facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор Доклада: 
Турило А. М., Мар’юк Т. В.
Награда: 
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Турило А.М., д.е.н., професор
Марюк Т.В., аспірант
Криворізький технічний університет

У статті визначено загальні засади стосовно розуміння ринкової вартості підприємства та корпоративного управління. Запропоновано розглядати вплив корпоративного управління на зростання вартості підприємства через призму інвестиційної привабливості підприємства.
Ключові слова:ринкова вартість підприємства, корпоративне управління,корпорація, акціонерне товариство, інвестиційна привабливість підприємства

The general principles concerning the understanding of enterprise’s market value and corporate governance are defined in the article. It is offered to consider the influence of corporate governance on growth of enterprise’s market value through a prism of enterprise’s investment appeal.
Key words: market value of the enterprise, corporate governance, corporation, joint-stock company, investment appeal of the enterprise

У ринковій економіці підприємства є економічною основою кожної держави, визначають тенденції їх соціально-економічного розвитку. Найбільш вагомий вплив на економічний розвиток країн здійснюють підприємства з акціонерною формою власності. На сьогоднішній день приблизно три четверті промислового потенціалу України функціонує у вигляді акціонерних товариств і саме вони виробляють більше 75% ВВП [1; 2; 3]. Поява акціонерної форми господарювання в Україні зумовлена процесами приватизації, розвитком  ринку цінних паперів та адаптацією досвіду зарубіжних країн щодо ефективного управління корпораціями (еквівалент українських акціонерних товариств). Популярності набула концепція максимізації вартості,  прийнята у світі  як базова модель розвитку бізнесу. Забезпечення спрямованості управління та всіх цілей підприємства на досягнення зростання його ринкової вартості дозволяє досягти сталого розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Разом із тим, адаптація світового досвіду потребує радикальної зміни корпоративного мислення власників та менеджерів українських підприємств на основі корпоративного управління, спрямованого на зростання вартості. Але на практиці управління вартістю як інтегральним показником, що об’єднує результати діяльності українських акціонерних товариств, перспективи їх розвитку, потенціал та якість корпоративного управління, перебуває у стадії становлення.

Теоретичні та методичні аспекти формування ринкової вартості розроблені в працях таких вчених як Т. Коупленд, Р. Каплан, Д. Нортон, С. Майєрс, Ф. Модільяні, Дж. Мурін,   Ш. Пратт, А. Раппапорт, В. Шарп, Л. Абалкін, С. Валдайцев, А. Козирєв, А. Ковальов,         М. Федотова та інших. Фундаторами корпоративного управління прийнято вважати А. Берлі та Г. Мінза. Значний внесок у розробку основ корпоративного управління зробили такі науковці, як Дж. Бенкет, Р. Монкс, В. Салмон, А. Воронкова, В. Євтушевський,                     Д. Задихайло, О. Кібенко, Т. Момот, О. Сохацька. Однак актуальним залишається пошук взаємозв’язку між корпоративним управлінням та ринковою вартістю підприємства.

Метою даного дослідження євиявлення взаємозалежності та взаємовпливу ринкової вартості підприємства та корпоративного управління; виявлення шляхів вдосконалення корпоративного управління, спрямованого на максимізацією вартості підприємства.

На нашу думку, показник ринкової вартості компанії потрібно розглядати як найважливіший інтегральний показник, який адекватно відображає економічну ефективність підприємства, його фінансову успішність, конкурентоспроможність та перспективи майбутньої діяльності, і формується під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Зростання вартості підприємства є критерієм ефективності для всіх зацікавлених осіб.

Процес формування ринкової вартості підприємства передбачає поліпшення стратегічних і тактичних управлінських рішень за рахунок концентрації загальних зусиль власників, менеджерів та персоналу на ключових факторах вартості. Цей процес також розуміють як поєднання вартісного мислення й управлінських процесів і систем, необхідних для трансформації такого мислення у конкретні дії. Наявність вартісного мислення означає, що усі зацікавлені особи, не зважаючи на різноманітність інтересів,  бачать своє головне фінансове завдання в максимізації вартості. [4]. На досягнення узгодження інтересів власників, менеджерів, акціонерів та працівників і підвищення економічної ефективності діяльності підприємства має бути спрямована система корпоративного управління.

Найбільш вагомий внесок у розв’язання проблеми взаємозв’язку ринкової вартості та корпоративного управління зробила Момот Т.В. [5; 6]. Вона вважає, що корпоративне управління має розглядатись як передумова розвитку бізнесу. Впровадження ефективної системи корпоративного управління дає пряму фінансову вигоду, позитивно впливає на фінансові показники діяльності акціонерного товариства, підвищує інвестиційні переваги. [6, с. 310]

Євтушевський В.А. характеризує корпоративне управління як процеси регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації. [7, c.10]

Корпоративне управління – це  комплексна система внутрішніх і зовнішніх механізмів, спрямована на узгодження інтересів всіх суб’єктів корпоративних відносин і реалізації ефективного інвестиційного процесу в акціонерному товаристві для максимізації його ринкової вартості. [5]

Сутність корпоративного управління полягає в тому, що воно є, з одного боку, цілеспрямованою діяльністю системи виборних та призначених органів, через яку спрямовуються і контролюються товариства, а з іншого, – системою правил та поведінки між зацікавленими особами з метою максимізації прибутку, зростання капіталізації товариства та підвищення його конкурентоспроможності.

Корпоративне управління стосується корпоративних фінансів, управління активами, визначення вартості підприємств на ринку, механізму інвестування. Результатами ефективного корпоративного управління має бути розуміння чинників вартості бізнесу, виважені стратегічні та інвестиційні рішення, ефективна організаційна структура, постійне  зростання вартості бізнесу. 

Одним з головних чинників, що впливає на успішну діяльність підприємства є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів. Але на їх залучення не варто розраховувати, якщо підприємство не має ефективного корпоративного управління, тобто належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості і прозорості своєї діяльності.

Значний вплив на рівень вартості підприємства має інвестиційна діяльність. Завдяки інвестуванню коштів у підприємство збільшується не тільки його капіталізація, а й зростають надходження до бюджету, відбувається розвиток інфраструктури, модернізація технологій, розвиток фондового ринку, вдосконалення управлінської системи. Зростання ринкової вартості підприємства викликає у інвесторів додатковий інтерес, тим самим сприяє припливу фінансових ресурсів, підвищенню іміджу компанії.

Інвестиційну привабливість підприємства слід розглядати як рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства. [8] Тобто інвестиційна привабливість є критерієм доцільності інвестування коштів у підприємство.

Об’єктивна оцінка інвестиційної привабливості підприємства безпосередньо залежить від прозорості, достовірності й повноти фінансової звітності, на підставі якої інвестор може ухвалювати рішення щодо доцільності й обсягів інвестування, контролювати їх ефективне використання.

Аналіз досліджень провідних міжнародних консалтингових компаній свідчить, що більшість інвесторів готові витрачати додаткові кошти при інвестуванні в компанії з добрим корпоративним управлінням. Середньорічний приріст вартості компаній з високими стандартами корпоративного управління на 8,5% більше, ніж в інших компаніях. [6, с.305, 307].

Для досконалого корпоративного управління необхідно досягти ефективної фінансово-господарської діяльності та інвестиційної привабливості підприємств.

Отже, на нашу думку, вплив корпоративного управління на зростання ринкової вартості підприємства опосередковується інвестиційною привабливістю підприємства, його іміджем, використанням інновацій (рис.)

Взаємозв’язок корпоративного управління і ринкової вартості підприємства

Рис. Взаємозв’язок корпоративного управління і ринкової вартості підприємства

 

На нашу думку, для ефективної діяльності підприємства необхідно змінити та вдосконалити деякі елементи корпоративного управління: удосконалити механізм управління ризиками і систему внутрішнього контролю; поліпшити корпоративну соціальну відповідальність; удосконалити політику прозорості й розкриття достовірної інформації. налагодження співпраці підприємств з органами державної і місцевої влади; налагодження стосунків підприємства з фінансовими посередниками через процес аутсорсингу, тобто передачі підприємствами функцій депозитарію щодо виконання інвестиційної політики; надання пільг інвесторам тощо.

Таким чином, забезпечення стійкого фінансово-господарського стану підприємства, зростання його ринкової вартості та інвестиційної привабливості за сучасних умов господарювання не можливе без переходу до корпоративної моделі управління, що передбачає максимально повне задоволення потреб всіх груп суб’єктів, зацікавлених у діяльності конкретного підприємства.

Отже, вартість підприємства зростає коли на основі якісного корпоративного управління  приймаються виважені та обґрунтовані управлінські рішення, що призводять до покращення інвестиційної привабливості підприємства.

 

Література:

  1. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Електронний ресурс] : режим доступу до матеріалу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12
  2. Шульга І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України [Електронний ресурс] / І.П. Шульга //  Ефективна економіка. – 2010. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=421
  3. Гурченков О.П., Чиж О.В. Напрямки змін системи корпоративного управління з метою пристосування до кризових умов [Електронний ресурс] / О.П. Гурченков, О.В. Чиж. // Вісник НУК. – Режим доступу:  http://ev.nuos.edu.ua/en/content/napryamki-zm%D1%96n-sistemi-korporativnogo-upravl%D1%96nnya-z-metoyu-pristosuvannya-do-krizovikh-umov
  4. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление [Текст] / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин : Пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 1999. – 578 с.
  5. Момот Т.В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора екон. наук: спец. 08.07.03 – економіка будівництва / Т.В. Момот. – Харків, 2006. – 41 с.
  6. Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління від теорії до практичного впровадження [Текст] / Т. В. Момот. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 380 с.
  7. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / В.А. Євтушевський.  – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
  8. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» від 23.02.1998 N 22 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1036.155.0
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.