facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Нагорнюк-Данилюк О. О.
Награда: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ


Нагорнюк-Данилюк О. О., студент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Основою зміцнення демократії, політичних прав і свобод є досконале виборче законодавство і прозорий, неупереджений, вільний виборчий процес. Демократичні вибори є вирішальними у забезпеченні того, що при формуванні законодавчих органів та органів управління на всіх рівнях поважається воля народу. В ст. 5 Конституції України зазначено, що носієм суверенітету і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ.

Ключові слова: вибори, виборче право, демократія, виборчі системи, принципи виборчого права, легітимність, громадянське суспільство

The basis of democracy, political rights and freedoms is a perfect election laws and is transparent, unbiased and free electoral process. Democratic elections are crucial in ensuring that the formation of the legislative and governing bodies at all levels respected will of the people. In Article 5 of the Constitution of Ukraine states that the bearer of sovereignty and the only source of power in Ukraine is the people.

Key words: elections, election law, democracy, electoral systems, principles of electoral law, legitimacy, civil society

Вибори — передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування. [4] Не існує єдиного типу виборчої системи, яку можна було б рекомендувати як найкращу модель для кожної країни. Кожен тип має свої переваги і недоліки.  Виборча система виконує дві основні функції : забезпечення представництва народу та формування у парламенті такої більшості, яка здатна забезпечити стабільний розвиток держави у напрямі, визначеному народом. Будь яка виборча система включає п’ять основних елементів : активне і пасивне виборче право; виборчу формулу, яка визначає механізм формування парламентської більшості; порядок формування списків кандидатів; фінансування політичних партій; система оскарження результатів виборів. [5] Існують певні вимоги, які слід розглядати як передумови для постановки політичних цілей і яких необхідно дотримуватися. У Кодексі належної практики у виборчих справах зазначено, що за умови дотримання основоположних принципів виборчого права будь-яка виборча система є припустимою. Серед критеріїв вирізнять політичні: виборча система повинна відповідати Конституції та загальним принципам права, а також конституційному статусу виборного органу; суспільні: суспільство має сприймати виборчу систему як справедливу, оскільки несправедливість виборчої системи може поставити під сумнів легітимність органів, сформованих на її основі. Міжнародною спільнотою ставляться вимоги дотримання належної процедури організації виборів, зокрема організації виборів безсторонніми та неупередженими органами.
Стосовно принципів та меж регулювання
    Існує необхідність у стабільному та передбачуваному виборчому законодавстві, як це вказано у Декларації Венеціанської Комісії про стабільність виборчого законодавства. Однак,  виборчі системи не статичні і повинні бути здатними відгукуватися на суспільні зміни, такі як зростаючі вимоги жінок щодо біль рівної участі та швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій. Проте, зміни законодавства не повинні відбуватися безпосередньо у період перед виборами.  Для забезпечення незалежності та високого ступеня професіональної компетенції членів виборчих комісій на всіх рівнях требі запроваджувати зрозумілі норми, які врегульовують їх діяльність та передбачити у законодавстві можливість відповідного навчання посадових осіб виборчих комісій. [3] Особи, які належать до національних меншин, повинні бути належно представлені у виборах, саме тому важливо вживати законодавчих та практичних заходів для уникнення будь-якого фактичного позбавлення права голосу та для забезпечення їх участі у виборних органах. Усі люди повинні мати рівний доступ до інформації через традиційні засоби масової інформації, а також через нові електронні медійні та комунікаційні канали ( політичні блоги тощо). Права засобів масової інформації супроводжуються відповідальністю зокрема стосовно високих професійних стандартів, особливо при опитуванні громадської думки. Необхідно чітко виразити обов’язки та міру відповідальності через регуляторні заходи.
    Фінансування виборів
    Фінансування виборів не зводиться лише до фінансування передвиборної агітації кандидатів, воно також включає фінансування виборчих комісій, виготовлення виборчих бюлетенів, довгострокових проектів ( ведення реєстру виборців). Також актуальним є питання розміру виборчої застави, що вноситься кандидатом, підстав для її повернення. В цьому контексті важливим є принцип рівності можливостей суб’єктів виборчого процесу. Дотримання цього принципу потребує обмеження державою видатків на виборчі кампанії. Правила фінансування партій і виборчих кампаній не є уніфікованими. Неузгодженість правил фінансування партій і виборів призводить до того, що висунуті партіями кандидати опосередковано фінансуються за рахунок внесків юридичних осіб. [2] Виникає проблема порушення вищезазначеного принципу. Тому необхідно або заборонити фінансування партій юридичними особами, або дозволити юридичним особам здійснювати внески на користь партій і кандидатів на виборах. Однією з тенденцій розвитку  виборчого законодавства є відмова від встановлення обмежень розміру виборчих фондів суб’єктів виборчих процесів. На практиці це призвело до стрімкого зростання видатків на виборчі кампанії. У зв’язку з цим необхідно обмежити граничні розміри виборчих фондів на виборах, або заборонити певні види політичної реклами у засобах масової інформації. Також важливим є питання фінансової звітності. Вимоги до такої законами про вибори не встановлено, встановлення таких віднесено до компетенції Центральної виборчої комісії. Необхідно в Законі «Про політичні партії» уніфікувати розмір внеску на користь партії та суб’єкта виборчого процесу, встановити граничний розмір внеску від однієї особи на користь партії протягом року, у виборчій фінансовій звітності має відображатись інформація про джерело, вартість, природу кожного внеску, здійсненого на користь суб’єкта виборчого процесу. Єдиними правилами проти корупції рекомендовано закріпити дієві, ефективні та пропорційні санкції за порушення у сфері фінансування партій і виборчих кампаній.
Стосовно контролю та наслідків
Спостереження за виборами є ключовим елементом для зміцнення довіри до виборчої системи та інституцій, відповідальних за адміністрування виборами. [1] Внутрішні( в т. ч. громадські) спостерігачі за виборами відіграють фундаментальну роль у забезпеченні проведення виборчих процесів у вільний і чесний спосіб. Необхідно посилювати співробітництво з міжнародними колегами з цього питання, проводити обговорення, конференції, круглі столи тощо. Період безпосередньо після виборів є невід’ємною частиною виборчого циклу, тому важливо щоб усі зацікавлені сторони дотримувалися ідеї мирного забезпечення підтвердження та запровадження результатів виборів через прозорий і чесний процес, включно з ефективною системою оскарження. Також треба проводити систематичний поточний моніторинг та спостереження засобів масової інформації на різних етапах виборчого процесу.
Слід підкреслити, що розвиток українського виборчого права протягом років незалежності свідчить про те, що України сприймає основні цінності європейського демократичного доробку у сфері виборів, але багато проблем пов’язані з його практичним втіленням та реалізацією.
Література:

  • 1.  Закон України «Про вибори народних депутатів України» // Відомості Верховної Ради України.-2004-№27-28.- Ст. 1098.
  • 2. Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України.-2001-№23.- Ст. 118.
  • 3. Кодекс належної практики у виборчих справах/CDL_AD(2009)002.-Вибори та демократія.-2009.-№4(22)-С.25-55;2010.-№1(23).- С. 48-60
  • 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/Вибори
  • 5. Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. "Конституційне законодавствоУкраїни". – К.:Атіка, 2000.
6
Ваша оценка: Нет Средняя: 6 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.