facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ

Автор Доклада: 
Михайленко Т.В.
Награда: 
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ

Михайленко Т.В., аспірант

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

В  даній роботі розглядаються теоретичні основи обґрунтування системи показників оцінки ефективності управління товарооборотом на підприємстві, запропоновані показники, що відображають взаємовплив та взаємозв’язок  товарообороту з іншими абсолютними та відносними показниками діяльності підприємства.

Ключові слова: товарооборот, управління, ефективність, система показників, аналіз.

In the given work theoretical bases of system of indicators of an estimation of management efficiency by goods turnover at the enterprise are defined. Indicators which reflect interference and interrelation of goods turnover with other absolute and relative indicators are offered.

Keywords: turnover, management, efficiency, system of indicators, the analysis.

Товарооборот є одним з основних показників діяльності торговельного підприємства, складає основу для отримання прибутків. Тому важливою проблемою для підприємства є ефективне управління товарооборотом, що потребує обґрунтованої системи показників оцінки.

Визначення різними вченими сутності товарообороту та його взаємозв’язок з іншими показниками з метою оцінки його ефективності на рівні окремого підприємства також  можна назвати однозначними.

Переважна кількість вчених, в першу чергу, визначає товарооборот як основний оціночний показник розвитку діяльності торговельного підприємства, як результат (наприклад, Бланк І.А., Брагин Л.А., Гребнев А.І., Максименко Н.В.) [1; 2; 3; 4].

Бланк І.А. також вважає, що обсяг товарообороту є показником конкурентної позиції підприємства на ринку та визначає основу комерційної діяльності торговельних підприємств [1]. Товарооборот також створює основу для отримання необхідного обсягу доходу та прибутку, як зазначає Яковлєв Ю.П. та Марцин В.С., що, в свою чергу, дає підприємству змогу реалізовувати поставлені стратегічні цілі [5; 6].

В наукових працях Альбекова А.У., Лебедєвої С.Н., Кравченко Л.І. товарооборот тісно пов'язаний з ресурсним потенціалом торговельного підприємства. А саме, товарооборот впливає на формування складу ресурсів, тобто визначає їх потребу для досягнення певних результатів [7; 8; 9].

Соломатін А.Н. зазначає, що товарооборот може використовуватися не тільки як результативний показник, але й для характеристики ефективності використання ресурсів та комерційної діяльності підприємства взагалі [10].

Достатньо велика кількість різних поглядів авторів на визначення сутності товарообороту на рівні окремого підприємства, призвела до необхідності систематизації існуючих теоретичних підходів з метою формування сучасного понятійного апарату, що значно підвищує ефективність управління товарооборотом на мікроекономічному рівні (рис.1.). 

Основні характеристики товарообороту на рівні підприємства

Рис.1.Основні характеристики товарообороту на рівні підприємства

Отже, товарооборот торговельного підприємства може виступати як результативний показник, оціночний показник та вихідний показник. Спираючись на цей висновок, визначено чотири основні групи показників, що характеризують ефективність управління товарооборотом на підприємстві:

 1. забезпечення фінансових результатів від діяльності;
 2. ефективність використання наявного ресурсного потенціалу;
 3. забезпеченість торговельного процесу фінансовими ресурсами;
 4. обґрунтованість витрат торговельної діяльності.

Для кожної з груп розроблені показники, які доцільно використовувати в процесі оцінки ефективності управління товарооборотом на підприємстві.

Показники 1-ої групи: рівень доходу від реалізації, рівень витрат обігу, рівень прибутку від реалізації (рентабельність продажів), комерційна рентабельність брутто, комерційна рентабельність нетто.

Показники 2-ої групи: фндовіддача господарських ресурсів, оборотність оборотних активів, фндовіддача основних фондів, продуктивність праці, оборотність (віддача) активів, оборотність (віддача) мобільних коштів, рентабельність активів (за фінансовим результатом від реалізації), рентабельність власного капіталу (за фінансовим результатом від реалізації), рентабельність позикового капіталу (за фінансовим результатом від реалізації).

Показники 3-ої групи: коефіцієнт забезпеченості товарних запасів власними оборотними активами, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості, рентабельність на основі грошового потоку, надлишок або недолік власних оборотних активів, надлишок або недолік робочого капіталу.                            

Показники 4-ої групи: коефіцієнт витратовіддачі (за витратами обігу), коефіцієнт витратовіддачі (за витратами на оплату праці), рентабельність витрат обігу (за фінансовим результатом від реалізації), рентабельність витрат на оплату праці (за фінансовим результатом від реалізації).

Таким чином, розроблена система показників оцінки ефективності управління товарооборотом дозволить торгівельним підприємствам здійснювати більш ґрунтовний та глибокий аналіз основного виду своєї діяльності та розробляти стратегічні плани на майбутній період.

 

Література:

 • 1. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. – М.: ЭКМОС, 1999. – 320 с.
 • 2. Брагин Л.А. Торговое дело: экономика и организация. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 198 с.
 • 3. Экономика торгового предприятия. Под общей редакцией А.И. Гребнева. – М.: Экономика, 1996. – 179 с.
 • 4. Максименко Н.В. Экономика предприятия торговли. – Мн, ООО «Новое знание». -  2005. – 281 с.
 • 5. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 293 с.
 • 6. Марцин В.С. Економіка торгівлі. – К.: Знання, 2006. – 197 с.
 • 7. Альбеков А.У. Экономика коммерческого предприятия. – Ростов н/Д: Знание. - 2002 р. – 354 с.
 • 8. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 314 с.
 • 9. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – М.: Новое знание, 2003. – 405 с.
 • 10. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. – М: ИНФРА. -2002. – 396 с. 
10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.