facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Автор Доклада: 
Берегой І.А.
Награда: 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Берегой І.А., аспірант
Одеський регіональний інститут державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України

 

В даній статті розглядається самостійна галузь права – земельне право. Розкривається зміст, предмет земельного права, специфіка земельних відносин, методи земельно-правової системи, система земельно-правових інститутів, принципи земельного права, а також увага приділяється земельно-правовим джерелам у сфері законодавчої бази
Ключевые слова: земельне право, методи земельно-правова система, принципи земельного права.

In this article is examined the independent field of lawlanded right. Maintenance, article of the landed right, specific of the landed relations, opens up, methods earth legal systems, system earth legal institutes, principles of the landed right, and also attention is spared earth legal to the sources in the field of legislative base
Keywords: landed right, lands, legal system, principles of the landed right.

 

Земельне право - самостійна галузь права, предметам якого є суспільні відносини, які виникають з приводу раціонального використання та охорони земель як природного об'єкта.

Особливого значення набуває оволодіння знаннями у галузі земельного права в сучасний період — час прискорення реформування земельних правовідносин, становлення, розвитку і зміцнення державності в Україні [5].

Предметом правового регулювання нормами земельного права є суспільні земельні відносини, які регулюються відповідними нормами права.. Характерною особливістю предмета земельного права є те, що він охоплює собою як матеріально-правові, так і процесуальні норми, створюючи тим самим механізм (процедуру) реалізації земельно-правових норм, наприклад, порядок приватизації державних земель, вилучення земельних ділянок для державних і громадських потреб, надання земельних ділянок у власність для ведення селянського (фермерського) господарства, землеустрій, порядок розгляду земельних спорів, облік тощо [5].

Земельне право є системою спеціально встановлених норм, які регулюють особливий вид суспільних відносин, – земельних.

Специфіка земельних відносин обумовлена особливостями об’єкта правового регулювання - землі.

Розкриваючи зміст земельних відносин, які регулюють земельне право, виділяють деякі форми, такі як: відносини земельної власності, відносини в області управління земельним фондом, відносини землекористування, земле-охоронні відносини [2].

Правові норми, регулюючі земельні відносини, вимагають від всіх суб'єктів права землекористування використовувати надані їм земельні ділянки раціонально, ефективно і строго за цільовим призначенням.[2].

Саме через земельні правовідносини виявляється ступінь реальності та ефективності земельно-правових норм, оскільки будь-які правовідносини становлять механізм дії правових норм, у якому поведінка суб'єктів права спрямовується у потрібне для держави русло (наприклад, власник земельної ділянки використовує її на свій розсуд, і втручання в його діяльність заборонено). Однак свободу господарської експлуатації землі закон спрямовує у русло додержання цільового призначення даного угіддя, ефективності використання, підвищення родючості тощо, і якщо власник не бажає застосовувати даний режим використання, то його право власності на земельну ділянку може бути припинено [2].

Земельні правовідносини можна класифікувати за інститутами земельного права та залежно від їх матеріального або процесуального характеру [5].

До першої групи належать: земельні правовідносини у сфері власності на землю; правовідносини з приводу прав на землю, похідних від права власності; правовідносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням права загального користування землею; правовідносини у галузі управління використанням і охороною земель; охоронні земельні правовідносини [5].

Земельні правовідносини у сфері власності на землю є основоположними, адже у багатьох випадках вони визначають зміст інших видів правовідносин. Встановлення тієї чи іншої форми власності на землю здійснюється при приватизації державних або комунальних земель, укладенні будь-яких угод щодо землі, при конфіскації земель тощо [5].

Правовідносини з приводу прав на землю, похідний права власності виникають тоді, коли власник заінтересований у передачі прав на земельну ділянку іншим особам. У цьому разі між власником і такою заінтересованою особою виникають правовідносини землекористування, у межах яких обидві сторони беруть на себе взаємні права та обов'язки- ця група земельних правовідносин поділяється на дві підгрупи: правовідносини, що мають характер речових прав(право постійного користування земельною ділянкою і сервітут) і правовідносини, які мають зобов'язальний характер - оренда, застава (іпотека) [5].

Характер земельних правовідносин залежить також від того, у складі якої категорії земель перебуває земельна ділянка, тобто від правового режиму відповідної категорії земель [5].

Нарешті, земельні правовідносини поділяються на матеріальні і процесуальні. Матеріальні — передбачені нормами, що встановлюють права та обов'язки суб'єктів земельних відносин (наприклад, право на отримання земельної ділянки, обов'язок підвищувати родючість ґрунтів, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок). Процесуальні регламентуються нормами, що встановлюють порядок виникнення, зміни і припинення земельних правовідносин (наприклад, порядок здійснення землеустрою, оскарження рішень державних органів, процедура розгляду земельних спорів) [5].

На практиці земельні правовідносини виявляються як складне співвідношення різних видів. Так, ведення особистого селянського господарства на земельній ділянці реалізується через правовідносини власності, коли з цією метою придбавається земельна ділянка; через правовідносини державного управління, коли державні органи контролюють стан земельної ділянки або проводять облікові дії; правовідносини щодо охорони земель, коли землевласник або землекористувач проводить рекультиваційні заходи тощо [5].

Земельне право як самостійна галузь правової системи має властивий йому метод правового регулювання земельних відносин. Метод земельного права є відповідні характеру земельних відносин способи і прийоми дії на учасників цих відносин. Він складається зі встановлених земельно-правовими нормами прав і обов'язків щодо їх здійснення, земельно-правові норми визначають модель поведінки учасників земельних відносин. Залежно від змісту земельних відносин їх правове регулювання здійснюється або на основі імперативної, організаційної дії за допомогою обов'язкових розпоряджень і заборон, або на основі диспозитивної дії за допомогою визначення лише меж поведінки учасників відносин і надання ним можливості вільно і самостійно регулювати свої взаємини в рамках встановлених меж [1].

Земельне право включає систему земельно-правових інститутів, існування яких обумовлене необхідністю правового закріплення земельних відносин в суспільстві, що історично склалася. Систему земельного права необхідно розглядати як систему, що складається з різних по своєму характеру виконаним функціям і значущості в регулюванні земельних стосунків, інститутів. Найбільш важливі з них, які відображають суть земельного права як галузі права, утворюють загальні інститути, а ті земельно-правові норми, які покликані регулювати окремі сторони або види земельних відносин, – спеціальні інститути [1].

Під системою земельного права як галузі слід розуміти науково обґрунтовану послідовність розташування інститутів і утворюючих їх норм залежно від їх значущості, ролі і змісту, обумовленого характером регульованих суспільних стосунків. Система земельного права складається із Загальної частини, яка містить правові норми і положення, що відносяться до всієї галузі в цілому (державне регулювання земельних відносин; право власності на землю, оренда землі, компетенція місцевих рад у сфері регулювання, земельний процес, юридична відповідальність за порушення земельного законодавства і так далі) і Особливій частці, що охоплює норми, регулюючі окремі види земельних відносин (правовий режим земель: - с/г призначення; - населених пунктів; - промисловості, транспорту, зв'язку; земель лісового, водного фонду і т. д.) [1].

Під принципами земельного права розуміють закріплені в чинному земельному законодавстві керівні початки, які виражають суть норм земельного права і головні напрями в області правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з раціональним використанням і охороною земель [1].

Серед законів як джерел земельного права особливе місце посідає Земельний кодекс України. Він є загально галузевим кодифікованим спеціалізованим законом у системі законодавства України, а в системі земельного законодавства—основним [3].

Цей закон покликаний стати інтегруючою і цементуючою основою для становлення і розвитку земельного законодавства. Його мета не зводиться до вичерпної, повної і детальної регламентації всіх без винятку земельних відносин. У зв'язку з цим у ньому, поряд з нормами прямої дії, містяться і відсильні норми [3].

Земельний кодекс є тим законодавчим актом, який покликаний конкретизувати й деталізувати основні положення Конституції України у сфері регулювання земельних відносин та визначити основні положення інститутів земельного права [3].

У ньому закріплено публічно-правове значення земельних відносин. Щодо регулювання відносин земельної власності, то їх правова регламентація здійснюється саме Земельним, а не Цивільним кодексом. Як справедливо підкреслюється у літературі, це фактично перемога земельно-правової концепції зазначених відносин, яка створює можливість повніше і всебічно враховувати особливості землі як об'єкта правових відносин. Такий підхід не виключає застосування до зазначених відносин цивільно-правових приписів у субсидіарному порядку [3].

Підзаконні нормативні акти як джерела земельного права — це нормативно-правові акти, що виражають земельну політику держави, не суперечать Конституції України, Земельному кодексу України, законам України і розвивають та деталізують їх положення. Функціонування підзаконних нормативних актів у системі джерел земельного права зумовлене в першу чергу багаторівневою структурою самих земельних відносин, які потребують не тільки законодавчого, а й підзаконного (у тому числі локального) нормативного регулювання. Крім того, існування таких актів пов'язане з необхідністю оперативного вирішення конкретних питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства, пов'язаних з використанням та охороною земель.

Джерелами земельного права виступають також нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади, господарського управління і контролю. Ці акти (накази, інструкції та ін.) покликані деталізувати загальні положення, закріплені в законах, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів, указах Президента України, присвячених регламентації земельних відносин. їх приймають уповноважені органи у межах їх компетенції з власної ініціативи або за дорученням вищих органів.

Література:

  • 1. Андрейцев В. І. Природноресурсне право. Правовий режим використання, відновлення та охорони земель // Екологічне право: Особлива частина / За ред. В. І. Андрейцева. – К.: Юрінком Інтер. – 2000.
  • 2. Боголюбов С.А. Земельное право // М.: ООО «ТК Велби», 2002 - 400с.
  • 3. Земельний кодекс України 2002( зі змінами від 09.09.2010 )
  • 4. Конституція України 1996, (зі змінами від 06.04.2010 }
  • 5. Шульга М.В. Земельне право України: Підручник /, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; За ред. М. В. Шульги. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с.
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.