facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор Доклада: 
Стасишен М.С., Ярмоліцька О.В.
Награда: 
ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УДК 656.2 : 65.011.8

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Стасишен М.С., д.е.н., професор
Ярмоліцька О.В., ст. викладач, аспірант
Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ)

У статті розглядаються проблеми сталого розвитку окремого підрозділу національного господарського комплексу України, їх особливості та шляхи вирішення.
Ключові слова: сталий економічний розвиток, залізничний транспорт, екологія, добробут.

The problems of sustainable development of the separate entity of the national economic complex of Ukraine, their features and solutions.
Keywords: sustainable economic development, railway transport, environment, welfar

The article is about problems of sustainable development of a separate entity of the national economic complex of Ukraine, their features and ways of solution.
Key words: sustainable economic development, railway transport, environment, welfare.

 

На початку ХХІ століття парадигмою світових економічних досліджень стала проблема сталого розвитку. За визначенням ООН та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) сталий розвиток становить «взаємозв’язок і баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та інноваційно-технологічних компонентів з метою максимізації добробуту людини без ускладнення можливостей для майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Отже, поняття «сталий економічний розвиток» охоплює основу сучасних економічних проблем світу, проблем розвитку економічно відсталих країн, боротьби з бідністю на планеті. Метою економічного розвитку є свобода людини і високий рівень її добробуту, а тому в ньому знаходять відображення всі проблеми, пов’язані із максимізацією добробуту людей: розвиток виробництва, вирішення соціальних і екологічних умов життя.

Теоретично передбачено, що сталий економічний розвиток в кожній країні забезпечується всім національним господарським комплексом, відповідно кожною його галуззю та напрямом діяльності. Сталий розвиток галузей національного економічного комплексу України – це, в першу чергу, їх економічне зростання, яке забезпечує ефективне вирішення проблем життєзабезпечення суспільства та підвищення якості життя населення. Наші дослідження [1, 2] підтверджують, що важливим чинником сталого економічного розвитку людства є, зокрема, і бухгалтерський облік. В будь-якій країні однією із важливих підгалузей, що сприяє сталому розвитку національного господарського комплексу, а також забезпечує власний сталий розвиток, є залізничний транспорт.

Потреба в забезпеченні сталого розвитку залізничного транспорту України викликана не тільки всесвітніми тенденціями економічного розвитку людства, але й станом галузі нашої країни. Адже відомо, що Україна століттями перебувала в залежному стані від Росії та Радянського Союзу, найважливішим завданням існування яких було забезпечення військової могутності і тому вони спрямовували свої зусилля і кошти в першу чергу на зміцнення військово-промислового комплексу, на замкнутість кордонів, на самоізоляцію. Такий стан справ привів Радянський Союз до технічної відсталості, зубожіння населення, відсунув на другий план комфортність і матеріальну забезпеченість своїх громадян. Все це не могло не відобразитися на стані залізничного транспорту України. Крім того, в СРСР існувала загально - державна власність, яка не стимулювала економне використання ресурсів, зростання добробуту населення, не давала можливості забезпечувати творчий підхід при використанні державної форми власності. Тому подальший його економічний розвиток в незалежній державі Україні став життєвою необхідністю.

Зазначена галузь має ряд особливостей. Вона досить складна, бо охоплює велику кількість ланок транспортних перевезень, в тому числі локомотивне і вагонне господарство, вантажне, пасажирське та матеріально-технічне забезпечення, колійне господарство, зв'язок, автоматику, телемеханіку, енергетику, господарство інформаційних технологій, захисні лісосмуги, служби водопостачання, господарство будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд тощо. Її діяльність спрямована на збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, охорону навколишнього середовища і природно-ресурсного потенціалу. Сталий розвиток залізничної галузі, як системи, передбачає узгоджене функціонування його економічної, екологічної та соціальної підсистем. Незаплановані деформації в процесі функціонування та розвитку будь-якої з підсистем призводять до втрати стійкості всією системою. Практика засвідчує, що залізнична галузь не може впливати на ті фактори, які стосуються макроекономіки. У цих умовах основні джерела забезпечення сталого розвитку лежать у сфері мікроекономіки, тобто всередині самої галузі. Саме тому важливо вміти своєчасно і достовірно діагностувати ознаки можливого нестійкого стану та визначати шляхи вдосконалення економічного механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління підприємствами залізничного транспорту.

Визначальною особливістю галузі є її монополізм. В Україні всі її господарюючі суб’єкти об’єднані в державну структуру «Укрзалізниця». В державній власності перебувають найважливіші основні засоби підгалузі. Згідно із статтею 4 Закону України «Про залізничний транспорт»: «Кабінет Міністрів України визначає умови і порядок організації діяльності залізничного транспорту загального користування, сприяє його пріоритетному розвитку, надає підтримку в задоволенні потреб залізниць у рухомому складі, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах». Але ця статтяфактично не виконується через дефіцит коштів державного бюджету. Українські залізниці змушені виживати за рахунок власних коштів.

Що стосується працюючих на підприємствах залізничного транспорту, то для них збереглися елементи соціальної захищеності працівників галузі, які існували в попередній системі. Зокрема збереглися 8 годинний робочий день, відпустки, забезпечення вугіллям тощо. Тому працюючі бачать як переваги самого виробництва, так його належність до державної форми власності. Сама ж праця залізничників є працею продуктивною, вона створює національний дохід, а ситуація в країні свідчить про необхідність надання ринковій економіці соціально орієнтованого змісту.

Залізничний транспорт відіграє значну роль для економіки країни. Так, ним перевозяться велика кількість пасажирів, вантажів для національного господарського комплексу та населення, він сприяє вирішенню екологічних проблем, бо залізничний транспорт із електричною тягою екологічно значно чистіший від автомобільного, забезпечує населення робочими місцями та житлом. Його пріоритетними особливостями є те, що цей вид транспорту обслуговує виробничі галузі національного господарського комплексу держави і задовольняє потреби населення в перевезеннях незалежно від погоди, практично у всіх кліматичних умовах і в будь – яку пору року. Прокладання нових шляхів залізничного сполучення здійснюється в основному на малоцінних земельних угіддях.

Важливим чинником, що викликає суттєві зміни в економіці залізничного транспорту, є охоплення його процесами глобалізації. Через залізничні колії України проходять міжнародні транспортні коридори, залучаються міжнародні вантажопотоки через систему вітчизняних морських портів, збільшуються пасажиропотоки на закордонні напрями. Зазначені чинники вимагають усунення недоліків транспортного обслуговування за кордонами України. Транзитні перевезення забезпечують надходження до бюджету іноземної валюти. В свою чергу в країні зростає роль залізничного транспорту з розвитку окремих регіонів країни.

Рівень розвитку транспорту в країні певною мірою визначає рівень розвитку її цивілізованості [3]. Тому великою помилкою, з боку держави, може бути недооцінювання значення залізничного транспорту, що в свою чергу, може вкрай негативно позначитися на економіці країни в цілому.

Що очікує країна і населення від залізничного транспорту? Це, по-перше, здешевлення вартості перевезень пасажирів і вантажів, підвищення комфортності у вагонах пасажирських перевезень, підвищення швидкості перевезень, підвищення рівня охорони праці і техніки безпеки (зокрема, електромагнітні коливання для машиністів локомотивів). По друге, країна очікує зменшення монополістичного тиску на клієнтів – споживачів транспортних послуг та збільшення обсягів залізничних перевезень для витіснення автомобільного транспорту, який забруднює вихлопними газами атмосферу планети.

Зважаючи на особливу роль залізничного транспорту в економіці країни та добробуті населення, перед державою стоїть важливе завдання щодо охорони та розвитку залізничного транспорту, підвищення його експлуатаційних можливостей та конкурентоздатності. Подальше удосконалення залізничних перевезень та зростання їх ефективності не може досягти необхідного рівня без технічного переоснащення підгалузі. Одним із напрямів вирішення зазначених проблем є налагодження вітчизняного виробництва електровозів та пасажирських і вантажних вагонів, а також їх обслуговування і ремонт. Подальшого удосконалення потребує колійне господарство залізничного транспорту України і зокрема реконструкції прикордонних пунктів переходу з однієї колії на іншу. В той же час галузь недостатньо забезпечена інвестиціями для вирішення проблем технічного переоснащення.         

Необхідність в збільшенні інвестиційних надходженнях для галузі стала очевидною з моменту трансформації економіки України з адміністративно-командної в ринкову. Темпи економічного розвитку й ефективне функціонування залізничної галузі значною мірою визначаються інтенсивністю інвестиційних процесів у країні. Сталий розвиток транспортної галузі, в тому числі і залізничної, передбачає вибір та обґрунтування певних напрямів здійснення інвестиційної діяльності, які б забезпечували мінімізацію ризику, впливу втручання в процес прийняття управлінських рішень, забезпечували розширене відтворення основних засобів, задіяних у виробничому процесі на інноваційній основі, формували конкурентні переваги галузі на ринку з позиції підвищення якісних характеристик послуг та стандартів життя населення. В такій ситуації є необхідність використання можливостей лізингу, який до того ж здатний сприяти залученню рухомого складу відомих іноземних товаровиробників.

Технічного удосконалення потребує приміський залізничний транспорт із пасажирських перевезень та підвищення його швидкості. Велику надію покладається на використання нічних міжміських перевезень пасажирів із великою швидкістю. Із технологічних удосконалень заслуговує уваги роз’єднання шляхів швидкісних пасажирський поїздів від вантажних та застосування змішаних перевезень автомобільним та залізничним транспортом.

Значні зміни в роботі залізничного транспорту повинні забезпечити заходи із його реформування та адаптації до ринкових умов. Зокрема, в цьому напрямі велика надія покладається на приватизацію об’єктів залізничного транспорту, що повинно підвищити ефективність їх використання. Економісти залізничного транспорту України детально досліджують економічні складові розвиток власності галузі [4]. Зазначені автори прийшли до висновку, що обов’язкова поява у галузі залізничного транспорту різноманітних форм власності є необхідною передумовою сталого його розвитку. Зокрема ними зазначається, що приватні операторські компанії можуть підвищувати прибутковість пасажирських перевезень за рахунок розвитку маркетингу, підвищення комфортності, гнучкій тарифній політиці, привабливому розкладу руху, більш раціональному використанні власного рухомого складу та розвитку додаткових послуг, зокрема непрофільних таких як послуги таксі, видовищні заходи, туристичне обслуговування тощо.

Значні економічні можливості залізничного транспорту закладені в розвитку готельного господарства на базі його служб. В свою чергу таке господарство забезпечить комфортність для пасажирів під час пересадок, очікування поїзда чи інших видів транспорту, короткочасного перебування прибулих пасажирів в район залізничної станції.

Ринкові умови господарювання вимагають підвищення економічної відповідальності господарюючого суб’єкта і ця відповідальність не повинна перекладатися на державні структури. З іншого боку, держава повинна покривати затрати на перевезення соціально незахищених верств населення та перевезень із державного замовлення, а не перекладати такі витрати на перевізників. Залізничний транспорт не повинен економічно залежати від держави, а працювати в ринкових умовах, в умовах конкуренції між підрозділами залізниці та із іншими видами транспорту, що призведе до зростання ефективності його функціонування. В цілому залізниці потребують раціонального поєднання державного регулювання і ринкового механізму.

Наші дослідження [5] підтверджують особливу роль транспорту у розвитку інших галузей економіки. Транспорт пов’язує всі галузі між собою, а також сферу виробництва зі сферою споживання і має всеосяжний характер. Тому розв’язання усіх внутрішніх міжгалузевих проблем необхідно вести з урахуванням транспортних зв’язків і навпаки, проблеми, пов’язані з оптимізацією роботи транспорту не можна розглядати поза їхніми зв’язками з організацією роботи у відповідних галузях. Вирішення стратегічних завдань перспективного розвитку економіки країни щодо покращення добробуту населення до стандартів передових держав світу за рахунок інтенсивних факторів вимагає поліпшення всебічного використання транспортних ресурсів на основі цілеспрямованої оптимізації перевізних витрат. Таким чином, промислова і соціальна політика мають бути раціонально узгодженими з транспортною політикою.

Особливою складовою сталого економічного розвитку залізничного транспорту є екологічні проблеми. Безперечно, що в галузі ці проблеми розглядаються, вивчаються, вирішуються [6]. Фахівці галузі серйозно сприймають проблеми досягнення змістовних та послідовних перетворень в природно-ресурсній сфері залізничних перевезень, що потребують розробки досконалого механізму державного контролю і нагляду за дотриманням природоохоронних вимог. Стимулюючим чинником у напрямку екологічно орієнтованих заходів, зокрема, є вимоги міжнародних транспортних систем, до яких прагне долучитися залізничний транспорт України. Зазначені автори підкреслюють, що ці вимоги спрямовуються на використання транспортних систем зі стійким рівнем ресурсоспоживання та екологічно чисті види транспорту, в тому числі, щоб нові транспортні засоби створювалися з врахуванням міжнародних екологічних норм, а діючі – переоснащувалися й модернізувалися у напрямку мінімізації негативного впливу на довкілля. Використання саме електроструму для перевезень зменшує забруднення навколишнього середовища. Тому бажаною є електрифікація залізничних перегонів, де вона ще не здійснена. В той же час від залізничного транспорту очікується утримання в екологічно безпечному стані залізничне полотно та лісові насадження, недопущення розпилювання при перевезеннях у відкритих вагонах піску, вугілля, комбікормів, добрив тощо.

Важливим моментом удосконалення діяльності залізничного транспорту є вивчення та застосування передового досвіду інших країн. В той же час варто мати на увазі, що безпосереднє використання існуючих моделей економіки залізниць світу для України не придатне, бо тут мають місце свої особливості та специфіка. Все ж приєднання залізниць України до світового транспортного ринку та інтеграція в Європейську транспортну систему буде активно сприяти його сталому економічному розвитку.

На завершення необхідно відмітити, що сталий економічний розвиток залізничної галузі є завданням комплексним і вимагає системних зусиль від усіх гілок влади та національного господарського комплексу в цілому. Для цього необхідно вирішити певні законодавчі проблеми, підвищити інвестиційну привабливість галузі, узгодити роботу всіх учасників транспортного ринку і через системне фінансування та субсидування, політичну й ідеологічну підтримку забезпечити сталий розвиток залізничного транспорту. Повною мірою здійснення вищезгаданих заходів не тільки допоможе розвитку галузі, а й сприятиме зміцненню економіки всієї країни, а тому і підвищенню добробуту українців.

 

Література:

  1. Стасишен Микола. Бухгалтерський облік як чинник економічного розвитку людства. // Економіст, 2007, № 6, с.63-65.
  2. Стасишен М.С., Ярмоліцька О.В. Про підвищення ролі обліку у вирішенні проблем економічного розвитку України. // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 19. – К.: НАУ, 2006. – с.84-90.
  3. Макаренко М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України. Монографія. – К.: КУЕТТ, 2003. – 478 с.
  4. Дейнека О.Г., Череватенко О.М. Економічні складові розвитку відносин власності на залізничному транспорті.//Материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» ЭКУЖТ 2008, 23-27 июня 2008 года, г. Судак. – К.: ДЕТУТ, 2008. – с. 18-20.
  5. Ярмоліцька О.В. Взаємозв’язок економічних проблем транспорту та інших галузей національного господарського комплексу.//Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Материалы Второй Международной научно-практической конференции. – К.: КУЭТТ, 2007. – Том 2. – с. 105-106.
  6. Пічкур Т.В., Фоміна М.В. Природоохоронні аспекти реформування залізничноготранспорту.// Материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» ЭКУЖТ 2008, 23-527июня 2008 года, г. Судак. – К.: ДЕТУТ, 2008. – с. 18-20.
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.