facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ЛОГІСТИЧНО-МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор Доклада: 
Сапотніцька Н.Я.
Награда: 
ЛОГІСТИЧНО-МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

УДК: 658.6

ЛОГІСТИЧНО-МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сапотніцька Н.Я., аспірант

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розкрито суть логістичної і маркетингової політики, представлено їх інтеграцію, наведено блок-схему впровадження логістично-маркетингової політики у діяльність підприємства.

Ключові слова: маркетингова політика, логістична політика, стратегія, інтеграція, функції логістики і маркетингу.

In the article presents the essence of logistics and marketing policy, presented their integration, and are flowchart implementing logistics and marketing in enterprise activity.

Key words: logistics policy, marketing policy, strategy, integration, marketing and logistics function.

Керівництво будь-якого підприємства, перед тим як розгорнути свою діяльність, формує загальну політику новоствореного підприємства. У кожного підприємства суть політики відрізняється в залежності від специфіки діяльності, проте напрями впливу політики переважно повторюються.

Співвідношення логістики і маркетингу підприємства завжди було дискусійним питанням. Однак доцільно вважати логістику і маркетинг самостійними концепціями, інтегрованими видами діяльності, науковими теоріями. Співставленням логістики та маркетингу, та дослідженню відповідної політики належать праці авторів Окландера М.А., Ларіної Р.Р., Амітан В.Н., Кузьміна Є.О., Міротіна Л.Б., Сєргєєва В.И., а також іноземних Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. та ін. [1, 3, 4, 5, 8].

Політика – це загальні орієнтири для дій і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей [1, с. 691].

Політика підприємства -  це мистецтво керівництва ним і окремими напрямами його діяльності на конкретному відрізку часу [2].

На думку Кузьміна О.Є., політика – це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які сприяють досягненню цілей організації [3].

Політикою підприємства можна вважати його цілі і завдання, а також методи та засоби досягнення їх на підприємстві.

На підприємствах співіснують фінансова, кадрова, адміністративна, інвестиційна та інші політики. Інноваційна та маркетингова політика зустрічається рідше, а якщо взяти логістичну політику, то такий термін ще не набув широкого вжитку. Вітчизняні підприємства хоч і можуть використовувати маркетингову та логістичну концепцію у своїй діяльності, проте щоб назвати це політикою потрібно більше досвіду та глибшого впровадження даних концепцій.

Логістику слід розглядати в контексті маркетингу, це частина маркетингу. Тому логістика не лише проголошує пріоритет споживачу, але і гармонізує інтереси постачальника і споживача. Вона орієнтується на задоволення попиту з мінімальними сукупними витратами, які супроводжують матеріальний потік, за рахунок організаційно-управлінських координуючих механізмів [4, с.49].

Маркетинг і логістичний менеджмент взаємодіють між собою в основному в системі збуту (дистрибуції) підприємства, при чому логістика, забезпечує операції фізичного розподілу готової продукції відіграє важливу роль в організації продажу. В деяких випадках фізичний розподіл може бути ключовим елементом і критичним фактором реалізації маркетингової стратегії і тактики продажу [5, с. 89].

Центральним етапом у процесі розвитку підприємства є формування його стратегій. Ґрунтовною складовою будь-якої стратегії є відповідна політика підприємства. Відповідно, для реалізації логістичних стратегій повинна бути сформована логістична політика підприємства, яка спрямовує його діяльність у відповідності до реалізації обраної логістичної стратегії.

Отже логістична політика являє собою сукупність послідовних дій, логістичних рішень та методів, які є базовими в логістичному управлінні суб’єктами господарювання.

Якщо позиції підприємства на конкурентному ринку є стійкими, а його діяльність прибутковою, то в більшій чи меншій мірі  підприємство використовує у своїй діяльності логістично-маркетингові підходи. Інтеграція логістичної політики із маркетинговою веде до об’єднання чи взаємодоповнення їхніх відповідних функцій. Як приклад - підприємство проводить дослідження певного ринку і на основі цього робить висновки з якою продукцією можна виходити на ринок. Така дія вважається маркетинговим заходом, але, для подальших дій, йому потрібно виготовити цю продукцію за певною технологією і для її виготовлення придбати сировину чи матеріали. Отже, тут вже появляється логістичний аспект. Товар на стадії розробки потребує безліч логістичних прийомів. В цьому і проявляється інтеграція функцій логістики і маркетингу в діяльності підприємства.

Ще один прояв інтеграції цих функцій можна побачити на етапі збуту готової продукції. Питання кому, як і скільки збувати доповнюється технічним забезпеченням збуту, а також контролем запасів продукції із попитом на неї. Інтеграція цих функцій доцільна тому, що логістика є основною складовою маркетингової політики.

Результатом інтеграції маркетингу і логістики в єдину політику є [6]:

по-перше - мінімізація загальних витрат при заданому рівні обслуговування клієнта;

по-друге - максимізація корисності маркетингу і логістики (формальної корисності, корисності місця і часу);

по-третє - прискорення матеріального потоку, а відтак підвищення реакційної здатності економічних систем, побудованих на логістичних засадах, активізуючи таким чином базові чинники конкурентних переваг.

Раціонально організована маркетингова політика проявляється у: цілеспрямованій роботі, достатній гнучкості до зовнішнього середовища, чіткому розмежуванню функцій підрозділів та окремих виконавців, свободі прийняття рішень та достатності представленої працівникам інформації, безконфліктності та економічній ефективності.

Ефективно розроблена маркетингова політика промислового підприємства дозволяє[7]:

 • - вивчати існуючу ситуацію на ринку і конкретизувати напрями його розвитку в майбутньому;
 • - розробляти і успішно виконувати конкретні маркетингові програми;
 • - підвищувати конкурентоспроможність продукції та визначити місце підприємства на ринку.

Для того, щоб логістична політика сприяла зростанню ефективної роботи підприємства, необхідно виконання наступних умов: тісний зв'язок логістики із корпоративною стратегією, досконала розробка корпоративних стратегій, урахування прибутку від логістики в системі фінансових показників, вдосконалення переміщення матеріальних потоків, наявність необхідної інформації та сучасна технологія її обробки, ефективне управління трудовими ресурсами, визначення оптимального рівня логістичного обслуговування [8, с.30].

Відповідно ефективність логістичної політики проявляється у:

 • - збільшенні частки конкретного підприємства на ринку, та підвищення конкурентоспроможності його продукції;
 • - налагодженню тісних зв’язків із постачальниками, що сприяє економії на утриманні запасів;
 • - безвідходному і безперебійному виробництві;
 • - якісному обслуговуванні та, відповідно, збільшенні потоку споживачів.

Логістично-маркетингову політику можна віднести до ряду політик, які використовує керівництво підприємства при управлінні його діяльністю. Поступове правильне впровадження цієї політики (рис.1) відобразиться на результаті діяльності підприємства.

Логістично-маркетингова політика підприємства

Рис.1 Блок-схема впровадження логістично-маркетингової політики в управління підприємством

 

Одночасне вирішення проблеми з допомогою маркетингових та логістичних підходів в деяких випадках несе за собою ряд протиріч. Відповідно маркетингова політика із логістичною політикою підприємства можуть суперечити. Ці протиріччя переважно стосуються рівня сервісу і витрат на цей сервіс; складування готової продукції і витрат,  пов’язаних із утриманням запасів; вибір каналів розподілу та ін. Джерелом таких протиріч  є логістична політика спрямована на мінімізацію витрат підприємства, а маркетингова – на максимальне задоволення потреб споживачів, яке несе за собою значні витрати.

Логістично-маркетингова політика відіграє важливу роль у стратегічному розвитку підприємства. Оскільки при її впровадженні забезпечується стратегічний маркетинговий план для підприємства, маркетингові стратегії на певний період, приймаються логістичні рішення в сфері постачання, виробництва, збуту, налагоджуються співпраця із клієнтами та підприємствами, які допомагають у здійсненні підприємницької діяльності. За відсутності цих політик, підприємство не зможе повноцінно існувати на конкурентному ринку та утримувати стабільність, оскільки не володітиме інформацією, яку надає і якою управляє маркетингова та логістична політика.

Література:

 1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с. англ. – М.: Дело, 2002. – 704 с.
 2. http://www.m-marketing.ru/articles/info/article142.htmlРазработка стратегии фирмы. Развитие фирмы. Конец маркетинга? Или стратегический маркетинг и планирование - проблемы и решения.
 3. О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 172 с.
 4. Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве // Монография. - Одесса: АП НтиЭИ, 1996. – 104 с.
 5. Основы логистики: Учебное пособие; Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. – М.: ИНФА-М, 1999. – 200 с.
 6. Плахута Г.А., Попова І.В. Інтеграція маркетингу і логістики в системі менеджменту // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/plahuta-popova.pdf
 7. Максимова Т., Жданова О., Івченко Є. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи // Маркетинг в Україні., №6(58)., К.: 2009.– с. 22-28.
 8. Амітан В.Н., Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах: монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – 72 с.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.