facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СПІРНІ ПИТАННЯ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Покатаєва О.В.
Награда: 
СПІРНІ ПИТАННЯ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

УДК: 347.73:336.231

СПІРНІ ПИТАННЯ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

Покатаєва О.В. д.е.н., доцент

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

У статті розглядаються спірні питання справляння єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за українським законодавством. Запропоновано шляхи їх вирішення, внесенням змін до нормативно-правових актів, що регулюють порядок справляння єдиного внеску з урахуванням закордонного досвіду.
Ключові слова: єдиний соціальний внесок, фонд оплати праці, платники єдиного соціального внеску, база нарахування єдиного соціального внеску, збори до соціальних фондів.

In the article the contentious issue of charging a single social contribution to the compulsory social insurance under Ukrainian law. Proposed solutions and changes in regulations governing the procedure for charging a single fee, taking into account international experience.
Key words: single social tax, payroll, pay the single social contribution calculation base single social tax, fees for social funds.

 

На сьогодні, на думку експертів, основною причиною формування та поширення тіньового сектору економіки в Україні – є непослідовність процесів системної трансформації, що значною мірою, спровоковано втратою державою важелів ефективного регулювання економічних процесів, суттєвими недоліками економічної та правової політики, у тому числі незадовільним станом податкового законодавства. Але серед основних причин, що призводить до зростання тіньового сектору – є надмірний податковий тиск, основна частина якого припадає саме на збори до соціальних фондів.

На жаль, позитивних зрушень в частині зниження податкового навантаження за останні роки не відбулося, хоча були певні пропозиції з боку окремих політичних партій та громадських організацій з приводу введення на території України замість існуючих зборів до соціальних фондів єдиного соціального податку, та як наслідок зниження сукупної ставки цього податку. Закон України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” прийнятий 8 липня 2010 року, що набрав чинності з 1 січня 2011 року не вирішив проблем, що виникали в процесі справляння соціальних зборів. Отже, знову виникає необхідність внесення змін до положень вже чинного законодавства щодо справляння єдиного соціального внеску.

Перш за все, потребує корективів термінологічний апарат. Так, серед термінів, що вживаються у редакції Закону України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – є термін мінімальний страховий внесок як сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункту 5, частини 1, статті 1 [1]). Але залишається незрозумілим, якій саме сумі дорівнює розмір мінімального страхового внеску, тому як сума мінімальної заробітної плати – є зрозумілою, але чому дорівнює розмір внеску, встановлений законом в розрахунку на місяць – незрозуміло, потрібно уточнити дане поняття.

Є певні зауваження стосовно встановлення максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, як максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законодавством, на яку нараховується єдиний внесок (пункту 4, частини 1, статті 1 [1]). По-перше, розмір прожиткового мінімуму всіх, без винятку, категорії осіб встановлюється щороку Законом України „Про Державний бюджет” і змінюється, шляхом внесення змін до вище названого Закону. Тому було б доцільно внести зміни до пункту 4, частини 1, статті 1 та викласти у наступній редакції:

4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється щороку Законом України „Про Державний бюджет”, на яку нараховується єдиний соціальний внесок.

Але, ми не погоджуємося з чинним підходом законодавців, щодо встановлення граничного обмеження для нарахування єдиного соціального внеску, бо на сьогодні ця норма використовується багатьма роботодавцями для мінімізації податків, зборів та інших обов’язкових платежів, шляхом нарахування занадто завищених сум заробітної плати декільком особливо наближеним до керівництва співробітникам та з одночасним нарахуванням мінімальної заробітної плати інших працівникам. Водночас, такий платник податків збільшує валові витрати підприємства та мінімізує податок на прибуток (адже, значно вигідніше сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % або 17 %, аніж податок на прибуток у розмірі 25 %). Крім того, єдиний соціальний внесок буде сплачуватися лише з п’ятнадцяти кратного розміру прожиткового мінімуму, а сума „завищеної заробітної плати” буде розподілятися між іншими працівниками.

Було б корисним скористатися досвідом Російської Федерації, де законодавці знайшли вирішення цієї проблеми. Отже, за російським законодавством, для одержання права на зниження соціальних платежів фіксується заробітна плата попереднього року, що доводиться в середньому на працівників цього підприємства, за винятком 10% найбільш високооплачуваних співробітників. І тільки, якщо ця середня заробітна плата перевищує 50 000 руб. у рік на одного працюючого, підприємство одержує право на зниження платежів до соціальних фондів [2, с. 297]. Вважаємо доцільним, внести зміни до чинного українського законодавства в частині справляння єдиного соціального внеску: змінити механізм зменшення податкової бази на яку може розраховувати роботодавець шляхом розрахунку розміру річної середньої заробітної плати на одного працюючого, після дотримання якої, за наслдіками звітного року, роботодавець може розраховувати на вище названу пільгу.

Спірним залишається віднесення до категорії платників внеску осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (пункту 11, частини 1, статті 4 [1]), тому як ця допомога виплачується саме з фонду соціального страхування. За попереднім законодавством норма, що закріплює перелік виплат з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, закріплювалася у Законі України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, де було віднесено до переліку виплат, допомогу: з тимчасовій непрацездатності; вагітності та пологах; при народженні дитини; по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; на поховання; та забезпечення оздоровчих заходів (стаття 34 Закону [3]). Обмеженням було обов’язок сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця (пункт 2, статті 35 Закону [3]). Закон України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в якості бази оподаткування внеском за вище названими виплатами встановлює суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (пункту 4, частини 1, статті 7 [1]). Вважаємо доцільним взагалі скасувати цю норму Закону.

Актуальним залишається питання розрахунку оптимального розміру ставок єдиного соціального внеску, які повинні бути диференційованими в залежності від галузі до якої належить підприємство та класу професійного ризику. На сьогодні Законом України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачено аж 67 видів ставок, у той час, як в інших країнах використовується лише одна ставка, що суттєво полегшує порядок обчислення внеску. Пропонується встановити ставки таких рівнів: для підприємств галузі торгівлі – 20%, для підприємств промисловості – 21%, для підприємств галузі будівництва – 28%. Розрахунок ставок був проведений з урахуванням рівня тінізації у кожній з перелічених галузей економіки та наближенням цього рівня до 15%. Ці ставки пропонується використовувати для осіб–платників внеску, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої, статті  4 Закону України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, де об’єктом оподаткування пропонується встановити фонд нарахованої заробітної плати включаючи як основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Запропоновані заходи щодо внесення змін до чинного законодавства в частині справляння єдиного соціального внеску дозволять зробити суттєвий крок у напрямку легалізації доходів як юридичних так і фізичних осіб, з причин зменшення податкового навантаження на платників податків та спрощення порядку справляння зборів до соціальних фондів. Такі заходи сприяли б зростанню надходжень до бюджетів всіх рівнів, що дозволило б покращити якість виконання покладених на державу функцій щодо виконання соціальних програм.

Література:

  1. Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: закон України від 8 липня 2010 р.,  № 2464-VI. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

  2. Парыгина В.А. Налоги и налогообложение в России: учебник / В.А. Парыгина, к. Браун, Дж. Майсгрейв, А.А. Тедеев. – М.: Єксмо, 2006. – 640 С. – ISBN 5-699-17637-3.

  3. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням [Електроний ресурс]: закон України, вiд 18 січня 2001 року,  № 2240-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14>.

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (3 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.