programme of 2010-2014, developed by the President of Ukraine in the context of international cooperation and integration. Several reasons that hinder the development of integration are detected and suggestions for improvement of the situation are provided. 

Key words: government, business, public, three-sector partnerships, cross-border cooperation, Euroregion, border trade.
 

Перш ніж перейти до суті тезів, хотілося б зупинитися на визначенні понятійних категорій зазначених у представленій проблематиці. Отже, у науковому і практичному просторі все частіше постає питання взаємодії влади, бізнесу та громадськості, але цю взаємодію називають різними словосполученнями: міжсекторна співпраця, міжсекторне партнерство, партнерська взаємодія, трисекторна співпраця та трисекторне партнерство. На нашу думку, всі перелічені словосполучення, окрім останнього, не чітко формулюють сутність понять, які вкладають в його розуміння практики. Наприклад, «співпраця» не відображає взаємовигідну діяльність між учасниками, «міжсекторна» - не вимагає взаємодії саме усіх трьох секторів (влади, бізнесу, громадськості), «партнерська взаємодія» зовсім не конкретизує коло зобов’язань щодо учасників взаємодії. Так, саме «трисекторне партнерство», на наш погляд, більш змістовно відображає сутність тієї діяльності, яка покладена в основу взаємодії влади, бізнесу та громадськості, так як «трисекторне» вимагає взаємодії трьох секторів, а «партнерство» - вимагає застосування договірної основи між партнерами на взаємовигідних умовах.

Принцип «трисекторного партнерства» може застосовуватись в різних сферах життєдіяльності громадян, розвитку держави та підприємницької діяльності.  В межах нашого дослідження спробуємо застосувати зазначений принцип в сфері міжнародної інтеграції. Ця тематика відображена в Програмі економічних реформ України на 2010-2014 рр. (далі - Програма) в межах інтеграції України в світовий економічний простір. Розробники Програми називають наступні перешкоди:

 • - відсутність системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці;
 • - недостатній рівень доступу українських товарів і послуг до зовнішніх ринків;
 • - низька диверсифікованість українського експорту (товарна і географічна);
 • - низька ефективність підготовки до інтеграції України в ЄС;
 • - недостатнє використання потенціалу торгово-економічного співробітництва з країнами СНД, іншими перспективними торговельними партнерами й регіональними інтеграційними об’єднаннями;
 • - низька ефективність залучення й використання зовнішньої допомоги [1].

Ці перешкоди витікають з ряду причин, однією з яких є відсутність ефективного механізму взаємодії влади, бізнесу й громадського суспільства у сфері міжнародної інтеграції, що зумовлює слабку поінформованість національного бізнесу, перешкоджає урахуванню інтересів бізнесу й суспільства у прийнятті зовнішньоекономічних рішень. Така ситуація склалася в результаті, перш за все, недосконалого законодавчого поля.

На загальнодержавному рівні участь регіонів у міжнародній співпраці регулюються Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2], відповідно до якого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності визначаються Україна в особі центральних органів влади, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво» [3] територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України визначені суб’єктами транскордонного співробітництва і можуть взаємодіяти з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством та угодами про транскордонне співробітництво.

Угода про транскордонне співробітництво може передбачати створення органу, наприклад, єврорегіону, що виступає однією з організаційних форм транскордонних відносин. У межах своєї компетенції та за згодою центральних державних органів влади (на базі спеціальних розширених повноважень на міжнародне співробітництво) місцеві органи влади прикордоних областей мають можливість розробляти спеціальні комплексні програми економічної, соціальної, культурної взаємодії, реалізувати конкретні транскордонні економічні проекти, вирішувати проблеми зайнятості, інфраструктури, екології.

Загальні правові принципи розвитку євро регіонів регулюють міжнародні угоди, зокрема, «Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами та властями» (1980 р.), «Європейське рамкове порозуміння про співпрацю в прикордонних регіонах» (1980 р.), «Європейська хартія місцевого самоврядування» (1985 р.), «Хартія Конгресу місцевих та регіональних органів влади Європи» (1994 р.) [4].     

На даний момент на території України існує дев’ять єврорегіонів: “Карпатський єврорегіон”(1993р.), “Буг”(1995р.), “Нижній Дунай” (1998р.), “Верхній Прут” (2000р.), “Дніпро” (2003р.), “Ярославна” (2003р.), “Слобожанщина”(2003р.), “Чорне море”(2008р.)  та «Донбас» (2010). В Європі діє близько 120 єврорегіонів.

Єврорегіони відіграють роль мостів у процесі європейської інтеграції. Так було у Західній, Північній і Південній Європі на межі шістдесятих і сімдесятих років, і так є від початку дев'яностих років на кордонах країн Центральної і Східної Європи, а особливо на кордонах з Європейським Союзом і з країнами-кандидатами до ЄС.

Але, в зазначених законодавчих актах не прописані дієві механізми участі та залучення зацікавлених сторін до міжнародної інтеграції і тим самим відштовхує потенційних учасників цього процесу. Мова йде про регіони України, які є прикордонними (вважаємо, що саме з прикордонних областей треба починати міжнародну інтеграцію), а це 19 областей з 25. Це самий найдовший кордон в Європі, та він в останні роки все більш виконує суто бар’єрну функцію (візовий режим, митні збори, ін.).

Світовий досвід окремих країн й міжнародних організацій  одним із ефективних засобів створення конкурентного середовища на транскордонних ринках і засобів виживання в кризових ситуаціях називають прикордонну торгівлю.

В Україні відносно прикордонної торгівлі відсутня будь-яка законодавча база, окрім згадок про неї в ст. 7 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2] та в ст. 35 Закону «Про місцеве самоврядування» [5], де відмічено, що у веденні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад знаходяться організація і контроль прикордонної торгівлі.Проте, ніяких інших нормативних актів, в яких було б визначено, що таке «прикордонна торгівля», «прикордонна територія», «суб’єкти прикордонної торгівлі» тощо, й запропонованих механізмів і інструментів її регулювання немає. 

Отже, розвитку прикордонної торгівлі в Україні на сьогодні перешкоджає, перш за все, недосконалість законодавчої бази, а також відсутність угод з сусідніми державами і слабка інфраструктура прикордонних  районів.

Першими кроками у визначених напрямах буде наступне:

 • - удосконалення нормативно-правової бази України у сфері прикордонної торгівлі. Наприклад, внесення змін до законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про транскордонне співробітництво», в яких визначити поняття «прикордонна торгівля», «прикордонна територія», визначити статус «учасників прикордонної торгівлі» і систему пільг для них, визначити компетенцію місцевих органів влади у вирішенні питань прикордонної торгівлі. (Це сфера компетенції влади).
 • - налагодження взаємовигідних торговельно-економічних зв’язків між прикордонними регіонами України і суміжними державами. Наприклад, введення спеціальних митних процедур для учасників прикордонної торгівлі, дипломатична підтримка розвитку прикордонної торгівлі, спрощення режиму перетинання державного кордону суб’єктами прикордонної торгівлі. (Це компетенція влади та бізнесу).
 • - проведення виставково-ярмаркової діяльності (Це компетенція громадських організацій та окремих фізичних осіб).
 • - інформаційно-консультативна підтримка прикордонної торгівлі. Наприклад, створення спеціалізованих сайтів, видання посібників з ведення прикордонної торгівлі. (Це компетенція громадських організацій та наукових закладів).
 • - створення інфраструктури прикордонної торгівлі. Наприклад, центри прикордонної торгівлі, ринки сільгосппродукції. (Це компетенція бізнесу).

Саме на перших етапах утворення сприйнятливих умов для розвитку прикордонної торгівлі ефективним буде використання принципу трисекторного партнерства.

 

Література:
1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-szablon-kor-UKR.pdf. 
5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. 
№ 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
Література:
 
 • 1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
 • 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
 • 3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
 • 4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-sz...
 • 5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
Література:
1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-szablon-kor-UKR.pdf. 
5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. 
№ 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
Література:
1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-szablon-kor-UKR.pdf. 
5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. 
№ 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
Література:
1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-szablon-kor-UKR.pdf. 
5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. 
№ 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
Література:
1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" вiд 02.06.2010 [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0004100-10.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  № 959-XII [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
3. Закон України «Про транскордонне співробітництво»  вiд 24.06.2004  № 1861-IV [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15.
4. Козловський І. Правові підстави функціонування єврорегіонів в Україні [Електорний ресурс] // Режим доступу : http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/rl_most/ukr/01-Kozlowski-szablon-kor-UKR.pdf. 
5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 трав. 1997 р. 
№ 280/97-ВР [Електорний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ? Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.